Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i inneklima og måleteknikk P44/2004 ”Smakebiter” fra kompetansegivende kurs 10p Omfatter fagområdene: • Inneklima • Ventilasjon • Vannbåren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i inneklima og måleteknikk P44/2004 ”Smakebiter” fra kompetansegivende kurs 10p Omfatter fagområdene: • Inneklima • Ventilasjon • Vannbåren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i inneklima og måleteknikk P44/2004 ”Smakebiter” fra kompetansegivende kurs 10p Omfatter fagområdene: • Inneklima • Ventilasjon • Vannbåren varme • Statistikk • Måleteknikk • Rapportskriving • Oppstart 2004 • Avsluttes i 2006 Presentert av : professor Oddbjørn Sjøvold Sune Eggen

2 Mål og målgruppe •Mål; Hvordan måle og presentere måleresultater relatert til pålitelighet og usikkerhet •Målgruppe; Byggforvaltere, yrkeshygienikere, rådgivere og entreprenører innen VVS-teknikk og andre interesserte •Ønske; kursdeltagerne melder inn et case for et bygg ved påmelding •Anbefaling; Bærbar PC med Excel

3 Faglige emner •Helhet og systemforståelse av ventilasjons- og oppvarmingsanlegg •Lover, forskrifter, veiledninger og normer •Statistikk og tallbehandling •Måleteknikk, instrumenter og case •Prosessen- kunden i fokus-Rapportutforming og vurderinger •Læring på nett- måleteknikk Personer som har bidratt i prosjektet: Oddbjørn Sjøvold, Reidar Kvadsheim, Mari Mehlen, Petter Nøklebye, Jørgen Christensen og Sune Eggen

4 Målefaktorer og -objekter •Temperaturer, RH, støv, ultrafint støv, støvdekke, luftmengder,lufthastigheter, gasser •Termografering, temperaturer og bildemateriale •Vekslere, gjenvinnere, vifter/pumper, rør/kanaler, vannmengder/luftmengder, hastighet i tilluftsorgan, røykforsøk •Bakterier, muggsopp, sopp-sporer, mikroskopering, billedmateriale •Inneklimamålinger i bygninger

5 Arbeidsform •Ca 3-4 måneders gjennomføring av kurset •9 undervisningsdager inklusiv lab.øvinger og prosjektoppgave •Internettbasert verktøy (Classfronter) som vil bli benyttet mht deler av undervisningen, prosjektet, øvinger og spørsmål/diskusjon

6 Arbeidskrav for å få vitnemål •Avlagt eksamen etter flervalgsmetoden •Godkjente øvinger •Godkjent prosjektoppgave •Godkjent presentasjon av prosjektet •Anbefalt 2-3 personer i gruppen for prosjektet

7 MÅLING Alle målinger inneholder usikkerheter !  Avklaring på; hva som skal måles, hvordan skal måleoppgaven angripes, hvilke måleinstrumenter er hensiktsmessige, hvilken nøyaktighet skal vi til strebe og hvilke bearbeidingsrutiner skal følges?  Tre typer feil:  Grove feil (slurv med tall må unngås)  Systematiske feil (feil i instrumentet, ukalibrert og lignende kan unngås)  De tilfeldige feilene ( kan elimineres-kun reduseres)

8 Kalibreringskurver

9 Statistisk behandling av måleprosessen •Hvordan behandle forskjellige måledata rent statistisk? •Hva er hensiktsmessig måleprosess? •Fokus på anvendelsen og bruk av praktiske eksempler. •Bruk av Excel –Histogram, kurvetilpassing og variansanalyse. •Hypotesetesting som et beslutningsverktøy. •Håndtering av forskjellige data, målinger og spørreskjema.

