Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MYB-krav til seilflygere Starmoen 4.mars 2011 Grete Myhre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MYB-krav til seilflygere Starmoen 4.mars 2011 Grete Myhre."— Utskrift av presentasjonen:

1 MYB-krav til seilflygere Starmoen 4.mars 2011 Grete Myhre

2 MYB-krav til seilflygere • Persepsjon • Hukommelse • Hvordan tar vi beslutninger? • Hvorfor oppstår feil? • Hvordan unngå feil? • Hva påvirker oss? • Overbelastning • Tretthet Grete Myhre

3 MENNESKELIGE FAKTORER Grete Myhre ORGANISASJON OPPGAVER/ OMGIVELSER INDIVID KOMMUNIKA- SJON LEDERSKAPS- STRUKTUR UFORENELIGE MÅLSETTINGER REGELVERK ØKONOMI MORAL TRETTHET UTSTYR PROSEDYRER KLIMA GLIPP TILSTAND FORGLEMMELSER OVERTREDELSER MISFORSTÅEL- SER LATENTE FEIL AKTIVE FEIL BARRIERER

4 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER Total kapasitet Ledig kapasitet Hverdagens krav Tid

5 MENNESKELIGE FAKTORER Bevisstgj ø ring av/forst å else for hvordan sikkerheten p å virkes av:  Kommunikasjon  Holdninger til egne oppgaver  Systemforhold  Kunnskap  Erfaring Grete Myhre

6 MENNESKELIGE FAKTORER HAVARIETTERFORSKNING HAR AVDEKKET AT ULYKKER HOVEDSAKELIG FOR Å RSAKES AV:  d å rlig samarbeidsforhold  manglende tillit til de andre i systemet  misforst å elser  mangelfull trening • v æ r og tekniske forhold Grete Myhre

7 MENNESKELIGE FAKTORER Hyppige registrerte menneskelig faktor feil: • bruker ikke tilgjengelig informasjon • bruker ikke tilgjengelige ressurser • slurver med regler og prosedyrer • tar ikke ansvar • stress • prioriterer galt • mangelfull kommunikasjon Grete Myhre

8 MENNESKELIGE FAKTORER feil slurv feilhandling nedsatt oppmerksomhet forglemmelse regelbasert handling overtredelser manglende kunnskap

9 MENNESKELIGE FAKTORER FEILHANDLINGER: Ferdighetsstyrte handlinger Man handler automatisk i en situasjon. Legger seg til dårlige vaner Regelstyrte handlinger Bruke riktig prosedyre/regel, men i gal situasjon Kunnskapsstyrte handlinger Mangler kunnskap for å bedømme situasjonen Grete Myhre

10 FILTRERINGSMEKANISMER: • sanseorganet sløves: vedvarende, ensformig stimulering • sanseorganet tilvennes: hjernen registrerer ikke informasjonen • sanseorganet blokkeres: at hjernen forbigående hindrer sanseorganet i å registrere Grete Myhre

11 SANSEOPPFATNING FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY, COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS Grete Myhre

12

13 ?

14 MENNESKELIGE FAKTORER FOR INFORMASJON VIA H Ø RSEL M Å MAN PASSE P Å : • Tydelighet • Entydighet • Fanger oppmerksomheten • At den ikke ø ker stressniv å et

15 Persepsjon i ulike sansemodaliteter Grete Myhre Smerte berøring hørsel syn lukt temperatur likevekt viscerale stimuli Ulike sanseinntrykk Persepsjon Bevist subliminal

16 Grete Myhre

17 ”environment” fysiske og sosiale omgivelser,vær ”liveware” mennesket ”liveware” sosial sammenheng ”software” regler og prosedyrer ”hardware” maskin,ergonomi MENNESKELIGE FAKTORER?

