Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i Nord-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i Nord-Trøndelag
– hvor står vi og hvor går vi? Rådgiversamling på Snåsa Lisbeth Pedersen

2 Hvordan kan vi jobbe sammen
- for å sikre kvalitativ god karriereveiledning i Nord-Trøndelag som ivaretar: Individuelle mål / hensyn Arbeidsmarkedspolitiske mål Sosialpolitiske mål Utdanningspolitiske mål

3 Karriereveiledningsfeltet
Hva skjer innen fagfeltet på nasjonalt nivå? Hvorfor partnerskap for karriereveiledning og Karrieresenter i Nord-Trøndelag? Hva er gjort / resultater til nå Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa Utdanningsvalg Nettverk Veien videre

4 Hva skjer nasjonalt innen karriereveiledningsområdet?
Nasjonale føringer: NOU 2008:18 ”Fagopplæring for framtida” (Karlsenutvalget) St. meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja De fleste fylkene har etablert karrieresenter, men med ulike innretninger. Nasjonal koordinering - Vox OECD 2002 I St. meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja fremmes forslag som kan bidra til større fleksibilitet i opplæringen gjennom økte valgmuligheter på ungdomstrinnet og en mer yrkesrettet opplæring i fellesfagene innenfor fag- og yrkesopplæringen. Denne meldinga må ses i sammenheng med St.meld.16 (…og ingen sto igjen.) og St.meld.31 (Kvalitet i skolen). Arbeidet mot frafall er et av KDs prioriterte områder. VOX = Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

5 Satsingsområder Stor satsing på gjennomføring i videregående opplæring: Ny giv med ”Overgangsprosjektet” og ”OT/NAV-prosjektet” AID + KS avtale revideres 2011 Ungdomsskolemelding kommer til våren, omhandler bla rådgivertjenestene og overgangsproblematikk

6 Forskningsrapporter Sintef : to rapporter om yrkes- og utdanningsrådgiving i skolen: Skolens rådgiving - på vei mot framtida? Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema? Nifustep: to rapporter om faget utdanningsvalg i ungdomsskolen Delrapport II fra prosjektet Karrereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Delrapport I Evaluering av kunnskapsløftet. Fafo rapport 2010:03 av Gudmund Hernes "Gull av gråstein” Nifustep: Sluttere, slitere, sertifiserte (mino.elever) - lenke Sintef rapport om partnerskapsarbeid: ”Tid for samarbeid” NB! Ny nordisk rapport! + Europeisk rapport om rådgivning

7 Partnerskap for karriereveiledning i Nord-Trøndelag
2006: Regionalt koordinerende organ for karriereveiledning i Nord-Trøndelag 2009: Partnerskapsavtale etablering av karrieresenter 2010: Partnerskapsavtale med flere aktører 2010: Oppvekskommisjonen, Flere gjennom Fylkestingssak i desember vil gi føringer

8 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag
- Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO

9 Prosjektorganisasjon
Styringsgruppe fylkesnivå NTFK Marit Schønberg , NAV Jostein Solberg, KS Einar Jakobsen, NHO Merete Storødegård LO Rune Halstrøm, Verdal/ Levanger Grete Ludviksen, Midtre Namdal Narve Normelan Regionalt koordinerende organ Referansegruppe NAV Vidar Ferstad NTFK Toril Haugland Fagutvalg KS Marit Moe Verdal / Levanger Styringsgruppe Midtre Namdal Anne Grete Dahlen 100% stilling Karriereveileder Marie Ravnå 50% stilling Torfinn Kvello 50 % stilling Hege Jansen Heidi Skaret Barsøe Lisbeth Pedersen Prosjektleder

10 Regionalt koordinerende organ for karriereveiledning i Nord-Trøndelag
Koordineringsgruppens mandat er ”å tilby skolering, initiere forsøk og iverksette strategier for å bidra til rådgivning av høy kvalitet”. Består av: KS: Marit Moe LO: Rune Hallstrøm NHO: Eivind Johnsen NAV NT: Vidar Ferstad Fylkesmannen i NT: Turid Torshaug Opplæringskontorene: Kari Jølle Fylkeskommunen, AVGO: Bente Kvam, Toril Haugland Rektorene: Torbjørn Østerås En primærkommune: Bodil Lie Høgskolen i Nord-Trøndelag: Elisabeth Hammer Ny rolle beskrevet i fylkestingssak april 2010

11 Styringsgruppe for karrieresenteret i Verdal / Levanger
Næringssjef Levanger / Levanger næringsselskap –leder for styringsgruppen Grete Ludvigsen Proneo Anne Segtnan Oppvekstsjef Verdal Randi Segtnan Oppvekstsjef Levanger Trude Nøst Rektor Verdal VGS Ragnhild S Nordseth Rektor Levanger VGS Odd Inge Strandheim Leder NAV Levanger Jan Arve Strand Leder NAV Verdal Ola Sagbakken

