Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder De kommersielles inntog i velferden 26. oktober 2011 1Utdanningsforbundet Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder De kommersielles inntog i velferden 26. oktober 2011 1Utdanningsforbundet Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder De kommersielles inntog i velferden 26. oktober 2011 1Utdanningsforbundet Nordland

2 Velferdsstatens begrunnelse «Offentlige velferdstjenester ble i sin tid etablert for å motvirke utbytting og utrygghet og å kompensere for feil og svakheter i markedet. Fagbevegelsen og andre folkelige krefter kjempet fram offentlige velferdstjenester for å skape trygghet og en bedre framtid for seg og sine. Det var ikke tilfeldig at disse velferdsordningene ble etablert som offentlige tjenester. De skulle jo nettopp løse problemer som den uregulerte markedsøkonomien skapte, eller som den i alle fall ikke var i stand til å løse.» 26. oktober 2011 2Utdanningsforbundet Nordland

3 Markedskreftenes offensiv •Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme •Liberalisering, avregulering, privatisering •New Public Management har dominert •De nye maktforholdene har lagt grunnlaget for en sterk omfordeling av verdiene i samfunnet •Offentlige andel av økonomien redusert •Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 26. oktober 2011 3Utdanningsforbundet Nordland

4 «Offentlig sektor er blitt for stor» •Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor •Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) •Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den •Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap 26. oktober 2011 4Utdanningsforbundet Nordland

5 Offentlig sektor må faktisk vokse •Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive •Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen •Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere •I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP 26. oktober 2011 5Utdanningsforbundet Nordland

6 ’New Public Management’ •Del av den nyliberalistiske offensiven •Fra demokratisk styring til markedet •Offentlig sektor skal styres som privat •Anbud, privatisering, fristilling, stykkpris… •Internasjonal institusjonalisering (GATS) •Mål- og resultatstyring: Alt kan måles •Nye budsjett- og regnskapssystemer 26. oktober 2011 6Utdanningsforbundet Nordland

7 Nyliberalismens menneskesyn •Homo økonomikus – maksimere egennytte •Konkurranse, del av menneskets natur •Grunnsteinen i økonomi og samfunn •Problemet: En ren ideologisk konstruksjon •Voksende gap mellom menneskets behov og kravene i arbeidsliv, skole og samfunn 26. oktober 2011 7Utdanningsforbundet Nordland

8 Konkurranse som ideologi «Konkurranse er bra, både i idrett og i skolen. Det bidrar til å skape vinnere, ikke tapere som venstresida hevder.» (Torger Ødegaard (H), skolebyråd i Oslo) 26. oktober 2011 8Utdanningsforbundet Nordland

9 Synet på de ansatte •Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser •Befolkningens behov kommer i annen rekke •Skapes en karikatur av de offentlig ansatte •Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet •Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller •I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 26. oktober 2011 9Utdanningsforbundet Nordland

10 «Upersonlig og autoritært» «New Public Management fører til de alvorligst frustrasjoner blant de ansatte. Det er et upersonlig og autoritært system av budsjetter, rutiner og mål, som tar fra de ansatte motivasjon og arbeidsglede.» (Professor William Brochs-Haukedal) 26. oktober 2011 10Utdanningsforbundet Nordland

11 «Motivasjonen forsvinner» «Med den autoritære NPM har de ansatte måttet gi fra seg å involvere seg i sine kunder, klienter, pasienter og elever. NPM har ingen parametre for alle møtene mellom mennesker som gir mening i hverdagen. Å involvere seg teller ikke. Det blir bare ekstra slitsomt. Da forsvinner også den indre motivasjonen.» (Professor William Brochs-Haukedal) 26. oktober 2011 11Utdanningsforbundet Nordland

12 «NPM må avvikles» «Fremmedgjøringen av de ansatte i offentlig sektor – som i de store helseforetakene – må stoppe. NPM som styringsverktøy må avvikles og ledelsesformer som fremmer de ansattes involvering i jobbene sine må innføres.» (Professor William Brochs-Haukedal) 26. oktober 2011 12Utdanningsforbundet Nordland

