Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens program •Mangler •Forsinkelse •Misligholdsbeføyelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens program •Mangler •Forsinkelse •Misligholdsbeføyelser."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dagens program •Mangler •Forsinkelse •Misligholdsbeføyelser

3 …antas å ha virket inn på kjøpet… •Vesentlighetskrav –Ikke tilstrekkelig at det mangler opplysninger, må være opplysninger av betydning –Også feilopplysninger får betydning bare dersom de har virket inn på kjøpet

4 Garasjedommen 1999 s 408 •Borettslagsleilighet (dødsbo) solgt med tilhørende garasjeplass •Etter innflyttning viste det seg at det ikke var noen garasjeplass til denne leiligheten, men det var mulig å leie en plass •Avtalen hevet fra kjøpers side sju måneder etter innflytting

5 Høyesteretts vurdering •”I spørsmålet om det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, vil utgangspunktet og det sentrale moment være det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse” •”Vesentlig kontraktsbrudd hvis det har gitt kjøperne en rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelser skal tilbakeføres. Ved helhetsvurderingen må det etter min mening legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprettede økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger.” •”… må hevingsretten bero på om kontraktbruddet etter en helhetsvurdering må anses som vesentlig

6 •”Ved vurderingen av vesentligheten av en slik mangel, vil det være av betydning hvilke alternative løsninger kjøperen har når det gjelder parkering.” •”…av betydning av kjøper lenge så ut til å ville nøye seg med prisavslag.” •”Det rammer selgeren hardere når hevingskrav først fremsettes etter lang tid” •”Jeg er etter dette blitt stående ved at kjøperen ikke hadde hevningsrett da hevningserklæringen ble fremsatt[…] Jeg finner grunn til å tilføye at uansett har ankende part i denne sak erklært hevning for sent. Den nøytrale reklamasjonsplikt en er utvilsomt oppfylt […]. En hevningserklæring må fremsettes for selgeren ”innen rimelig tid etter at han fikk eller burde fått kjennskap til mangelen” •Om meglerens ansvar: ” …må utgangspunkt tas i meglerens strenge profesjonsansvar […] er det likevel et visst spillerom for kritikkverdig adferd hos megleren før det er tale om erstatningsbetingende uaktsomhet.

7 Konklusjon •Kjøper ble erstatningspliktig overfor selger •Megler ble ansett å ha opptrådt i samsvar med god meglerskikk

8 Kjøperens kunnskap •Mangel bare dersom kjøperen ikke kjente til opplysningene før kjøpet –Kjl § 20 –Fkjl § 16 (3) –Avhendingslova § 3-10

9 Kjøperens undersøkelsesplikt før avtaleinngåelsen •Kjl§ 2 –Kan ikke gjøre gjeldende ting han ville oppdaget ved undersøkelse. Gjelder bare hvor kjøper rent faktisk har undersøkt eller hvor selger oppfordrer til undersøkelse •Fkjl –Ingen undersøkelsesplikt •Avhendingslova § 3-10 (2) –Kan ikke gjøre gjeldende ting han ville oppdaget ved undersøkelse. Gjelder bare hvor kjøper rent faktisk har undersøkt eller hvor selger oppfordrer til undersøkelse

10 …as is… •Kjøperens aktsomhetsplikt større og selgerens aktsomhetsplikt mindre hvor tingen selges ”som den er” •Kjl § 19, Fjl § 17, Avhl § 3-9 •Likevel mangel dersom –Uriktige opplysninger –Manglende opplysninger om vesentlige forhold –Vesentlig dårligere enn kjøper hadde grunn til å tro

11 Oppsummering •Mangelvurderingen er en konkret, subjektiv vurdering •Samme vare kan ha en mangel i forhold til en person mens den ikke har det i forhold til en annen –Formål –Opplysningsplikt

