Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokettersyn og ligningsbehandlingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokettersyn og ligningsbehandlingen"— Utskrift av presentasjonen:

0 Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen
Advokat Anne Tengs-Pedersen 6. desember 201

1 Bokettersyn og ligningsbehandlingen
Pensjonsordninger Utgiftsgodtgjørelser – diett- og bilgodtgjørelse Ansatte - reiser Kunde – reiser Utland Hensikten med denne foilen er å informere om saksområder som er aktuelle i de(t) seneste året/årene

2 Bokettersyn - Mange opplever stor aktivitet fra skattemyndighetenes
Målrettede ettersyn Firmaturer Diett Pensjon Utenlandsbeskatning

3 Bokettersyn - Pensjonsordninger
OTP (Lov om obligatorisk pensjon av nr. 124) Lov om Foretakspensjon (lov av nr. 16) Lov om Innskuddspensjon (lov av nr.81) Dette er lovgrunnlaget for pensjonsordninger. Årsaken at det tas med noen foiler om pensjon skyldes interessen for dette

4 Bokettersyn - Pensjon forts.
Folketrygden finansieres via Trygdeavgift (7,8 % og 11% for næringsdrivende) og Arbeidsgiveravgift (14,1% basert på lønn) OTP finansieres via premier og tilskudd Fradrag arbeidsgiver Ikke skattepliktig fordel for ansatte Arbeidsgiveravgiften er fradragsberettiget

5 Bokettersyn - Pensjon forts.
Pensjon over drift Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales Skatteplikt for ansatte – som pensjon når utbetales Trygdeavgift økes fra 3 % til 4,7 % i Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales Avløsning av pensjon over drift Skille mellom Avløsning av pensjonsløfte (aktive ansatte) Avløsning av pensjonsløfte (pensjonister) Grensespørsmål? Arbeidsgivers pensjonsytelser har ”løpt en stund” Ikke skattemessige konsekvenser dersom pensjonen har vært utbetalt over drift over en viss tid. Minst 3 måneder? Avløsning aktive ansatte er lønn Selskapets forpliktelse til pensjonister overføres til et forsikringsselskap Skattemessig Avløsningen ved betaling til eks. et forsikringsselskap anses som et debitorskifte Ikke lønn, men arbeidsgiveravgiftsplikt Fradrag for avløsningsbeløpet og arbeidsgiveravgift (BFU 03/09) Regnskapsmessig Medfører en fullfinansiering av ordningen Forpliktelsen føres så ut av balansen uten resultatføring Eventuell merkostnad til forsikringsselskapet resultatføres

6 Pensjon og bokettersyn
Skattemyndighetene sjekker om bedriftene har OTP Det reageres når et selskap ikke har medtatt arbeidsgiveravgift på premie og tilskudd på følgeskrivet (f eks at premie og tilskudd dekkes av innbetaling tidligere til fond). Videre sjekkes om hva slags ordning man har! Bekreftelse fra forsikringsselskap? Er alle ansatte medlemmer? Må være medlem av folketrygden Har det skjedd avløsning av pensjon over drift. Bedriftene bør få forsikringsselskapet til å bekrefte at man har en ordning i henhold til loven skriftlig. Dersom ikke alle ansatte er medlemmer – da har ikke bedriften en OTP, men en individuell ordning som skal fordelsbeskattes Ved avløsning – har bedriften betalt pensjon over drift en periode (f eks minst tre måneder. Da i tilfelle ok. Avløsning direkte i sammenheng med opphør av arbeidsforhold – da er avløningsbeløpet lønn.

