Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal vi vurdere? Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU Sandefjord 27.-28. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal vi vurdere? Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU Sandefjord 27.-28. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal vi vurdere? Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU Sandefjord 27.-28. september 2010

2 Sluttvurdering - sensur Vurderingskriterier og forholdet mellom dem: • Språk • Struktur • Innhold Kapittel 7 i boka Holistiske variabler: • Kreativitet, originalitet • Higher order thinking • Bruk av tidligere tekster • Svarer på oppgaven • Lengde på teksten • Lesing-skriving (skriftlig eks)

3 Sluttvurdering - kjennetegn Lesing (engelsk vg1 sensorveiledning) Tekstforståelse kan komme til uttrykk som direkte svar på oppgaver knyttet til tekstutvalget, og/eller gjennom at eleven bruker denne forståelsen i utformingen av sine egne tekster både når det gjelder innhold og komposisjon. Ikke nevnt i vurderingsskjemaet

4 Sluttvurdering - oppgaver Forberedelsesdel: Magasin deles ut. Focus Magazine is a new monthly magazine. The editor has asked for comments from the reader. 1.Write two paragraphs about your impressions of the magazine. –The first paragraph should say what you like about the magazine and why. –The second paragraph should comment on how the magazine could be improved. 2.Choose one article which you find interesting –Is the article you have chosen a good example of this particular type of text? Why/why not?

5 Fra Ord til Handling • Å skape endring i klasserommetEt hovedfunn (OTH) er at de eksterne kompetansemiljøenes støtte til skolene i beskjeden grad har grepet inn i undervisningssituasjonen og det arbeidet som skjer i klasserommene på skolene. Trekantsamarbeidet berører ofte ikke det elementet i læringsmiljøet som har størst betydning for elevenes læring, nemlig undervisningen. (…) Derfor finner vi i casene få eksempler på at undervisningen har blitt påvirket, utover enkelte individuelle endringer. (UDIR 2010 s. 9) (…)det er en kritisk faktor at de innsatser som gjennomføres er målsituerte, det vil si at de finner sted så nær undervisningssituasjonen som mulig. (…) Vi har dog funnet at det er vanligere at middelsituerte strategier anvendes. (…) Det er en strategi som bygger på at lærere sammen i en gruppe reflekterer rundt (…)underundervisningen. Den reflekterende lærer- gruppen utgjør et middel der lærerne skal vinne innsikter som de siden kan ta med seg til klasserommet, hvor innsiktene kan tillempes og målet oppnås. Disse middelsituerte strategiene ser etter vår vurdering ikke ut til å virke spesielt godt. (UDIR 2010 s.11)

6 Innhold – mål • Hvor langt er vi kommet i VFL? • Har vi en felles begrepsforståelse? • Hvordan gå fra teori om VFL/VAL til fagene i praksis? • VFL i fag • Et eksempel • Vurdering av og vurderingskriterier for lesing

7 Veien videre i VFL Kommentarer  Tilbakemeldinger  Fremovermeldinger Karakterer Egenvurdering Sluttvurdering

8 Utfordring til lærerutdannere Skape endring i undervisningen, ikke bare snakke om undervisningen  Fra teori til praksis på fagenes premisser i om

9 Etterutdanning i skolen Hvilket innhold kan vektlegges i VFL?Hvilken pedagogikk skal vektlegges? Synlig-usynlig (Bernstein) Grunnleggende ferdigheter på fagets premisser? • Lesing • Skriving ( produksjon, samhandling) • Muntlig (produksjon, samhandling, lytting) • Digitale verktøy • Regning Trenger lærere kunnskaper og generell kompetanse for å utvikle elevenes ferdigheter? (Kvalifikasjonsrammeverket))

10

11 Visible teaching Innhold Awareness of the learning intentions Know enough about the content to provide meaningful and chalenging learning experiences John Hattie Professor of Education, Faculty of Education, The University of Auckland Student Knowing when the student is successful Having sufficient understanding of the student’s understanding Visible learning Visible

12 Et eksempel • http://www.udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=2 http://www.udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=2 Lesing – i 2010 Can’t I just e-mail you a link to my blog, miss?

