Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jørn Haabeth, Interreg Sverige Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jørn Haabeth, Interreg Sverige Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jørn Haabeth, Interreg Sverige Norge
Behov av gränsregionalt samarbete för tillväxt och utveckling utifrån ett norskt nationellt perspektiv Jørn Haabeth, Interreg Sverige Norge

2 Fire grenseregionale program langs grensen til Finland, Sverige og Danmark (Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge og Öresund-Kattegat-Skagerrak) Tre transnasjonale program (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlige Periferi) Fire all-europeiske programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og URBACT II)

3 Felles utfordringer i grenseregionen
“such as poor accessibility, inappropriate business environment, lack of networks among local and regional administrations, research and innovation and take-up of information and communication technologies, environmental pollution, risk prevention, negative attitudes towards neighbouring country citizens” Uutnyttede potensial i grenseregionen “development of cross-border research and innovation facilities and clusters, cross-border labour market integration, cooperation among universities or health centres”

4 Et land med… spredt bosetning lav tilgjengelighet og store avstander…
Kartet syner folketettleiken pr. individuell km2 i Europa pr. 2006 - Jo kraftigare farge, desto fleire busette pr. km2

5 …men lav arbeidsledighet og høy kjøpekraft
Arbeidsledighet i europeiske regioner, 2010 - Jo lysere område, desto lavere arbeidsledighet Justert kjøpekraft (BNP) per innbygger, 2007 - Jo grønnere område, desto større kjøpekraft

6 …Og med et tvetydig flyttemønster
…og en finner steder med vekst og nedgang i folketallet i de fleste kommuner i alle deler av landet Kartet syner landet delt i rutenett på 5x5 km, kor område som har hatt vekst i folketalet er merka i raudt, medan område med nedgang er merka i gult.

7 Grenseøverskridende samarbeid er et verktøy for å fremme:
ønsket regional utvikling i Norge gjennom å samarbeide om grenseregionale utfordringer Kompetanseutvikling og erfaringsutvikling over landegrensene balansert utvikling av det europeiske kontinent og våre nærområder helhetlig og aktiv norsk europapolitikk, og norske interesser i EUs regionalpolitikk

8 Felles uttalelse: Navarsete – Hübner 19.9.12
Europeisk regionalpolitikk viktig etter finanskrisen Interreg av betydning for å skape vekst og arbeidsplasser. Norsk deltakelse viktig for regional utvikling Navarsete glad for at EU-parlamentet åpner for norsk lead partner

9 Regionalt: viktig verktøy for regional utvikling

10 fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune
«Arbeidet med å skape et bedre fylke å bo, arbeide og leve i, blir svært vanskelig om vi ikke forholder seg til hva som er på den andre siden av grensen. De fleste av våre sentrale politikkområder er direkte eller indirekte påvirket av at vi er et grensefylket. Det byr på utfordringer, men fremfor alt muligheter», fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune

11 Interreg IV A Erfaringer og resultat

12 Erfaringer… fra prosjektaktørene
”Et viktig instrument for å øke integrasjonen mellom Sverige og Norge” ”Interreg gjør det mulig å gjennomføre viktige prosjekt for og i regionen, knyttet til næringsutvikling, nettverk, klynger, erfaringsutveksling m.m.” ”Noen problem og tema må løses på tvers av grensen, Interreg gjør det mulig.”

13 Eksempler på resultat «vi har skapat ett viktigt nätverk för att snabbt kunna få tll stånd en krishantering vid en extraordinär händelse i gränsområdet» «suksessfull folkefest» «Har utviklet en enkel produktutviklingsguide som bedriftene åpenbart har nytte av» «minst 70 platser längs kusten i Sverige och Norge blir tillgängliggjorda för personer med funktionsnedsättningar» «förnyelse och utveckling av science centern både i norge och sverige» «Gemensam fiskevårdsplan, gemensam vattenvårdsplan, genomförda restaureringar för att gynna b l a lax, gemensamma bedömningsgrunder för vattenkvalitet»

14 Stemmer mer eller mindre Stemmer til en viss grad
Hvorfor arbeide grenseoverskridende? Stemmer svært godt Stemmer godt Stemmer mer eller mindre Stemmer til en viss grad Stemmer ikke % Vi ville løse en felles utfordring/ et felles problem 53,8 % 38,5 % 0,0 % 7,7 % Vi ville samarbeide for å bedre utnytte et potensial og oppnå et bedre resultat 100,0 % Vi ville finne felles løsninger på utfordringer som er ulike i de to land 23,1 % 15,4 % Vi ville optimere og utnytte forskjellige kompetanser, system og eller infrastruktur Vi ville skape en kritisk masse, for å få optimale resultat Vi ville lære hvordan man har arbeidet med en utfordring på den andre siden av grensen 46,2 %

15 Erfaringer… fra fylkeskommunene og regionen
økt kunnskap i 32 av 44 tilfeller Ca 50% av prosjektene videreføres 25% av fører til nyansettelser i forlengelsen av prosjektet 3 av 4 prosjekt fører til at økt prioritering av prosjekttemaet (Kilde: ”Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid”, Iris 2011)

16 Neste programperiode Interreg V – 2014-2020

17 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva blir sentralt i neste programperiode
Konsentrasjon og resultater Tematisk konsentrasjon om 11 prioriteter fra Europa 2020 –strategien Resultatorientert – investeringsstrategier i tråd med regionenes behov Konsentrasjon om tre kategorier av regioner, men alle er med

18 Forordningen for European Territorial Cooperation
Økning i finansielle ressurser (+30% til 11,7 mrd Euro) Tematisk konsentrasjon og investeringsprioriteringer velge inntil 4 prioriteter ut av de 11 fra Europa 2020 Forenkling og reduksjon i antall myndigheter involvert Mer fokus i forordningen med tredjelands deltakelse Enklere å anvende "European Groupings of Territorial Cooperation" (EGTC) også med tredjeland

19 Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon *
Å øke tilgangen til, bruken av og kvaliteten på informasjons og kommunikasjonsteknikk Å styrke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft * Å styrke overgangen til en CO2-gjerrig økonomi innen alle sektorer* Fremme tilpasning, risikoforebygging og håndtering av klimaforandringer * Å beskytte miljøet og fremme en bærekraftig bruk av ressurser * Fremme bærekraftig transport og fjerne flaskehalser i viktig infrastrukturnett * å fremme sysselsetting og støtte arbeidskraftens mobilitet Å fremme sosial inkludering og bekjempe fattigdom* Å investere i utdanning, ferdigheter og livslang læring gjennom å utvikle utdanning og undervisningsinfrastruktur* Å forbedre den institusjonelle kapasiteten og effektiviteten i den offentlige sektoren

20 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva har hendt
Femte samhørighetsrapporten - november 2010 Høring og femte samhørighetsforum i Brussel - februar 2011 Samhørighetspolitikken høyt prioritert under det Ungarske/Polske formannskapet i løpet av 2011 EU-Kommisjonen fremmer forslag til EUs langtidsbudsjett - juni 2011 EU-Kommisjonen kom med forslag til nytt regelverk for Samhørighetspolitikken 2014 – oktober 2011

21 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva hender fremover
Debatt og beslutning om EUs langtidsbudsjett – pågår Debatt og beslutning om regelverket for samhørighetspolitikken - pågår Forhandlinger mellom kommisjonen og medlemsland: pågår Forhandlinger mellom landene og mellom landene og regionen: Pågår Oppdrag og programskriving: vinter 2012/13


Laste ned ppt "Jørn Haabeth, Interreg Sverige Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google