18 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? SOFTWARE VIL SI: • Prosedyrer • H å ndb ø ker • Sjekklister • Symbolbruk • Dataprogrammer

19 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? HARDWARE ER: • De tekniske omgivelsene og systemene • Kontrollene • Design

20 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? OMGIVELSER INNEB Æ RER: • Temperatur • St ø y • Sosialt klima • Ø konomi

21 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? ” LIFEWARE ” INNEB Æ RER: • Gruppesamarbeid • Besetningssamarbeide • Lederskap • Personlig kjemi

22 Grete Myhre ” LIFEWARE ” INNEB Æ RER OGS Å : • Tekniske problemer • Kognitive problemer • Mangelfull ledelse • Arbeidspress • Mangelfull oppl æ ring • Angst/uro MENNESKELIGE FAKTORER?

23 Grete Myhre

24 MENNESKELIGE FAKTORER Grete Myhre stimulus reaksjon Endring i omgivelsene Spørsmål stilt Instrument forandringer sansing behand ling Hand ling Redusert effektivitet svar Nedsatt ytelse lagring

25 SANSEOPPFATNING Sansene er bygd likt og fungerer etter de samme prinsipper: • formkonstans • størrelseskonstans • fargekonstans Grete Myhre

26 SANSEOPPFATNING SANSEOPPFATNINGEN ER: • subjektiv ( indre følelser) • individuell (bearbeides av deg) • avhengig av omstendighetene (sinnstemning, kunnskap og erfaring) Grete Myhre

27 SANSEOPPFATNING SANSEOPPFATNINGEN PÅVIRKES AV: • Våre begrensninger • Kritiske situasjoner • Holdninger Grete Myhre

28 Oppmerksomhet • Hindrer at sanseapparatet og tanke- virksomheten blir overbelastet • Hindrer at det blir en konflikt mellom alle de inntrykkene vi mottar • Tilpasser våre reaksjoner til de inntrykkene vi mottar Grete Myhre

29 UTVELGELSE AV SANSEINNTRYKK • Skjer bevisst og ubevisst • Det er både indre og ytre faktorer som påvirker utvelgelsen Grete Myhre

30 MENNESKELIGE FAKTORER Grete Myhre Sensorisk Hukommelse -Stor kapasitet -Bevarer nøyaktige bilder -Hver sans har sitt «lager» Arbeids- hukommelse -Bevarer den aktive informasjonen Begrenset kapasitet Uten rep. 20 – 30 sek varighet Langtidshukomm ele Bevarer permanent Inkluderer flere typer hukommelse Informasjon bevares basert på mening lagringseleksjon henting glemsel lager

31 MENNESKELIGE FAKTORER Langtidshukommelsen: en del av denne er under påvirkning av forventning og ønsketenkning og kan derfor være upålitelig Grete Myhre

32 MENNESKELIGE FAKTORER Langtidshukommelsen: Informasjon i langtidshukommelsen glemmes ikke, men det kan være vanskelig å huske hvor den ble lagret Grete Myhre

33 INDRE FAKTORER • Interesser og behov • Kunnskaper • Forventninger • Følelser • Motiver • Verdier og menneskesyn Grete Myhre

34 MENNESKELIGE FAKTORER • Ergonomi • Omgivelser:turnus, st ø y, vibrasjon, temperatur • Ytelse: utholdenhet, hurtighet, styrke og reaksjonstid • Sansep å virkning: syn, ber ø ring, lukt,hørsel

35 Grete Myhre

36 MENNESKELIGE FAKTORER? ERGONOMIEN SKAL TA VARE P Å : • Rekkevidde til skjermer og knapper • Overf ø rbarhet fra en type til en annen • Begrensninger • Syns- og h ø rselsinformasjon

37 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? FOR VISUELL INFORMASJON M Å DET M Å LEGGES VEKT P Å : • antall instrumentpaneler • organisering og utforming • klarhet, enkelt separere informasjon av ulik viktighet • lesbarhet

38 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER? Normaladferd: • Vaner (innl æ ring/avl æ ring) • Stressniv å • Sinnstilstand • Gruppedynamikk