13 Tre myter i velferdsdebatten •Vi må skille politikk og administrasjon •Administrasjon er redskap for politikken •Vi må skille bestiller- og utførerfunksjonen •Bare hvis man vil privatisere utførelsen •Det spiller ingen rolle om offentlige eller private utfører oppgavene, så lenge det offentlige finansierer og styrer virksomheten 26. oktober 2011 13Utdanningsforbundet Nordland

14 "Kommuneforretning " Forretningsdrift Kommunal basisorganisasjon Adm. KF Kommunens organisering av tjenester Etater KF som driver næring Stiftelse AS Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS Komm/interkomm samarbeid 26. oktober 2011 14Utdanningsforbundet Nordland

15 •Hvor sterk den politisk innflytelsen er •Hva slags medbestemmelsesregler som gjelder •Hva slags innsyn allmennheten har •Hva slags regnskapssystem som brukes •Hvilken rapportering som skjer fra virksomheten •Hva slags kontroll virksomheten er underlagt Tilknytningsform er viktig 26. oktober 2011 15Utdanningsforbundet Nordland

16 Kampen om velferden •Valgkampen 2005 skjerpet motsetningene •Rødgrønn valgkamp for styrka velferd – mot privatisering og konkurranseutsetting •Mobiliseringa førte til privatiseringspause •Utvikling fra ’ny kurs’ til ’stø kurs’ har ført høyresida på offensiven igjen 26. oktober 2011 16Utdanningsforbundet Nordland

17 26. oktober 2011 17Utdanningsforbundet Nordland Ny bølge av privatisering

18 Hva er argumentene for? •Konkurranseutsetting er ikke privatisering, det offentlige finansierer og har full styring •Gir valgfrihet – ikke monopol og ensretting •Konkurranse skjerper innsats og effektivitet •Private bidrar med kvalitet og innovasjon •Adecco-saken viser at systemet fungerer: De brøt loven og ble kastet ut av kommunene 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland18

19 Kapitalen søker nye markeder •Offentlig sektor brukte 555 mrd kr i 2010 •Sykehustjenester brukte ca. 100 mrd kr •Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr •Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) •NHOs interesse: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til» Petter Brubakk (Dagsavisen 5.5.11) 26. oktober 2011 19Utdanningsforbundet Nordland

20 NHO har løsning på alle kriser «Hva kommer etter 22.7? Er det hele tatt mulig å tenke seg noe etter 22.7? Ja; for eksempel forvaltningsstruktur og konkurranseutsetting.» NHOs Blogg 1.8.2011 26. oktober 2011 20Utdanningsforbundet Nordland

21 Problemet er åpenbart… … at offentlig velferd er offentlig drevet … at folk har tillit til det offentlige … aaalt for sterke fagorganisasjoner 26. oktober 2011 21Utdanningsforbundet Nordland

22 Hysteri om offentlige anbud •Lover og veiledere bygger opp om anbud •En rekke institusjoner arbeider for anbud •Konk.tilsynet, KOFA, Difi, SSØ, Momsklagenemnda •Ingen veileder eller institusjoner for egenregi •De private har fått hurtigfil i rettssystemet •Ingen klageorganer for kommuner, offentlige institusjoner, enkeltpersoner, fagorganisasjoner 26. oktober 2011 22Utdanningsforbundet Nordland

23 26. oktober 2011 23Utdanningsforbundet Nordland Offensiv fra NHO Service

24 NHO: Tenk på et tall •NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser» •Misbruk av Kostra-tall og statistikk •Dårligere lønn og pensjon for de ansatte •Påstander om kvalitet uten dokumentasjon •Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta •En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene 26. oktober 2011 24Utdanningsforbundet Nordland

25 Advarer kommunene mot NHO 26. oktober 2011 25Utdanningsforbundet Nordland

26 De kommersielle overtar •De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene •Formålet profitt, framfor alternativ/supplement •Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader •Omfattende strategisk selskapsstrukturering •Utviklingen har skutt fart de siste årene •Det finnes lite statistikk og forskning på området 26. oktober 2011 26Utdanningsforbundet Nordland

