Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen - konsekvenser for sykepleierutdanning NSFs utdanningskonferanse i Tromsø Lena Engfeldt Seniorrådgiver 1.03.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen - konsekvenser for sykepleierutdanning NSFs utdanningskonferanse i Tromsø Lena Engfeldt Seniorrådgiver 1.03.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen - konsekvenser for sykepleierutdanning NSFs utdanningskonferanse i Tromsø Lena Engfeldt Seniorrådgiver 1.03.2010

2 2 Kunnskapsdepartementet

3 3 Bakgrunn - meldinger og utredninger •De kortere profesjonsutdanninger i helsefagene må gjøres i stand til å styrke fagpersonenes forskningskompetanse og bygge solide forskningsmiljøer (samhandlingsreformen, side 126) •Vi skal ha forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferssektorens yrker (Forskningsmeldingen, side 16) •Norsk forskningspolitikk skal bidra til god helse, utjevne sosiale helseforskjeller, og utvikle helsetjenester av god kvalitet (Forskningsmeldingen, side 16)

4 4 Kunnskapsdepartementet Stjernø-utvalget – utfordringer for profesjonsutdanningene •Små faglige miljøer med lav akademisk kompetanse og liten forskning •Strever med forholdet til sine yrkesfelt •Urbaniseringen og svingningene i ungdomskullene skaper økende konkurranse om studentene •Master- og dr.gr. studier dyrt – hvem betaler? •Fare for feilakademisering?

5 5 Kunnskapsdepartementet Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon – SAK •Globalt marked •Økt konkurranse om ressurser, forskertalenter og studenter •Mange institusjoner og studiesteder vil ha problemer med rekrutteringen •Demografisk og sosial utvikling setter mange små høyskoler og studiesteder under press

6 6 Kunnskapsdepartementet Aftenposten 29. desember 2009

7 7 Kunnskapsdepartementet Nordlandsutvalgets anbefalinger •Videre vekst i verdiskapingen er avhengig av større tilgang på personer med høy utdanning •Utvalgets flertall foreslår at høyskolene fusjoneres •Helse- og sosialfagutdanningene er særlig viktige i årene fremover •Desentraliserte tilbud •Behov for fleksible tilbud for den voksne delen av befolkningen •Styring og ledelse av helse- og sosialfag ved Høgskolen i Bodø

8 8 Kunnskapsdepartementet Utdanningslinja Regjeringen vil blant annet: –At institusjonene i større grad tilpasser undervisning og forskningstilknytning til læringsutbytte –Stimulere til erfaringsutveksling av god undervisning mellom institusjonene –Styrke NOKUTs rolle i utviklingen av kvalitet i utdanningene –Utvikle veiledning i hvordan den brede definisjon av forskningsbasert undervisning skal brukes –Stimulere til studentaktiv forskning

9 9 Kunnskapsdepartementet Eldrebølgen og behovet for helsearbeidere •Mange anslag: –SSB-fremskrivinger: behov for mellom 95 000 og 135 000 nye årsverk i 2030 –Kommunal helse- og omsorgssektor: Øke med om lag 54 000 årsverk til 2030, og med 130 000 mot 2050

10 10 Kunnskapsdepartementet..men det blir også stadig flere unge

11 11 Kunnskapsdepartementet Ungdomsbølgen gir håp •Utdanningsbølgen gir håp i møte med eldrebølgen •Helseutdanningene er i støpeskjeen: –Helsearbeideren må (re)defineres (HODs hovedansvar) –Utdanningene må tilpasses (KDs hovedansvar) –Virkemidlene må utformes (i samarbeid og samspill – NOKUT viktig)

12 12 Kunnskapsdepartementet Utdanningsbølgen •100.000 ønsket seg høyere utdanning i 2009 •Økning på 10.000 •Kan øke med 20.000 til 80.000 neste fire år •Den viktigste utfordringen er å finne plass og øke kvaliteten + 20.000 + 80.000

13 13 Kunnskapsdepartementet I ungdomsbølgen ligger løsningen på eldrebølgen! •Svaret på eldrebølgen/helseutfordringen ligger i ungdomsbølgen •Samhandlingsreformen kan bare lykkes om vi lykkes med utdanningsbølgen: kapasitet og relevans •”Utdanningslinja” (St.mld.44) - Hindre frafall - Øke kapasiteten - Læring hele livet - Mer relevant utdanning