39 Grete Myhre

40

41

42 OPTIMALT LAVTHØYT PRESTASJONSNIVÅPRESTASJONSNIVÅ AKTIVERINGSNIVÅ Akseptabelt aktiveringsnivå for kritiske jobber Aksept. Prest.nivå for kritiske jobber Yerkes-Dodson kurven Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER

43 • STRESS ER FYSISKE OG PSYKISKE P Å KJENNINGER P Å ORGANISMEN • NEGATIVT STRESS ER SITUASJON DER ORGANISMEN BLIR UTSATT FOR MER STIMULERING ENN DEN GREIER Å BEHANDLE • POSITIVT STRESS ER EN DRIVKRAFT Grete Myhre

44 MENNESKELIGE FAKTORER • PRIVAT STRESS • JOBB STRESS • AKUTT STRESS Grete Myhre

45 MENNESKELIGE FAKTORER STRESS forfremmelse økonomiske problemer liten erfaring lav luftfuktighet vibrasjon temperatur helse tretthet nødsituasjon personlige problemer arbeidsbelastning støy dødsfall flytting

46 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER OMGIVELSER:  temperatur  st ø y  vibrasjon  ergonomi

47 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER Tap av å rv å kenhet f ø rer til: a) kanalisert oppmerksomhet b) mangelfull kommunikasjon c) slurv med prosedyrer d) tretthet

48 MENNESKELIGE FAKTORER OVERBELASTNING: • tar ikke inn ny informasjon • fikserer oppmerksomheten • repeterer gammel adferd • faller bak systemet • kort lunte • forhastede slutninger Grete Myhre

49 MENNESKELIGE FAKTORER Ulike former for å rv å kenhet: a) geografisk b) forhold i tid og rom c) systemforst å else d) v æ rmessig

50 MENNESKELIGE FAKTORER STRESSREAKSJONER: • FIGHT • FLIGHT • FREEZE Grete Myhre

51

52 MENNESKELIGE FAKTORER Bevisstgj ø ring av/forst å else for hvordan sikkerheten p å virkes av:  Gruppekommunikasjon  Personlige forhold  Systemforhold Grete Myhre

53 MENNESKELIGE FAKTORER HVA ER DEN MEST EFFEKTIVE KOMMUNIKASJONSKANALEN?  bare ord 7 %  tonefall 38 %  kroppsspr å k 55 %

54 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER KOMMUNIKASJON AVHENGER AV: a) holdninger b) fordommer c) manglende dyktighet d) manglende informasjon

55 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER KOMMUNIKASJON KAN LIDE UNDER: a) uklare betingelser b) manglende sikkerhet c) personlige ulikheter d) ulikt erfaringsniv å

56 HOLDNINGER Holdninger er mønstre som styrer våre tanker og følelser og vår adferd i forhold til situasjoner og personer Grete Myhre

57 HOLDNINGER Har tre komponenter: • Følelser: positive (respekt og sympati) negative (avsky og forakt) • Tanker: erfaringer og opplevelser grupperes og danner meninger • Atferd: hvordan vi handler og reagerer Grete Myhre

58 HOLDNINGER Hvordan dannes holdninger? • Roller • Normer • Lydighet • Konformitet Grete Myhre

59 HOLDNINGER Endring av holdninger:  mer kunnskap  endre miljø  informasjon fra flere kilder  ny erfaring Grete Myhre

60 GRUPPER primærgrupper (familie og venner) kontinuerlig, personlig og direkte kontakt sekundærgrupper (holder sammen pga felles interesser) tilfeldig, upersonlig og indirekte kontakt Grete Myhre

61 MENNESKELIGE FAKTORER EN GRUPPE P Å VIRKES AV:  kultur  struktur  forventninger  gruppepress  oppgave  roller

62 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER TEAMF Ø LELSE DANNES VED: • godt lederskap • felles m å l • motiverte kollegaer • trygghet • at milj ø et b å de er personorientert og oppgaveorientert

63 MENNESKELIGE FAKTORER CRM BETYR:  cockpit resource management  crew resource management  company resource management Grete Myhre

