Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THE GREATER PICTURE HOW DO BUSINESSES WORK HOW THEY GENERATE VALUE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THE GREATER PICTURE HOW DO BUSINESSES WORK HOW THEY GENERATE VALUE"— Utskrift av presentasjonen:

1 THE GREATER PICTURE HOW DO BUSINESSES WORK HOW THEY GENERATE VALUE HOW THE VALUE THEY GENERATE (OR NOT GENERATE) IS CAPTURED (OR NOT CAPTURED) IN FINANCIAL STATEMENTS 1Innledning

2 Financial Statement Analysis
”Financial statements are the lens on a business. Financial statement analysis focuses the lens to produce a clearer picture. Investors want to know what firms are worth so they can ascertain at what price to trade. They turn to financial statement analysis to get an indication of the underlying value of firms. However, financial statements often produce a blurred picture”. Fra Penman. 1Innledning

3 Aksjekurs og finansregnskap
Støy Underliggende verdi Målefeil Regnskapsmessig verdi 1Innledning

4 Market prices and fundamental values
Market prices can deviate from fundamental values Accounting needs to recognize the difference between real economy, where real economic value are created, and the financial markets world, which makes educated guesses about the values of claims to real economy wealth and trades them For most firms, accounting needs to reflect their real economy activities Failure to do so confuses what is being measured and undermines the independent check function of accounting Dichev 2007 1Innledning

5 Skisse av kursinnhold – Se også kurs- orientering
Kjøp- , hold- , selg- beslutninger Lånebetingelser Fusjon, konserndannelse, fisjon Skisse av kursinnhold – Se også kurs- orientering VERDSETTELSE FRAMTIDSREGNSKAP AVDEKKE UNDERLIGGENDE ØKONOMISKE FORHOLD: LØNNSOMHET, VEKST, RISIKO REGNSKAPSANALYSE STRATEGISK ANALYSE FINANSREGNSKAP og annen offentlig informasjon 1Innledning

6 Historisk inntjening og Inntjeningsevne
Regnskapsmessig (historisk) resultat består av: Normale resultatelementer, dvs. poster som forventes hver periode Unormale resultatelementer, dvs. poster som bare virker inn på en eller noen få perioder. Eks.: Større salgsgevinster, nedskrivning anleggsmidler, resultat fra virksomhet som ikke skal videreføres, erstatningsavsetning i store tvistesaker. Misbruk: Profit before the bad stuff. Målefeil Inntjening i framtidsregnskapet, dvs. earnings power (cash generating capability): Normale resultatelementer 1Innledning

7 Fokus Resultat/Kapital – Avkastningskrav > 0? Målefeil? Strategiske
fordeler? 1Innledning

8 Økonomisk lønnsomhet og regnskapsmessig rentabilitet – Sentrale begrep
Krav til avkastning: Den renten som brukes ved beregning av kontantstrømmens nåverdi. Andre navn: Rentekrav, avkastningskrav, kapitalkostnad (kapitalomkostning) Internrente: Den renten som gjør at kontantstrømmens nåverdi blir lik null (implisitt rente). Lønnsomme investeringer: Internrente > Kravet til avkastning Regnskapsmessig rentabilitet: Regnskapsført resultat/Balanseført kapital Målefeil: I et korrekt historisk kost regnskap skal regnskapsmessig rentabilitet tilsvare internrenten Problemområde: Hvorfor kan regnskapsmessig rentabilitet avvike fra økonomisk lønnsomhet uttrykt ved internrenten? 1Innledning

9 Eks.: Finansregnskapsmodeller og rentabilitetsmåling
1Innledning

10 Regnskapsanalyse og Strategisk analyse
Residual Earnings (RE) = Residualresultat (residualinkomst eller residualoverskudd) = Resultat – Normalavkastning *) Verdiskaping = Economic Value Added (EVA)*) = Nåverdi av RE Superrentabilitet = Rentabilitet > Avkastningskrav Strategisk fordel: Ressursbasert Bransjebasert Kapitalbasert *) Begrepsbruken kan variere. Se f.eks. OS s. 49. Det er vanlig å sette likhetstegn mellom RE og EVA. 1Innledning