12 Forsinkelse Kjl §§ 22-29, Fkjl kap 5, Avhl §§ 4-1 – 4-7

13 Hva er forsinkelse? •Kjl § 22 –dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint –og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side •Fkjl § 19 –dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent –og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side •Avhl § 4-1 –gir ikkje selgaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid –utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for

14 … for sent… •Tolkning av kontrakten –Som regel vil leveringstid være regulert •Hvor leveringstid ikke er bestemt –Kjl § 9 – ”innen rimelig tid” –Fkjl § 6 – ”innen rimelig tid” –Avhl § 2-3 •”når kjøparen har oppfylt sine skyldnader etter avtala” •Eller ”ved tredje månadskifte etter at avtala vart bindande”

15 Fire mulige scenarioer •Varen leveres, men for seint –Reaksjonene avhenger av lengden på forsinkelsen •Varen uteblir fullstendig –F.eks hvor varen er gått tapt eller tollbestemmelser hindrer innførsel •Svevende forsinkelse –Leveringstiden ute, men foreløpig usikkert om varen vil bli levert eller ikke •Forventet kontraktsbrudd (antesipert mislighold) –Leveringstiden ikke kommet, men likevel klart at selgeren ikke vil kunne klare å levere –F.eks konkurs hos selger eller umulig få tak i de nødvendige råvarene.

16 Konsekvenser •Kjl § 22 – Kjøperen kan –Kreve oppfyllelse –Kreve heving –Kreve erstatning –Holde tilbake kjøpesummen •Fkjl § 19 – Forbrukeren kan –Holde kjøpesummen tilbake –Kreve oppfyllelse –Kreve heving –Kreve erstatning •Avhl § 4-1 – Kjøperen kan –Kreve oppfylling –Heve –Kreve skadebot (=erstatning) –Holde kjøpesummen tilbake

17 Kreve oppfyllelse •Kjl § 23, Fkjl § 21, Avhl § 4-2 •I utgangspunktet kan kjøper velge å fastholde kjøpet og kreve levering –Unntak: Umulig eller uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for selgeren å levere –Kan likevel kreve levering dersom hindringen bortfaller –Må kreves innen rimelig tid

18 Heving •Kjl § 25, Fkjl § 23, Avhl § 4-3 •Kreves vesentlig mislighold –Unntak: dersom kjøper setter en rimelig tilleggsfrist, og selger heller ikke klarer å levere innen utgangen av denne, kan kontrakten uansett heves •Unntak: Tilvirkningskjøp etter fkjl. – kan heves bare hvor forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet.

19 Tilbakeholdsrett •Kjl § 42, Fkjl § 20, Avhl § 4-6 •Kjøperen kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen –Likevel: kan bare holde tilbake så mye som er nødvendig for å sikre hans rettmessige krav. –Kjøperen har ansvaret for at han ikke holder tilbake for mye

20 Erstatning •Kjl § 27, Fkjl § 24, Avhl § 4-5 •Kjøperen kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinkelsen –Unntak: kan likevel ikke kreve erstatning dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet. –Unntak: Begrenset adgang til å kreve erstatning for indirekte tap –Kan uansett kreve erstatning hvis forsinkelsen skyldes feil fra selgers side

21 Mangel Kjl §§ 30 – 40, Fkjl kap 6, Avhl §§ 4-8 – 4-19

22 Mangel? •Avtalt vare er ikke levert i henhold til kontrakt –Forsinkelse –Feil leveranse –Varen har skader –Varen har skjulte mangler –Varen har farlige egenskaper

23 Krav som følge av mangel •Hvilke følger skal kontraktsavviket få? •Kjl § 30 – Kjøperen kan kreve –Retting –Omlevering –Prisavslag –Heving –Erstatning –Holde kjøpesummen tilbake •Fkjl § 26 - Forbrukeren kan –Holde kjøpesummen tilbake –Velge mellom retting og omlevering –Kreve prisavslag –Kreve heving –Kreve erstatning •Avhl § - Kjøperen kan –Kreve retting –Kreve prisavslag –Heve kjøpet –Kreve erstatning –Holde tilbake kjøpesummen