13 Lesing Hvilke spørsmål vil du stille for å fremme lesing/vurdere leseferdighet? Hvordan vil du systematisere spørsmålene gjennom begrep (VFL)?

14 Lesing Konstrukt Ditt svar viser ditt syn på lesing, hva du mener lesing er og hvordan du vil vurdere lesing.

15 To viktige poeng Kontekst 50% Hva vet du om tema? Vi bidrar til å gjøre elevene til gode eller dårlige lesere gjennom de tekstene vi velger ut. Vokabular Forstår du ordene i teksten? Den viktigste indikatoren på tekstforståelse er vokabular.

16 Avisartikkel - kunnskap Romanifolket http://www.aftenposten.no /nyheter/iriks/article30364 74.ece

17 Avisartikkel - kunnskap Citizen Rights Don't Apply to Roma By Claudia Ciobanu BUCHAREST, Aug 7, 2010 (IPS) - All major European countries plan mass expulsions of Roma or demolitions of Roma settlements. Rights groups warn that these measures entail the criminalisation of an entire ethnic group, and break EU law. Around 10 million Roma are estimated to be living in Europe. The largest concentration is in Romania, at two million according to unofficial estimates. Hundreds of thousands live in other Central and Eastern European countries.

18 Avisartikkel – kunnskap og vokabular La situation des roms en France atteint un point critique [FR] [en] Publié: 07 décembre 2005 Un récent rapport du Centre européen pour les droits des Roms (ERCC) indique que les populations roumaines et tsiganes de France vivent dans un climat perpétuel de racisme et de discrimination.en Peu après les émeutes dans les banlieues françaises, le Centre européen pour les droits des roms, basé à Budapest, a publié un rapport détaillé sur la situation des tsiganes, des voyageurs et des roms migrants en France. Intitulé Hors d'ici! Anti-tsiganisme en France, ce rapport résume les résultats des recherches et activités de suivi menées par l'ERCC depuis 2003. Selon le rapport, la population de tsiganes installés en France s'élève officiellement à environ 500 000 personnes, bien que ce chiffre soit, selon certaines estimations, plus proche de 1,2 million. Le rapport établit que la grande majorité des tsiganes et des voyageurs en France sont des ressortissants français. Les gens du voyage sont sensés être des nomades. Dans ce rapport, l'ERRC déclare que "La France est reconnue comme source historique et gardienne des valeurs de la démocratie moderne ainsi que des droits et libertés individuelles; toutefois des milliers de citoyens français sont victimes de violations graves de leurs droits civils et politiques les plus élémentaires sans que ceci ne soulève le moindre soupçon de réprobation, encore moins un tollé public face à cette atteinte aux principes fondamentaux de la République Française ! Beaucoup de personnes victimes de ces violations sont en fait tsiganes et voyageurs, ce qui semble indiquer le caractère raciste sous-tendu par celles-ci." Les minorités tsiganes sont généralement considérées comme les plus vulnérables au racisme et à la discrimination dans les nouveaux Etats membres également, notamment en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie.

19 Fremmedspråk Språkkunnskaper: Det viser seg at ord og kunnskap om emnet ofte er nok for god leseforståelse ( struktur er mindre viktig). For at leseferdigheter i morsmålet skal kunne brukes på fremmedspråket må det et visst nivå til. Hvordan kan en slik tekst brukes til å vurdere leseferdighet?

