Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Nordland
De kommersielles inntog i velferden Asbjørn Wahl Daglig leder 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

2 Velferdsstatens begrunnelse
«Offentlige velferdstjenester ble i sin tid etablert for å motvirke utbytting og utrygghet og å kompensere for feil og svakheter i markedet. Fagbevegelsen og andre folkelige krefter kjempet fram offentlige velferdstjenester for å skape trygghet og en bedre framtid for seg og sine. Det var ikke tilfeldig at disse velferdsordningene ble etablert som offentlige tjenester. De skulle jo nettopp løse problemer som den uregulerte markedsøkonomien skapte, eller som den i alle fall ikke var i stand til å løse.» 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

3 Markedskreftenes offensiv
Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme Liberalisering, avregulering, privatisering New Public Management har dominert De nye maktforholdene har lagt grunnlaget for en sterk omfordeling av verdiene i samfunnet Offentlige andel av økonomien redusert Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

4 «Offentlig sektor er blitt for stor»
Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

5 Offentlig sektor må faktisk vokse
Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

6 ’New Public Management’
Del av den nyliberalistiske offensiven Fra demokratisk styring til markedet Offentlig sektor skal styres som privat Anbud, privatisering, fristilling, stykkpris… Internasjonal institusjonalisering (GATS) Mål- og resultatstyring: Alt kan måles Nye budsjett- og regnskapssystemer 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

7 Nyliberalismens menneskesyn
Homo økonomikus – maksimere egennytte Konkurranse, del av menneskets natur Grunnsteinen i økonomi og samfunn Problemet: En ren ideologisk konstruksjon Voksende gap mellom menneskets behov og kravene i arbeidsliv, skole og samfunn 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

8 Konkurranse som ideologi
«Konkurranse er bra, både i idrett og i skolen. Det bidrar til å skape vinnere, ikke tapere som venstresida hevder.» (Torger Ødegaard (H), skolebyråd i Oslo) Dagsavisen, 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

9 Utdanningsforbundet Nordland
Synet på de ansatte Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser Befolkningens behov kommer i annen rekke Skapes en karikatur av de offentlig ansatte Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

10 «Upersonlig og autoritært»
«New Public Management fører til de alvorligst frustrasjoner blant de ansatte. Det er et upersonlig og autoritært system av budsjetter, rutiner og mål, som tar fra de ansatte motivasjon og arbeidsglede.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

11 «Motivasjonen forsvinner»
«Med den autoritære NPM har de ansatte måttet gi fra seg å involvere seg i sine kunder, klienter, pasienter og elever. NPM har ingen parametre for alle møtene mellom mennesker som gir mening i hverdagen. Å involvere seg teller ikke. Det blir bare ekstra slitsomt. Da forsvinner også den indre motivasjonen.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

12 Utdanningsforbundet Nordland
«NPM må avvikles» «Fremmedgjøringen av de ansatte i offentlig sektor – som i de store helseforetakene – må stoppe. NPM som styringsverktøy må avvikles og ledelsesformer som fremmer de ansattes involvering i jobbene sine må innføres.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

13 Tre myter i velferdsdebatten
Vi må skille politikk og administrasjon Administrasjon er redskap for politikken Vi må skille bestiller- og utførerfunksjonen Bare hvis man vil privatisere utførelsen Det spiller ingen rolle om offentlige eller private utfører oppgavene, så lenge det offentlige finansierer og styrer virksomheten 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

14 Kommunens organisering av tjenester Utdanningsforbundet Nordland
Forretningsdrift AS Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS "Kommuneforretning" KF Kommunal basisorganisasjon Etater KF som driver næring Komm/interkomm samarbeid Adm. Stiftelse 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

15 Utdanningsforbundet Nordland
Tilknytningsform er viktig Hvor sterk den politisk innflytelsen er Hva slags medbestemmelsesregler som gjelder Hva slags innsyn allmennheten har Hva slags regnskapssystem som brukes Hvilken rapportering som skjer fra virksomheten Hva slags kontroll virksomheten er underlagt 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

16 Utdanningsforbundet Nordland
Kampen om velferden Valgkampen 2005 skjerpet motsetningene Rødgrønn valgkamp for styrka velferd – mot privatisering og konkurranseutsetting Mobiliseringa førte til privatiseringspause Utvikling fra ’ny kurs’ til ’stø kurs’ har ført høyresida på offensiven igjen 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