24 Reklamasjon innen rimelig tid

25 Reklamasjon •Kjl § 32, Fkjl § 27, Avhl § 4-19 –Kjøperen taper sitt mangelskrav om han ikke gir selgeren melding om dette innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen  relativ reklamasjonsfrist •Ingen klar angivelse av hva som er rimelig tid •Etter Fkjl kan det aldri være mindre enn to måneder –I tillegg stiller de enkelte lover opp en absolutt reklamasjonsfrist

26 Absolutt Reklamasjonsfrist •Kjøpsloven § 32 – to år –Alle feil som viser seg mer enn to år etter overdragelsen er kjøpers ansvar –Gjelder selv om feilen var der ved overdragelsen –Unntak hvor det er gitt lengre garanti –Unntak hvor selger har opptrådt uredelig (§33)

27 •Avhendingslova § 4-19 – fem år –Alle feil som viser seg mer enn fem år etter overtakelsen av eiendommen er kjøpers ansvar –Gjelder selv om feilen var der ved overdragelsen –Unntak hvor det er gitt lengre garanti –Unntak hvor selger har opptrådt uredelig –Retten kan også tapes etter foreldelseslovens regler

28 •Forbrukerkjøpsloven § 27 – to – fem år –Utgangspunktet er at alle feil som ikke har vist seg innen to år er kjøperens ansvar –Unntaksregel hvor ”tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å skulle vare vesentlig lengre” – der er fristen fem år –Gjelder selv om feilen var der ved overdragelsen –Unntak hvor det er gitt lengre garanti –Unntak hvor varen er beheftet med tredjemannspant –Unntak hvor selger har opptrådt uredelig –Retten kan også tapes etter foreldelseslovens regler

29 Bevisbyrde •I utgangspunktet kjøper som har bevisbyrden for at mangelen var der allerede ved risikoovergangen –Unntak: fkjl § 18 (2) Hvis mangel viser seg inne de seks første månedene er det opp til selger å bevise at varen ikke var mangelfull ved overdragelsen

30 Mobiltelefondommen Rt 2007 s 1274 •Dolven reklamerer på en mobiltelefon to år og tre måneder etter kjøpet –Funksjonssvikt ved tastaturet •Ubestridt at det dreide seg om en mangel som forelå ved salgstidspunktet •Ubestridt at mangelen var vesentlig nok til å gi grunnlag for heving  Utelukkende et spørsmål om reklamasjonsfristen

31 Problemstillinger •To eller fem års reklamasjonsfrist? –Ubestridt at den relative reklamasjonsfristen er overholdt •Hvor lenge er en mobiltelefon ment å vare ved normal bruk? •Hvor mye lenger enn to år skal tingen være ment å vare før reklamasjonsfristen utvides til fem år? •Hvilke faktorer er det relevant å legge vekt på ved vurderingen?

32 Høyesteretts vurdering (29)” Lovens ordlyd gir ingen klar løsning på om utgangspunktet skal tas i den faktiske utskiftingstakt eller i den tekniske levetid. Derimot inneholder forarbeidene uttalelser av betydning. Av Ot.prp.nr44 (2001-2002) side 181 fremgår at avgjørelsen av hvor lenge salgsgjenstanden er ”ment å vare”, i prinsippet må bero på en vurdering som ligger nær opp til de krav til varens egenskaper som følger av forbrukerkjøpsloven §15 annet ledd bokstav b. Etter denne bestemmelsen skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente med hensyn til dens holdbarhet. Dette er i utgangspunktet en objektiv vurdering som ikke kan bero på den enkelte kjøpers subjektive oppfatning” (30) ”Når det gjelder det nærmere innhold av uttrykket, uttaler departementet, side 182: ”Departementet vil understreke at det med varighet menes hvor lenge tingen kan fungere tilfredsstillende, i hovedsak på den samme måten som tidligere. At tingen blir utidsmessig på grunn av den teknologiske utviklingen er som utgangspunkt uten betydning. At tingens yteevne reduseres over tid eller at kravene til vedlikehold øker, er heller ikke tilstrekkelig til å si at tingen ikke er ment å vare så lenge”