12 Styringsgruppe for karrieresenteret i Midtre-Namdal
Namdalshagen – leder for styringsgruppen Narve Nordmelan Skogmo Industripark Svein Egil Ristad Kommunene i Midtre-Namdal Bernt Bendiksen Rektor Olav Duun VGS Joar Grande Leder NAV Namsos Geir Tore Buvarp Høgskolen i Nord-Trøndelag Ole Evjen

13 Oppgaver og ansvar Styringsgruppe fylkesnivå
Økonomi og organisering av arbeidet Fastsette kjerneoppgaver og forventninger til kvalitet Rapportering og løpende evaluering av virksomheten Tilsetting av personale (fylkesnivå) Felles utfordringer - fylkesnivå/nasjonalt Løpende utvikling - kompetanseheving Felles profilering og markedsføring Fylkeskommunen - koordineringsansvar

14 Oppgaver og ansvar Styringsgruppe regionalt
Lokal samhandlingsarena innen karriereveiledningsfeltet Drøfte lokal håndtering av sentrale prioriteringer Vertsrolle personal Hensiktsmessig lokalisering – tilgjengelighet i kommunene Informasjon i regionen, døråpnere Lokal finansiering – lokale satsinger Evaluering – rapportering Regionale styringsgruppeledere deltar i fylkets styringsgruppe

15 Hva er Karrieresenteret?
Tjenestetilbud : Karriereveiledning for voksne og unge Ressurs- og kompetansesenter Bedrifter i omstilling

16 Tjenester, mål og målgrupper
Karriereveiledning for voksne og unge Tilby oversiktelig og tilpasset informasjon – fra vårt nettsted Levere karriereveiledning av høy kvalitet Ressurs- og kompetansesenter Være en pådriver for fagutvikling og profesjonalisering av fagfeltet (lokalt/fylket /nasjonalt) Bidra til kompetanseutvikling Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling Bedrifter i omstilling Karriereveileningstjenester ved omstilling, nedbemanning og/ellerkompetansebygging

17 Så langt…. Partnerskapsavtale – mål og mandat
Prosjektorganisasjonen på plass Forankring og medvirkning Lokaliteter, hjemmesider Status for fagfeltet kartlagt Karriereveiledningssamtaler Ressurs- og kompetansesenter

18 Kompetanse- og fagutvikling
Kartlegging av rådgivere i skole og NAV – skisserte kompetanseutviklingsbehov Om videregående opplæring for NAV Fagdag utdanningsvalg, Verdal Temadag utdanningsvalg, Grong Trekantsamtaler Fagutvikling – modell og verktøy

19 Intern kompetanseutvikling
Jobpics Strukturerte karriereveiledningssamtaler Studietur Vestfold, Telemark Kurs i sharepoint og utvikling av nye kommunikasjonskanaler / møtearenaer Karriereveilederstudiet UTV-pakken Prof-råd

20 Tiltak for primærbrukere
Mål Målgrupper Tid Arbeid i utlandet Vise muligheter for jobb i utlandet Arbeidssøkere og elever Verdal Namsos Lærlingesamlinger Informasjon om y-veien Lærlinger Alle regioner Informasjon om voksenopplæring Vise muligheter, motivasjon Voksne arbeidssøkere Verdal NAV arrangør, karrieresenteret info. Ungdomsdag Motivasjon og muligheter Ungdom under 24 år tilknyttet NAV NAV, MOT, Forsvaret, Karrieresenteret Informasjon til minoritetsspråklige Informasjon om kvalifisering i Norge og om karrieresenterets tjenester Sjefsgården, Møllegata

21 Tiltak for bedrifter i omstilling
Tilbud om karriereveiledning for ansatte som er rammet av permitteringer eller oppsigelser Tilbud til ledelse med informasjon om omstillingsmuligheter Bedrifthelsetjenester og fastleger er aktive medspillere Godt samarbeid med NAV

22 Karrieresamtaler 290 karriereveiledninger i perioden
september – mai (2 veiledere) Ulik livssituasjon Kommer i kontakt med senteret via: 20% fra fastlege/BHT/Flyktningetjenesten/Sykehuset 30 % fra NAV 50 % på eget initiativ 60 samtaler i september

23 Hvem søker karriereveiledning?
Hvem er brukerne? Hvorfor søker de karriereveiledning? Hvilke tilbakemeldinger gis på veiledninga? QUESTBACK (endelig:-) 80 tilbakemeldinger (sept. t.o.m )

24 Tilbakemelding karriereveiledning
1. Kjønn 1 Kvinne 2 Mann N Denne undersøkelsen 80 :07 Tilbakemelding karriereveiledning

25 Tilbakemelding karriereveiledning
1 19 år eller yngre 2 20-29 3 30-39 4 40-49 5 50-59 6 60 år og eldre N Denne undersøkelsen 80 :07 Tilbakemelding karriereveiledning