17 Ny bølge av privatisering
26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

18 Utdanningsforbundet Nordland
Hva er argumentene for? Konkurranseutsetting er ikke privatisering, det offentlige finansierer og har full styring Gir valgfrihet – ikke monopol og ensretting Konkurranse skjerper innsats og effektivitet Private bidrar med kvalitet og innovasjon Adecco-saken viser at systemet fungerer: De brøt loven og ble kastet ut av kommunene 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

19 Kapitalen søker nye markeder
Offentlig sektor brukte 555 mrd kr i 2010 Sykehustjenester brukte ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHOs interesse: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til» Petter Brubakk (Dagsavisen ) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

20 NHO har løsning på alle kriser
«Hva kommer etter 22.7? Er det hele tatt mulig å tenke seg noe etter 22.7? Ja; for eksempel forvaltningsstruktur og konkurranseutsetting.» NHOs Blogg 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

21 Problemet er åpenbart…
… at offentlig velferd er offentlig drevet … at folk har tillit til det offentlige … aaalt for sterke fagorganisasjoner 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

22 Hysteri om offentlige anbud
Lover og veiledere bygger opp om anbud En rekke institusjoner arbeider for anbud Konk.tilsynet, KOFA, Difi, SSØ, Momsklagenemnda Ingen veileder eller institusjoner for egenregi De private har fått hurtigfil i rettssystemet Ingen klageorganer for kommuner, offentlige institusjoner, enkeltpersoner, fagorganisasjoner 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

23 Offensiv fra NHO Service
26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

24 Utdanningsforbundet Nordland
NHO: Tenk på et tall NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser» Misbruk av Kostra-tall og statistikk Dårligere lønn og pensjon for de ansatte Påstander om kvalitet uten dokumentasjon Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

25 Advarer kommunene mot NHO
26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

26 De kommersielle overtar
De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene Formålet profitt, framfor alternativ/supplement Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader Omfattende strategisk selskapsstrukturering Utviklingen har skutt fart de siste årene Det finnes lite statistikk og forskning på området 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

27 Utdanningsforbundet Nordland
Hvem er de «private»? Multinasjonale selskaper som ISS og Adecco (ikke skole/barnehage, men helse/omsorg) Nordiske velferdskonsern eid av internasjonal finanskapital fra skatteparadis Espira AS Norske holdingselskaper, eid av omsorgs- millionærer, som Trygge barnehager AS Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS Bemanningsbyråer/kontraktører, som videreformidler midlertidig arbeidskraft 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

28 Askeladden Barnehage AS Utdanningsforbundet Nordland
Bare en barnehage? 100% 50% 100% Mereo AS Inkassoselskap MKE Holding AS Morselskap Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) 100% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Kjøper arbeidskraft fra Emmek AS Eiendomsselskap Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlig investeringstilskudd Foreldrebetaling Offentlig driftstilskudd 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

29 Sekstipluss Boliger AS
Trygge barnehager AS Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Vanadis AS Skattebetinget investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Draupne AS Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) Sekstipluss Boliger AS FUS AS Kontortjenester Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS X barnehage BA X barnehage AS Lundgaardsløkka FagerstadliaFUS HammermoFUS Engesvea FUS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

30 Espira Gruppen AS CapMan - 65,60% (Channel Island)
49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill Hå 1 Klepp 1 Time 1 Sandnes 4 Strand 2 Haugesund 3 Tysvær 1 Karmøy 7 Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

31 De største barnehagekjeder
Fire store dominerer Trygge Barnehager AS – 125 barnehager Espira Gruppen AS – 64 barnehager Kanvas (ideell stiftelse) – 36 barnehager ACEA AS – 30 barnehager En rekke mellomstore og enkeltstående 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

32 Utdanningsforbundet Nordland
Utvikling fra 2005 til 2009 Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

33 Utdanningsforbundet Nordland
Kampen om skolen Skolens innhold – ideologi og verdier Skolen som oppdrager – menneskesyn Skolen som produsent av arbeidskraft Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