33 (31)”Slik jeg leser forarbeidene, må utgangspunktet tas i forbrukerens forventning om varens tekniske holdbarhet ved normal bruk av tingen. Det må som hovedregel ses bort fra utskiftninger som skyldes svingninger i moten, nye tekniske funksjoner osv. Dette innebærer at den faktiske utskiftningstakten ikke kan være retningsgivende for hvor lenge en mobiltelefon er ”ment å vare”” (32)”Spørsmålet er så hvilken forventning forbrukeren er berettiget til å ha med hensyn til mobiltelefonens normale tekniske levetid.” (36)”Jeg er etter dette kommet til at normal levetid for mobiltelefoner er tre til fire år, slik bransjen selv opplyser i Mobilvettreglene. Jeg legger i denne forbindelse vekt på at dette er den informasjon kunden får ved kjøpet, og som derfor i betydelig grad må antas å påvirke forbrukerens forventning om produktets holdbarhet.”

34 (37)”Jeg tar så for meg det andre hovedspørsmålet som saken reiser, nemlig om den tid en mobiltelefon er ment å vare, må betraktes som ”vesentlig lengre” enn to år.” (38)”Om hva som menes med lovens uttrykk, uttaler departementet i proposisjonen på side 182: ”Det er et vilkår at tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Etter departementets oppfatning er det ikke hensiktsmessig med en skarp tidsangivelse. En kan likevel ta som utgangspunkt at for en vare eller deler som er ment å vare om lag fire år, vil fem års fristen gjelde.”” (41)”En feil som oppstår etter utløpet av varens normale holdbarhetstid, vil vanligvis ikke utgjøre en mangel ved varen, selv om reklamasjonsfristen på dette tidspunkt ikke skulle være utløpt.” (44)” Jeg er kommet til at en varighet på tre til fire år tilfredsstiller lovens krav om en varighet ”vesentlig lengre” enn to år.”

35 Garantier •Selgerens løfte om kompensasjon dersom tingen varer kortere enn selgeren garanterer for –Selgeren velger selv hvor omfattende garantien skal være –Vil ofte, i en periode, være mer omfattende enn reklamasjonsretten, men trenger ikke være det –Som regle kortere varighet enn reklamasjonsfristen –Selgeren er aldri forpliktet til å gi garanti •Må ikke forveksles med reklamasjonsretten –Reklamasjonsretten er lovfestet, og ufravikelig i forbrukerforhold –Garantiordninger kan ikke begrense reklamasjonsretten, men kan supplere eller utvide den

36 Kjøpers undersøkelsesplikt etter kjøpet •Kjl. § 31 –”så snart han etter forholdene har rimelig høve til det” •Avhl § 4-9 –”så snart det er rimeleg høve til det” •Fkjl –ingen tilsvarende undersøkelsesplikt Får stor betydning i forhold til den relative reklamasjonsfristen

37 Retting eller omlevering •Kjl § 34 –Kjøperen kan kreve retting, dersom det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe for selgeren. Selgeren kan heller velge omlevering. –Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen kreve omlevering. Forbehold om umulighet –Dersom selgeren ikke oppfyller sin plikt kan kjøperen kreve erstattet de utgifter han har til å få utført jobben selv •Kjl § 35 –Kjøperen taper sin rett hvis han ikke gir selgeren beskjed om kravet sammen med reklamasjonen eller innen rimelig tid •Kjl § 36 –Selgeren har også en rett til å gjennomføre retting eller omlevering der dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen

38 •Avhl § 4-10 –Omlevering er naturlig nok ikke tema her –Dersom selger tilbyr retting må kjøperen godta at selger retter, med mindre det vil medføre urimelig ulempe for kjøper –Kjøper kan kreve at selger retter, med mindre det vil medføre urimelig ulempe for selger –Retting skal skje for selgers regning, innen rimelig tid –Manglende retting gir rett til erstatning •Avhl § 4-11 –Kjøperen taper sin rett hvis han ikke gir selgeren beskjed om kravet sammen med reklamasjonen eller innen rimelig tid

39 •Fkjl § 29 –Forbrukeren kan velge mellom retting eller omlevering. Unntak hvor dette er umulig eller medfører urimelige kostnader for selger –Skal legges særlig vekt på •Verdien av mangelfri ting •Mangelens betydning •Om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren –Selgeren kan tilby retting eller omlevering selv om kjøperen ikke krever det •Stenger for senere krav om prisavslag eller heving

40 Støvlettdommen Rt 2006 s 179 •Prinsippsak om forbrukerkjøpsloven § 29 •Seks uker etter kjøpet av et par høyhelte støvletter falt hælen av på den ene •Klart at det var en kjøpsrettslig mangel, spørsmålet var om kunden kunne kreve omlevering, eller om hun måtte godta reparasjon •Urimelighetsvurderingen avgjørende

41 •Utsalgspris kr 1360,- •Reparasjonspris kr 65,- •Forretningens innkjøpspris kr 447,- •Forbrukertvistutvalget støttet kjøperens krav om omlevering •Tingretten støttet selgers krav om retting •Lagmannsretten støtet kjøperens krav om omlevering Fakta

42 Høyesteretts vurdering •(24)Hovedregelen i § 29 første ledd gir kjøperen en rett til å velge mellom retting og omlevering. Med det unntak som følger av første ledd annet punktum, kan selgeren ikke avskjære kjøperens rett til omlevering ved å tilby retting. Regelen inneholder intet krav om at mangelen skal være vesentlig, og den var ment å styrke forbrukerkjøperens rett sammenlignet med rettstilstanden før loven. I dette tilfellet er det ingen uenighet om at støvlettene hadde en mangel, at kjøperen valgte omlevering, og at det var fullt mulig. •(26) Dersom et krav om omlevering volder selgeren urimelige kostnader, kan kjøperen kreve omlevering, jf. §29 første ledd annet punktum. Annet ledd i paragrafen nevner tre ulike forhold som det særlig skal legges vekt på når retten skal ta stilling til spørsmålet om selgerens kostnader er urimelige.

43 •(31) Direktivet anvender begrepet ”uforholdsmessig”, og peker på forholdet mellom kostnadene med henholdsvis omlevering og retting. Dette taler klart i retning av en forholdsmessighetsvurdering, og ikke en vurdering av de nominelle merkostnadene ved valg av den ene fremgangsmåte fremfor den annen. Det er her likevel grunn til å fremheve at direktivet bare gir uttrykk for minimumsrettigheter, som ikke er til hinder for at den nasjonale lovgivning gir forbrukeren et sterkere vern. •(32) Når §29 annet ledd nevner ”verdien av en mangelfri ting” som moment ved rimelighetsvurderingen, tyder dette på at forholdet mellom de to kostnadsalternativene er av interesse. Men bemerkningen på side 183 i OT.prp.nr.44 (2001-2002) om at dette innebærer ”at det ved salg av billige varer sjeldnere vil være grunnlag for å nekte omlevering enn ved salg av kostbare varer”, tyder på at man så for seg en urimelighetsvurdering som iallfall ikke utelukkende skulle knyttes til forholdstallet mellom de to alternative kostnadsbeløpene.

