Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsdirektoratet Landskonferanse eksamensnettverk fylkeskommuner Steinkjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsdirektoratet Landskonferanse eksamensnettverk fylkeskommuner Steinkjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsdirektoratet Landskonferanse eksamensnettverk fylkeskommuner Steinkjer

2 Kompetansebegrepet

3 Kompetansebegrepet i LK06 •Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer –Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver •Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.

4 Kompetansebegrepet i LK06 •Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer –Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver •Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.

5 Mestre komplekse utfordringer •Kompetanse kan være noe mer enn én ferdighet eller én kunnskap –Ofte må kunnskaper og ferdigheter kombineres og brukes sammen fordi en konkret oppgave eller situasjon ofte er kompleks •Ulik kompleksitet i kompetansemål

6 Eksempler Fra læreplan i matematikk •Etter 2 årstrinn skal eleven kunne •nemne dagar, månader og enkle klokkeslett Fra læreplanen i samfunnsfag •Etter 10. årstrinn skal eleven kunne •finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

7 •Kompetansemål kan altså bestå av både kunnskaper og ferdigheter –i den konkrete opplæringen kan dette noen ganger måtte oppøves hver for seg •Kompetansemålene må ikke deles opp på en slik måte at helheten blir borte Mestre komplekse utfordringer

8 Hva kan dette bety i arbeidet med lokalt gitt eksamen? •Vurdere hva ett/flere kompetansemål uttrykker av kunnskaper, ferdigheter og kompleksitet •Den helhetlige kompetansen som kompetansemålet uttrykker, må ikke mistes av syne!

9 Kompetansebegrepet i LK06 •Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer –Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver •Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.

10 •Kompetansemål er formulert med tanke på at elevene trenger visse kompetanser i nåværende og framtidig utdanning, yrke, samfunnsliv og personlig plan •Kompetansemål uttrykker en kompetanse i seg selv, men kan også være del av en «større kompetanse» –Kommer for eksempel til uttrykk i Generell del, Prinsipper for opplæringen, fagenes formålsbeskrivelser og beskrivelser av hovedområder og grunnleggende ferdigheter Kompetanse og skolens brede samfunnsmandat

11 Kompetansebegrepet i LK06 •Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer –Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver •Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.

12 Anvendelsesaspektet •Anvendelsesaspektet er en del av kompetansebegrepet: •Eleven kan anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med en konkret utfordring, •Det er ikke nok å mene at eleven kan, eleven må kunne vise sin kompetanse

13 Hva kan dette bety i arbeidet med lokalt gitt eksamen? •Synliggjøre situasjoner i utdanning, yrke, samfunnsliv og det personlige planet hvor kompetansen anvendes •Finne situasjoner og relevante utfordringer der elevene viser kompetansen

14 Kompetanse til eksamen

15 Hva skal styre vurderingen? •Forskrift til opplæringsloven –§ 3-3 Grunnlaget for vurdering i fag –§ 3-4 Karakterbeskrivelsene –§ 3-17 Sluttvurdering i fag –§ 3-25 Eksamen •Kompetansemålene i læreplanen •Eksamensveiledningen (med kjennetegn) •Faglig profesjonelt skjønn («magefølelsen kommer fra hodet») •Tolkningsfellesskapet 15

16 § 3-17 •§ 3-17 om sluttvurdering gjelder også for eksamen •Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. –For eksamens del betyr det at eksamen skal gi uttrykk for kandidatens kompetanse i faget på eksamenstidspunktet.

17 § 3-3 Grunnlag for vurdering i fag •Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket 17

18 Grunnlaget for vurdering i fag •§3-3 •De samlede kompetansemålene i læreplanen for faget i LK06 –Målrelatert vurderingsprinsipp –Hva kan trekkes inn i grunnlaget for vurdering og ikke? –Forholdet mellom høy måloppnåelse og god kompetanse i faget –Kompetanse i faget: hva kan eleven og lærlingen - ikke hva eleven/lærlingen har gjort

19 Eksamen (sluttvurdering) § 3-25, tredje ledd: Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. 19

20 •Kompetanse er i denne sammenhengen definert som evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. •Eksamensoppgavene blir utformet slik at de prøver denne kompetansen. •Grunnlaget for å vurdere kompetansen elevene viser i eksamensbesvarelsene, er kompetansemålene i læreplanen for fag.

21 •Sentralt gitt skriftlig eksamen kan prøve elevenes kompetanse innenfor alle de hovedområdene i læreplanen, men ikke alle kompetansemålene blir prøvd i hvert eksamenssett. •Oppgavene vil åpne for at flere ulike kompetansemål kan prøves samtidig.