34 Utdanningsforbundet Nordland
Utdanning som marked «Utdanning er en av de raskest voksende av alle markeder. Privatskoler og voksenopplæring er forventet å oppnå tosifret vekst gjennom det neste tiår.» Glenn R. Jones, adm.dir. i Jones International og leder av Global Alliance for Transnational Education 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

35 Storselskapene tar over
«Ansvaret for opplæring må overtas av det private næringsliv en gang for alle (…) utdanning må ses på som en faktor som skal støtte opp om økonomien.» Peter Sutherland, styreleder i BP-Amoco og leder av ERTs arbeidsgruppe for eksterne relasjoner/WTO 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

36 Utdanningsforbundet Nordland
Det offentliges rolle «Offentlig sektors eneste rolle vil være å sikre adgang til utdanning for dem som aldri vil kunne bli et profitabelt marked, og som vil bli enda mer ekskludert fra samfunnet etter hvert som de andre fortsetter å gjøre framgang.» OECD-rapport 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

37 Utdanningsforbundet Nordland
«Den nya skolan» Akademedia mill. SEK mill. SEK John Bauer mill. SEK mill. SEK Pysslingen mill. SEK - 35 mill. SEK Kunnskapsskolan mill. SEK - 44 mill. SEK Baggium mill. SEK - 65 mill. SEK SUM - 3,5 mrd. SEK mill. SEK 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

38 Hvorfor er dette et problem?
Kampen mot privatisering dreier seg om hvordan velferdsstaten skal bygges opp Det er selvfølgelig ingen kritikk av dem som jobber i de privat(isert)e virksomhetene Det er heller ikke de private enkeltaktørene vi er ute etter, det er systemet som er viktig Kort sagt: Det dreier seg om makt og styring, om å hindre en todeling av velferdsstaten 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

39 Lovverket har stor betydning
Lovverk virker - har gitt store forskjeller i Norden Danmark: skoleprivatisering uten kommersialisering Sverige: privatisering med kommersialisering Norge: eneste som har reversert en privatiserings-/kommersialiseringslov (2005) Erfaringer med Friskoleloven i Sverige (1992) og «Barnehageforliket» i Norge (2003) viser at nye rammevilkår gir raske endringer og at de kommersielle aktørene omstiller seg raskt 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

40 Andel elever i friskoler i Sverige
26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

41 Hvorfor er dette et problem?
Kampen mot privatisering dreier seg om hvordan velferdsstaten skal bygges opp Det er selvfølgelig ingen kritikk av dem som jobber i de privat(isert)e virksomhetene Det er heller ikke de private enkeltaktørene vi er ute etter, det er systemet som er viktig Kort sagt: Det dreier seg om makt og styring, om å hindre en todeling av velferdsstaten 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

42 Privat eller offentlig - ett fett?
Dag Ekelberg NHO-Service - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

43 «Privat mer effektivt» - Tja?!
«Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

44 Ulike pensjonskostnader
«I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på og fra private familiebarnehager per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

45 Anbud presser ned lønna
«Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport.» Aftenposten, 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

46 Hvordan tjener de penger?
Lavere lønn: ( sykehjem – barnehager) - Andre tariffavtaler og avlønningssystemer Dårligere pensjon: Innskuddsbasert vs. ytelsesbasert % for kommersielle vs % for offentlige Lavere bemanning: - Avvik anbud / praksis – 3 i stedet for 4 på nattevakt - Mindre fagpersonell (dispensasjoner i barnehagene) - Ulike turnuser, doble vakter, bruk av innleid/midlertidig «Å utnytte markedet»: - Konsentrert i store markeder - Ekstrabetaling fra de som kan Strategisk selskapsstrukturering: - Skille drift, eiendom, bemanning - «Seks måter å unngå utbyttebegrensing» 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

47 Regjeringen måtte gi opp
I fjor foreslo regjeringen å sette et tak for hvor mye utbytte man kunne ta ut fra barnehagene De private barnehagekonsernene mobiliserte og brukte store ressurser på å stanse det Private Barnehages Landsforbund førte en aggressiv kampanje overfor politikerne Resultat: Regjeringens forslag ble trukket 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

