Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til TD oppdatering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til TD oppdatering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til TD oppdatering
Nord Østerdal Skiskytterkrets TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

2 Rammer og mål for kvelden
Avklare hva som er TD’s oppgaver, samt forventninger. Gå igjennom de viktigste delene av lover/regler. Se på nye og endrede bestemmelser før denne sesongen. Øve seg med å håndterer en del faktiske CASE. Bidra til økt kvalitet på arrangement. Styrke sikkerheten i skiskyting. Øke ens egen, klubbens og kretsens kompetanse. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

3 Utdanningsstigen ( TD)
Krav er kurs på 6 timer Praksis over 2 år eller 3 renn TD 1 praktiserer på krets /region nivå TD 2 Krav er kurs på 12 timer Praksis over 2 år på renn i NC, NM, HL Autorisasjon fra NSSF IR ( Internasjonal Dommer, autoriseres av IBU) Internasjonal TD TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

4 TD’viktigste oppgaver
Være arrangørens høyre hånd Være en ressursperson for arrangøren Forvalte regelverket rettferdig og riktig Bidra til generell kompetanseoverføring om arrangement og regelverket TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

5 Hva forventes av en TD Har kjennskap til regelverket
Har kjennskap til anlegg og løyper Har kjennskap om arrangementsavvikling Har kjennskap til idrettens grunnverdier Har grundig kjennskap til sikkerhetsbestemmelsene Opptrer nøytralt, korrekt og anvender sin kunnskap med sunn fornuft TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

6 Viktig materiell for TD
IBU’s regelverk Nasjonale konkurranseregler ( oppdatert versjon pr ) Veileder for TD’er TD rapporten TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

7 Veileder for TD Det er utgitt en egen veileder for TD. Denne er delt i 2 deler. Del 1 Veileder nasjonale renn (NM, HL,NC, LM) Del 2. Veileder for renn på kretsnivå Der finner en også diverse sjekklister for TD Viktige ting der er. Juryens oppgaver Rutiner ved sikkerhetskontroll TD’s oppgaver sammen med arrangøren I god tid før konkurransen Før konkurransen ( senest dagen før rennet) Under konkurransen Etter konkurransen TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

8 TD’s oppgaver (1) I god tid før rennet
Ta kontakt med arrangør vedr. forberedelsene og tilstanden på arrangementstedet Gjøre avtaler om nødvendige møter og informasjonsflyt før arrangementet. Bli enige om hvordan en legger opp samarbeidet Ved streng kulde og lite snø bør kontakten være tett Kontrollere løyper, skyteanlegget Særskilte rutiner ved NM,NC, HL Gjøre avtaler vedr trekning av starlister, innskyting. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

9 TD’s oppgaver (2) Før konkurransen ( senest dagen før rennet)
Kontroller at arrangør har avtale med sanitet. Forvisse seg om at arrangør har rutiner på våpenkontroll ved start og mål og for rekrutter på standplass Forvisse seg om at arrangør har opplegg for kontroll av startlisens Samtale med de øvrige jurymedlemmer om samband og kontakt under konkurransen TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

10 TD’s oppgaver (3) Under konkurransen
Kontrollere at konkurransen gjennomføres iht. reglementet Ta nødvendige forhåndsregler når vanskelige situasjoner oppstår som gjør en regulær gjennomføring av konkurransen umulig. En slik forhåndsregel kan være å avbryte konkurransen Vedta om løper som kommer for sent til start skal få starte når dette skyldes ”force majeure” Behandle protester så snart de foreligger og om mulig før konkurransen er avgjort TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

11 TD’s oppgaver (4) Etter konkurransen Behandle innkomne protester
Idømme mulige straffer Bestemme eventuelle tilgodeskrivelser Erklære konkurransen som ugyldig dersom forholdene tilsier det Fatte vedtak i forhold til eventuelle spørsmål som ikke styres av reglement. Utarbeide TD rapport og oversende den til arrangør og krets TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