7 Bokettersyn - Pensjon forts.
Andre pensjonsordninger Ikke skattebegunstigete Fradrag for arbeidsgiver som lønn for premier og tilskudd Skatteplikt som lønn Fradrag for ansatt som IPA – Begrensning NOK Press på å få forhøyet fradragsbeløpet NOK

8 Pensjon - Folketrygden
Ny opptjeningsmodell Alleårsprinsipp - tidligere 20 beste opptjeningsårene Livslang, årlig ytelse = Pensjonsbeholdning /delingstall Pensjonsbeholdning = summen av årlig pensjonsopptjening Uttakstidspunktet – 62 – 75 år Den årlige pensjonsopptjeningen er begrenset oppad til 18,1% av et beløp tilsvarende 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Bakgrunn Det er vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Sentrale elementer i denne sammenheng er en ny opptjeningsmodell, fleksibelt uttak av alderspensjon, levealdersjustering og nye regler for regulering av pensjoner. De nye reglene om opptjening av alderspensjon i folketrygden trådte i kraft 1. januar 2010. Opptjening. Pensjonsbeholdning Opptjening av inntektspensjon i den nye alderspensjonen i folketrygden er basert på et alleårsprinsipp, mens den tidligere ble basert på pensjonsgivende inntekt i de tjue beste opptjeningsårene. Den årlige pensjonsopptjeningen er begrenset oppad til 18,1% av et beløp tilsvarende 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Summen av årlig pensjonsopptjening til enhver tid utgjør den enkeltes pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen gir uttrykk for opptjent rett til pensjon og utgjør på tidspunktet for uttak av pensjon (pensjoneringstidspunktet) grunnlaget for beregningen av livslang, årlig pensjonsytelse. Årlig ytelse beregnes ved at pensjonsbeholdningen deles med et delingstall (et fastsatt antall år). Beregning av årlig pensjon. Delingstall Alderspensjonen i folketrygden løper fra uttakstidspunktet og så lenge den enkelte lever (livsvarig ytelse). Størrelsen på den årlige ytelse vil bli beregnet med utgangspunkt i pensjonsbeholdningen og forventet gjenstående levetid (forventet utbetalingsperiode) på uttakstidspunktet. Ved beregningen blir pensjonsbeholdningen omgjort til årlig pensjon ved at beholdningen divideres med et delingstall som i hovedsak skal reflektere det enkelte årskulls forventede gjenstående levetid på uttakstidspunktet, dvs det antall år alderspensjon må antas å komme til utbetaling. Fastsettelsen og bruk av delingstall har to ulike formål: Justering av alderspensjonen i forhold til utviklingen i levealder over tid (levealdersjustering), og Sikre at alderspensjonen er nøytral i forhold til ulike uttakstidspunkt i perioden 62 til 75 år. Delingstallene skal sikre at det skjer levealdersjustering av alderspensjonen ved at størrelsen på den enkeltes årlige pensjon ved et gitt uttakstidspunkt beregnes etter et delingstall fastsatt slik at det tas hensyn til endringer i befolkningens levealder beregnet ut fra forventet gjenværende levetid ved uttakstidspunktet. Delingstallene skal videre sikre at årlig alderspensjon er nøytral i forhold til uttakstidspunktet for personer i et gitt årskull. Dette innebærer at forventet nåverdi av samlede pensjonsutbetalinger til en person skal være uavhengig av alder på uttakstidspunktet. Selv om det tas ut pensjon fra folketrygden – så opptjenes pensjon i de årene man parallelt fortsetter å jobbe. Kan nå også ta ut pensjon fra fylte 62 år fra tjenestepensjonsordningene

9 Pensjon forts Lønner det seg å ta ut folketrygd pensjon tidligere enn 67 år – f eks fra 62? Eksempel; Pensjon fra 67 år – NOK Pensjon fra 62 år – NOK Jobber fram til 67 år (Toppskatt på pensjonen i årene 62 til og med 66 år) Kontantstrøm er beregnet til at grensen går på ca fylte 79 år!! Regjeringen har blitt overrasket over hvor mange som har benyttet seg av ordningen (Dobbelt så mange som planlagt !!!!!!!!!!!!!!) Eksempelet er basert på høyeste skattesatser og en person som har tjent bra

10 Bokettersyn – utgiftsgodtgjørelser og utgiftsrefusjoner
Reiseregninger Navn og adresse skal framgå av reiseregningen NB! Krav til formål – Det må gis tilstrekkelig informasjon slik at reiseregningen er forståelig for arbeidsgiver og bokettersynsrevisor. Reisestrekning for utbetaling av bilgodtgjørelse skal spesifiseres – det skal føres opp hvorfra reisen startes og hvor den avsluttes. Navn på kunde må opplyses – ”kundebesøk” er ikke nok. Det skal framgå formål også for utgiftsrefusjoner – NB! Taxiregninger. Bokettersynsrevisor skal forstå hva formålet er – og hvordan reisen er foretatt. Formål, formål, og formål. Kan aldri poengteres ofte nok. Formålet må framgå ellers er utbetaling fra reiseregningen å anse som lønn.