27 Hvem er de «private»? • Multinasjonale selskaper som ISS og Adecco (ikke skole/barnehage, men helse/omsorg) • Nordiske velferdskonsern eid av internasjonal finanskapital fra skatteparadis Espira AS • Norske holdingselskaper, eid av omsorgs- millionærer, som Trygge barnehager AS • Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS • Bemanningsbyråer/kontraktører, som videreformidler midlertidig arbeidskraft 26. oktober 2011 27Utdanningsforbundet Nordland

28 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap Bare en barnehage? Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlig driftstilskuddOffentlig investeringstilskudd 100% 50% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Foreldrebetaling 26. oktober 2011 28Utdanningsforbundet Nordland

29 Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Vanadis AS Skattebetinget investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) Trygge barnehager AS Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd Sekstipluss Boliger AS Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS FUS AS Kontortjenester Draupne AS Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) X barnehage BAX barnehage AS X barnehage BA X barnehage AS LundgaardsløkkaFagerstadliaFUSHammermoFUS Engesvea FUS 29 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland

30 Espira Gruppen AS Hå 1Klepp 1 Time 1 Sandnes 4 Strand 2Haugesund 3Tysvær 1Karmøy 7 Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd 49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB CapMan - 65,60% (Channel Island) Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill 26. oktober 2011 30Utdanningsforbundet Nordland

31 De største barnehagekjeder •Fire store dominerer •Trygge Barnehager AS – 125 barnehager •Espira Gruppen AS – 64 barnehager •Kanvas (ideell stiftelse) – 36 barnehager •ACEA AS – 30 barnehager •En rekke mellomstore og enkeltstående 26. oktober 2011 31Utdanningsforbundet Nordland

32 Utvikling fra 2005 til 2009 •Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% •Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% •Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% •Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 26. oktober 2011 32Utdanningsforbundet Nordland

33 Kampen om skolen •Skolens innhold – ideologi og verdier •Skolen som oppdrager – menneskesyn •Skolen som produsent av arbeidskraft •Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) •Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 26. oktober 2011 33Utdanningsforbundet Nordland

34 Utdanning som marked «Utdanning er en av de raskest voksende av alle markeder. Privatskoler og voksenopplæring er forventet å oppnå tosifret vekst gjennom det neste tiår.» Glenn R. Jones, adm.dir. i Jones International og leder av Global Alliance for Transnational Education 26. oktober 2011 34Utdanningsforbundet Nordland

35 Storselskapene tar over « Ansvaret for opplæring må overtas av det private næringsliv en gang for alle (…) utdanning må ses på som en faktor som skal støtte opp om økonomien. » Peter Sutherland, styreleder i BP-Amoco og leder av ERTs arbeidsgruppe for eksterne relasjoner/WTO 26. oktober 2011 35Utdanningsforbundet Nordland

36 Det offentliges rolle «Offentlig sektors eneste rolle vil være å sikre adgang til utdanning for dem som aldri vil kunne bli et profitabelt marked, og som vil bli enda mer ekskludert fra samfunnet etter hvert som de andre fortsetter å gjøre framgang.» OECD-rapport 26. oktober 2011 36Utdanningsforbundet Nordland

37 «Den nya skolan» •Akademedia - 2100 mill. SEK - 170 mill. SEK •John Bauer - 1100 mill. SEK - -17 mill. SEK •Pysslingen - 990 mill. SEK - 35 mill. SEK •Kunnskapsskolan - 170 mill. SEK - 44 mill. SEK •Baggium - 440 mill. SEK - 65 mill. SEK •SUM - 3,5 mrd. SEK - 297 mill. SEK 26. oktober 2011 37Utdanningsforbundet Nordland

38 Hvorfor er dette et problem? •Kampen mot privatisering dreier seg om hvordan velferdsstaten skal bygges opp •Det er selvfølgelig ingen kritikk av dem som jobber i de privat(isert)e virksomhetene •Det er heller ikke de private enkeltaktørene vi er ute etter, det er systemet som er viktig •Kort sagt: Det dreier seg om makt og styring, om å hindre en todeling av velferdsstaten 26. oktober 2011 38Utdanningsforbundet Nordland