64 MENNESKELIGE FAKTORER CRM TRENINGENS M Å L ER OPTIMAL ORGANISASJONSKULTUR MED SIKKERHET I SENTRUM • forst å else for andres oppgaver • klare regler og prosedyrer • samarbeid p å tvers av fag og ansvar • oversiktlig lederskap

65 MENNESKELIGE FAKTORER CRM TRENING INNEB Æ RER EN BEVISSTGJ Ø RING AV:  egen styrke og svakheter  gruppep å virkning  holdninger  kommunikasjon Grete Myhre

66 MENNESKELIGE FAKTORER HVORFOR REGLER OG PROSEDYRER? • definerer m å let • retningslinjer for arbeidsprosessen • strukturerer arbeidsbelastningen • retningslinjer for kvalitetssikring av arbeidet

67 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER BETINGELSER FOR AT REGELVERKET OG PROSEDYRENE FUNGERER: • lojalitet for reglene • kunnskap om regelverket • at reglene er hensiktsmessige

68 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER Kulturer: a) nasjonal b) organisasjon c) profesjon

69 MENNESKELIGE FAKTORER NASJONAL KULTUR KAN BESKRIVES SOM: a) individuell vs kollektiv b) i relasjon til maktavstand i samfunnet c) holdning til regler d) forhold mellom eldre og yngre e) respekt for tidsfrister Grete Myhre

70 MENNESKELIGE FAKTORER KULTURFORSKJELLER PREGER : • holdninger til regler • holdning til tidsfrister • forholdet mellom senior og juniorkollegaer • holdning til automatisering Grete Myhre

71 MENNESKELIGE FAKTORER ORGANISASJONSKULTUREN PREGER: • holdning til menneskelige faktorer • holdning til sikkerhet • holdning til moral • tilliten mellom kollegaer Grete Myhre

72 MENNESKELIGE FAKTORER NASJONAL KULTUR KAN BESKRIVES SOM: a) individuell vs kollektiv b) i relasjon til maktavstand i samfunnet c) holdning til regler d) forhold mellom eldre og yngre e) respekt for tidsfrister

73 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER KULTURFORSKJELLER PREGER : • holdninger til regler • holdning til tidsfrister • forholdet mellom senior og juniorkollegaer

74 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER ORGANISASJONSKULTUREN PREGER: • holdning til menneskelige faktorer • holdning til sikkerhet • holdning til moral • tilliten mellom kollegaer

75 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER PROFESJONSKULTUR ER PREGET AV: • uniformering • profesjonalitet • suverenitet • us å rbarhet

76 Grete Myhre

77 MENNESKELIGE FAKTORER 36.1 36.5 36.9 2400 1200 2400

78 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER

79 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER S Ø VNMANGEL SKYLDES :  h ø y alder  skiftarbeid  stress  lysforhold  jet lag

80 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER  D ø gnrytmene er knyttet til de cirkadianske rytmene (hulestudier)  Lengden og s ø vnkvaliteten avhenger av kroppstemperaturen  N å r man sover er viktigere enn hvor mye man sover

81 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER DEN BIOLOGISKE KLOKKEN HAR EN CYKLUS P Å CA 24 – 25 TIMER KROPPSFUNKSJONER MED D Ø GNRYTME:  hjerterate  blodtrykk  kroppstemperatur

82 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER KROPPEN ER AVHENGIG AV YTRE SIGNALER FOR Å SYNKRONISERE RYTMENE  soloppgang – solnedgang  omgivelsestemperatur  m å ltider  sosiale signaler

83 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER Ved rask forflytning mellom tidssoner m å kroppens rytmer resynkroniseres • Reiser vestover forlenger d ø gnet • Resynkronisering skjer raskest ved reiser vestover F ø r resynkronisering er s ø vnproblemer vanlig

84 MENNESKELIGE FAKTORER S Ø VNMANGEL SKYLDES :  h ø y alder  skiftarbeid  stress  lysforhold  jet lag Grete Myhre

85 MENNESKELIGE FAKTORER  D ø gnrytmene er knyttet til de cirkadianske rytmene (hulestudier)  Lengden og s ø vnkvaliteten avhenger av kroppstemperaturen  N å r man sover er viktigere enn hvor mye man sover Grete Myhre