20 Avisartikkel – kunnskap og vokabular Citizen Rights Don't Apply to Roma By Claudia Ciobanu BUCHAREST, Aug 7, 2010 (IPS) - All major European countries plan mass expulsions of Roma or demolitions of Roma settlements. Rights groups warn that these measures entail the criminalisation of an entire ethnic group, and break EU law. The French executive announced Jul. 29 that 300 illegal Roma camps would be demolished in the next three months. According to the President's office, the camps are "sources of illegal trafficking, profoundly shocking living standards, exploitation of children for begging, prostitution and crime." By the end of this year, France is set to adopt legislation to expel undocumented Roma residing in the country, "for reasons of public order." Germany is set to deport 12,000 Roma back to Kosovo over the next years. Half of them are children and adolescents who grew up in Germany. Sweden has this year deported 50 Roma from Eastern Europe for begging, even though begging is not a crime in this country. Denmark deported 23 Eastern European Roma in July. In Belgium, 700 Roma were forced to exit Flanders in July, and given only temporary shelter in Wallonia. The UK government last month announced legislation that would lead to the eviction of tens of families of Roma and travelers, pushing them into illegality. The steps taken by Western governments come right in the middle of the Decade of Roma Inclusion (2005-2015), "an unprecedented commitment by European governments to improve the socio-economic status and social inclusion of Roma." In 2008, Italy declared a state of emergency over Roma immigrants. Around 10 million Roma are estimated to be living in Europe. The largest concentration is in Romania, at two million according to unofficial estimates. Hundreds of thousands live in other Central and Eastern European countries.

21 Dan Willingham, Youtube

22 Vurdering Konstrukt for lesing • teksten vi velger • Oppgavene vi gir • Svarene vi fokuserer på • Hvordan vi tolker svarene ut fra en mal Disse valgene baseres på en teoretisk forankring

23 Teori Lesing Reading literacy Assessing reading J. Alderson (Cambridge University Press) Hva gjør lærere i stand til å vurdere for læring i lesing? Hvilke spørsmål stiller læreren til en tekst?

24 Reading 1 PURPOSE hensikten med lesingen 2 PROCESS forholdet mellom tekst og leser 3 PRODUCT tekstforståelsen-meningspotensialet 4 BEHAVIORS/ATTITUDES strategier og interesse 5 ASSESSMENT for learning

25 1 Purpose Three aspects of student’s reading based upon what students read (IEA PIRLS): Purposes for reading • Reading for literary experience 50% (rauding) • Reading to acquire and use information 50% (scanning, learning, memorising)

26 Purpose - Literary experience Imagine: • Events • Settings • Actions • Consequences • Characters • Atmospheres, feelings • Ideas Recall own: • Experiences • Feelings • Appreciation og language • Knowledge of literary forms

27 Purpose - Reading for information Understand the world • Past, present, future • Reasoning based on text • Action based on text Structure Chronological organisation Logical organisation Cause and effect Arguments and counter arguments Viewpoint and supporting evidence Persuasive texts Problem and solution Documented with tables etc Non continous text

28 Purpose - Reading for information Understand the world • Past, present, future • Reasoning based on text • Action based on text Seks hovedsjangre • Gjenfortelling ( recount) • Rapport (report) • Forklaring (explanation • Diskusjon (discussion • Overtalelse (exposition) • Instruksjon (prosedure)

29 2 Process Five reading processes: 1. Skimming – lese fort for en generell forståelse 1000 ord pr minutt. 2. Scanning – lese for å finne informasjon 3. Rauding - lesning hvor leseren forstår alle setningene med letthet ca 300 ord pr minutt 4. Learning –lese for å forstå noe nytt 5. Memorising – lese for å huske Carver 1990 s52

30 Process Four processes of comprehension • Focus on and retrieve explicitly stated information 20% • Make straight forward inference 30% • Interprete and integrate ideas and information 30% • Examine and evaluate content, language and textual elements 20% IEA PIRLS construct of reading literacy

31 a) focus on and retrieve explicitly stated information 20% • Basert på setningsnivå. • Meningen er tydelig uttrykt i teksten • Leseren må knytte spørsmålet til informasjonen i teksten Examples: • Identifying information that is relevant to the specific goal of reading • Looking for specific ideas • Searching for definition of words or phrases • Identifying the setting of a story • Finding the topic sentence, main idea ehen explicitly stated IEA PIRLS