12 Sjekkliste for TD Bør brukes som huskeliste for alle arrangører
Alle i nøkkelpersoner i arrangørstaben bør kjenne denne sjekklista i særdeleshet innefor sitt ansvarsområde. Lista er i hovedsak tenkt som ett verktøy for TD TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

13 Nasjonale konkurranseregler
1.1 ANVENDELSE AV REGLENE De nasjonale konkurransereglene skal nyttes ved alle nasjonale skiskytterkonkurranser så langt det er mulig. Reglene kan avvikes hvor TD har gitt sin godkjenning og at det klart fremgår av innbydelsen at andre regler blir fulgt. NSSF forholder seg til enhver tids gjeldende barneidretts- bestemmelser og idrettens barnerettigheter vedtatt av NIF De nasjonale konkurransereglene finner en via forbundets nettside: ( Husk å ta ut riktig utgave) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

14 Inndeling av de Nasjonale konkuransereglene ( 1)
1. Generelle bestemmelser 2. Organisasjon og oppnevnelser 3. Konkurransestedet og krav til det 4. Konkurranseutrustning og bekledning 5. Trening og innskyting 6. Startbestemmelsene 7. Langrennsbestemmelsene 8. Skytebestemmelsene 9. Målpassering sluttid og resultater TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

15 Inndeling av de Nasjonale konkuransereglene ( 2)
10. Protester 11. Straffebestemmelsene 12. NM og HL – arrangementsregler 13. Vital cup og Statkraft cup – arrangementsregler 14. NM Rulleskiskyting – arrangementsregler 15. Landsdelsesterskap – arrangementsbestemmelser 16. Åpningsrenn Beitostølen - arrangementsbestemmelser 17. Sanitet/lege på arrangement 18. Ikrafttreden Straffebestemmelser nasjonale konkurranser TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

16 Generelle bestemmelser viktige elementer ( 1).
Sørg for å få klasseinndelingene ( 1.2) iht til reglementet. Slå sammen klasser ved få deltakere. NB ! Ingen i klasse 16 år og yngre kan starte i annen klasse enn den de tilhører. I utgangspunktet skal en forholde seg til de rammer som er gitt for distanser, øvelser og spesifikasjoner.(1.3) 11 og 12 år : Normal, Sprint og Fellesstart 13 og 14 år: Normal, Sprint, Fellesstart, Jaktstart og Stafett (begrens antall, jaktstart, fellesstart og stafett) 15 og 16 år : Normal, Sprint, Jaktstart, Fellesstart og stafett. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

17 Generelle bestemmelser viktige elementer ( 2)
Lisens ( 1.4.1) ( sørg for at arrangør foretar lisenskontroll) Innbydelse og påmelding ( 1.5.) Angi i innbydelse eventuelle avvik fra regelverket. Bruk elektronisk påmelding. Anbefaler bruk av fakturering av startkontingent i ettertid. Økt startkontingent kan vedtas av kretsen i LM og KM Lagledermøte Anbefales brukt også i lokale større renn. Viktig for å få ut oppdatert informasjon til lagene. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

18 Generelle bestemmelser viktige elementer (3)
Det er forbudt å gi informasjon til utøver når han er innenfor oppmerket sone ( røde streker) på skytebanen. ( ) Det er forbudt med ”pacing” på ski, dog tillatt å løpe inntil 50 m ved siden av en utøver for å gi informasjon og drikke. ( ). Særskilt regel klasser 16 år og yngre ( ) Fra 5 min før start er det ikke lov for andre enn utøveren og funksjonærer å røre våpen på er plassert på standplass. Straff for dette kan være diskvalifikasjonsgrunn TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

