Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles Nordisk Balanseavregning Initiativ fra NordREG og nordiske TSO’er Ediel och Avräkningskonferensen 2010 Tor B. Heiberg, Statnett SF Stockholm, 24.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles Nordisk Balanseavregning Initiativ fra NordREG og nordiske TSO’er Ediel och Avräkningskonferensen 2010 Tor B. Heiberg, Statnett SF Stockholm, 24."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles Nordisk Balanseavregning Initiativ fra NordREG og nordiske TSO’er Ediel och Avräkningskonferensen 2010 Tor B. Heiberg, Statnett SF Stockholm, 24. november 2010

2  Om Balanseavregning  Status Balanseavregning i Norden  Motivasjon for felles Balanseavregning  NBS prosjektet  Hva NBS prosjektet foreslår (foreløpig) Innhold 2

3  Balanseavregning er en nødvendig funksjon i det deregulerte kraftmarkedet hvor oppgaven består i å avregne den enkelte aktørs uunngåelige ubalanse mellom anskaffelse og levering av elektrisitet. Om Balanseavregning (i)  Hver TSO i Norden utfører balanseavregning i sine respektive land, dvs. at de inneholder rollen som Avregningsansvarlig eller ”Settlement Responsible” (SR)  Alle nettselskaper, dvs. ”Distribution System Operator” (DSO), må levere måledata til Avregningsansvarlig (SR).  En balanseansvarlig aktør, dvs. ”Balance Responsible Party” (BRP) må ha en avtale med Avregningsansvarlig (SR). En leverandør dvs. ”Retailer” (RE) må enten selv være balanseansvarlig eller ha en avtale med en balanseansvarlig (BRP) som håndterer leverandørens ubalanser mot Avregningsansvarlig (SR). 3

4 Om Balanseavregning(ii)  Avregningsansvarlig (SR) beregner ubalanser for hver balanseansvarlig  Avregningsansvarlig (SR) beregner og administrer sikkerhetskrav mot hver balanseansvarlig  I noen land håndterer Avregningsansvarlig (SR) profilering og saldooppgjør (Kvarkraft avrekning)  Avregningsansvarlig (SR) beregner inn- og utbetalinger og foretar fakturering og debitering mot hver balanseansvarlig 4

5 Per i dag er følgende harmonisert i de nordiske land  To separate balanser: 1.Produksjonsbalanse= faktisk produksjon – planlagt produksjon. Blir avregnet I henhold til to-pris system. 2.Forbruksubalanse = planlagt produksjon + handel + faktisk forbruk. Blir avregnet I henhold til en-pris system  Kostnadsbasen for Avregningsansvarlig skal inneholde: 1. Andel av reservekostnader 100 % Frequency Controlled Normal Operation Reserve 10-33 % Frequency Controlled Disturbance Reserve (SE 33 %) 10–33% Fast Active Disturbance Reserve (SE 33 %) 2. 100% av adminstrative kostnader (personell og IT)  Felles avgiftsstruktur – men ulike nivåer for å reflekter nasjonale kostandsnivåer for kostnader for reserver: o Avgift i forhold til faktisk forbruksvolum o Avgift i forhold til faktisk produksjon o Avgift I forhold til ubalanse o Månedlig avgift 5

6  Balanseansvarlige (BRP) og Leverandører (RE) må forholde seg til 4 forskjellige nasjonale standarder: 6 Men mye er ulikt…

7 1. Videre utvikling av det nordiske kraftmarkedet  Gjøre det enklere for Balanseansvarlige og Leverandører:  Ett grensesnitt mot Avregningsansvarlig (SR)  Like forretningsprosesser uavhengig av land  En standard for elektronisk datautveksling  En motpart for håndtering av sikkerhetskrav (“netting”)  Enklere for markedsaktører å etablere seg  ”First mover” i forhold til europesik utvikling 7 Til:Fra: Motivasjon for felles balanseavregning (i)

8 2.Bidra til utviklingen av et felles nordisk sluttbrukermarked :  Nordiske energiminstre ønsker et felles nordisk sluttbrukermarked (Nordisk Ministerråd - oktober 2009)  NordREG har fått i oppgave å utvikle en “detaljert implementeringsplan”  Felles balanseavregning er et av hovedelementene i et felles nordisk sluttbrukermarked (og sannsynligvis den del som er minst vanskelig å etablere) 3.Mulige kostnadsbesparelser for TSO’er gjennom “economics of scale”  Mer effektiv og lavere IT kostnader 8 Motivasjon for felles balanseavregning (ii)

