Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KPMG-dagen 2011 Merverdiavgift Stavanger, 6. desember 2011 Trond Skjelbreid, Advokat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KPMG-dagen 2011 Merverdiavgift Stavanger, 6. desember 2011 Trond Skjelbreid, Advokat."— Utskrift av presentasjonen:

1 KPMG-dagen 2011 Merverdiavgift Stavanger, 6. desember 2011 Trond Skjelbreid, Advokat

2 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Agenda Nyheter fra statsbudsjettet 2012 ■Regelendringer ■Varslede utviklingstrekk ■“Henlagte” forslag Dommer og uttalelser Risikoområder 2012 ■Typiske feil ■Skatteetatens satsingsområder Utleie av fast eiendom ■Kort om frivillig registrering og justeringsbestemmelsene

3 Kort om merverdiavgifts- systemet

4 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Merverdiavgiftens virkeområde ■ Hvilke situasjoner utløser merverdiavgift – saklige virkeområde – Omsetning – Uttak – Innførsel ■ Hva er avgiftspliktig – avgiftspliktens omfang – All omsetning av varer og tjenester – Omsetning i næring med mindre det er gitt særskilte unntak eller fritak ■ Hvem er avgiftspliktig – subjektive virkeområde – Avgiftssubjektet – registreringsplikt og –rett – Omsetning og uttak over 50 000 ■ Hvor gjelder avgiftsplikten – geografisk virkeområde – Fastlandet og området innenfor territorialgrensen

5 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Omsetning av avgiftspliktige og -frie varer og tjenester Inngående avgiftUtgående avgift Merverdiavgiftssystemet Utenfor loven – Kap 3 En avgift som påløper ved: •Kjøp av varer og tjenester •Innførsel av varer og visse tjenester En avgift som skal beregnes og betales ved: •Omsetning •Uttak Fritatt – Kap 6 og 7

6 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 Fradragsrett for inngående avgift – Kap. 8 Full fradragsrett for anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet Til bruk i avgiftspliktig virksomhet Relevant for Naturlig og nær tilknytning Justeringsplikt? – kap. 9 Ingen fradragsrett for anskaffelser til bruk i virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven Justeringsrett? – kap. 9 Inngående merverdiavgift av varer og tjenester anskaffet til felles bruk, skal fordeles forholdsmessig Ingen fordeling hvis avgiftsunntatt omsetning er under 5 % jf. § 8-2 (4) Fradragsforbud Velferdsbehov, naturalavlønning Representasjon mv. Personbil, varebil kl. 1 Privat bruk mv.

7 Nyheter fra statsbudsjettet 2012

8 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 Regelendringer ■ Matmoms – Redusert avgiftssats på næringsmidler – Innført i 2001 med en sats på 12 %, mot ordinær sats på 24 % – Per 2011 er satsen 14 %, mot ordinær sats på 25 % – Fra 1. januar 2012 15 %, mot ordinær sats på 25 % – Delvis kompensert med reduksjon i avgifter til matforvaltningen

9 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 Regelendringer ■ Garantireparasjoner utført for utenlandske kunder – Før 2009 var slike reparasjoner fritatt etter et særskilt unntak – Unntaket ble ikke videreført i ny merverdiavgiftslov – Fra 1. januar 2012 kan slike reparasjoner igjen faktureres uten merverdiavgift

10 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 Regelendringer ■ Elektronisk levering av omsetningsoppgaver – Elektroniske oppgaver først tilbudt i 2000 – Per 2011 leveres over 90 % av oppgavene elektronisk – I dag er det frivillig om man vil levere elektronisk eller på papir – Fra 1. termin 2012 blir elektronisk levering hovedregelen – Fortsatt bruk av papiroppgaver betinger søknad ■ Søknadsfrist tre måneder før forfall ■ Det kan søkes for inntil to år om gangen ■ Gebyr ved bruk av papirskjema uten søknad

11 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Varslede utviklingstrekk ■ Aktivitetsskatt på finansiell sektor ■ Finansielle tjenester er i dag unntatt merverdiavgiftsloven ■ Unntaket er kommet under press som en følge av siste års uroligheter ■ Flere land er helt avhengige av å finne nye inntektskilder ■ EU-kommisjonen planlegger å innføre en slik skatt i 2018 ■ Aktivitetsskatt – grunnlag for beregning – Addisjonsmetoden ■ Lønn+overskudd – Subtraksjonsmetoden ■ Inntekt – (vareinnsats+tjenesteinnsats) ■ Får vi en slik skatt? – Ja, såfremt EU går for det

12 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 Varslede utviklingstrekk ■ Bortfall av veifritaket – Tjenester til bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei er fritatt etter mval § 6-7 – Samtidig får kommuner m.m. kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester – Antydet bortfall i statsbudsjettet for 2013

13 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12 Varslede utviklingstrekk ■ Næringsbegrepet – utleie av fritidseiendom ■ Typisk hytteutleie ■ Avgiftspliktig med en sats på 8 % ■ Hvor går grensen mellom næring og ikke-næring? ■ Forslag om objektive kriterier, dvs. at utleie anses som næring dersom: – (A) Det leies ut minst fire utleieenheter – eller – (B) Samlet utleieareal er minst 400 kvadratmeter ■ Høringsfristen er ute, lovforslag snart?