19 Organisasjon og oppnevnelser
Rennjury skal velges for å ta avgjørelser i alle saker/spørsmål som oppstår i forbindelse med en konkurranse og som ikke andre organer er ansvarlig for å ta avgjørelser i. ( 2.3.1) Juryens sammensetning (2.3.2) Mindre renn: En TD, rennleder og skytebanesjef. NM, HL, NC, LM: 2 TD, rennleder, to valgte lagledere. Utpekelse av TD ( 2.4) NM, NC, HL og LM oppnevnes 2 TD’er av NSSF’s tekniske komite Andre renn oppnevnes 1 TD av kretsen ( Bruk 2 på større renn) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

20 Konkurransestedet og krav til det (1)
Beskrivelser av krav til startområdet ( 3.2) Normal og sprint 8-10 m langt og minimum 4 m bredt Jaktstart, minimum 3 felt 1,5-2 m brede, samt reservefelt for løpere som kommer for sent til start. Stafett, fellesstart bør ha minimum 10 startspor, hver med bredde 1,2 m (s-s), minimum lengde 30 m fra startlinjen. Supersprint skal ha avstand på 3 m mellom sporene, avstand mellom startrekker 5 m Startsporene skal nummereres fra høyre mot venstre sett i løpsretningen. ( nr 1 lengst til høyre, deretter nr 2 osv.) Det skal være løypekart ved inngang til startområdet. Det skal i nærområdet være plassert en startkontroll for utstyrssjekk. Krav til høyde, bredde og lengde ( 3.3.3) Alle sløyfer som ikke skal benyttes i den enkelte konkurranse skal sperres med gjerder eller V bord slik at utøveren ikke kan gå feil. ( 3.3.7) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

21 Konkurransestedet og krav til det (2)
Strafferunde ( ) Strafferunden skal være oval og 6 m bred og 150 m lang, målt i løypas innerkant og med en åpning som er minst 15 m lang. I klasse 16 år og yngre benyttes strafferunde på 100 m, unntatt når det bare er en skyting, da er strafferunde 150 m. For konkurranser med stor deltagelse kan en benytte to like strafferunder. Skyteplassen ( 3.4.3) Hver skyteplass må være minst 2,5 m bred. Ved bygging av nye anlegg skal en ha en bredde på minimum 2,75 m bredde. Hver skyteplass skal atskilles med rødmalte nedfelte bord på 1,5 m Skytematter bør være av den type forbundet anbefaler. Samme type skiver skal benyttes av alle deltakerne i en og samme konkurranse. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

22 Konkurransestedet og krav til det (3)
Målområdet ( 3.5) Minimum 30 m langt og 9 m bredt. (fra mållinja til målkontrollpunktet) De siste 50 m før mållinjen skal være rett og 9 m bredt, delt i 3 like brede korridorer, som skal markeres slik at de ikke forstyrrer løpernes skibevegelser. Det skal være kontrollpunkt for utstyrskontroll plassert slik at alle må passerer dette. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

23 Konkurranseutrustning og bekledning
Utstyrskontroll ( 4.2) Kontroller før start ( 4.2.2). Ingen skal passere igjennom før alt utstyr er i orden. Følg sjekkpunktene. Dette skal ikke være kun en avtrekksvekt kontroll. Våpenkontroll bør gjennomføres også på kretsrenn ( stikkprøver) I konkurranser for løpere i klasse 16 år og yngre skal arrangøren før start kontrollere at det ikke er skudd i kammer eller isatt magasin på våpen som leveres på standplass. Etter hver skyteserie skal arrangøren kontrollere at våpenet er tomt før det flyttes fra skytematta. ( ) 4.2.3 Kontroll ved innkomst og etter løpet Alle magasin og kammer skal tømmes. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. Magasin på våpen som hentes på standplass tømmes før de overleveres. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

24 Konkurranseutrustning og bekledning (2)
For sen start Kommer løper for sent til start pga at løper møtte or sent til kontrollen eller utstyret ikke var i orden belastes dette løperen. Det er arrangørens ansvar å sørge for at løpere som kommer i tide får starte i tide. Siste kontroll før start. 1-2 min før start skal det kontrolleres at Løperen bærer startnummer evt lårnummer Gevær er korrekt merket Reklamen er iht bestemmelsene Det ikke er skudd i kammer eller magasin At løper har nok magasiner At løper ikke har trådløs kommunikasjon med seg At løper har brikke når dette er påbudt TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