48 Regjeringens kapitulasjon
I går kom regjeringens nye forslag til «bruk av offentlege tilskot i ikkje-kommunale barnehagar» Forslaget representerer regjeringens kapitulasjon overfor kommersialiseringen Legitimerer fortsatt uttak av profitt m.m. Godtar ikke «vesentlig lavere lønn» enn i de kommunale barnehagene, altså bare «lavere» For øvrig mest uforpliktende omtrentligheter 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

49 Regjeringa i Soria Moria I og II
«Regjeringa er imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som helse, utdanning og omsorg.» 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

50 Fra barnehager til omsorg
Barnehagemodellen inviterer til strategisk selskapsstrukturering og konsentrasjon Forslaget om utbyttebegrensning viste oss hvilken makt de nye aktørene har fått Myten om avhengigheten av de private Nå vil regjeringa åpne for fullt for de private også innen satsingen på eldreomsorgen 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

51 Kommersielle omsorgsaktører
Aleris Omsorg AS Adecco Helse AS Attendo Care AS Capio Omsorg AS Carema Omsorg AS Norlandia Omsorg AS 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

52 Utdanningsforbundet Nordland
Norlandia Omsorg AS Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Skatteparadiset Jersey Mecca Invest AS Klavenstern AS Fsn Capital Limited Partnership Il Hospitality Invest AS 44,95% 44,95% Acea Holding Barnehager Aberia AS Barnevern Grafo AS Eidissen Consult AS 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

53 Utdanningsforbundet Nordland
Adecco-konsernet Adecco SA Verdens største vikarbyråselskap vikarer i 70 land Registrert i Sveits – familien Jacobs største aksjonær 100% Olsten Norway AS Adecco Norge AS Norges største vikarbyrå vikarer Omsetning 3,5 mrd kr (2010) 100% 100% Adecco Bygg og Industri Adecco Helse AS Adecco Hospitality 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

54 Utdanningsforbundet Nordland
26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

55 Lær av Adecco-skandalen
Omfattende sosial dumping av lønn Massive brudd på Arbeidsmiljøloven Arbeidstidsbestemmelser satt til side Ulovlig innkvartering i tilfluktsrom Systematisk gjennomført i hele Adecco Også det offentlige leier av Adecco(ene) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

56 Utdanningsforbundet Nordland
Adeccos begrunnelse «Hvis vi skulle fulgt det tariffbeløpet ville det i dette tilfellet innebære at vi videreformidler arbeidskraft til kostpris, altså uten fortjeneste for Adecco.» (Anne-Stine Talseth, informasjonssjef i Adecco Dagbladet, ) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

57 Effekter av markedsgjøringen
Mer byråkrati og mer markedsmakt Svekket politisk styring Angrep på lønns- og arbeidsforhold Redusert medbestemmelse for de ansatte Mindre innsikt og kontroll med virksomhetene Profittmotivet kommer inn i velferden 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

58 Utdanningsforbundet Nordland
Hva er argumentene mot? Konkurranseutsetting er (som oftest) en måte å privatisere utførelsen av en oppgave på Marked skaper monopol, demokrati gir mangfold Vi får økt press, ingen dokumentert effektivitet Ja vel; hva med Adecco, RenoNorden, Incita… Adecco-skandalen ble benektet til Dagsrevyen tok den; systemet fungerte faktisk ikke 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

59 Utdanningsforbundet Nordland
Hva er argumentene mot? Arbeidsintensiteten, presset, brutaliseringen øker De ansattes lønns- og arbeidsvilkår svekkes Demokratiet og den politiske styringen svekkes Muligheten for innsyn og kontroll svekkes Det skaper uro, mistrivsel og utrygghet Kapitalinteressene i samfunnet får økt makt 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

60 «Det finnes ingen bevis»
«Det finnes ingen empiriske bevis for at New Public Management-reformer har resultert i noen produktivitetsøkning eller maksimering av velferd.» (Wolfgang Drechsler) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

61 Utdanningsforbundet Nordland
13. september 2011 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» (Dagens Nyheter, ) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland NOFS' privatiseringskonferanse