22 Vurdering av eksamensbesvarelser og kilder •I de fleste fag er det ikke et krav at elevene har brukt kilder for å få beste karakter til eksamen •Hvis elevene har brukt kilder, må sensor vurdere kildenes relevans. Er kildene lite relevante, kan dette gjøre innholdet upresist •Kildebruk skal være etterrettelig. Men i utgangspunktet er det ikke et vurderingskriterium om de har oppgitt kildene på en korrekt måte •Det er innholdet i besvarelsene som skal vurderes. 22

23 Karakteren skal gjenspeile elevens samlede kompetanse

24 Hjelpemidler Fusk og plagiat

25 Hjelpemidler •Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagene, jf. http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Hjelpemidler-til-eksamen/ http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Hjelpemidler-til-eksamen/ •Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon •For norsk, samisk, finsk som 2. språk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt •Fusk til sentralt gitt eksamen defineres som bruk av Internett, kommunikasjon med andre og bruk av oversettelsesprogrammer. Annet vurderes som en del av elevens kompetanse.

26 Fusk § 3-37 (4) •Dersom sensorene oppdager fusk eller forsøk på dette, skal rektor varsles for elever og fylkeskommunen for privatister –Kandidaten skal ha mulighet til å forklare seg –Sensorene skal kontakte fylkesmannen på fellessensuren ved mistanke om fusk –Sensor skal uansett vurdere alle besvarelser slik de foreligger

27 Plagiatkontroll (Ephorus) •Plagiatprogrammet Ephorus er tilgjengelig for sensorene i PAS. •En besvarelse kan ikke sendes to ganger til plagiatkontroll. Hvis 1. sensor gjør dette, blir rapporten også tilgjengelig for 2. sensor. •Plagiatkontroll kan benyttes dersom sensor er i tvil om en besvarelse inneholder kopiert tekst. 27

28 Plagiatkontroll er ikke et vurderingsverktøy •Dersom deler av en tekst inneholder mye avskrift, må sensor vurdere i hvilken grad dette er selvstendig bruk av kilder. For eksempel kan sitater være: –etterfulgt av drøfting –satt i sammenheng med problemstillingen for øvrig •Plagiatkontrollen erstatter ikke sensors faglige skjønn 28

29 Hvordan lager vi sentralt gitte skriftlige eksamensoppgaver? Bruker fremmedspråk som eksempel, men samme prinsipper gjelder for alle fag

30 Eksamen i fremmedspråk •39 fremmedspråk, 3 nivåer, vår og høst •albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk, koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu, vietnamesisk •Obligatorisk muntlig og skriftlig eksamen for privatister

31 Fagnemndene •2 til 4 nemndmedlemmer •1 ekstern fagkonsulent •1 språkkonsulent •Utarbeider eksamensoppgaver •Utarbeider ev. forberedelsesmateriell •Utarbeider ev. eksamensveiledninger og sensorveiledninger

32 Fagnemndene •Fagpersoner fra utdanningssektoren, stort sett fra skoleverket •Nemnda bør være variert med hensyn til kjønn, alder, geografi, målform, arbeidsplass der det er mulig

33 For å være oppnevnt: •Skal ha fagkompetanse •Flertallet av nemnda skal ha opplæringserfaring fra det trinnet de skal lage eksamensoppgaver for (nivå III) •Må kjenne LP godt, i tillegg til aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser •Bør sensurere minst én gang i året •Skal ha nært kjennskap til norsk grunnopplæring •Skal beherske norsk

34 •Viktig at nemndene fungerer, at det er bra samarbeidsklima –respekt for andres læringssyn og erfaringer –hovedfokus: hvordan skal vi lage oppgaver som gjør at elevene viser kompetansen sin, uansett hvilket nivå de er på (2 eller 6)

35 Hvordan bestemmer vi innholdet? •Muntlig orientering

36 Eksempel på fremdriftsplan •For oppgaver til våren 2014 (mai) •Nemndsamling – august/september •Oppgavene til ekstern konsulent •Koordineringsmøte – tidlig oktober •1. utkast fra nemnd – 1. november •1. redigering fra oss – 1. desember •2. utkast fra nemnd – 18. januar

37 •Oppgavene til språkvask/omsetting •Nemndsamling for oppgaver høsten14 jan/feb •2. redigering fra oss – 13. februar •Målspråkvask – 20. februar •Siste sjekk fra nemnd – 25. februar •Oppgaver sendes til trykking – 4. mars

38 Høringer •Opplæringsloven kap. 6 (inntak og formidling) •Muntlig eksamen •Fremmedspråk nivå I

39 Særlig tilrettelegging av fag- /sveineprøva •Forskrift til opplæringsloven §3-64 –vurderinger som må gjøres –hvilke saksbehandlingsregler som regulerer dette –langt på vei samme formulering som §3-32 som gjelder for elever

40 Klagebehandling •Ulike embeter •Ulike størrelse på fag / antall klager i fag •Gjennomgang av rutiner med arbeidsgruppen. Blir ferdig februar 2014.


Laste ned ppt "Utdanningsdirektoratet Landskonferanse eksamensnettverk fylkeskommuner Steinkjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google