25 Trening og innskytning
Til offisiell trening skal anlegget være rigget som til konkurranse (5.2.1) Pappskivene til innskytning bør plasseres i tilnærmet samme høyde som selvanviserne. ( 5.3.2) Det skal ikke gå mer enn 2,5 timer fra innskyting er slutt til starttidspunkt for den siste løperen. TD kan godkjenne at det går lengre tid på arrangement med stor deltakelse eller andre forhold tilsier det. Løypene skal være åpne for oppvarming for påmeldte løpere og støtteapparat til 5 min før start, med mindre juryen har bestemt noe annet. Alle løpere skal ha på sitt startnummer. Fra 5 min før start er det forbudt å gå på ski i løypene, dog kan en gå på kanten av traseen. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

26 Startbestemmelser ( 1) Startmåter og startintervall ( 6.1)
Generelt kan det benyttes startintervall fra sek. For normal og sprint skal 30 sek være det normale ( 6.1.2). I samråd med TD kan en benytte kortere evt lengre intervall. Starttid iht til startliste. For bestemmelse av starttid i jaktstart se I fellesstart starter alle i hver pulje samtidig, ved flere puljer skal oppholdet mellom puljene være sek. ( 6.1.4) I supersprint er det individuell start med 15 sek startintervall i kvalifiseringen.( ). I finalen alle samtidig ( ) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

27 Startbestemmelser (2) Startstillinger og startmåter ( 6.2)
Ved elektronisk tidtaking brukes startgrind (6.2.1). Løper skal stå så nær opp til grinda. Starter skal ikke berøre løper. Ved manuell tidtaking skal løper stå med begge føttene bak startlinja. ( 6.2.2). Starter teller ned fra 5 og ”gå” Ved jaktstart skal hvert startspor ha en klokke som utøveren skal bruke for å se når det skal startes. På mindre renn kan TD godkjenne enklere startordninger (6.2.3). TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

28 Startbestemmelser (3) Startstillinger og startmåter ( 6.2)
I fellesstart og gruppestart gis startsignal ved skudd fra startpistol eller annet våpen. Forvarsel 1 min, 30 sek og klar. Startsignal skal da gå innen 5 sek etter ”klar” Start i vekslingsfelt er når inngående løper berører kroppen eller geværet til utgående løper med hånden. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

29 Startbestemmelsene (4)
For tidlig start, for sen start og feilstart ( 6.4) Elektronisk startid. ( 6.4.1). I tidsrommet +/- 3 sek fra riktig starttid gjelder den elektronisk registrerte startid. Starter en mer enn 3 sek før riktig startid er det ”for tidlig start” og skal behandles deretter. Ved for sen start , dvs mer enn 3 sek, løper startiden fra riktig startid Ved manuell tidtaking og individuell start, så er enhver start før riktig starttid, dvs. startsignal, å anse som ” for tidlig start”. Starter løper for sent er det sen start. Ved for tidlig start i jaktstart skal rennjuryen ilegge en tidstraff. Kommer løper for sent til start skal en gå igjennom reservefeltet og funksjonær notere starttid. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

30 Startbestemmelsene (5)
For tidlig start ( 6.4.5) Individuell start eller start i vekslingsfelt. Starterassistenten skal stoppe løper og sende løper tilbake til startstedet og bak startlinje som skal krysses på nytt. Løpers oppsatte starttid skal gjelde. Tapt tid belastes utøver. Ved feilstart i felles – og gruppestart skal TD eller funksjonær stoppe løperne ved enden av de parallelle sporene. Det skal foretas omstart. ( 6.4.6) Hvis veksling foregår før eller etter vekslingsfeltet er det feilstart og veksling må gjøres om igjen inne i feltet. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