32 b) make straight forward inference 30% • Basert på over setningsnivå • Fylle inn informasjonsgap i teksten • Sette sammen to ideer eller to informasjonsdeler • Informasjonen er eksplisitt tilgjengelig i teksten Examples • Inferring that one event caused another • Conclude what is the main point made by a series of arguments • (Lokal: En person beskrives på samme måte flere ganger og det danner et karaktertrekk. Global: Teksten beskriver et tema i flere sammenhenger) • Determine the referent of a pronoun • Identifying generalisations made in the text • Describing the relationship between two characters IEA PIRLS

33 c) interprete and integrate ideas and information 30% • Basert på over setningsnivå. • Tolker og integrerer tekstelementer, ofte basert på egne erfaringer og kunnskap • Knytte detaljer til overordnede mål, tema, ideer… • Svarene gir en holistisk forståelse av teksten • Svarene varierer etter kunnskap og erfaringer Example: • Discerning the overall message or theme of a text • Considering an alternative to actions of characters • Comparing and contrsting text information • Inferring a story’s mood or tone • Interpreting a real-world application of text information IEA PIRLS

34 d) examine and evaluate content, language and textual elements 20% • Basert på teksten og analyse av den (ikke mening) • Basert på kunnskap om verden og tekster • Innhold: aksepterer, avviser eller er nøytral til innholdet • Struktur: sjanger, tekstoppbygging, konvensjoner, • Språk: god kjennskap til språket er nødvendig • Forfatterens: hensikt, perspektiv eller ferdighet Example: • Evaluate the likelihood that the event could really happen • Describe how the author devised a surprise ending • Judging the completeness or clarity of information in the text • Determining an author’s perspective on the central topic IEA PIRLS

35 PROCESS- OECD PISA

36 Prosess - metakognisjon ”Kunnskap om og ferdigheter i å bruke strategier når du leser tekster i en viss hensikt”. PISA 2009 Leseren spiller en aktiv rolle i lesingen ved å sammenstille informasjon, fylle inn hull i teksten og skape makrostrukturer: • Kunnskap om språk, struktur og innhold ( PISA 2009): • Identifisere viktig informasjon • Bruke tidligere tekstinformasjon • Hente og bruke kunnskap fra langtidsminnet • Velge riktig leseprosess for oppgavene og å bruke tekstinnholdet videre i nye sammenhenger

37 3 Product Construct of reading Hva består lesing i? • Tekstforståelsen og meningspotensialet ( elevens ) • Hvor godt leser eleven ( target language use situation ) • Hvor effektivt leser leseren en tekst i en spesiell hensikt  Reading the lines – litterær mening avkoding  Reading between the lines – inferred meaning, tolking forstå mening som ikke er direkte uttalt i teksten  Reading beyond the lines - kritisk lesing ( Gray 1960)

38 Leseresultat Sammanhengen mellom originalteksten og leseresultatet. Teksten er ikke objektiv. Tekstforståelse skjer i samspillet mellom tekst og leser. Hva er da definisjonen på god tekstforståelse? Hva er forståelse og hva er misforståelse (noe blir feil i forhold til tekstens intensjon). Tekstforståelse delen inn i hierarki, men det er lite belegg for å bruke taksonomi for leseforståelse, selv om lærere gjør det. Alle nivå er like vanskelige og de overlapper. Produkt og prosess skilles ikke tydelig. Halliday 1979:

39 Utfordringer • Skal språket testes ( teori om grammatikk) • Tester vi intelligens eller leseferdighet når vi stiller vanskelige spørsmål? • Tester vi bakgrunnskunnskap eller tekstforståelse når vi stiller for eksempel kulturelle spørsmål? • Tester vi strategier eller ordforståelse når vi ber om ordforklaringer når vi har ordbøker tilgjengelige? • Tester vi husk eller leseforståelse når teksten ikke er tilgjengelig? • Skal elevenes involvering ( engagement) i lesinge være en del av testingen? ( Det er et mål: PISA)

40 4 Behaviours and attitudes • Reading literacy behaviours I fremmedspråk kan ikke elevene bruke sine L1 lesestrategier i særlig grad før de har nådd et nivå hvor de fungerer språklig. Nivået for bruk av strategier avhenger av kunnskaper og tekstens tema. • Reading literacy attitudes Leserens holdning og interesse for teksten er avgjørende for leseforståelsen. Mange er nervøse før en test/noen mangler motivasjon for å prøve

41 Current research suggests that engaged readers: • possess well-formed interests and favourite topics or types of reading material ( interest ); • they value being in control of their reading, and self- initiate reading activities ( autonomy ); • they rely on a social network to extend their competencies and share their knowledge and experience ( social disposition ); • and they read frequently and widely ( behaviour ). p. 71 PISA 2009 Hvordan blir undervisningen ifølge disse forskningsresultatene?