11 Bokettersyn – diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting
Økt fokus fra skattemyndighetene på utbetaling etter reglene i ”Særavtale om kostgodtgjørelse på reiser ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. Dette er annen reisevirksomhet enn vanlige tjenestereiser som normalt krever godkjenning – etter reglene i Statens reiseregulativ. På reiser uten overnatting; Når reisene har rutinemessig karakter, kan det utbetales godtgjørelse kun i form av refusjon av pådratte legitimerte utgifter til diett etter følgende satser (satser fra 1. mars 2010) reiser fra og med 6 og inntil 9 timer; NOK 105 reiser fra og med 9 og inntil 12 timer; NOK 175 reiser fra og med 12 timer; NOK 270 Hva er reiser av rutinemessig karakter?? Skattemyndighetene legger vekt på om det er normalt ved utførelsen av arbeidet å reise. For egen del burde dette ikke være det avgjørende – men at man klart har rutinemessig karakter når en person kjører en fastlagt rute. Revisorers reisevirksomhet kan være rutinemessig?? Satsene i reiseregulativet for godkjente tjenestereiser er 5 – 9 timer = NOK 175 9 – 12 timer = NOK 270 Over 12 timer = NOK 445 Skattemyndighetene har ikke gitt noen god avklaring. Mange bokettersyn om dagen – selgeres dagkjøring kommer inn under reglene mener skattemyndighetene (Kemner og kommunekasserer). Tre kriterier legges til grunn etter regelverket; Rutinemessig (et visst omfang/hyppighet) det utføres ordinært arbeide (et rutinemessig oppdrag som er nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet). reisen krever ikke spesiell godkjenning. (eller samtykke – noe som etter regelverket i statens reiseregulativ er et krav). F eks ansatte som har bil som arbeidsplass – f eks ansatte i utrykningspolitiet kan ikke få refundert diettkostnader etter dette regelverk/særavtale.

12 Firmareiser – Ansattereiser
Rimelige velferdstiltak er skattefrie for ansatte Tur til f eks høyfjellshotell, utlandet etc er ok – men kun 2 overnattinger Kombinerte turer aksepteres – for eksempel avreise torsdag med fag torsdag og fredag og deretter går man over til velferdsarrangementet. Ektefeller, samboere og barn kan være med skattefritt på velferdsarrangementet Slutter seg til reisen når velferdsarrangementet starter. Lengre velferdstur er ansett som skattepliktig ferie. Lønnsinnberetning for fordel. Fag er normal arbeidsdag ca 7 timer – ellers ferie Kombinerte reiser - Fag kan være team-building Krav om agenda – som må oppbevares i regnskapene. Vilkåret RIMELIGE VELFERDSTILTAKVed turer til utlandet må kostnadene vurderes i forhold til hvor høye kostnadene ville vært ved tilsvarende arrangement i Norge.

13 Firmaarangement - Kundereise
Kundereise er som utgangspunkt representasjon Ikke fradragsrett for representasjon Kan bli spørsmål om skatteplikt for fordel – Kostbare reiser (Golfturer, turer til idrettsarrangement, jaktturer) Unntak for fagreiser – krav om agenda som gjennomføres. Lønnsinnberetning for fordel for ansatte og kunder? Summarisk fellesoppgjør. Fag = Normal arbeidsdag 7 timer Stiller krav til agenda. Må dokumenteres. Skattemyndighetene er aktive i forbindelse med bokettersyn for å kartlegge slike turer For mye feriepreg blir fort ansett for å være ikke fradragsrett og fordelsbeskatning for deltakerne. Normalt skal ikke ansatte fordelsbeskatning – fordi de jobber under representasjonen. Beskatning oftere og oftere i form av summarisk fellesoppgjør Turer som premie til kunde er skattepliktig. Skattemyndighetene anser at det foreligger lønnsoppgaveplikt overfor fordeler ytet til kunder. NB! Etikk – Grense mot smøring. Særlig i forhold til dyre reiser som gis til besluningstakere. Korrupsjon er straffbart etter straffeloven