9 9 NBS prosjektet  NBS = Nordic Balance Settlement  Et prosjekt mellom Energinet.dk, Fingrid, Svk og Statnett  Formål: Etablere en felles nordisk balanseavregning  To faser: 1.Designfase 2.Implementeringsfase

10 SR (NBS) BRP 1 RE 1RE 2RE 3 End customers DSO 2DSO 3DSO 1 Data hub Arrows illustrate moneyflow and/or contractual relations 10 Sentrale aktører

11 11 sdf Start-up NBSMain issues described Description of NBS (sub elements) Develop final report – NBS design 3/630/6 11/10 Reference group 15/12 • Objectives • Organisation • Milestones • Resources • Discussion and agreement on main issues • Document agreed solutions as basis for design of NBS • NBS to be described in detail • Presentation to Reference Group (market players and regulators) • Presentation to reference group • Adjust design description based on input from reference group • Develop final report including implementation plan Project plan approved Main issues agreed – basis for detailed description Framework for NBS developed Consultation with reference group and development of final report 31/8 Report steering committee Consul- tation industry Prosjektplan – designfase

12 DanmarkFinlandSverigeNorge • Camilla Schaumburg- Müller - DONG Energy • Thomas Bech Pedersen - EnergiDanmark • Henrik Hornum - Dansk Energy • Anders Millgaard, Modstrøm • Bente Danielsen, Regulator • Riina Heinimäki, Finnish Energy Industry • Ossi Wathen, Fortum Distribution • Markku Simula, PVO-Pool Oy • Jouni Anttila, Energiakolmio Oy • Suvi Lehtinen, Regulator • Axel Weyler, Markedskraft • Daniel Nordgren, Vattenfall Production • Per Lundstöm, Scandem • Sezgin Kadir E.on Elnät • Marie Pålsson, Regulator • Jan Martin Christensen, Statkraft AS • Alexander Gustavsen, Bergen Energi AS • Margaret Matre, Hafslund • Karl Magnus Elleingaard, Vidar Sletthaug Regulator NBS prosjekt • Pasi Aho, Pasi Lintunen, Fingrid • Mogens R. Pedersen, Energinet.dk • Tania Pinzon, Josef Bly, Svenska Kraftnät • Tor Heiberg, Kristian Bernseter, Statnett • Gorm Lunde, Quartz+Co 12 Deltaker – NBS referansegruppe

13 En felles nordisk model for:  Beregning av ubalanser  Profilberegninger  Beregning av saldooppgjør/kvarkraftavräkning  Rapportering mellom SR, DSO, BRP og RE  Beregning av sikkerhetskrav  Fakturering  Beregning av KPI’er  Krav til AMR med hensyn på oppløsning og innsamling av måledata  Elektronisk datautveksling 13 NBS model - målsetting

14 En felles nordisk enhet for balanseavregning – felles SR  Enten i form av eget selskap eller som del av NordPool Spot  Hver enkelt TSO formelt ansvarlig i sitt land  Avtale mellom SR og hver TSO • Fordeling av ansvar • System Operations • Kostnadsbase og avgiftsnivå  Avtale mellom SR, DSO’s og/eller nasjonale datahubs • Datautveksling  En balanseavtale mellom SR og BRP • For alle operasjonelle formål identisk uavhengig av land • Mest sannsynlig med vedlegg for hvert land i forhold til juridiske ulikheter mellom landene • Støttes av “Handbook” for aktørene  Må kunne gi support lokalt (ulike språk) 14 Hovedelementer i NBS forslag (i)

15 Beregning av ubalanser:  Beregningsprinsipp • En-pris for forbruksubalanser • To-pris for produksjonsubalanser  Preliminær avregning gjøres daglig for D+1 til D+8  Endelig avregning etter D+9  Korreksjoner etter D+9 må gjøres bilateralt mellom DSO og BRP’er 15 Hovedelementer i NBS forslag (ii)