14 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13 ”Henlagte” forslag ■ Bruktbilmoms ■ Ved kjøp av bruktbil betales omregistreringsavgift, men ikke MVA. ■ Finansdepartementet foreslo i 2006 å erstatte omregistreringsavgift med ordinær MVA. ■ Omvendt avgiftsberegning for byggebransjen ■ Opprinnelig utredet i 2008

15 Dommer og uttalelser

16 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 Dommer og uttalelser Halliburton AS vs Staten – reisekostnader for offshoreansatte Dom i Stavanger Tingrett, februar 2010 Halliburton fikk aksept for at selskapet hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift på reisekostnadene Dom i Gulating lagmannsrett februar 2011 Motsatt resultat, dvs. Staten vant frem med sitt syn om at fradragsrett for inngående merverdiavgift er avskåret Dom i Høyesterett 30. september 2011 Staten vant frem med sin avgiftsvurdering, dvs. Halliburton ble nektet fradrag for inngående merverdiavgift på reisekostnadene

17 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16 Dom i Høyesterett – begrunnelse (utdrag) Høyesterett kom til at kostnadene til anskaffelse av transport for de ansatte til helikopterbasene ikke var en anskaffelse til bruk i virksomheten i lovens forstand. Det ble blant annet lagt vekt på at anskaffelsen ikke var til direkte bruk i selskapets virksomhet, at reisen skjedde i de ansattes fritid og uten at de ansatte utførte arbeid for virksomheten, og at dette var en type kostnader som normalt ble dekket av den ansatte. Høyesterett kom til at anskaffelsen ikke hadde en slik virksomhetstilknytning at merverdiavgiften kunne fradragsføres etter merverdiavgiftsloven § 21. (Sammendrag ved Lovdata)

18 Risikoområder 2012

19 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 18 Risikoområder 2012 ■ Kjennetegn for risikoområde – Feilrisiko ■ Komplisert regelverk ■ Rutineoppgaver ■ Endringer i regelverket – Oppdagelsesrisiko ■ Standardposter ved kontroller ■ Oppfølging av tidligere regelverksendringer ■ Egne satsingsområder

20 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 19 Risikoområder 2012 ■ 10 000-kroners grensen – Fra 1. januar 2010 gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift ved kontantkjøp over kr 10 000 – Delbetalinger, løpende betalinger regnes som et kjøp – Departementet kan gi unntak ved ”sterke samfunnsmessige hensyn” – Konsekvens? ■ Tap av fradrag ■ Tilleggsavgift

21 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 20 Risikoområder 2012 ■ Fradragsrett – Minimumskrav til innhold i salgsdokument ■ Regler definert i bokføringsforskriften – Krav om tilknytning til avgiftspliktig virksomhet – Fordeling av felleskostnader

22 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 21 Risikoområder 2012 ■ Bokføringsforskriften § 5-1-1. Salgsdokumentets innhold ■ Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: ■ 1. Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen, ■ 2. angivelse av partene, ■ 3. ytelsens art og omfang, ■ 4. tidspunkt og sted for levering av ytelsen, ■ 5. vederlag og betalingsforfall, og ■ 6. eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner ■ 7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet»

23 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 22 Risikoområder 2012 ■ Konsekvenser – Tap av fradragsrett – Tilleggsavgift ■ Ren formfeil? – Selger driver legitimt, men har glemt fakturadetaljer ■ Formfeil kombinert med uredelig selger? – Aktsomhetsnormen – MVA -status kan undersøkes i Brønnøysundregisteret

24 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 23 Risikoområder 2012 – Fradragsrett øvrige områder ■ Fradragsrett transaksjonskostnader - kjøp/salg av selskap - spørsmål om tilstrekkelig tilknytning til avg pl aktivitet ■ Tap på krav ■ Omorganiseringer - Justeringsbestemmelsene ■ Viderefakturering ■ Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

25 Utleie av fast eiendom

26 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 25 Utleie av fast eiendom ■ Risikoområde – Omfattende regelverk – Store summer – Strenge tidsfrister – Flere regelendringer – Populært kontrollområde ■ Tema – Utgangspunkt i fast eiendom – Justeringsregler for kapitalvarer og spørsmål om forhåndsregistrering

27 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 26 Utleie av fast eiendom ■ Adgangen til frivillig registrering – Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt merverdiavgift ■ Ingen merverdiavgift på leiebeløpet, men heller ikke fradragsrett for kostnader ■ Resultatet blir en skjevhet i regelverket – Systemet med frivillig registrering innført i 2001 ■ Utleier som leier ut til avgiftspliktig næringsdrivende kan søke frivillig registrering

