Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1Innledning1 THE GREATER PICTURE •HOW DO BUSINESSES WORK •HOW THEY GENERATE VALUE •HOW THE VALUE THEY GENERATE (OR NOT GENERATE) IS CAPTURED (OR NOT CAPTURED)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1Innledning1 THE GREATER PICTURE •HOW DO BUSINESSES WORK •HOW THEY GENERATE VALUE •HOW THE VALUE THEY GENERATE (OR NOT GENERATE) IS CAPTURED (OR NOT CAPTURED)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1Innledning1 THE GREATER PICTURE •HOW DO BUSINESSES WORK •HOW THEY GENERATE VALUE •HOW THE VALUE THEY GENERATE (OR NOT GENERATE) IS CAPTURED (OR NOT CAPTURED) IN FINANCIAL STATEMENTS

2 Financial Statement Analysis ”Financial statements are the lens on a business. Financial statement analysis focuses the lens to produce a clearer picture. Investors want to know what firms are worth so they can ascertain at what price to trade. They turn to financial statement analysis to get an indication of the underlying value of firms. However, financial statements often produce a blurred picture”. Fra Penman. 1Innledning2

3 3 Aksjekurs og finansregnskap Aksjekurs Underliggende verdi Regnskapsmessig verdi Målefeil Støy

4 1Innledning4 Market prices and fundamental values •Market prices can deviate from fundamental values •Accounting needs to recognize the difference between real economy, where real economic value are created, and the financial markets world, which makes educated guesses about the values of claims to real economy wealth and trades them •For most firms, accounting needs to reflect their real economy activities •Failure to do so confuses what is being measured and undermines the independent check function of accounting Dichev 2007

5 1Innledning5 FINANSREGNSKAP og annen offentlig informasjon STRATEGISK ANALYSE REGNSKAPSANALYSE AVDEKKE UNDERLIGGENDE ØKONOMISKE FORHOLD: LØNNSOMHET, VEKST, RISIKO FRAMTIDSREGNSKAP VERDSETTELSE Skisse av kursinnhold – Se også kurs- orientering -Kjøp-, hold-, selg- beslutninger -Lånebetingelser -Fusjon, konserndannelse, fisjon

6 1Innledning6 Historisk inntjening og Inntjeningsevne  Regnskapsmessig (historisk) resultat består av: • Normale resultatelementer, dvs. poster som forventes hver periode • Unormale resultatelementer, dvs. poster som bare virker inn på en eller noen få perioder. Eks.: Større salgsgevinster, nedskrivning anleggsmidler, resultat fra virksomhet som ikke skal videreføres, erstatningsavsetning i store tvistesaker. Misbruk: Profit before the bad stuff. • Målefeil  Inntjening i framtidsregnskapet, dvs. earnings power (cash generating capability): • Normale resultatelementer

7 1Innledning7 Fokus •Resultat/Kapital – Avkastningskrav > 0? Målefeil? Strategiske fordeler?

8 1Innledning8 Økonomisk lønnsomhet og regnskapsmessig rentabilitet – Sentrale begrep •Krav til avkastning: Den renten som brukes ved beregning av kontantstrømmens nåverdi. Andre navn: Rentekrav, avkastningskrav, kapitalkostnad (kapitalomkostning) •Internrente: Den renten som gjør at kontantstrømmens nåverdi blir lik null (implisitt rente). Lønnsomme investeringer: Internrente > Kravet til avkastning •Regnskapsmessig rentabilitet: Regnskapsført resultat/Balanseført kapital •Målefeil: I et korrekt historisk kost regnskap skal regnskapsmessig rentabilitet tilsvare internrenten •Problemområde: Hvorfor kan regnskapsmessig rentabilitet avvike fra økonomisk lønnsomhet uttrykt ved internrenten?

9 1Innledning9 Eks.: Finansregnskapsmodeller og rentabilitetsmåling

10 1Innledning10 Regnskapsanalyse og Strategisk analyse •Residual Earnings (RE) = Residualresultat (residualinkomst eller residualoverskudd) = Resultat – Normalavkastning *) •Verdiskaping = Economic Value Added (EVA) *) = Nåverdi av RE •Superrentabilitet = Rentabilitet > Avkastningskrav •Strategisk fordel: –Ressursbasert –Bransjebasert –Kapitalbasert *) Begrepsbruken kan variere. Se f.eks. OS s. 49. Det er vanlig å sette likhetstegn mellom RE og EVA.

