Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for norsk byggenæring Ketil Lyng adm. direktør BNL Drammen 6. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for norsk byggenæring Ketil Lyng adm. direktør BNL Drammen 6. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for norsk byggenæring Ketil Lyng adm. direktør BNL Drammen 6. mai 2010

2 Byggenæringens Landsforening –Paraplyorganisasjon for byggenæringen i Norge –4.200 medlemsbedrifter – årsverk i 2009 –Målt etter antall bedrifter er BNL den største landsforeningen i NHO. BNL er nest størst målt etter antall ansatte. –BA-næringen omsatte i 2009 for ca 260 mrd kr i utførende virksomhet, og det utgjorde 14% av total omsetning i norsk næringsliv.

3 BNLs bransjeforeninger

4 Sysselsetting i utførende del av bygg og anlegg sammenlignet med primærnæringene Fordelt på regioner Troms/Finnmark 8 600/6 200 Nordland 9 000/7 200 Sør- og Nord-Trøndelag / Oslo /800 Vestfold/Østfold /5 500 Hedmark/ Oppland / Akershus /3 200 Buskerud/Telemark /5 000 Aust- og Vest- Agder og Rogaland / Hordaland/ Sogn og Fjordane /9 600 Møre og Romsdal 9 000/6 800 Totalt: personer bosatt i Norge er ansatt i utførende del av bygg og anlegg i Totalt: personer ansatt i primærnæringene i 2008.

5 Sysselsetting fordelt på næringer i 2008 Antall sysselsatte blant personer bosatt i Norge i 2008 Kilde: SSB og BNL Over 14 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i byggenæringen – når vi inkluderer hele verdikjeden. Landets nest største næring etter olje og gassnæringen.

6 Markeder og prognoser

7 Litt om internasjonal økonomi •De globale offensive offentlige tiltakene er avsluttet •Vestlige lands statsgjeld har økt kraftig i etterkant av disse tiltakene •Hellas ekstra utsatt, andre land kommer etter? •Fare for nye tilbakeslag. V, U eller W? •Veksten i de vestlige land i de neste 12 – 18 månedene vil mest sannsynlig bli svak

8 Utvikling i BNP , anslått vekst fra året før Kilde: IMF (april 2010) og SSB (feb 2010)

9 Statlig gjeld i forhold til landets Brutto Nasjonalprodukt Kilde: EU-kommisjonen I Eurosonens regelverk er den øvre grensen på statlig gjeld satt til 60 prosent av BNP Hvis Norge hadde vært i samme situasjon som Hellas hadde statens gjeld vært på ca milliarder kroner.

10 Spania I noen gode år ble en tredjedel av alle nye jobber i Europa skapt i Spania. I dag er arbeidsløsheten på over 20 % ferdigstilte boliger er usolgte

11 Utvikling i BNP for Fastlands-Norge , vekst fra året før Prognoser for Kilde: SSB, februar 2010

12 Norges Banks styringsrente Kilde: Norges Bank Siden sept 2008 til juni 2009 gikk Norges Banks styringsrente ned fra 5,75 til 1,25 prosent. Høsten 2009 gikk den opp til 1,75 prosent. Norges Bank anslår i sin seneste pengepolitiske rapport en økning opp til 3 prosent frem mot 2011.

13 Utvikling i arbeidsløsheten , prosent av arbeidsstyrken Prognoser for Kilde: SSB, februar 2010

14 Utvikling i arbeidsløshet i bygg og anlegg Prosent, Kilde: NAV

15 Fra historisk høy vekst til sterkt konjunkturomslag Årlig endring i antall sysselsatte i bygg og anlegg Beregnet ut fra i gangsatte boliger i Kilde: Prognosesenteret, mars 2010

16 Igangsatte boliger etter boligtype Beregnet ut fra i gangsatte boliger i Kilde: SSB og Prognosesenteret

17 Igangsetting andre bygg enn boliger Etter bygningstype og bruksareal – 2011, kvm Beregnet ut fra i gangsatte boliger i Kilde: SSB og Prognosesenteret

18 Kraftig økning i ROT-prognosene , milliarder kroner Beregnet ut fra i gangsatte boliger i Kilde: Prognosesenteret, okt 2009 og mars 2010