31 Startbestemmelsene ( 6)
For sen start. ( 6.4.7) Kommer en for sent skal starter anvise start ved første mulighet, uten å hindre andre løpere. Er løper selv skyld i forsentkommingen skal starttiden gjelde. Løper som kommer for sent pga. ”force majeure” skal få tildelt ny startid av rennjuryen. ( ) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

32 Startbestemmelsene ( 7)
Det er påbudt med brikker under NM, HL, NC og mønstringsrenn. I de konkurranser der det er elektronisk tidtakning, er det påbudt med brikker for 15 år og eldre. Brikker kan leies av arrangøren. Pris kr 50 pr konkurranse. Kommer en til startkontroll uten brikke kan den leies for kr 200 Når arrangør bruker brikker for 14 år og yngre, kan det kreves en ekstraavgift på kr 25 pr konkurransedag. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

33 Værforhold 6.6.1 Temperatur Det skal ikke arrangeres skiskytterkonkurranser dersom temperaturen på kaldeste sted i løypa er under:  - minus 15 Cº for klassene 16 år og yngre  - minus 18 Cº for klasse 17 år og eldre For klassene under 13 år må en være særlig aktsom. Dersom det er kaldere enn minus 15 C skal vindstyrke og luftfuktighet taas i betraktning før start og under konkurransen. Se tabell 2 under pkt 6.6.2/6.6.3. Rennjuryen skal avgjøre om en skal starte evt fortsette en konkurranse under vanskelige værforhold. ( temperatur, sterk vind, tåke etc) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

34 Langrennsbestemmelsene ( 1)
Løperen skal tilbakelegge sløyfene i riktig rekkefølge og retning ( 7.1.1) En løper som bryter løpet skal gi beskjed til den første funksjonæren en ser. Startnummer og evt transponder skal innleveres. Har løper valgt feil sløyfe kan en gå tilbake langs samme løype til det punkt hvor feilvalget skjedde. Løper er da ansvarlig for ikke å hindre andre løpere. (7.1.3) En løper som ønsker å gå forbi skal rope ”løype.” Løper som blir tatt igjen skal ved første anrop gå til side, selv om løypa er bred nok. ( 7.1.4). Gjelder ikke siste 50 m før mål og i vekslingsfeltet. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

35 Langrennsbestemmelsene (2)
Strafferunder skal gås umiddelbart etter skyting. Løper er selv ansvarlig for å gå riktig antall strafferunder ( 7.1.5) Dersom utøver går for mange strafferunder pga feil gjort av arrangøren skal rennjuryen bestemme en høvelig godskrivning av tid. Arrangøren er ansvarlig for at det foreligger en beregnet gjennomsnittstid basert på minst 5 løpere. ( ) Skøyting er forbudt i de parallelle sporene etter startlinja i stafett, felles og gruppestart. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

36 Langrennsbestemmelsene (3)
Utøver kan bytte en av skiene om den er brukket eller bindingene er ødelagt. Staver og stavremmer kan byttes fritt. Alt må være iht. materialkatalogen. Det er bare på skytebanen det er tillatt å motta hjelp til reparasjon av gevær og da av konkurransens børsemaker eller en standplassfunkjsonær. Geværbytte kan kun skje på skytebanen. Løpere kan motta ammunisjon ute i løypa og på skytebanen. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

37 Skytebestemmelsene (1)
All skyting under trening og konkurranse skal foregå på skytebanen Når ett gevær bringes ut av stadionområdet, skal det være i geværetui eller geværkoffert. ( 8.1.1) For 16 år og yngre skal geværet plasseres i stativ av lagleder/trener etter innskytning og senest 5 min før første start. ( 8.1.2) Utøver skal forsikre seg om at ikke noen kroppsdel eller utstyret stikker utenfor de 1,5 m røde linjene eller forlengelsen av disse. Utøver skal også forsikre seg om at geværmunningen kommer foran framkant av standplassen. ( 8.3.3). Håndhevelse ( 8.3.4) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