42 5 Assessment Hva kan gode lesere gjøre som svake lesere ikke kan? Hvilke stadier går leseren igjennom i fremmedspråk? VFL av leseprosessen! 2010 • Europarådet COE • American Council for the Teaching of Foreign Language • Australian Second Language Proficiency Ratings • Association of Language Testers in Europe ALTE Theories, but not empirically grounded ideas

43 Vurdering av lesing Construct of reading (North COE) mastery  Strategic competence – can adapt style and speed of reading to different texts and purposes  Linguistic competence – can read with a large degree of independence, using appropriate reference sources effectively  Discourse competence –can distinguish in detail the various part of the treatment of a theme and understand their interrelations  Sociolinguistic competence – can understand a vide variety of slang and pertinent references. Can appreciate humour and subtle or culturedependent nuances of meaning or style.

44 Vurdering av lesing • Lexis, ord i teksten ( viktigste elementet) • Innhold ( skjema, knytte gammel til ny kunnskap/ abstrakt-konkret innhold/ kjent-ukjent innhold) - kunnskap • Medium hvor teksten forekommer - kontekst • Teksttyper (faktatekster litterære tekster ;åpnere svar). Kjente sjangere er letter å lese enn ukjente osv. Korte versus lengre tekster • Tekstens indre organisering ( hjelper leseren. Cohesion ikke så viktig) • Tekstens tone, stemning og forfa tterens hensikt med teksten står sentralt • Setningsstrukturer ( ingen effekt å forenkle strukturen i tester, bruk autentisk tekst fremfor konstruerte tekster) • Typografi, layout, verbal og ikke verbal tekst ( bildebruk)

45 Vurdering av produktet Construct of test • Ord gjenkjenning – automatisering ( tidsfaktoren) • Tekstmengde – hastighet (tidsfaktoren) • Syntese og evaluering av innholdet • Metakognisjon ( har sammenheng med leseferdighet) • Bakgrunnskunnskap vurderes i testen dersom det er et mål, ellers ikke (finn ukjente tema) • Metalingvistikk (L1) vurderes dersom elevene er på et høyere språklig nivå (språktest- grammatikk) • Lesestrategier ( L1) vurderes i testen dersom elevene er på et høyere språklig nivå (er en generell kompetanse)

46 Vurdering - (spørs)mål Hensikten med tekstlesingen kan gjerne gis som instruksjon: • Ex. In this activity you will practise scanning the information in the text in order to find specific information • Ex. The purpose of this activity is to encourage you to look at how the passage has been organized into sections. • Ex. This activity is designed to help you explore the characters in the extract and the techniques of characterization used by the author p. 328

47 Vurdering av læring Formell - Vurdering Av Læring Multiple choice: Cloze test: Ordering task Matching task Editing test Short answers test Free recall test (L1 always) Real life method ( text and action)

48 Spørsmål til teksten 12 spørsmål pr tekst: • Multiple choice (50%) 1 poeng • Half constructed response item format 50% • Kortspørsmål (5 min) 1-2 poeng • Langspørsmål (10 min) 3 poeng http://www.pearsonlongman.com/ae/marketing/sfesl/practicereading.html

49 Spørsmål til teksten 25-29 spørsmål pr test (B2): • Del 1 før teksten: multiple choice 6-7 stk med fire valg • Del 2 etter tekst: multiple choice 6-7 stk med fire valg • Del 3 tekst: avsnittene er flyttet om, finn rekkefølgen • Del 4 tekst: 13-15 multiple matching texts depending on text Tekstlengde 350-750 ord= 1900-2300 ord totalt=75 min.