26 Tilbakemelding karriereveiledning
1 Veilederen klarte å sette seg inn i min situasjon 2 Veilederen bidro til å klargjøre mine tanker og ideer 3 Veilederen motiverte meg 4 Veilederen bidro med nyttige innspill 5 Veilederen hadde kunnskap om de temaene jeg ville snakke om N Veilederen klarte å sette seg inn i min situasjon 80 Veilederen bidro til å klargjøre mine tanker og ideer Veilederen motiverte meg Veilederen bidro med nyttige innspill 79 Veilederen hadde kunnskap om de temaene jeg ville snakke om :07 Tilbakemelding karriereveiledning

27 Tilbakemelding karriereveiledning
1 Det var en klargjørende samtale 2 Jeg fant ut mer om mine muligheter 3 Jeg ble mer bevisst min kompetanse 4 Jeg har en klarere plan framover 5 Jeg hadde et godt utbytte av samtalen N Det var en klargjørende samtale 79 Jeg fant ut mer om mine muligheter Jeg ble mer bevisst min kompetanse 78 Jeg har en klarere plan framover Jeg hadde et godt utbytte av samtalen 77 :07 Tilbakemelding karriereveiledning

28 Tilbakemelding karriereveiledning
1 Tilgjengelighet (åpningstid, tlf, e-post) 2 Våre lokaler 3 Vår internettside 4 Vårt informasjonsmateriell N Tilgjengelighet (åpningstid, tlf, e-post) 79 Våre lokaler Vår internettside 78 Vårt informasjonsmateriell :07 Tilbakemelding karriereveiledning

29 Tilbakemelding karriereveiledning
1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds N Denne undersøkelsen 80 :07 Tilbakemelding karriereveiledning

30 Noen kommentarer fra brukere:
”Første møte med Karrieresenteret oppleves som profesjonelt, trygt, nyttig og hyggelig. Jeg hadde tanker om hvor langt vi kunne komme i løpet av første møte og jeg opplever at møtet ga mer enn jeg forventet innen jeg kom hit. Pluss for at veilederen har lang erfaring med å møte personer i ulike endringssituasjoner. Jeg ser frem til neste møte.” ”Jeg hadde ikke hørt om karrieresenteret før nå. Kanskje senteret burde bli bedre kjent for flere som er i behov av slik veiledning?”

31 Brukerfokus 2010/2011 Ungdom Minoritetsspråklige ”Før sykmelding”
Kjønn Realkompetansevurdering Arbeidsliv

32 Noen planlagte fag-/kompetanseutviklingstiltak 2010/11
Faget utdanningsvalg og entreprenørskap i skolen (kommunene i IN/MN) Jobpics, regionale kurs Utdanningsvalg modell – verktøy Minoritetsspråklige Kjønn Arbeidslivskunnskap Trekant-samtaler / Gruppeveiledning Se Karrieresenterets AKTIVITETSKALENDER

33 Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa
Forutsetter samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune Intensjonsavtale mellom kommunene og Fylkeskommunen (høst 2008) Fylkestingssak april 2009 Opplæringslovens § 13.3

34 Ny Giv Arbeidslivskunnskap
Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa ? Utdanningsvalg Prosjekt til fordyping Ny Giv Entreprenørskap Rolleavklaring, nettverk Partnerskap og Karrieresenteret Rutiner, inntak, overganger MM Ny Giv Arbeidslivskunnskap

35 Karrieresenterets rolle ifht skolenes karriereveiledning
Ressurssenter for karriereveiledning i skolen (andrelinjetjeneste: fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling) Oppdrag i samråd med styringsgruppene Utfordring: rolleavklaring, arenaer for fagutvikling Eks fagopplæring/hospitering nye rådgivere Eks lærerutdanningen

36 Faget Utdanningsvalg Rapport levert med forslag til organisering
Verktøykasse tilgjengelig – bearbeides kontinuerlig Ansvar for videre behandling av saken: Skoleeierne – jfr. samarbeidsavtale Fylkestingssak i desember vil gi føringer for videre arbeid (Flere gjennom, Oppvekstkommisjonen, Partnerskap for karriereveiledning)

37 Arenaer for samhandling
Fylkesnettverk Sør / Værnes Nord Levanger/Verdal Invest Indre- og Midtre Namdal Ytre Namdal Nasjonalt nettverk (VOX) Nettverksmodell?

38 Utfordringer og muligheter
Ressurser Fokus og felles mål Forankring og organisering av arbeidet Etablere arenaer Kompetansebygging Modell for karriereveiledning i det 13-årige skoleløpet

39 Hvordan sikre gode tilbud om karriereveiledningstjenester i et livslangt perspektiv?
Hva mener du skal til for å styrke TVERRETATLIG SAMARBEID innen karriereveiledninsfeltet i Nord-Trøndelag?


Laste ned ppt "Karriereveiledning i Nord-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google