Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører
NetPed 2006 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører Agenda Innledning NetPed historikk Læringsakademier i Norge Rådgiveren historikk Del 1 – Testgjennomføring/retting Del 2 – Administrasjon av resultater Del 3 – Bruk av resultater Kurs for nye testoperatører

2 Forslag til agenda Velkommen Del 2 Administrasjon og bruk av data
NetPed 2006 Forslag til agenda Velkommen Rådgiveren - historikk Læringsakademiene i Norge Del 1 Testgjennomføring og retting Gjennomgang av testprotokollen og instruksjonene Testmiljø og forberedelser Gjennomføring av komplett test Gjennomgang av retteprogrammet Kursdeltakerne retter egne tester Testresultater Tolkning av resultatene og hva gjør vi etterpå Eksempler på forskjellige profiler Del 2 Administrasjon og bruk av data Administrasjonsprogrammet Grupper / elever Hvordan kan vi bruke dataene

3 NetPed 2006 Hva er NetPed? NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 8 medarbeidere – hvorav 3 spesialpedagoger, synspedagog og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er tredelt og har følgende fokus: Tester og opplæringsprogrammer Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Læringsakademiene Skape nasjonal fokus på lærevansker Utvikle og drive nettverket av Læringsakademier - inkl etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal opplæringsvirksomhet (eget LA) Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Dette inkluderer nyetablert satsing på synsvansker. Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. Omfang på opplæring søkes å være stabilt ( ca 30 elever).

4 Læringsakademiene i Norge
NetPed 2006 Læringsakademiene i Norge 28 Læringsakademier pr mars 2006 *9 kurssentre Ibestad Komp Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc). Læringsakademiene kan levere: Testing og avklaring av lærevansker med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker. Bodø Ind Minar Reko *Isonor *Ole Vig vgs *Sandane Ind Hadeland Prod *LA Bergen *Tepas Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Unikum Indico Industri Lambertseter Haugaland Ind LA Østfold IØI kompetansesenter Unikom KIAS Pro Personal *LA Stavanger Drammen Ind Menko *iFokus Mandal Ind *NetPed Lillesand Prod

5 Rådgiveren - historikk
NetPed 2006 Rådgiveren - historikk Utviklet i 1995 av NetPed (tidligere Lese- og skriveutvikling) v/Knut Lohne og Thor Hogga pga. erfart behov for å ha viten om detaljer i fagnivå for å kunne tilrettelegge opplæring Solgt via Grieg Multimedia i perioden (6 ulike versjoner) ”nye” Rådgiveren (fra 2004) er justert/nyutviklet i forhold til erfaringer med Rådgiveren og samfunnsutviklingen Det er i dag mellom 1500 og 2000 Rådgivertester (gml og ”nye”) i bruk i grunnskoler, videregående skoler, PPT, VO sentre, attføringsbedrifter, ARK. Antall er i stadig økning Rådgiveren er en del av et komplett testbatteri som går fra fagtesting til utredning av opplæringsplaner og dysleksi mv. Se for detaljer Rådgivertesten er utviklet av NetPed (tidl. Lese- og skriveutvikling), og første utgave ble ferdig rundt Utviklings- og normeringsarbeidet er gjort av psykolog Knut J. Lohne og spesialpedagog Thor Hogga. Resultatet er en kombinasjon av den lange erfaring utviklerne har som henholdsvis PP-rådgiver og spesialpedagog. Arbeidene til Hans-Jørgen Gjessing (språklige lærevansker), Torleiv Høien (språklige lærevansker) og Snorre Ostad (matematikk-vansker) har også vært viktige inspirasjonskilder underveis. Fra oktober 1998 til august 2004 ble Rådgiveren gjennom egen avtale solgt av forlaget Grieg Multimedia. I denne perioden ble testen justert flere ganger. Ulike justeringer ble utgitt som forskjellige versjoner (1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 4.0 og 4.6). Fra 1. august 2004 er denne avtalen opphørt, og all utgivelse av Rådgiveren gjøres direkte av NetPed eller samarbeidspartnere med egen salgs-avtale. Se internettadressene eller for ytterligere informasjon. De første årene ble Rådgiveren hovedsakelig brukt til avklaring av fagvansker hos vernepliktige i Forsvaret, samt i opplæringsvirksomhet for Aetat, alt i regi av Lese- og skriveutvikling AS. De senere år er testen blitt videreutviklet av NetPed AS, og har i tidsrommet oppnådd status som en ledende test for avklaring av fagvansker i norsk og matematikk i Norge. Den er spesielt utbredt i skolen (både grunnskoler og vgs) og i opplæringsvirksomheter for voksne (attføringsbedrifter, voksenopplæringssentra mv.). I de senere år har den i økende grad også blitt brukt av offentlige utredningsenheter (PP-tjenester, arbeidsrådgivningskontorer etc) som en pålitelig indikator på ulike typer lærevansker av typen dysleksi, dyskalkuli, generelle lærevansker mv. ”Nye Rådgiveren” ”Nye Rådgiveren” er en videreutvikling av ”Gamle Rådgiveren”. Endringen gjelder spesielt rettskriving og leseforståelse, mens de øvrige testområdene kun har gjennomgått mindre endringer. Endringene kan spesifiseres slik: • Ny normering • Ny testmanual • Nytt og enklere dataprogram • Fellesutgave for bokmål og nynorsk (fra 2004) • Egen deltest i engelsk (fra 2005) • Ivaretar eksisterende bestemmelser i Lov om personvern. • Tillater oppdatering av testmanual og dataprogram med nedlasting fra Internett ( ) • Tilrettelagt for fremtidig oppgradering som tillater Rådgiverresultatene å bli sammenliknet med tilsvarende resultater fra de nasjonale prøver ( ). All nyutvikling og nynormering er gjort av NetPeds ansatte og Rådgiverens opprinnelige forfattere, psykolog Knut J. Lohne og spesialpedagog Thor Hogga – med god støtte av spesialpedagog Pia Berger Bjorvatn.