50 Vurdering for læring UFORMELL Vurdering For Læring Group review Individual interview Open questions Short discussions Casual conversations Talk with learners about progress Reading aloud Check reading speed Answering questions on a passage Gap filling exercise Logg Predict content+ jutify (process) Critical reading + jusify Self assessment Hva fører tekstoppgavene til?

51 Tekster Varierer i: • Lengde • Syntaktisk kompleksitet • Abstrakthet mh.t ideer • Organisering av teksten Ingen oppgavetyper kan derfor betraktes som lette eller vanskelige. Det avhenger av teksttypen.

52 Noen råd om tekster • Sørg for at instrukser, rubrikker og lignende. Har et språk som alle forstår. • Finn tekster som har et innhold/kultur som er like kjent eller ukjent for alle testtakere. Finn tekster fra L1 situasjoner som forekommer ofte. (Blogginnlegg, e-post… all inclusive ) • Bruk autentiske tekster. Unngå å endre tekstene, det fører ikke til bedre leseforståelse og er ikke reell lesing. Oppgi eventuelt ord, nøkkelord, indiker kontekst (bilder, definisjoner, tabeller som støtter innholdet) • Skill mellom metakognisjon (tekstforståelse) og metalingvistikk (grammatikk) som ikke sier noe om tekstforståelse.

53 Noen råd om tekster • Leseferdighet overføres fra L1 først ved en viss språklig L2 ferdighet ( 95% /5000 ord). Tema, språket, bakgrunnskunnskap og oppgavetype avgjør vanskegrad. • Vokabularforståelse er den beste indikatoren for leseforståelse – tidsfaktor • Finn oppgaver som knyttes til virkelighetsnære situasjoner på rett nivå. Velg en av fem prosesser med sine særegne prosesser, mål og resultat. • Motivasjon og følelser: finn tekster som skaper positive følelser og svar med positiv affektiv verdi ( ikke negativ)

54 Noen råd om tekster • Lesere reflekterer forskjellig i forhold til litterære tekster ( personlige åpne svar) og i forhold til faktatekster (holdninger, system). Tester bør avspeile dette. • Forfatterens hensikt med teksten, tonen i teksten og stemningen i teksten er viktige elementer i tekstforståelse (Speatitt 72) • Vurder: print, font, layout etc. slik det normalt forekommer i tekst • Tekstens lengde må vurderes i forhold til ”purpose” – tidsbegrensing?

55

56 Konklusjon • Det finnes ingen lesetester for fremmedspråk som tester separate ferdigheter og som viser hva eleven kan og ikke kan i leseprosessen. • Vi må teste holistisk. Alderson JC. • Vi mangler begreper som definerer og skiller lesestrategier (process) fra leseferdigheter ( product) etc.

57 Lesing http://www.aftenposten.no/ http://www.bbc.co.uk/ http://english.aljazeera.net/ http://dsc.discovery.com/ Kontekst for teksten sier noe om innholdet (sjanger) ”Lesestrategier må læres, men kunnskap om verden er viktigere” Dan Willingham Avkoding Tolking Kritisk tolking aftenposten Hvordan kan elevene være kritiske til hva de leser?  Nyheter  Aktuelle hendelser  Digitale tekster  Læreboka  Litterære lesestunder Hva kan elevene noe om, og hva interesserer de seg for? Subjektifisering ( individets utvikling): Dannelse er å reise kognitivt og reisen danner deg. Egenutvikling preget av kreativitet og ny forståelse. ( K Smith)

58 PISA 2009 reading literacy The PISA 2009 definition of reading adds engagement in reading as an integral part of reading literacy: Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society.

59 PISA tabell 1.5 s. 44 The PISA reading literacy assessment is built on three major task characteristics: • situation –the range of broad contexts or purposes for which reading takes place; (Domener) • text – the range of material that is read;(4 distinctions, navigation tools, environment) • aspect – the cognitive approach that determines how readers engage with a text. (mentale strategier) All three contribute to ensuring broad coverage of the domain. In PISA, features of the text and aspect variables (but not of the situation variable) are also manipulated to influence the difficulty of a task.