86 MENNESKELIGE FAKTORER DEN BIOLOGISKE KLOKKEN HAR EN CYKLUS P Å CA 24 – 25 TIMER KROPPSFUNKSJONER MED D Ø GNRYTME:  hjertefrekvens  blodtrykk  kroppstemperatur Grete Myhre

87 MENNESKELIGE FAKTORER  TRETTHET  Reflekterer mangelfull s ø vn  Referer til forskj ø vet d ø gnrytme  Et resultat av sterk fysisk og muskul æ r aktivitet  Et resultat ev sterk mental aktivitet Grete Myhre

88 MENNESKELIGE FAKTORER Operasjonell tretthet  skyldes uregelmessige vakter  skyldes s ø vnmangel og cirkadiansk desynkronisering  mest vanlig etter 3-5 dagers hardt arbeid  Blir ikke bedre etter en s ø vnperiode Grete Myhre

89 MENNESKELIGE FAKTORER  FERDIGHETER SOM SVEKKES AV S Ø VNMANGEL  å rv å kenhet  vurderingsevne  situasjonsvurdering (situational awareness)  orientering i rom Grete Myhre

90 MENNESKELIGE FAKTORER EFFEKT AV S Ø VNMANGEL OG TRETTHET  gal timing i responssekvenser  mindre effektive kontroller  henger seg opp i bagateller  mister overblikket Grete Myhre

91 MENNESKELIGE FAKTORER EFFEKT AV S Ø VNMANGEL OG TRETTHET  glemmer ” perifere ” oppgaver  g å r tilbake til gammel adferd  kommuniserer mindre og ufullstendig  vanskeligere for å sette i gang  mindre viktige oppgaver Grete Myhre

92 MENNESKELIGE FAKTORER FORMER FOR TRETTHET Akutt tretthet  skyldes utmattelse eller s ø vnmangel  bedres av en hvileperiode Kronisk tretthet  skyldes medisinske eller psykologiske forhold  skyldes depresjon eller ” kronisk tretthetssyndrom ” Grete Myhre

93 MENNESKELIGE FAKTORER DESYNKRONISERING AV D Ø GNRYTMENE, DETTE ER ET MODERNE PROBLEM Symptomer:  ustabile ytelser  s ø vnforstyrrelser  treg reaksjonsevne Grete Myhre

94 MENNESKELIGE FAKTORER JET LAG er et resultat av:  ekstern desynkronisering  intern desynkronisering  s ø vnmangel Grete Myhre

95 MENNESKELIGE FAKTORER MESTRE STOR BELASTNING VED HJELP AV TRENING: • be om assistanse • tillate lenger tid p å oppgaven • delegere • endre prioriteringer • tydelig spr å k

96 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER  s ø vnbehovet varierer fra person til person  minimum 5 timer uavbrutt s ø vn er n ø dvendig for å opprettholde ytelse  s ø vn over 10 timer kan medf ø re s ø vnberuselse  ved krevende arbeid g å r s ø vnbehovet opp

97 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER BLUNDING  N å r man ikke har mulighet for regelmessig s ø vn, kan blunding v æ re et alternativ  Selv en blund p å 10 min har effekt  Blunder p å mer enn en time kan f ø re til at man er mer trett enn f ø r man sov. Dette varer i ca 20 min

98 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER HJELP MOT S Ø VNMANGEL  varme bad  trening  tryptofan ( melk, ost, kalkun, torsk)

99 Grete Myhre MENNESKELIGE FAKTORER SELV N Å R PROMILLE IKKE ER M Å LBAR HAR ALKOHOLEN FORTSATT EFFEKT:  Nedsatt hukommelse  Nedsatt reaksjonstid  Nedsatt d ø mmekraft

100 Grete Myhre SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "MYB-krav til seilflygere Starmoen 4.mars 2011 Grete Myhre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google