6 Testgjennomføring Retting av oppgaver
NetPed 2006 RÅDGIVEREN del 1 Testgjennomføring Retting av oppgaver Produktbeskrivelse Rådgiveren er et helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for tilrettelagt opplæring i norsk, matematikk og engelsk. Den inneholder alt som skal til for en planmessig og effektiv organisering av opplæringstilbud for personer med ulike typer lærevansker. Systemet består av perm med brukerveiledning, testmateriell og opplæringsplaner for ulike funksjonsprofiler, samt et dataprogram som sikrer en enkel og rask registrering av resultatene. Dataprogrammet er tilgjengelig på både CD-rom og Internett – og kan også gi utskrift av de grafiske funksjonsprofilene, forslag til opplæringsplan og mulighet til å samordne resultatene med tilsvarende resultater fra nasjonale prøver. Rådgiveren norsk- og matematikktest har 4 oppgavesett til bruk fra 5. trinn og oppover til voksenopplæring, og Rådgiveren engelsktest 2 oppgavesett til bruk fra 8. trinn til voksenopplæring. Kartleggings- og rådgivingsystemet Rådgiveren med tilhørende dataprogram er et brukervennlig hjelpemiddel for læreren til å kartlegge elevenes funksjonsnivå i fagene norsk og matematikk for klassetrinnene 5. klasse i grunnskolen til og med VK II i videregående skole, samt voksenopplæring. I tilfelle funksjonsprofilen viser store utfall, vil eleven måtte vurderes å bli henvist til PP-tjenesten eller annet kvalifisert personell for sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning iht. opplæringsloven § 4A.2 eller § I tillegg til å kartlegge funksjonsnivået i norsk og matematikk, vil Rådgiveren også kunne brukes til å måle effekten av opplæring. Ønskes denne type vurdering, benyttes Førstetesten i forkant og Andretesten i etterkant av opplæringen. Differansen er et matematisk uttrykk for opplæringsresultatet. Rådgiverens norsktest omfatter seks delprøver og kartlegger elevens funksjonsnivå på fire områder: rettskriving operasjonalisert som summen av antall riktige ord/delord på diktat og skjulte ordbilder eller korrekturlesning (delprøve 1). lesehastighet operasjonalisert som summen av antall ord ved 3 lesinger av samme tekst (delprøve 2). leseforståelse operasjonalisert som gjennomsnittet av leseforståelse på de 3 områdene detalj­forståelse, setningsforståelse og avsnittsforståelse (delprøve 3, 4 og 5). Ordforråd operasjonalisert som antall riktige ord innenfor de 4 begrepsområdene synonym­er, antonymer, fremmedord og ordtak (delprøve 6). Rådgiverens matematikktest kartlegger elevens funksjonsnivå på ni områder (delprøve 7a, 7b og 7c):