14 Bokettersyn – hva er summarisk fellesoppgjør
Summarisk fellesoppgjør = Arbeidsgiver gjør opp for alle ansatte mv og for seg selv Det foretas ikke endringssak overfor de ansatte Vilkår; Må være mange ansatte eller endringen gjelder mange inntektsår Uklart omfang av underlagsmateriale og mulighetene til å koble dette til den enkelte lønnstaker Beløpenes størrelse Beløpsgrenser; - Minst 300 saker (gjennomsnitt endring under 1/2G) - Minst 100 saker (gjennomsnitt endring under 1/5 G) - Minst 50 saker – gjennomsnitt endring under 1/10G) Forskrift av nr 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skat og arbeidsgiveravgift til forlkketrygden Når en arbeidsgiver ikke har levert eller levert uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene om ytelser til de ansatte.

15 Bokettersyn – Summarisk fellesoppgjør
Eksempel summarisk fellesoppgjør; Arbeidsgivers ansvar Fordel ; NOK 100 Skatteansvar; NOK 100 NOK 100 Arbeidsgiveravgift av NOK 200 NOK 28,2 SUM NOK 128,2 Ikke hjemmel for tilleggsskatt Hjemmel for tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften Fordel = 100 (f eks en tur som anses skattepliktig, men som ikke tidligere er innberettet) Den ansatte slipper endringssak Brukes i tilfeller der endringen gjelder mange personer – og at antall endring blir uforholdsmessig arbeidsmessig. Kan være aktuelt for selskapet å tilby summarisk fellesoppgjør, fordi det ønsker ikke at ansatte og kunder skal bli gjenstand for endringssaker (blir mye støy blant ansatte og kundene blir misfornøyde). Etter forskriften §3 kan ikke summarisk fellesoppgjør benyttes overfor ansatte som har mottat ytelser som overstiger 1G for året. Dersom skattenivået tilsier det, kan tillegget reduseres fra 50% til 35 %. Mao i stedet for å doble – brukes en formel ca 1,5 (0,5 utgjør skatteansvaret og arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir ca 1,5 av feilbehandlet beløp

16 Utenlandsbeskatning – 1 års regelen
Skattemyndighetene ønsker å kontrollere nærmere om antall oppholdsdager i Norge 6 dager i gjennomsnitt per måned!! Hvordan dokumentere Arbeidskontrakt, føre loggbok, ta vare på flybilletter Skattemyndighetene sjekker om minibank er benyttet i Norge (Info fra bankene innhentes). Denne foilen gjelder personbeskatning og 1 årsregelen gir hjemmel for skattenedsettelse etter den alternative fordelingsmetoden. Den alternative fordelingsmetoden går ut på at skattyters samlede inntekter medtas i den norske selvangivelsen – men norsk skatt som fordeles på utenlandsk lønnsinntekt nedsettes i skatteoppgjøret. Den nye 1 års regel er ment å være mer liberal enn den gamle reglene (der reglene om dokumentasjon var vanskelig å tilfredstille). Likevel ønskes en del kontroll også nå. Følgelig er det er viktig å forberede seg – slik at man har dokumentasjonen når skattemyndighetene kommer og forespør).

17 Utenlandske arbeidstakere i Norge
Innleie, entreprise eller lokal ansattelse? Har betydning for skatteplikten i Norge – både for eventuell utenlandsk oppdragstaker og for de ansatte Har betydning for den norske oppdragsgivers forpliktelser Plikt til å rapportere på RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker? Plikt til å rapportere til norsk Aa-register? Arbeidsgiver plikter å rapportere inntekt, skatt og avgift til norske skattemyndigheter Er det muligheter for fritak fra norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift? Solidaransvar? Registrering av utenlandsk arbeidsgiver i Enhetsregisteret?

18 Thank you Anne Tengs-Pedersen

19 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Bokettersyn og ligningsbehandlingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google