14 14 Kunnskapsdepartementet Samhandlingsreformen krever endringer av den faglige innretningen i utdanningene •Fra reparasjon til forebygging •Brukerorientering •Tverrprofesjonell utdanning –Svakt i dag (HiO) •Sykepleiere utgjør 50% (3900 hvert år) - spesielt viktige

15 15 Kunnskapsdepartementet Folkehelsearbeidet i Norge = Resept for et sunnere Norge St.meld.nr. 16 (2002-2003) •Grunnutdanning - høgskolene utfordres til å gå gjennom sine fagplaner med henblikk på å styrke folkehelseperspektivet i grunnutdanningene •Folkehelsearbeid bør i sterkere grad komme inn i fagplanene til flere utdanninger enn helsefagene

16 16 Kunnskapsdepartementet Hvordan utfordrer samhandlings- reformen universitet og høgskoler? •Akademisk frihet og styringskultur •Studieplasser/dimensjonering •Grunn- og videreutdanning •Volum der behovene er størst •Profil på de vi utdanner •Forskning •Har vi kunnskapsgrunnlag der vi trenger det mest? •Hvordan stimulere forskning på forskningssvake områder? •Økonomi •Vil vi få en utdanningssektor som reflekterer behovene på en god nok måte?

17 17 Kunnskapsdepartementet Studieplasser og bygg •Revidert nasjonalbudsjett: 3000 nye studieplasser fra høsten 2009: –850 til helse –365 sykepleier –115 mastertilbud •Statsbudsjett for 2010: Videreføre studieplasser •Viktig framover: Fagskolenes plass •Utdanningsbølgen stiller krav om nye bygg –Bygg knyttet til helseutdanninger viktig

18 18 Kunnskapsdepartementet Nødvendig styrking av en rekke personellgrupper i kommunehelsetjenesten •Sykepleiere •Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere •Fysioterapeuter •Ergoterapeuter •Fastleger •Helsepedagoger •Andre

19 19 Kunnskapsdepartementet Hvilke endringer er nødvendige? •HOD må definere og beskrive yrkesutøveren  •Vurdere hva som kan/skal gjøres ut fra denne beskrivelsen: –Hvilke utdanninger –Hvor mange – færre og bredere? •Mulige virkemidler: –Rammeplan –Praksis –Kvalifikasjonsrammeverket –Studieplasser –Bygg Ullevål sykehus

20 20 Kunnskapsdepartementet Kvalifikasjonsrammeverk •Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk vedtatt i mars 2009 •Implementeres innen 2012 •Klare krav til utbytte av utdanninger

21 21 Kunnskapsdepartementet Rammeplaner helse- og sosialfag •19 utdanninger med rammeplaner –3-årige grunnutdanninger (8 stk) –Videreutdanninger (11 stk) •Noen har ikke: –Tannhelse, velferd, rehabilitering –Profesjonsutdanningene ved universitetene •Endre rammeplaner og studieplaner •Felles innholdsdel? –Tverrfaglighet? –Forebygging?

22 22 Kunnskapsdepartementet Bedre praksis •NOKUT gjør viktig arbeid –Ny forskrift –Kvalitetsutvikling og veiledning •Utredning fra UHR: finansiering og organisering av praksisstudier innen helse- og sosialfagutdanningene –To faser: desember 2009/mars 2010 –Viktig grunnlag for KD for oppfølging •Sikre nok praksisplasser –I kommunene? Bedre samarbeid? –Behov for klarere å nedfelle i lovverket/regelverk

23 23 Kunnskapsdepartementet Kvalitet i utdanningene •Kvaliteten i undervisningen må hele tiden forbedres. •Virkemidler: •Sentre for fremragende undervisning •Forslag fra ”Utdanningslinja” –Råd for samarbeid •UHRs kartlegging •Pilot i lærerutdanning •Fra ”Klima for forskning” –Styrke praksisrettet forskning

24 24 Kunnskapsdepartementet Veien videre for sykepleierutdanningene •Kvalitet i helsetjenesten avgjørende for vårt velferdssamfunn •Høy internasjonal kvalitet og relevans •God arbeidsdeling mellom lærestedene •Stabile rammevilkår •Styring og ledelse som sikrer god ressursbruk


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen - konsekvenser for sykepleierutdanning NSFs utdanningskonferanse i Tromsø Lena Engfeldt Seniorrådgiver 1.03.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google