7 Før du starter testing. Kopier protokollene
NetPed 2006 Før du starter testing. Kopier protokollene Les instruksjonen og ha den tilgjengelig sammen med en protokoll for trinnet Bestill klasserom og arranger pultene Ha reservepenner tilgjengelig Ha klokke med stor viser eller tall slik at tidsbruken blir riktig Forbered eleven på at de skal testes Gjør oppmerksom på at de ikke får testen tilbake slik at de ikke kan se hva som var rett/galt Mobiltelefoner skal legges bort Kopier protokollene Les instruksjonen og ha den tilgjengelig sammen med en protokoll for trinnet Bestill klasserom og arranger pultene Ha reservepenner tilgjengelig Ha klokke med stor viser eller tall slik at tidsbruken blir riktig Forbered eleven på at de skal testes Gjør oppmerksom på at de ikke får testen tilbake slik at de ikke kan se hva som var rett/galt Mobiltelefoner skal legges bort

8 NetPed 2006 Oppstart av testen Testen er bygd opp slik at hver deltest er kort. Dette er gjort for at elevene skal kunne vise hva de kan på en slik måte at de ikke blir slitne, eller at det blir for mange feilkilder Eleven får ikke bruke kalkulator under testen Ha klokke med stor viser eller tall slik at tidsbruken blir riktig Forbered eleven på at de skal testes Gjør oppmerksom på at de ikke får testen tilbake slik at de ikke kan se hva som var rett/galt Mobiltelefoner skal legges bort 3.2 Testprosedyre Før læreren starter testingen av enkeltelever eller elevgrupper, skal elevene informeres om at formålet med testingen er å avdekke faglige ”hull” hos den enkelte – slik at skolen skal få mulighet til å sette inn individuelle hjelpetiltak i samband med undervisning, heldagsprøver og eksamen. Etter at elevene har fått informasjon om formålet med testingen, kan følgende kartleggings-prosedyre settes i gang: 1. Det forutsettes at læreren har foretatt nødvendig organisering av testingen på forhånd (gjort avtale med elevene, reservert egnet rom med gode plasser, kopiert det nødvendige antall oppgavehefter, skaffet skriveredskap og klokke for tidtaking.) 2. Læreren stifter sammen delprøvene til hefter, deler disse ut til elevene og ber dem fylle ut navn, dato, trinn og skole på forsiden. Elevene instrueres om ikke å bla i heftene før de får beskjed om det. 3. Læreren gir beskjed om at eventuelle rettelser i besvarelsen bør foretas med overstrykninger og ikke med viskelær eller retusjeringsblekk, da dette vil ta for lang tid. Dersom matematikktesten skal gjennomføres, opplyses det om at det ikke er tillatt å bruke kalkulator. 4. Læreren leser instruksjon og evt. tidsfrist til delprøvene høyt. Nøyaktig starttidspunkt for hver deltest noteres på et eget papirark (instruksjonshefter i kapitlene 4, 7, 10 og 13). Det er viktig at tidtakingen gjøres på en diskret måte, slik at en ikke provoserer fram unødig prestasjonsangst hos elevene. 5. Testen tar til sammen ca. 70 minutter i norsk, matematikk og engelsk, pluss eventuelle pauser mellom de enkelte fagdeler av testen. 6. Oppgaveheftene samles inn og rettes manuelt (fasiter i kapitlene 6, 9, 12, 15, 19 og 20) eller elektronisk (+/knappene under resultatfeltene på Inndatasiden i dataprogrammet). 7. Når testresultatene er registrert i feltene på siden inndata, brukes programmet til å skrive ut funksjonsprofil, engelskresultat, funksjonsbeskrivelse og forslag til opplæringsplan for hver enkelt elev. 8. For elever med utslag bør læreren drøfte prøveresultatene med hver enkelt elev/foresatt før eventuelle opplærings- eller eksamenstiltak planlegges og iverksettes. Samtidig drøftes eventuelt behov for vurdering av PP-tjenesten eller annet sakkyndig personell. 9. Etter fullført tilrettelagt undervisning gjennomføres eventuelt en andretesting etter samme prosedyre for å sjekke om den tilrettelagte undervisningen har hatt den ønskede effekt.