10 Bearbeidet data fra spørreundersøkelse relatert til inneklimamålinger

11 Målemetoder og statistisk behandling av data for inneklima •Måler inneklimatrend med måleserie på ca 2-3 timer •Målehøyde over gulv på : 0.1, 1,1 og 1.7m •Måler i uteluft, inne i rom og i ventilasjonsanlegg: Temp., RH, CO 2, støv, ultrafint støv, luftmengder, bakterier, soppsporer, VOC og dokumenterer med bilder •Gjennomsnitt av 9 registreringer på hvert nivå ( 3stk for soppsporer) •Statistisk behandling av spørreskjema •Vi kan altså med mer enn 97-99 % sikkerhet si at vi har forskjell på disse to kategoriene av bygg, dvs dårlige eller gode. Muligheten for at vi kan ta feil er kun 1-3%.

12

13 CASE 1:Vurdering av inneklimamålingene utført ved Idrettssentret Dragvoll i 2003 og 2004 www.sanit.no Problemetasje Luftinntak og kloakklufting Taklekkasje registrert ved søyle i 1.etasje taklekkasje

14 Lover, forskrifter, normer og bransjeveiledninger •Plan og Bygningslov PBL byggfukt:§8-37 og rengjøring før bygning tas i bruk§ 8-38 •(Arbeidsmiljølov AML-arbeidsplassen §8, Arbeidsgivers plikter §14 •PBL-Ren teknisk om Innemiljø 8-3 stiller krav til inneklimaet som termisk klima, fukt og fuktsikring •Anbefalte normer for inneklima- Folkehelsa •Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen om veiledning til AML nr444

15 Metode for inneklimamålinger •NS-EN ISO 7730 Termisk miljø, NS EN ISO 7726 Ergonomi for termisk miljø •Måling av inneklimaet og vurdering av dette •Inneklimatrender målt- bergrenset varighet og på dagtid •Valg av rom er valgt ut fra samtaler med forvalter/eier og brukerne. •Referanserom er valgt ut fra velvære/ingen klager •Spørreundersøkelse også utført om helse og inneklimaopplevelse •Dokumentasjon; Bilder ute inne, teknisk anlegg, sopp, bakterier og video av ventilasjonskanaler •Sentrale inneklimafaktorer er analysert og verifisert av CBS(bakterie-soppart) og NILU (flyktige organiske komponenter-VOC)

16 Metode for inneklimamålinger og begrensninger •Møte med byggeier. Gjennomgang av tidligere rapporter og målinger. Befaring i bygget og besiktigelse av rom og teknisk anlegg. •Design av måleopplegg; hva måles, trinnvis måleromfang og helhetsbetraktning •Måleprogram; temperaturer, RH, CO2, luftmengder, avtrekksmengder, støv i luft(0,1-10µ) og ultrafint støv (0,02-1µ), støv på flater, bakterier i romluften, bakterieart i romluften, sopp ”20C ” og ”37C”, dominerende sopparter, avgassing fra materialer og mikrobiell vekst (VOC). Luktvurdering (kloakklukt) av rom. Materialprøver •Klimafaktorene er målt i rom, i tiluftskanaler (avtrekkskanal), i ventilasjonsaggregat, luftinntak for ventilasjonsanlegg og uteluften er brukt som referanse

17 Finfilter Grovfiltere Varmegjenvinner + Varmebatteri P4 Avtrekk Ventilasjonsprinsipp på tilluft, målinger og problemområder ( )i 2003 før tiltak Inntaksgaller på tak rom = kloakkgass fra lufting, grovfilter vått og fylt med organisk materiale, vanninntregning i ventilasjonskanal sluk vifte P1 P2 P3 P= målepunkter

18 Gjennomsnittsverdier for målinger utført før tiltak i ventilasjonsanlegg 15.01.04- Snøvær Posisjon Mikro- organismer Uteluft (cfu/m3) Etter grov- filter (cfu/m3) Etter Fin-filter (cfu/m3) Tilluft rom406 rom441 (cfu/m3) Romluft Rom406 (cfu/m3) Romluft rom441 (cfu/m3) Bakterier5616824396 676 264632 Sopp”20” Sopp”37” 80 12 004 2