28 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 27 Frivillig registrering – hvilke areal/leietakere? ■ Utleier av bygg eller anlegg kan søke om frivillig registrering for utleievirksomheten ■ Bare utleide arealer hvor brukeren ville hatt rett til fradrag eller kompensasjon om leietaker hadde eid bygget – avgiftspliktige leietakere/leietakere som er registrert – kommunal eller fylkeskommunal virksomhet – interkommunal eller interfylkeskommunal virksomhet ■ Registreringen gjelder alle leietakere som oppfyller vilkårene, med mindre en eller flere eksplisitt er holdt utenfor registreringen ■ MÅ SØKE ! dvs. sende inn MVA registermelding

29 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 28 Frivillig registrering – dokumentasjon ■ Strenge krav til dokumentasjon ■ Utleier skal dokumentere bruken av lokalene med tegninger og utleiekontrakter ■ Utleier skal angi hvilke areal som skal leies ut til fradragsberettiget formål ■ Ved utgangen av hvert år skal det foreligge en oversikt over bruken av arealene gjennom året ■ Hvert bygg eller anlegg skal registreres slik at oppføringskostnader kan spesifiseres for hver enkelt bruker ■ Det samme gjelder ombygninger, påkostninger mv. ■ Det vil si en fordelingsnøkkel per bygg eller anlegg

30 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 29 Justering av inngående merverdiavgift, MAL § 9-1 ■ Fradragsført inngående merverdiavgift ved anskaffelse av kapitalvarer skal tilbakebetales eller kan kreves refundert ■ Når tilknytningen mellom anskaffelsen og bruken av kapitalvaren endres etter anskaffelsestidspunktet ■ Opprinnelig fradragsført inngående merverdiavgift skal justeres – til gunst og ugunst – Innført med virkning fra 1. januar 2008 ■ Justeringsreglenes 3 faser – Anskaffelsesfasen – Løpende drift – Salg av kapitalvaren/opphør av virksomheten

31 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 30 Hva anses som kapitalvarer? ■ Maskiner, inventar og andre DRIFTSMIDLER – Inngående avgift utgjør minimum 50 000 kroner per anskaffelse – Kjøretøy som er fritatt for merverdiavgift ved videreomsetning skal inntil videre ikke omfattes ■ Nybygg, påbygg eller ombygging – FAST EIENDOM – Inngående avgift utgjør minimum 100 000 kroner – Tjenester og materialer mv. som tilføyes eiendommen – Ikke reparasjon og vedlikehold av fast eiendom, herunder utgifter til drift og administrasjon

32 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 31 Justeringsutløsende hendelser, eksempler ■ Overdragelse eller salg av fast eiendom ■ Overdragelse som ledd i overdragelse av virksomhet ■ Omdisponering til bruk utenfor avgiftsområdet – Egen bruk endres – Leietakers bruk endres – Leietaker flytter ut ■ Omorganisering, fusjon, fisjon, omdannelser mv. ■ Fellesregistrering – ved endret bruk – Nye selskaper går inn i fellesregistreringen – Selskaper trer ut av fellesregistreringen

33 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 32 Utleie av fast eiendom- justeringsrett- og plikt ■ Foreløpig oppsummering – Der det ikke er krevd fradrag ved anskaffelse ■ Fradragsretten fordeles utover justeringsperioden (justeringsrett) – Der det er krevd fradrag ved anskaffelse ■ Ved endret bruk plikter man å tilbakeføre deler av fradraget (justeringsplikt) – Der det er krevd delvis fradrag ved anskaffelse ■ Dersom den fradragsberettigede bruken er større en antatt ved anskaffelse, gis det ytterligere fradrag ■ Dersom den fradragsberettigede bruken er mindre enn forutsatt ved anskaffelse, reduseres fradraget

34 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 33 Overføring av rett og plikt til å justere ■ Retten og plikten til å justere kan overføres til mottakeren hvis; ■ Mottaker er næringsdrivende og registrert for merverdiavgift ■ Mottaker har minst samme fradragsrett som det overdrageren hadde da kapitalvaren ble anskaffet ■ Dersom mottakers fradragsrett er mindre, kan mottaker bare overta en del ■ Overdrager må justere samlet for den resterende delen ■ Mottaker må samtykke i overtakelse av plikten – dvs. at det må lages en justeringsavtale

35 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 34 Risiko ved manglende avtale om overdragelse ■ Avtale om å overføre justeringsplikten må foreligge innen oppgavefristen for den termin kapitalvaren overdras ■ Det må inngås en skriftlig og signert avtale om overføring av justeringsplikten (m/spesifikt innhold) for å unngå samlet justering (tilbakebetaling av fradragsført merverdiavgift) ■ Konsekvensen av at fristen ikke overholdes er at overdrageren må foreta samlet justering ■ En generell formulering i en fusjons- eller fisjonsplan om at det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til det overtakende selskapet, tilfredsstiller normalt ikke de formelle kravene til overføring av justeringsplikten

36 Takk for oppmerksomheten Trond Skjelbreid KPMG Law Advokatfirma DA Trond.Skjelbreid@kpmg.no 4063 9625

37 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "KPMG-dagen 2011 Merverdiavgift Stavanger, 6. desember 2011 Trond Skjelbreid, Advokat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google