9 NetPed 2006 Testsituasjonen Del ut protokollene og be elevene skrive navn, dato, trinn og skole på forsiden Gi beskjed om at de ikke skal bla i protokollen Gi beskjed om at dersom de skriver feil, skal de stryke over og skrive på nytt Del aldri ut blyant og viskelær. Da blir de mer opptatt av skriving enn å gi svar Del ut protokollene og be elevene skrive navn, dato, trinn og skole på forsiden Gi beskjed om at de ikke skal bla i protokollen Gi beskjed om at dersom de skriver feil, skal de stryke over og skrive på nytt Del aldri ut blyant og viskelær. Da blir de mer opptatt av skriving enn å gi svar

10 Instruksjonene i testen
NetPed 2006 Instruksjonene i testen Det er viktig at du er godt forberedt til å gjennomføre testen. Riktige testresultater er ofte også et spørsmål om erfaring og rutine i å gjennomføre testen. Dersom du er usikker på testinstruksjoner eller får spørsmål fra elevene som skaper forvirring, vil dette smitte over på de andre. Testresultatet vil da kunne variere. Det er viktig at du er godt forberedt til å gjennomføre testen. Riktige testresultater er ofte også et spørsmål om erfaring og rutine i å gjennomføre testen. Dersom du er usikker på testinstruksjoner eller får spørsmål fra elevene som skaper forvirring, vil dette smitte over på de andre. Testresultatet vil da kunne variere.

11 Rettskriving Delprøve 1
NetPed 2006 Rettskriving Delprøve 1 Oppgave A. Dette er en rettskrivingsprøve. Først sier jeg en setning. Deretter sier jeg hvilket ord i setningen du skal skrive. Skriver du feil, kan du rette det feilskrevne ordet. Den første setningen er: Lillebror lekte med en badeand Skriv badeann Hun fikk varm kakao i koppen. Skriv kåppen Setningen skal leses slik at ordet som en ønsker skrevet blir uttalt på en muntlig måte Oppgave B. Tidsfrist: 1 ½ minutt Dette er en feilsøkingsoppgave. Sett strek under 5 ord som er skrevet feil i rammen nedenfor. Sett i gang Oppgave A. Dette er en rettskrivingsprøve. Først sier jeg en setning. Deretter sier jeg hvilket ord i setningen du skal skrive. Skriver du feil, kan du rette det feilskrevne ordet. Den første setningen er: Lillebror lekte med en badeand Skriv badeann Hun fikk varm kakao i koppen. Skriv kåppen Setningen skal leses slik at ordet som en ønsker skrevet blir uttalt på en muntlig måte Oppgave B. Tidsfrist: 1 ½ minutt Dette er en feilsøkingsoppgave. Sett strek under 5 ord som er skrevet feil i rammen nedenfor. Sett i gang

12 Lesehastighet. Delprøve 2
NetPed 2006 Lesehastighet. Delprøve 2 Les instruksjonen for elevene Bruk stoppeklokke slik at den ikke forstyrrer elevene Gi instruksjonene mellom hver lesing slik at eleven blir ledet til å gjøre de riktige tingene Les instruksjonen for elevene Bruk stoppeklokke slik at den ikke forstyrrer elevene Gi instruksjonene mellom hver lesing slik at eleven blir ledet til å gjøre de riktige tingene