38 Skytebestemmelsene ( 2)
Sikkerhetsregler Ved bytte av skyteplass skal utøver først tømme våpenet, og deretter ta det på ryggen i normal bærestilling. (8.5.2) Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting side 36. For alle skudd må det siktes og skytes mot skivene ( 8.5.3) En utøver kan ikke ta noen av selene på geværets bæresele av skuldrene, før han har nådd sin skyteplass. ( 8.5.4) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

39 Skytebestemmelsene (3)
Ved målgang skal sluttstykket straks åpnes. Denne kontrollen kan bare utføres når pipen peker oppover. Alle magasin skal tømmes. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. (8.5.5). Kommunikasjon mellom utøver og funksjonærer skal skje ved å rekke opp hånd og rope gevær/skudd ved ønske om skifte av gevær, ekstraskudd. Det godskrives ikke tid for bytte av gevær, reparasjon eller frembringelse av ekstraskudd. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

40 Resultater og tidtaking
Foreløpige resultater, snarest mulig etter at siste løper er i mål. Lista er grunnlag for eventuelle protester. Tidspunkt for oppslag settes på. Slås opp godt tilgjengelig for løpere og ledere. Oppslag kunngjøres. Lista underskrives av TD og merkes ”foreløpige resultater”. Protestfrist 15 min. Målfoto bør brukes på jaktstart, fellesstart og stafett. Sluttresultat er de lister som offentliggjøres etter protester og jurymøter. Ved manuell tidtaking skal det registreres på hvert sekund. Ved elektronisk på hver tiendel. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

41 Protester Protester skal være skriftlige og umiddelbart forelegges rennjuryen. Avgift på kr 150 skal følge med. Protester til apelljuryen sendes NSSF, avgift kr 1000 betales. Protester under og etter konkurransen kan leveres inn fra start innskytning og frem til 15 min etter at foreløpig resultatliste er slått opp. Arrangør skal tydelig oppgi når foreløpige resultatlister henges ut. Oppdages det en arrangørfeil som har betydning for resultatet etter at protestfrist er ute, skal juryen endre resultatlistene. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

42 Sanitet/lege på arrangement
Arrangørens ansvar å planlegge og organisere førstehjelpstjeneste på alle arrangement. Omfanget skal stå i forhold til konkurransens omfang Det skal minimum være tilgang til førstehjelpsmateriell, båre, redningspulk og scooter Sanitetspersonell skal være tilstede ved NM, NC, HL og arrangement med stor deltagelse Det skal være avtalt tilkallingsrutiner med lege og legekontorlegevakt skal være orientert om arrangementet. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

43 Straffebestemmelsene
Gjeldende straffer er Startforbud ( Staffebestemmelsene 5.2) 30 sekunders straff ( Straffebestemmelsene 5.3) Ett minutt straff ( Straffebestemmelsene 5.4) To minutt straff ( Straffebestemmelsene 5.5) Diskvalifikasjon ( Straffebestemmelsene 5.6) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

44 Endringer i 2010 (1) Generelt har teknisk komite overtatt arbeidet med å evaluere og endre regelverket. Ledes av Jarle Tvinnerem I konkurransespesifikasjonene ( 1.3.8) har det kommet inn en del endringer når det gjelder Total stigning ( økning). Strafferundelengden for utøvere 16 år og under er økt til 100 m (1.3.8) NRK kan stille krav om deltakerbegrensning i nasjonale konkurranser ( 1.4.4) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

45 Endringer i 2010 (2) Påmelding. Skal nå gjøres via Min Idrett av utøver eller via Sports Admin av påmeldingsansvarlig i klubben. Det er utøvers ansvar å påse at en er påmeldt innenfor gitte frister ( ) I HL blir påmelding til stafett bestemt ut i fra antall påmeldte løpere fra hver krets. ( ) TD og rennleder kan godkjenne for sent innkomne påmeldinger ( 1.5.4) Seeding skal skje av senior løpere som har deltatt internasjonalt. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