11 Eks.: RE og EVA 1Innledning

12 TOMRA 2009/2010 Totalrentabilitet ca. 12,5% i 2009 (14% i 2008). Egenkapitalrentabilitet ca. 14% i 2009 (16% i 2008) Beta ca. 0,7. Avkastningskrav? P/E ca. 60? P/B ca. 3 Balanseført goodwill ca.180 mill (2009) Forsknings-, utviklings- og andre framtidsrettede prosjekter er kostnadsført med ca. 145 mill (2009) Ikke balanseført pensjonsforpliktelse: ca. 9 mill i 2009 (52 mill i 2008) Høst 2010 idømt bot på 226 mill. Dom anket Lineære avskrivningsplaner MÅLEFEIL I TOMRA? STRATEGISKE FORDELER OG VERDISKAPING (EVA) I TOMRA? 1Innledning

13 Analyse, verdsettelse og handlingsstrategi
1Innledning

14 Verdsettelse og Handlingsstrategi
Bokført egenkapital + EVA = Fundamental verdi ><=Aksjepris? Aksjeinvestor: Kjøp, Selg eller Hold aksjen? Verdibasert ledelse: Identifisere og utvikle strategi som gir høyest verdi for selskapets eiere 1Innledning

15 Inn- leverings-oppgave
VERDSETTELSE OG HANDLINGSSTRATEGI Framtidsregnskap Inn- leverings-oppgave AVDEKKE UNDERLIGGENDE ØKONOMISKE FORHOLD: VEKST, LØNNSOMHET, RISIKO REGNSKAPSANALYSE Momenter og sentrale poeng i en strategisk analyse FINANSREGNSKAP og annen offentlig informasjon 1Innledning

16 Norske regnskapsregler f.o.m. 2005
SPRÅK/DIALEKTER IFRS (internasjonale regnskapsregler Forenklet IFRS (IFRS light) Regnskapslovens ordinære regler (ROR). (Erstattes av IFRS SME?) GRS (god regnskapsskikk) for små foretak GRS for ikke-økonomiske organisasjoner RAMMEVERK Balanseorientert: IFRS (og US GAAP) Resultatorientert: ROR 1Innledning

17 Eks.: Modeller for regnskapsrapportering
Kontantstrøm Internrente 10% Avkastningskrav 7% Verdi 4275, dvs. nåverdi 275 Se regneark emne 1 1Innledning

18 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Verdibasert regnskapsføring
1Innledning

19 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Korrekt historisk kost
1Innledning

20 Modeller for regnskapsrapportering – Eks
Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Regnskapslovens ordinære regler (ROR) 1Innledning

21 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. Ikke tillatt regnskapsføring
1Innledning

22 Målefeil i regnskapsrapportering
Avvik mellom virkelig verdi og korrekt historisk kost Avvik mellom korrekt historisk kost og lov/god regnskapsskikk (ROR) Avvik mellom lov/god regnskapsskikk og praksis (kreativ/kriminell regnskapsføring) 1Innledning

23 Modeller for regnskapsrapportering – Eks. RE og EVA
1Innledning

24 Eks.: Rentabilitet (ser bort fra skatt)
RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt Driftskostnad Finansinntekt Finanskostnad Resultat = 125 BALANSE Eiendeler Gjeld Egenkapital 1Innledning

25 Forts. eks.: Rentabilitet (ser bort fra skatt)
Undervurdert pensjonsforpliktelse ved årets slutt: 100 RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt Driftskostnad Finansinntekt Finanskostnad Resultat = 25 BALANSE Eiendeler Gjeld Egenkapital 1Innledning

26 Finansregnskapsmodeller
Rendyrket transaksjonsbasert historisk kostmodell Fair value accounting IFRS og ROR: Mixed models, dvs. pragmatiske blandingsmodeller: Hovedregel: Transaksjonsbasert historisk kost. Verdifall: Forsiktighetsprinsippet. Realisert verdistigning resultatføres Unntak: Regnskapsføring av urealisert verdistigning på enkelte områder (pålitelig måling) 1Innledning


Laste ned ppt "THE GREATER PICTURE HOW DO BUSINESSES WORK HOW THEY GENERATE VALUE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google