13 Spørsmål fra leseteksten Delprøve 3
NetPed 2006 Spørsmål fra leseteksten Delprøve 3 Fra og med denne delprøven står instruksjonen i oppgaveheftet Elevene skal svare på det de kan Det er lov å gjette Tiden reguleres ved at eleven viser tegn med blyanten at de er ferdig Før en går videre spør en om alle er ferdige Fra og med denne delprøven står instruksjonen i oppgaveheftet Elevene skal svare på det de kan Det er lov å gjette Tiden reguleres ved at eleven viser tegn med blyanten at de er ferdig Før en går videre spør en om alle er ferdige

14 Leseforståelse på setningsnivå Delprøve 4
NetPed 2006 Leseforståelse på setningsnivå Delprøve 4 Les instruksjonen i oppgaveheftet Eleven arbeider i 1 ½ minutt Gå videre til neste oppgave Tidsfrist: 1 ½ minutt I denne oppgaven skal du lese en kort beskrivelse av et land i Asia. I beskrivelsen skal det være 7 punktum, men bare 2 av disse er skrevet inn i teksten. Skriv inn de 5 punktumene som mangler.

15 Leseforståelse på flere nivåer Delprøve 5
NetPed 2006 Leseforståelse på flere nivåer Delprøve 5 Les instruksjonen i oppgaveheftet Vær tydelig når en beskriver svarmulighetene I de lavere klasser vil en måtte gjenta instruksjonen to ganger Det er bedre å gjenta instruksjonen to ganger enn å måtte avbryte og starte på nytt Tidsfrist: 3 minutt Les teksten om løvtreet i firkanten nedenfor, og finn ut om de 6 setningene nederst på siden gir en riktig beskrivelse av innholdet i leseteksten. Du kan lese teksten og flytte blikket mellom tekst og setninger så mange ganger du vil. Du har 3 svarmuligheter: Sett strek under ja eller nei hvis du er sikker på svaret. Sett strek under usikker hvis du er usikker på svaret, eller mener at ordlyden i enkelte setninger er for uklar til å avgi et sikkert svar.

16 Ordforråd Delprøve 6 Les instruksjonen i oppgaveheftet Ta tiden
NetPed 2006 Ordforråd Delprøve 6 Les instruksjonen i oppgaveheftet Ta tiden Gjenta dette for de fire delprøvene Presiser for elevene at delprøve D består av to oppgaver Delprøve 6 A – D 1 min. pr. delprøve Les instruksjonen i oppgaveheftet Ta tiden Gjenta dette for de fire delprøvene Presiser for elevene at delprøve D består av to oppgaver

17 Norskdelen Testen kan avbrytes på dette tidspunktet
NetPed 2006 Norskdelen Testen kan avbrytes på dette tidspunktet En kan vente til neste time med matematikkdelen dersom eleven er slitne Det er greit å ta hele testen sammenhengende Rådgiverens norsktest omfatter seks delprøver og kartlegger elevens funksjonsnivå på fire områder: rettskriving operasjonalisert som summen av antall riktige ord/delord på diktat og skjulte ordbilder eller korrekturlesning (delprøve 1). lesehastighet operasjonalisert som summen av antall ord ved 3 lesinger av samme tekst (delprøve 2). leseforståelse operasjonalisert som gjennomsnittet av leseforståelse på de 3 områdene detalj-forståelse, setningsforståelse og avsnittsforståelse (delprøve 3, 4 og 5). ordforråd operasjonalisert som antall riktige ord innenfor de 4 begrepsområdene synonymer, antonymer, fremmedord og ordtak (delprøve 6). Kartleggingen i norsk tar ca minutter, i matematikk ca minutter og i engelsk ca. 20 minutter, alt eksklusive pauser. Dermed vil lærere med litt trening kunne gjennomføre hele testen på 70 minutter pluss eventuelle pauser. Kartleggingen i norsk kan foretas separat, mens kart-leggingen i matematikk alltid må ledsages av kartlegging i norsk for å se om matematikk-vanskene har sitt utspring i faget norsk (sekundærvansker).