60 PISA 2009 • Ferdigheter elevene må tilegne seg • Prosesser de må utføre • Kontekst for kunnskap og ferdigheter de skal utføre There is evidence that skills relating to engagement and metacognition can be taught. Interest in measuring both metacognition and engagement as part of PISA 2009 therefore assumes that results can yield information that will be highly relevant to policy makers and that can also influence the practice of reading and learning and ultimately levels of reading proficiency.

61 Print / electronic reading While many of the skills required for print and electronic reading are similar, electronic reading demands that new emphases and strategies be added to the repertoires of readers. Gathering information on the Internet requires skimming and scanning through large amounts of material and immediately evaluating its credibility. Critical thinking, therefore, has become more important than ever in reading literacy (Halpern, 1989; Shetzer & Warschauer, 2000; Warschauer, 1999). Warschauer concludes that overcoming the “digital divide” is not only a matter of achieving online access, but also of enhancing people’s abilities to integrate, evaluate and communicate information.

62 PISA - Reading tasks • For example, a reader may be taught to generate questions about a text as it is read. These questions are of the why, what, how, when, or where variety. • By generating such questions and trying to answer them, the reader processes the text more actively. • Other strategies relevant to different purposes of reading are various forms of highlighting and summing up important text information (identifying main ideas); frequent comprehension monitoring and self-checking; and a repertoire of approaches for dealing with text difficulties (clarifying).

63 II DIDAKTIKK

64 Metode Hvilken pedagogikk skal brukes på makro-/mesonivå? Synlige modeller for didaktisk utvikling? Kognisjon • Vurderingsstandarder (O’Donavan, Price, Rust 2008) • Vurdering for læring (Black&Wiliam) • Kognitiv mesterlære ( Collins, Brown, & Newman 1987) • Connectivism (George Siemens) ? Emosjoner

65 Dylan Wiliam definerer vurdering for læring i fem ”deceivingly simple” prinsipp i sin video i serien learning about learning (Wiliam 2010 )

66 Kognitiv mesterlære

67 Undervisningstips • Autonomy support ( inner motivation created by choice and control: Skinner 2008) creates higher scores • Relevance ( student background knowledge and experience:Roth 2002, reading linked to recevent acitivities: Guthrie 2006, reading linked to interests: Schiefele 1999) creates higher scores. • Interest in reading. Autonomy in the construction of individual reading engagement.

68 Reading literacy Bruk så mange tekster, oppgaver, tema og testmetoder som mulig i så mange situasjoner som mulig. Tekst- leseprosess- leseprodukt

69

70 Samhandling og informasjon Kunnskaps- utvikling og refleksjon Menings- danning og over- talelse Handlinger og formål Avslutt fremvisningen Innkodings- kompetanser Skriftlig mediering Kunn- skaps- lagring og struktur- ering Konstruk- sjon av tekstverdener ( fantasi- el. virtuelle verdener, teorier) Identitets- danning og selvrefleksjon, (metakom- munikasjon og egen- vurdering) Skriveprosesser Ideutvikling Skriving av utkast Respons Bearbeiding Publisering Oppfølging Skrive- kompetanser rbf - 2004 70 Samhandle, kommunisere, informere, presentere og holde kontakt med andre Reflektere over personlige erfaringer, tanker og følelser; vurdere og reflektere over eget arbeid Bruke skrift som støtte for kognitive operasjoner (å bevare informasjon, å huske, å organisere materiale) Beskrive, fortelle om, undersøke, utforske, diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonnere Fortelle, finne på, skape, underholde og teoretisere Vurdere og uttrykke meninger, argumentere, drøfte, tilrå og overtale

71 Litteratur • http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/framework.ht ml PIRLS http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/framework.ht ml • Europarådet COE PISA 2006, 2009, 2010 • Assessing Writing –J Charles Alderson. Cambridge University Press.


Laste ned ppt "Hva skal vi vurdere? Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU Sandefjord 27.-28. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google