19 Anleggsmarkedet i tall Mrd 2008-kroner Investeringer i anlegg Veier 14,113,814,915,617,918,019,1 Jernbane og sporvei 1,92,42,53,74,83,84,1 Øvrige investeringer 17,219,318,515,915,516,317,3 Sum investeringer 33,235,535,935,238,238,140,5 Vedlikehold av anlegg 20,120,221,724,526,424,925,6 Anlegg i alt 53,355,757,659,764,663,066,1

20 Bygg- og anleggsmarkedet Hovedstørrelser Faste 2008-priser Investering i nye boliger Inv. i andre bygg enn boliger Anleggsinvesteringer Ombygging etc av bygn Vedlikehold av anlegg I ALT Sysselsatte i bygg (i 1000) Sysselsatte i anlegg (i 1000)

21 Kommunenes bruk av tiltakspakken

22 Befolkningsutvikling i Norge Fremskrivninger 2009 – 2030 Ved middels nasjonal vekst Kilde: SSB De siste to årene har folketallet økt med Om 20 år vil folketallet være ca en million høyere enn i dag.

23 Antall personer over 66 år Kilde: SSB, Antar middels nasjonal vekst Norge får stadig flere eldre Fra 2009 til 2030 vil antall personer over 66 år øke med ca (66%).

24 Boligbygging vs befolkningsvekst Faktiske , prognoser for Kilde: SSB. Antar middels nasjonal vekst i prognosen for folketilvekst.

25 BNLs medlemsundersøkelse Spørreundersøkelse blant BNLs medlemsbedrifter – jan/feb 2010 Antall svar: 972

26 Egen bedrifts økonomi i år og neste år Sammenlignet med 2009 – differanse mellom positive og negative svar

27 Egen bedrifts økonomi i år og neste år Sammenlignet med 2009 – geografisk fordelt

28 Egen bedrifts økonomi i år og neste år Sammenlignet med 2009 – etter bransjeforening

29 Egen bedrifts økonomi i år og neste år Sammenlignet med 2009 – etter antall ansatte

30 Egen bedrifts økonomi – sammenligning med fjorårets undersøkelse

31 BNLs næringspolitiske arbeid

32 Soria Moria II •Bekrefter NTP •Økt satsing mot frafall i vgs •Styrke fagskolen •Satse på etter- og videreutdanning •Energieffektivisering •Omsorgsboliger/sykehjem

33 Stortingsmelding om byggenæringen •Skal utarbeides av KRD •Vil bli lagt frem høsten 2011 •En stor seier for BNL

34 Stortingsmeldingens hovedområder •Energieffektivitet •Bærekraftig kvalitet •Universell utforming

35 Sentrale tema •Om byggenæringen, struktur og betydning •Samfunnet står foran store endringer; - Befolkningsvekst, alderssammensetning og flyttemønster. - økt ekstremvær - behov for redusert klimabelastning Hvilke forutsetninger må være til stede for at byggenæringen skal løse disse utfordringene på en best mulig måte? Hvor stor skal byggenæringen være?

36 Regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg • Ble oppnevnt i desember 2009 • Skal foreslå en tidsplan for opptrapping av energikrav for nye bygg slik at passivhus blir en realitet innen 2020 • Skal komme med forslag for hvordan en kan redusere energibruken i bygg vesentlig • Skal skissere hvordan byggesektoren kan bidra til et karbonnøytralt samfunn på lengre sikt • Gruppens innstilling skal foreligge innen 1. juli 2010

37 Stort potensial for å spare energi i bygg Ca 40 % av stasjonær energibruk går til bygninger Ca 14 % av klimagassutslippene i Norge tilskrives byggsektoren Det er et stort potensial for å spare energi og minske klimagassutslippene fra byggsektoren. Men det trengs virkemidler for å utløse tiltakene

38 Rapportens konklusjoner: • Det kan spares 12 TWh i bygg innen • Det tilsvarer årlig energibruk til boliger. • Statens vil kunne utløse dette potensialet med en bevilgning på 1,6 mrd kr årlig fra 2010, økende til 2,6 mrd kr årlig i 2017 • I den kommende stortingsperioden vil en satsing på energieffektivisering bety ca ekstra arbeidsplasser i byggenæringen

39 Kompetanseløft •Still kompetansekrav til foretakene! •Etabler et utdanningstilbud som gjør næringen i stand til å møte klimautfordringen •Iverksett tiltak for å hindre frafall fra skole.


Laste ned ppt "Utfordringer for norsk byggenæring Ketil Lyng adm. direktør BNL Drammen 6. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google