18 Matematikkdelen Delprøver 7a, 7b, 7c
NetPed 2006 Matematikkdelen Delprøver 7a, 7b, 7c Les instruksjonen i oppgaveheftet Vær nøye med å si ifra når det er et minutt igjen Gjenta instruksjonen for de tre sidene Tidsfrist: 6 minutt Regn ut de 9 oppgavene nedenfor. Bruk den ledige plassen på arket som kladd når du foretar utregningene. Er det oppgaver du ikke får til, gå videre til neste oppgave. Når du har brukt opp 5 minutter av tidsfristen, vil du få beskjed om at du har 1 minutt igjen til å avslutte regneoppgavene. Rådgiverens matematikktest kartlegger elevens funksjonsnivå på åtte områder: addisjon/subtraksjon multiplikasjon divisjon myntregning klokkeregning prosentregning areal og volum brøker og desimaler

19 NetPed 2006 Engelskdelen Deltest i engelsk er ferdig utviklet og er normert for å verifisere score opp mot GFA. Deltest i engelsk måler Rettskriving Leseforståelse Grammatikk Ordforråd Testresultater i engelsk fremkommer på eget skjema med delresultater og henviser og gir forslag om tiltak. Rådgiverens engelsktest kartlegger elevens funksjonsnivå på fire områder: engelsk rettskriving engelsk grammatikk engelsk leseforståelse engelsk ordforråd

20 Testgjennomføring - avslutning
NetPed 2006 Testgjennomføring - avslutning Samle inn protokollene Se brukerveiledning for detaljer og ulike muligheter Du er nå klar til å skrive inn resultatene i dataprogrammet som hører til Start opp maskinen du har lagt inn rådgiveren på, eller gå til og logg deg inn

21 Oppsummering Denne delen er den tekniske gjennomføring
NetPed 2006 Oppsummering Denne delen er den tekniske gjennomføring Rettingen er i forhold til enkeltelever Testansvarlig bør og må holde seg helt til prosedyren Normeringen er gjort på grunnlag av denne prosedyre Avviker en fra prosedyren vil normeringen bli feil

22 Retting Retting kan gjøres på to måter:
NetPed 2006 Retting Retting kan gjøres på to måter: 1. Manuelt ved hjelp av fasiten i permen 2. Elektronisk ved bruk av dataprogrammet Vi skal nå gå gjennom elektronisk retting Her kan en velge å vise en reell retting på skjermen eller bruke presentasjonen. Har best erfaring med å gjøre en reell retting på skjermen, for deretter å la deltakerne rette sine egne tester sjøl.

23 NetPed 2006 Brukernavn og Passord skrives Inn og en starter med enten å trykke Logg inn eller Trykke enter.

24 Skriv inn: Velg dato for testene NetPed 2006
Legge inn en test som du har med alle tre delene. Velg dato for testene

25 Trykk for registrering av første deltest
NetPed 2006 Trykk for registrering av første deltest Velg norm, klassetrinn samt målform

26 Marker med venstre musetast hva som er skrevet riktig.
NetPed 2006 Marker med venstre musetast hva som er skrevet riktig.

27 B. Programmet vil telle antallet ord
NetPed 2006 B. Programmet vil telle antallet ord A. Trykk to ganger på ordet eleven har markert med tallet 1 C. Trykk en gang med venstre muse-tast her for hver lesing D. Trykk to ganger på ordet eleven har markert med 2. Gjenta dette for 3. gangs lesing.

28 Marker svaralternativene.
NetPed 2006 Marker svaralternativene.

29 Også feilsatte punktum regnes!
NetPed 2006 Også feilsatte punktum regnes!

30 NetPed 2006

31 Feilstavelser rettes ikke!
NetPed 2006 Feilstavelser rettes ikke!

32 Eleven krediteres ikke for tilnærmet rett med mindre det er angitt!
NetPed 2006 Eleven krediteres ikke for tilnærmet rett med mindre det er angitt!