39 Lovverket har stor betydning •Lovverk virker - har gitt store forskjeller i Norden •Danmark: skoleprivatisering uten kommersialisering •Sverige: privatisering med kommersialisering •Norge: eneste som har reversert en privatiserings- /kommersialiseringslov (2005) •Erfaringer med Friskoleloven i Sverige (1992) og «Barnehageforliket» i Norge (2003) viser at nye rammevilkår gir raske endringer og at de kommersielle aktørene omstiller seg raskt 26. oktober 2011 39Utdanningsforbundet Nordland

40 Andel elever i friskoler i Sverige 26. oktober 2011 40Utdanningsforbundet Nordland

41 Hvorfor er dette et problem? •Kampen mot privatisering dreier seg om hvordan velferdsstaten skal bygges opp •Det er selvfølgelig ingen kritikk av dem som jobber i de privat(isert)e virksomhetene •Det er heller ikke de private enkeltaktørene vi er ute etter, det er systemet som er viktig •Kort sagt: Det dreier seg om makt og styring, om å hindre en todeling av velferdsstaten 26. oktober 2011 41Utdanningsforbundet Nordland

42 Privat eller offentlig - ett fett? - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. Dag Ekelberg NHO-Service 26. oktober 2011 42Utdanningsforbundet Nordland

43 «Privat mer effektivt» - Tja?! «Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 26. oktober 2011 43Utdanningsforbundet Nordland

44 Ulike pensjonskostnader «I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig 50.700 kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på 14.500 og fra private familiebarnehager 2.900 per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 26. oktober 2011 44Utdanningsforbundet Nordland

45 Anbud presser ned lønna 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland « Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport. » Aftenposten, 19.8.2011 45

46 Hvordan tjener de penger? • Lavere lønn: (30.000 sykehjem – 28.000 barnehager) - Andre tariffavtaler og avlønningssystemer • Dårligere pensjon: Innskuddsbasert vs. ytelsesbasert - 2-4% for kommersielle vs. 15-20% for offentlige • Lavere bemanning: - Avvik anbud / praksis – 3 i stedet for 4 på nattevakt - Mindre fagpersonell (dispensasjoner i barnehagene) - Ulike turnuser, doble vakter, bruk av innleid/midlertidig • «Å utnytte markedet»: - Konsentrert i store markeder - Ekstrabetaling fra de som kan • Strategisk selskapsstrukturering: - Skille drift, eiendom, bemanning - «Seks måter å unngå utbyttebegrensing» 26. oktober 2011 46Utdanningsforbundet Nordland

47 Regjeringen måtte gi opp •I fjor foreslo regjeringen å sette et tak for hvor mye utbytte man kunne ta ut fra barnehagene •De private barnehagekonsernene mobiliserte og brukte store ressurser på å stanse det •Private Barnehages Landsforbund førte en aggressiv kampanje overfor politikerne •Resultat: Regjeringens forslag ble trukket 26. oktober 2011 47Utdanningsforbundet Nordland

48 Regjeringens kapitulasjon •I går kom regjeringens nye forslag til «bruk av offentlege tilskot i ikkje-kommunale barnehagar» •Forslaget representerer regjeringens kapitulasjon overfor kommersialiseringen •Legitimerer fortsatt uttak av profitt m.m. •Godtar ikke «vesentlig lavere lønn» enn i de kommunale barnehagene, altså bare «lavere» •For øvrig mest uforpliktende omtrentligheter 26. oktober 2011 48Utdanningsforbundet Nordland

49 Regjeringa i Soria Moria I og II «Regjeringa er imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som helse, utdanning og omsorg.» 26. oktober 2011 49Utdanningsforbundet Nordland

50 Fra barnehager til omsorg •Barnehagemodellen inviterer til strategisk selskapsstrukturering og konsentrasjon •Forslaget om utbyttebegrensning viste oss hvilken makt de nye aktørene har fått •Myten om avhengigheten av de private •Nå vil regjeringa åpne for fullt for de private også innen satsingen på eldreomsorgen 26. oktober 2011 50Utdanningsforbundet Nordland

51 Kommersielle omsorgsaktører •Aleris Omsorg AS •Adecco Helse AS •Attendo Care AS •Capio Omsorg AS •Carema Omsorg AS •Norlandia Omsorg AS 26. oktober 2011 51Utdanningsforbundet Nordland