19 Prøvetaking av flyktige organiske komponenter VOC i rom 406 og i trappeoppgang den 22.12.03 •Antall VOC komponenter er 30 •TVOC 37,6- 40,6 µg/m3 som er svært lavt med 91 registrerte komponenter (enkeltverdier>0,1 µg/m3) •Inneklima og TVOC TVOV< 60-70 µg/m3 er svært bra, TVOC< 100 µg/m3 er tilfredsstillende TVOC >250- 400 µg/m3 er ikke tilfredsstillende luft Kilde:N. Schmidbauer-NILU,17.2.04

20 Måleresultater fra noen utvalgte rom før og etter tiltak i 2004 PosisjonTem p C RH % Vent- til C RH % Til- luft m3/ h Av- trek k m3/h CO2 ppm Støv 0.1- 10µ mg/m 3 Støv 0.02- 1µ pt/cc Sopp cfu/m3 ”20” Sopp cfu/m 3 ”37” Bakt. cfu/ m3 Uteluft 31.3.04 **27.11.03 +8,2 +6,4 59,1 55 373 354 0,0 6680 157 892 24 0000 61 24 A441-rom Tilluft/avtrek k **A441-rom **tilluft/avtre kk 21,3 18,6 33 29 19,0 17,3 32 30 234178 498 405 452 407 0,0 0,002 0,0 835 817 120 141 20002000 00000000 309 *40 >4500 16 A323 tilluft **A323 **tilluft/avtre kk 22,2 21.0 33 29 20,1 18.6 36 28 108587 395 568 385 0,005 0,0 1588 1373 255 263 2 0 16 0 00000000 552 *380 >4500 **= måleverdier før tiltak

21 Spørreundersøkelse den 26.11.04 -34 personer om arbeidsplassen- •God form (83% hjemme):50 % •Tørrhet i slimhinnene:36 % •Irritasjon i øyne, nese og hals:48 % •Tørste:47 % •Tretthet og tung i hodet:56 %

22 Konklusjon-tiltak •Taklekkasjen utbedres og skadet materialer fjernes •Saltkorn, mineraler med mer fjernes i tilluftskanal •Vakumventil for avløpsrør erstattes med ny ventil eller at lufterør flyttes minst 10m fra inntaksgaller for friskluft på tak •Veggene med synlig mineralull i idrettshall støvsuges minst annet hvert år og anbefales erstattet med glatt papp mot rommet •Grovfilter plasseres i horisontal del av inntakskanal, dvs før finfilter •Luftmengdene bør innreguleres. Viderebør det være bedre ballanse mellom avtrekks- og tilluftmengde •Tilluften bør ikke være høyere enn +17C. Varmegjenvinner settes opp med maks gjenvinning på +17C. •Daglig renhold som mopping og støvtørking suppleres med støvsuging med HEPA-filter 1 gang pr måned

23 Læring på nett om måleteknikk  Det er tilgjengelige Powerpoint presentasjoner som kan lastes ned fra Classfronter, som inneholder fagstoff.  Instruksjonsvideoer vil bli tilgjengelige på nett for nedlastning.  Nedlastet materiell vil utgjøre kjernestoffet i måleteknikkurset. Mot slutten blir det supplert med laboppgaver i Oslo i før eksamen.

24 Instruksjonvideo 1 Mål: •Gjøre deltagere kjent med sentrale begreper og parametere innen temperatur. •Tilføre nødvendig kunnskap for å benytte instrumentet Q-trak TSI 8551. •Hvordan tolke måleverdier?

25 Instruksjonsvideo Så langt er Instruksjonsvideo 1 ferdigstilt. Denne beskriver følgende tema: •Lufttemperatur •Strålingstemperatur •Operativ temperatur •Vertikal temperaturgradient. •Betjening av instrumentet Q-trak 8551 •Overføring av måleserie fra instrument til PC. •Div. teori om måleteknikk og tallbehandling


Laste ned ppt "Videreutdanning i inneklima og måleteknikk P44/2004 ”Smakebiter” fra kompetansegivende kurs 10p Omfatter fagområdene: • Inneklima • Ventilasjon • Vannbåren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google