33 NetPed 2006

34 NetPed 2006

35 NetPed 2006

36 NetPed 2006

37 NetPed 2006

38 NetPed 2006 Retting Etter at skårene er blitt registrert i dataprogrammet til Rådgiveren, blir skårene for de enkelte delprøvene sammenliknet med gjennomsnittsskåren for alderstrinnet (normen). Resultatet blir automatisk omregnet til prosent av gjennomsnittsskåren, oppad begrenset til 120 %. Resultatet blir visuelt presentert i form av en enkel graf. Denne grafen i Rådgiveren kan deretter sammenliknes og samordnes med resultatene i norsk, engelsk og matematikk fra de nasjonale prøvene publisert av Læringssenteret. På basis av testresultatene fremkommer følgende funksjonsprofiler i fagene norsk og matematikk (med prosentangivelse av antall elever som erfaringsmessig har denne funksjonsprofilen i ungdoms- og videregående skole): 1. Ingen fagvansker 2. Små fagvansker 3. Spesifikke fagvansker – matematikk (ca. 2 % ) 4. Spesifikke fagvansker – rettskriving (ca. 1 % ) 5. Spesifikke fagvansker – lesehastighet (ca. 1,5 % ) 6. Spesifikke fagvansker – leseforståelse (ca. 1 %) 7. Spesifikke fagvansker – ulike blandingsprofiler (ca. 3,5 % ) 8. Partielle fagvansker (ca. 2 % av norskspråklige elever) 1 9. Generelle fagvansker (ca. 4 % av norskspråklige elever)2 10. Uklassifiserte fagvansker (ca. 1 % )

39 NetPed 2006

40 NetPed 2006

41 NetPed 2006

42 NetPed 2006

43 NetPed 2006

44 NetPed 2006

45 Vurderingsdelen Gir mulighet for å danne årsplangrupper
NetPed 2006 Vurderingsdelen Gir mulighet for å danne årsplangrupper Gir mulighet for grupper ved eksamener Dokumentasjon i forhold til opplæring Veileledning av elever Dokumentasjon i forhold til PPT Vær klar over at ingen tester gir diagnose. Det er den sakkyndige som gjør vurderingen og stiller diagnose ( person).

46 Administrasjon og bruk av resultatdata
NetPed 2006 Rådgiveren del 2 Administrasjon og bruk av resultatdata

47 Trykk på knappen for å lagre data
NetPed 2006 Trykk på knappen for å lagre data

48 NetPed 2006 Dialogboks med valg av gruppe kommer opp. Dersom du skal lage en ny gruppe/trinn, trykker du på ny gruppe og velger nytt navn

49 Navn kommer opp på lagrede elever. Resultatene er lagret som prosent.
NetPed 2006 Navn kommer opp på lagrede elever. Resultatene er lagret som prosent.

50 NetPed 2006 Valg av visninger for de ulike testinger og hvordan en ønsker å presentere resultatene. Det er mulig å vise numeriske og grafiske resultater.

51 Grafen viser grupperesultatet
NetPed 2006 Grafen viser grupperesultatet Numeriske resultater nederst

52 NetPed 2006 I denne dialogboksen kan en administrere data på den måten en ønsker. Vær klar over at å hente gruppe og overføre gruppe er det samme som hente og lagre

53 NetPed 2006 Her velger en filnavn og hvor data skal hentes / lagres (kun dersom ekstern lagring)

54 Avslutning administrasjon
NetPed 2006 Avslutning administrasjon En kan velge hvordan en ønsker å utføre administrasjonen ut fra behov. Trinn og fag Trinn og fag mot andre skoler Trinn i hele kommunen Hele ungdomskolen Hele barneskolen Administrasjonsprogrammet går ikke på internett og må være installert via CD på server eller PC Se brukerveiledning for detaljer og ulike muligheter Filene er små og kan sendes via mail, diskett, CD-rom etc

55 NetPed 2006 Bruk av data En kan velge hvordan en ønsker å utføre administrasjonen ut fra behov. Trinn og fag kan hentes fra USB , diskett, E-post, cd m.m Trinn og fag fra andre skoler Trinn i hele kommunen Hele ungdomskolen Hele barneskolen Administrasjonsprogrammet går ikke på internett og må være installert via CD på server eller PC. Se brukerveiledning for detaljer eller ulike muligheter


Laste ned ppt "”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google