52 Norlandia Omsorg AS Mecca Invest AS Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Klavenstern AS Fsn Capital Limited Partnership Il Skatteparadiset Jersey 44,95% Eidissen Consult ASGrafo AS Acea Holding Barnehager Aberia AS Barnevern Hospitality Invest AS 26. oktober 2011 52Utdanningsforbundet Nordland

53 Adecco-konsernet Adecco SA Adecco Norge AS Adecco Hospitality Adecco Bygg og Industri Verdens største vikarbyråselskap 700.000 vikarer i 70 land Registrert i Sveits – familien Jacobs største aksjonær Norges største vikarbyrå 10.000 vikarer Omsetning 3,5 mrd kr (2010) Adecco Helse AS Olsten Norway AS 100% 26. oktober 2011 53Utdanningsforbundet Nordland

54 26. oktober 2011 54Utdanningsforbundet Nordland

55 Lær av Adecco-skandalen •Omfattende sosial dumping av lønn •Massive brudd på Arbeidsmiljøloven •Arbeidstidsbestemmelser satt til side •Ulovlig innkvartering i tilfluktsrom •Systematisk gjennomført i hele Adecco •Også det offentlige leier av Adecco(ene) 26. oktober 2011 55Utdanningsforbundet Nordland

56 Adeccos begrunnelse «Hvis vi skulle fulgt det tariffbeløpet ville det i dette tilfellet innebære at vi videreformidler arbeidskraft til kostpris, altså uten fortjeneste for Adecco.» (Anne-Stine Talseth, informasjonssjef i Adecco Dagbladet, 26.2.2011.) 26. oktober 2011 56Utdanningsforbundet Nordland

57 Effekter av markedsgjøringen •Mer byråkrati og mer markedsmakt •Svekket politisk styring •Angrep på lønns- og arbeidsforhold •Redusert medbestemmelse for de ansatte •Mindre innsikt og kontroll med virksomhetene •Profittmotivet kommer inn i velferden 26. oktober 2011 57Utdanningsforbundet Nordland

58 Hva er argumentene mot? •Konkurranseutsetting er (som oftest) en måte å privatisere utførelsen av en oppgave på •Marked skaper monopol, demokrati gir mangfold •Vi får økt press, ingen dokumentert effektivitet •Ja vel; hva med Adecco, RenoNorden, Incita… •Adecco-skandalen ble benektet til Dagsrevyen tok den; systemet fungerte faktisk ikke 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland58

59 Hva er argumentene mot? •Arbeidsintensiteten, presset, brutaliseringen øker •De ansattes lønns- og arbeidsvilkår svekkes •Demokratiet og den politiske styringen svekkes •Muligheten for innsyn og kontroll svekkes •Det skaper uro, mistrivsel og utrygghet •Kapitalinteressene i samfunnet får økt makt 26. oktober 2011 Utdanningsforbundet Nordland59

60 «Det finnes ingen bevis» «Det finnes ingen empiriske bevis for at New Public Management-reformer har resultert i noen produktivitetsøkning eller maksimering av velferd.» (Wolfgang Drechsler) 26. oktober 2011 60Utdanningsforbundet Nordland

61 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» ( Dagens Nyheter, 7.9.2011) Utdanningsforbundet Nordland 26. oktober 2011 61

62 Hva sier NHO Service? «Hvis politikerne finner det formålstjenelig å konkurranseutsette Midtåsen på nytt, får de ansatte avfinne seg med det eller søke jobb annet sted», skriver NHO Service direktør Petter Furulund i en e-post til Dagbladet… «Reagerer på den kampanjen som ansatte på Midtåsen nå kjører i media. En ting er at man trives som kommunalt skjermet ansatt og gjerne vil fortsette med det. En annen ting er den usaklige argumentasjonen de drar ut over alle støvelskaft om at endelig er det mat i kjøleskapet, klær på lager osv.», skriver Furulund i e- posten til Dagbladet. ( Dagbladet, 14.10.2011) Utdanningsforbundet Nordland 26. oktober 2011 62

63 Det eksisterer alternativer •Ta tjenestene tilbake i offentlig regi •Sykehusreformen i Skottland •Offentlig-offentlig samarbeid (PPP) •Erfaringer med deltakende budsjettering •Utvikling basert på ansattes kompetanse •Modell-/kvalitetskommuneprosjektene 26. oktober 2011 63Utdanningsforbundet Nordland