46 Endringer i 2010 (3) Endringer i nummerering av startspor. Skal nummereres i fra høyre mot venstre sett i løpsretningen. Nr 1 står til høyre osv. Gjelder for stafett og fellesstart, jaktstart og gruppestart ( , , 3.2.3, ) Rennjury skal velges på første lagledermøte ( ) Maksimum avstander for arrangementsteder utover 30 km eller 30 min skal være godkjent av Teknisk Komite ( ) Området med startspor skal ha en minimumslengde på 30 m fra startlinja i stafett, gruppe og fellesstart. ( 3.2.4) Sjekkpunkter i starkontrollen. Tillegg. ” Det skal krysses av på en liste hvem som har fått kontrollert våpenet.” ( c) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

47 Endringer i 2010 (4) Det er kommet en ny beskrivelse av startspor i supersprint ( 3.2-5) Avstand mellom startrekkene 5 m, mellom sporene 3 m. Skøyteforbud de første 20 m. Løyper. Stigning i en motbakke kan ikke overstige 25 %. Løypelengden må ikke være mer enn 2 % kortere eller 5 % lengre enn den spesifiserte løype, målt langs midten av løypa. ( 3.3.2) Merking. 100 m fra skytebanen skal det stå ett skilt med tekst Skytebane – 100 m. ( 3.3.6) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

48 Endringer i 2010 ( 5) Strafferundens utforming. Løypa sskal være oval, 6 m bred og 100 eller 150 m lang. Åpning skal være minst 15 m lang ( ) Utstyrskontroll. Utøvere som kommer til startområdet senere enn 15 min før start er selv ansvarlig for tiden det tar å gjennomføre kontrollen, selv om det fører til for sen start ( 4.2.2) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

49 Endringer i 2010 (6) Kontroll av brikke inngår i sjekkpunkter ved startkontrollene ( og ) Kontroll ved innkomst. Alle magasin skal tømmes, Reserveskudd festet til våpenet skal fjernes ( 4.2.3) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

50 Endringer i 2010 ( 7) Jaktstart. Løper skal møte fram senest 2 min før start. (6.2.3) Jaktstart. Hvert startspor skal ha en klokke som utøver skal bruke til å se starttidspunktet. TD kan godkjenne en enklere startordning i mindre renn. ( 6.3.3) Startid i jaktstart, Ved for tidlig start vil utøver bli straffet iht tilgjeldende straffebestemmelser ( ) Brikker. For 14 år og yngre kan det kreves ekststravgift på kr 25 pr konkurransedag. ( ) Vindstyrke. Ved kaldere enn minus 15 skal også ta hensyn til vindstyrke og luftfuktighet. ( 6.6.2) TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

51 Endringer i 2010 ( 8) Sikkerhetskontroll på skytebanen ( 8.5.2.1)
Fellesstart 1 skyting ( ) Regler i Vital cup ( 13) Regler NM Rulleski ( 14) Nytt kapittel om Sanitet ( 17) Endringer i straffebestemmelsene . TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

52 Eksempler på hendelser 1
Under stafettstart faller en løper i 1. startlinje. Tilfelle 1 Løper bak skifter spor og passerer før de har kommet ut av stakeområdet. Tilfelle 2 Løper bak går ut av sporet og skøyter seg forbi. Hva gjør du som TD i de to tilfeller TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

53 Eksempler på hendelser 2
Det er stafett for rekruttklassen, siste skyting, kamp om 3 pl i HL. Utøver skyter sitt 5. skudd og selvanviser går svært sent opp. Utøver lader 6. skudd og sikter. Ser da at blinken faktisk er falt ned. Utøver legger fra seg geværet og forlater standplass. TD og funksjonær ser hendelsen og sørger for at geværet blir tømt umiddelbart. Hva er konsekvensen av dette ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