62 Utdanningsforbundet Nordland
13. september 2011 Hva sier NHO Service? «Hvis politikerne finner det formålstjenelig å konkurranseutsette Midtåsen på nytt, får de ansatte avfinne seg med det eller søke jobb annet sted», skriver NHO Service direktør Petter Furulund i en e-post til Dagbladet… «Reagerer på den kampanjen som ansatte på Midtåsen nå kjører i media. En ting er at man trives som kommunalt skjermet ansatt og gjerne vil fortsette med det. En annen ting er den usaklige argumentasjonen de drar ut over alle støvelskaft om at endelig er det mat i kjøleskapet, klær på lager osv.», skriver Furulund i e-posten til Dagbladet. (Dagbladet, ) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland NOFS' privatiseringskonferanse

63 Det eksisterer alternativer
Ta tjenestene tilbake i offentlig regi Sykehusreformen i Skottland Offentlig-offentlig samarbeid (PPP) Erfaringer med deltakende budsjettering Utvikling basert på ansattes kompetanse Modell-/kvalitetskommuneprosjektene 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

64 Utdanningsforbundet Nordland
Et nytt verdigrunnlag Mennesket er sosialt og solidarisk Menneskene er avhengige av hverandre Når folkelige bevegelser vinner makt, organiserer de samfunn solidarisk Styrk innbyggernes, brukernes og de ansattes demokratiske styring/kontroll 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

65 Utdanningsforbundet Nordland
Kvalitet = kompetanse Det eksterne konsulenthysteriet hindrer kompetanseutvikling og intern forankring Mistillit til egne ansatte skaper motstand Makt og medvirkning skaper kreativitet Kvaliteten på en tjeneste er speilbildet av de ansattes kompetanse og verdigrunnlag 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

66 Utdanningsforbundet Nordland
Ta tjenestene tilbake! Alternativet: Drift i offentlig egenregi! Forby privat fortjeneste jfr. bestemmelsene i privatskoleloven Like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår bygge inn i anbudsutlysningene Utelukke kommersielle fra anbudsrunder kun offentlige og ideelle organisasjoner Ut av det offentlige anbudshysteriet 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

67 Utdanningsforbundet Nordland
Kan kutte ut anbud 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

68 Betingelser for egenregi
Ingen private eiere i virksomheten Samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger (risikabelt med selskaper) Hovedparten av virksomheten må være rettet mot det offentlige (’hovedparten’ ikke klart) En tjeneste som har vært konkurranseutsatt, kan tas tilbake til det offentlige igjen 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

69 Utdanningsforbundet Nordland
Oppsummering Det er godt dokumentert hva som driver fram og fører til privatisering og konkurranseutsetting Privatisering er ingen økonomisk nødvendighet, men er resultat av politiske valg Vi trenger lover, reguleringer og veiledninger som barrierer mot anbudshysteriet Stans den lokale avpolitiserte ’pragmatismen’! 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

70 Verktøy i velferdskampen
Aktuelle dokumenter Når tall blir politikk (hefte FV) Private sugerør i fellesskapets kasser (hefte FV) Ta tjenestene tilbake (hefte FV – nytt!!) NHO på ville veier (notat FV) Tenk på et tall (notat Fagforbundet) OPS – dyrt og dumt (hefte Fagforbundet) Fortsatt råd til felles velferd? (notat Manifest) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

71 Verktøy i velferdskampen
Søkeredskaper, databaser Verktøykasse for lokalaktivister 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

72 Utdanningsforbundet Nordland
For velferdsstaten Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

73 ACEAs barnehagekonsern Utdanningsforbundet Nordland
Benn Eidissen Even Carlsen Roger Adolfsen Kristian Adolfsen Eidissen Consult AS Grafo AS Mecca Invest AS Kleven-stern AS ACEA Holding AS Nordnorsk BH Drift VIFO Barne-hagene Ett-Tu-Tre Förskolor Romerike (11) Viken (2) BH Drift (8) Tromsø BH kom-paniet (9) Stockholm (7) ACEA Eiendom Bodø Tromsø Vestvågøy VIFO 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

74 Utdanningsforbundet Nordland
«Helt kommersielt» «Stordalen er den første helt kommersielle uten andre anliggender enn å drive forretningsmessig, sier Eidissen…» (Avisa Nordland, ) «Den eneste grunnen til at private kan tjene penger, er at vi driver mer effektivt enn det offentlige, sier Eidissen…» (Avisa Nordland, ) 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google