16 Profilering og Kvarkraftavräkning ved ikke-timesmålte anlegg:  Ved innføring av AMR vil andelen av ikke-timesmålte anlegg bli mye mindre Vi bør derfor ikke bruke store ressurser på å lage en komplisert felles nordisk model  Men vi må ha en model fordi en viss andel også i fremtiden må saldoavregnes  Model for ikke-timesmålte anlegg eller anlegg inte rapportert hver uke:  DSO rapporterer estimerte andelstall per BRP før hver måned  Balanseavregningen bruker estimert forbruk  Endelige andelstall og forbruk beregnes av DSO per BRP og rapporteres til SR  SR utfører saldooppgjøret mot hver enkelt BRP (summert for alle DSO) 16 Hovedelementer i NBS forslag (iii)

17 Beregning av sikkerhet:  Per BRP; Dynamisk i forhold til endringer i betalinger, utestående og forventet ubalanse Fakturering:  Ukentlig per BRP MTOFTLSMTOFTLSMTOFTLS Faktura periode Faktura dag 17 Hovedelementer i NBS forslag (iv) KPI:  DSO: Korreksjoner av måledata  BRP: Ubalanser  SR: Forsinkelser og korreksjoner

18 RE BRPSR DSO SO NPS 3 Production plans 2 Elspot & Elbas trades 2 Trade between price areas 4 Regulation bids 2 BRP gir bud for opp/ned regulering 3 BRP rapporterer sine produksjonsplaner til Systemoperatøren (SO) 4 NordPool Spot handel i Elspot og ElBas samthandel mellom prisområder 5 BRP (begge parter) rapporterer bilateral handel til SO/SR (ikke avklart) 5 Bilateral trades Trade between price areas 1 LPS 1 Andelstall (LPS) per RE og BRP 1 LPS 5 Bilateral trades Rapportering i forkant av leveringstimen

19 RE BRPSR DSO SO NPS 1 SO rapporterer til BRP og SR aktiviert handel 2 Binding production plans 1 Activated ancillary services 6 2 Endelige produksjonsplaner 1 Activated trade during delivery hour 4 Aggregerte utveksling mellom DSO 3 Binding bilateral trades 3 Endelig bilatral handel (hvis SO og ikke SR) 5 Timesmålt produksjon 6 Aggregert timesmålt forbruk per RE og BRP 7 Preliminært profilert forbruk per Reog BRP 7 5 Rapportering kort etter leveringstimen Begrunnelse for daglig rapportering: • BRP:s evaluere forbruksprognose for foregående dag og underlag for neste dag • BRP:s QA på måledata for potensielt å kunne få det rettet opp hos DSO. • SR:s QA på områdebalanser for DSO og eventuelt avdekke dårlig kvalitet. 4 5 6 7

20 RE BRPSR DSO SO NPS 1 2 1 2 2 3 Utveksling mellom DSO Timesmålt produksjon per målepunkt per BRP Aggregert målt forbruk per RE og BRP Preliminært profilert forbruk per RE og BRP Timesmålt forbruk per målepunkt 4 5 3 4 5 4 5 Rapportering innen 9 dager etter leveringsdag Korreksjoner etter 9 dager må gjøres bilateralt

21 1 Daglig beregning av endelig ubalanse 2 Faktura for uke n-2 RE BRPSR DSO SO NPS 2 Invoice 1 Result from balance calculation 1 Rapportering etter endelig balanseavregning etter 9 dager

22 1 DSO rapporeter saldovolumer for profilert forbruk per RE og BRP til SR 2 SR aggreger saldovolumene og foretar oppgjør mot BRP’s. SR er finansiell motpart mot BRP’ene. RE BRPSR DSO SO NPS 1 2 Reconciliation settlement Reconciled energy /RE 1 Rapportering ved Kvarkraftavräkning

23 First indicative time schedule for NBS 23 Preliminary Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Implementation phase Detailed specifications Balance agreements /legal Communication solutions IT – specification (SR + TSO) Jan 2011 Legislation process (formal) IT development (SR + TSO) Work process adaptation IT specification (DSO + BRP + RE) IT development (DSO + BRP + RE) Work process adaptation Test NBS in operation Support by regulators 6 months 12 months Consultation NBS report 6 months 12 months


Laste ned ppt "Felles Nordisk Balanseavregning Initiativ fra NordREG og nordiske TSO’er Ediel och Avräkningskonferensen 2010 Tor B. Heiberg, Statnett SF Stockholm, 24."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google