64 Et nytt verdigrunnlag •Mennesket er sosialt og solidarisk •Menneskene er avhengige av hverandre •Når folkelige bevegelser vinner makt, organiserer de samfunn solidarisk •Styrk innbyggernes, brukernes og de ansattes demokratiske styring/kontroll 26. oktober 2011 64Utdanningsforbundet Nordland

65 Kvalitet = kompetanse •Det eksterne konsulenthysteriet hindrer kompetanseutvikling og intern forankring •Mistillit til egne ansatte skaper motstand •Makt og medvirkning skaper kreativitet •Kvaliteten på en tjeneste er speilbildet av de ansattes kompetanse og verdigrunnlag 26. oktober 2011 65Utdanningsforbundet Nordland

66 Ta tjenestene tilbake! •Alternativet: Drift i offentlig egenregi! •Forby privat fortjeneste •jfr. bestemmelsene i privatskoleloven •Like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår •bygge inn i anbudsutlysningene •Utelukke kommersielle fra anbudsrunder •kun offentlige og ideelle organisasjoner •Ut av det offentlige anbudshysteriet 26. oktober 2011 66Utdanningsforbundet Nordland

67 Kan kutte ut anbud 26. oktober 2011 67Utdanningsforbundet Nordland

68 Betingelser for egenregi •Ingen private eiere i virksomheten •Samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger (risikabelt med selskaper) •Hovedparten av virksomheten må være rettet mot det offentlige (’hovedparten’ ikke klart) •En tjeneste som har vært konkurranseutsatt, kan tas tilbake til det offentlige igjen 26. oktober 2011 68Utdanningsforbundet Nordland

69 Oppsummering •Det er godt dokumentert hva som driver fram og fører til privatisering og konkurranseutsetting •Privatisering er ingen økonomisk nødvendighet, men er resultat av politiske valg •Vi trenger lover, reguleringer og veiledninger som barrierer mot anbudshysteriet •Stans den lokale avpolitiserte ’pragmatismen’! 26. oktober 2011 69Utdanningsforbundet Nordland

70 Verktøy i velferdskampen •Aktuelle dokumenter •Når tall blir politikk (hefte FV) •Private sugerør i fellesskapets kasser (hefte FV) •Ta tjenestene tilbake (hefte FV – nytt!!) •NHO på ville veier (notat FV) •Tenk på et tall (notat Fagforbundet) •OPS – dyrt og dumt (hefte Fagforbundet) •Fortsatt råd til felles velferd? (notat Manifest) 26. oktober 2011 70Utdanningsforbundet Nordland

71 Verktøy i velferdskampen •Søkeredskaper, databaser •www.proff.no •www.purehelp.no •www.brreg.no •www.skattelister.no •Verktøykasse for lokalaktivister •www.velferdsstaten.no 26. oktober 2011 71Utdanningsforbundet Nordland

72 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 26. oktober 2011 72Utdanningsforbundet Nordland

73 26. oktober 2011 73Utdanningsforbundet Nordland ACEA Holding AS Benn EidissenEven CarlsenRoger AdolfsenKristian Adolfsen ACEAs barnehagekonsern Eidissen Consult AS Grafo ASMecca Invest AS Kleven- stern AS Nordnorsk BH Drift VIFO Barne- hagene Ett-Tu-Tre Förskolor Romerike (11) Viken (2) Tromsø BH Drift (8) BH kom- paniet (9) Stockholm (7) ACEA Eiendom Bodø Tromsø Vestvågøy VIFO

74 «Helt kommersielt» «Stordalen er den første helt kommersielle uten andre anliggender enn å drive forretningsmessig, sier Eidissen…» (Avisa Nordland, 21.12.2008.) «Den eneste grunnen til at private kan tjene penger, er at vi driver mer effektivt enn det offentlige, sier Eidissen…» (Avisa Nordland, 20.10.2010.) 26. oktober 2011 74Utdanningsforbundet Nordland


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder De kommersielles inntog i velferden 26. oktober 2011 1Utdanningsforbundet Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google