44 •(36) Isolert sett kan det vanskelig sies at omlevering til en merkostnad på knapt 400 kroner vil volde en næringsdrivende urimelige kostnader. Det er opplyst at det i Norge årlig selges henimot 20 millioner par fottøy. Innhentete opplysninger i bransjen kan tyde på at mengden av reklamasjoner hvor kunden helt eller delvis gis medhold, klart overstiger én prosent, og at 1 ½ prosent er et rimelig anslag for hyppigheten av slike reklamasjoner. Med det salgsvolum som er opplyst, vil dette gi et samlet årlig antall på bortimot 300.000. Dette innebærer at den enkelte butikk årlig mottar et betydelig antall reklamasjoner der det kan bli spørsmål om omlevering eller reparasjon. På denne bakgrunn kan det ved vurderingen av begrepet ”urimelige kostnader” i §29 første ledd ikke være riktig å legge ensidig vekt på at den enkelte omlevering bare fører til en begrenset økonomisk belastning for selgeren. •(38) Sakens spørsmål må, slik jeg ser det, vurderes i et noe bredere perspektiv. En utstrakt plikt til omlevering vil innebære at det med loven i hånd etableres en ”bruk og kast”-ordning som det generelt kan være grunn til å ta avstand fra. Selv om belastningene for miljøet nok vil variere, alt avhengig av de egenskaper produktet har, kan det ut fra en bredere samfunnsøkonomisk betraktning være grunn til å reagere mot at forbrukerkjøpsloven anvendes slik at den fører til en slik manglende bruk av tilgjengelige ressurser.

45 •(39) Dette syn støtter den adgang til å tilby reparasjon som selgeren er gitt i §29 første og annet ledd. Idet jeg legger vekt på de uttalelser fra justiskomiteens flertall som jeg har omtalt i det foregående, er jeg kommet til at denne adgang på selgerens hånd må stå åpen også i et tilfelle som det foreliggende. •(42) Jeg tilføyer at jeg har vanskelig for å se noe nevneverdig innslag av forbrukerbeskyttelse i en regel som skulle gi rett til omlevering i et tilfelle som dette. Slik jeg ser det, vil en retting i tilstrekkelig grad tilgodese forbrukernes interesse. Det vil for øvrig være forbrukerne som i siste hånd må dekke de meromkostninger som en utstrakt rett til omlevering vil påføre selgerne. At en slik rett eventuelt vil kunne bidra til at kvaliteten på fabrikkproduserte sokotøy kan bli hevet, er en for usikker antakelse til at den kan tillegges vekt ved vurderingen.

46 Konklusjon •Høyesterett var her delt. Flertallet på tre konkluderte med at kjøper måtte godta retting. Mindretallet på to mente kjøper hadde krav på omlevering. •Dommen er blitt tolket slik at dette innebærer at forbrukerne i de aller fleste tilfeller må godta at selgeren gjør to forsøk på retting (jf. Fkjl§ 30) før de kan kreve omlevering •Ikke grunnlag for å trekke en så bastant konklusjon; må fortsatt foretas en konkret rimelighetsvurdering

47 Gjennomføring av avhjelp (retting eller omlevering) •Fkjl § 30 –Skal skje innen rimelig tid, og uten kostnad for forbrukeren –Med mindre det foreligger særlige grunner har ikke selgeren rett til mer enn to avhjelpsforsøk –Kjøperen har rett til erstatningsgjenstand hvor forbrukeren blir avskåret fra å bruke tingen i mer enn en uke –Begrenser selgerens adgang til å kreve betaling for nødvendige undersøkelser selv om de konkluderer med at det ikke er en mangel •Bestemmelsen finnes bare i forbrukerkjøpsloven

48 Prisavslag •Kjl § 37 –Retting eller omlevering ikke aktuelt eller blir ikke foretatt innen rimelig tid •Kjl § 38 –Forholdsmessig prisavslag svarende til differansen mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand


Laste ned ppt "Dagens program •Mangler •Forsinkelse •Misligholdsbeføyelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google