11 Eks.: RE og EVA 1Innledning11

12 1Innledning12 TOMRA 2009/2010 •Totalrentabilitet ca. 12,5% i 2009 (14% i 2008). Egenkapitalrentabilitet ca. 14% i 2009 (16% i 2008) •Beta ca. 0,7. Avkastningskrav? •P/E ca. 60? •P/B ca. 3 •Balanseført goodwill ca.180 mill (2009) •Forsknings-, utviklings- og andre framtidsrettede prosjekter er kostnadsført med ca. 145 mill (2009) •Ikke balanseført pensjonsforpliktelse: ca. 9 mill i 2009 (52 mill i 2008) •Høst 2010 idømt bot på 226 mill. Dom anket •Lineære avskrivningsplaner  MÅLEFEIL I TOMRA?  STRATEGISKE FORDELER OG VERDISKAPING (EVA) I TOMRA?

13 1Innledning13 Analyse, verdsettelse og handlingsstrategi

14 1Innledning14 Verdsettelse og Handlingsstrategi  Bokført egenkapital + EVA = Fundamental verdi ><=Aksjepris?  Aksjeinvestor: Kjøp, Selg eller Hold aksjen?  Verdibasert ledelse: Identifisere og utvikle strategi som gir høyest verdi for selskapets eiere

15 1Innledning15 FINANSREGNSKAP og annen offentlig informasjon Momenter og sentrale poeng i en strategisk analyse REGNSKAPSANALYSE AVDEKKE UNDERLIGGENDE ØKONOMISKE FORHOLD: VEKST, LØNNSOMHET, RISIKO Framtidsregnskap VERDSETTELSE OG HANDLINGSSTRATEGI Inn- leverings- oppgave

16 1Innledning16 Norske regnskapsregler f.o.m. 2005 •SPRÅK/DIALEKTER –IFRS (internasjonale regnskapsregler –Forenklet IFRS (IFRS light) –Regnskapslovens ordinære regler (ROR). (Erstattes av IFRS SME?) –GRS (god regnskapsskikk) for små foretak –GRS for ikke-økonomiske organisasjoner •RAMMEVERK –Balanseorientert: IFRS (og US GAAP) –Resultatorientert: ROR

17 1Innledning17 Eks.: Modeller for regnskapsrapportering År 0 1 2 3 4 Kontantstrøm -4000 1262 1262 1262 1262 Internrente 10% Avkastningskrav 7% Verdi 4275, dvs. nåverdi 275

18 1Innledning18 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Verdibasert regnskapsføring

19 1Innledning19 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Korrekt historisk kost

20 1Innledning20 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Regnskapslovens ordinære regler (ROR)

21 1Innledning21 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Ikke tillatt regnskapsføring

22 1Innledning22 Målefeil i regnskapsrapportering 1)Avvik mellom virkelig verdi og korrekt historisk kost 2)Avvik mellom korrekt historisk kost og lov/god regnskapsskikk (ROR) 3)Avvik mellom lov/god regnskapsskikk og praksis (kreativ/kriminell regnskapsføring)

23 1Innledning23 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. RE og EVA

24 1Innledning24 Eks.: Rentabilitet (ser bort fra skatt) RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt 1000 Driftskostnad - 850 Finansinntekt + 50 Finanskostnad - 75 Resultat = 125 BALANSE Eiendeler 2000 Gjeld 1250 Egenkapital 750

25 1Innledning25 Forts. eks.: Rentabilitet (ser bort fra skatt) Undervurdert pensjonsforpliktelse ved årets slutt: 100 RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt 1000 Driftskostnad - 950 Finansinntekt + 50 Finanskostnad - 75 Resultat = 25 BALANSE Eiendeler 2000 Gjeld 1350 Egenkapital 650

26 1Innledning26 Finansregnskapsmodeller •Rendyrket transaksjonsbasert historisk kostmodell •Fair value accounting •IFRS og ROR: Mixed models, dvs. pragmatiske blandingsmodeller: –Hovedregel: Transaksjonsbasert historisk kost. Verdifall: Forsiktighetsprinsippet. Realisert verdistigning resultatføres –Unntak: Regnskapsføring av urealisert verdistigning på enkelte områder (pålitelig måling)


Laste ned ppt "1Innledning1 THE GREATER PICTURE •HOW DO BUSINESSES WORK •HOW THEY GENERATE VALUE •HOW THE VALUE THEY GENERATE (OR NOT GENERATE) IS CAPTURED (OR NOT CAPTURED)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google