54 Eksempler på hendelser 3
En utøver skyter på liggende blink på stående pga. feil opptrukket skive. Det blir 5 bom Feilen oppdages av lagleder i det løper forlater standplass, men klarer ikke å varsle før løper går ut. Løper går 5 strafferunder TD varsles. Hva gjør du som TD ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

55 Eksempler på hendelser 4
En utøver i 11 års klassen skyter på feil skive og får der 3 bom Feilen oppdages ikke av funksjonærene før løper har gått 3 strafferunder og gått videre i løypa. Skriverfunksjonæren noterer at løper har skutt på feil skive. Hva gjør du som TD ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

56 Eksempler på hendelser 5
En utøver i 12 års klassen skyter ved 1. skyting 2 bom, men går bare en strafferunde. Foreldrene roper til løper rett etter 2. skyting at løper gikk en runde for lite tidligere. Løper går da en ekstra strafferunde etter 2 skyting. Hva gjør du som TD da ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

57 Eksempler på hendelser 6
En løper oppdager at stående blink er dratt opp som liggende blink etter 2 skudd og 2 bom. Løper varsler standplassfunksjonærene og skiva trekkes om til stående. Løper skyter så 3 skudd og får 3 treff. Løper går 2 strafferunder. 2 uavhengige funksjonærer varsler umiddelbart standplassjef om at de hadde registrert treff på stående blink på skudd 1 og 2 Hva gjør du som TD ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

58 Eksempler på hendelser 7
Resultatlistene for G 15 kommer sent opp og premieutdelingen starter omtrent samtidig på ett noe annet sted. En utøver oppdager når han ser resultatlistene etter premieutdelingen at han etter hans mening er ført opp med 1 bom for mye og således har fått ett tillegg på 1 min i tid og er 1.05 etter vinneren. Lagleder tar saken opp med arrangør, men får beskjed om at protestfrist er gått ut for 5 min siden. Han ytrer at løper er helt sikker på at han har fått en bom for mye Lagleder slår seg til ro med dette og leverer ikke protest, da dette er et vanlig kretsrenn. Lagleder treffer TD like etter og nevner saken for han. Like etter treffer TD rennleder som da orienterer han om at arrangøren ved en feil har ilagt en utøver 1 min tillegg. Rennleder har da med seg en korrigert resultatliste hvor ovennevnte utøver nå er blitt nr 2. Rennleder spør, skal jeg slå opp den korrigerte liste. ??????? Hva gjør du som TD ? ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

59 Eksempel på hendelse 8 Arrangøren ser i ett kretsrenn at det blir vanskelige forhold med mye snø og vind. De innkalles til lagledermøte og rennleder orienterer bl.a der om at de vil tillate lagledere å hjelpe sine utøvere ( rekrutter) for å holde sikter etc rene for snø. Alle lag møter ikke på lagledermøtet Under løpets gang oppstår det situasjoner hvor sikter går tett og utøverne får problemer. Noen foreldre tar da opp at de mener utøverne skal ha fratrekk for den ventetid utøvere opplever pga av blåsing av sikter. De hevder bl.a de ikke kjente til at de kunne få hjelpe til. Hva skal juryen/TD bestemme i disse tilfeller ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

60 Eksempel på hendelse 9 Det er Norgescup, normalprogram på 30 skivers anlegg Løper kommer inn på standplass og skal skyte stående. Løper stiller seg på skive 14. Løper lader og gjør seg klar til å skyte. Løper oppdager da at han har plassert seg på ligg skive og flytter seg over til skive, mens han hele tiden lar geværet peke mot skivene. Har løper gjort noe feil ? Hvis ja hva er konsekvensen av feilen ? Hva må du som TD gjøre her? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

61 Eksempler på hendelser 10
Det er jaktstart på rulleski En løper står ikke på sin plass i start- oppstillingen Løperens starttid går ut. Som TD står du i passeringssporet, hvor løper kommer direkte i full fart og vil starte, uten å gå via siste kontroll. Dette skjer ca 30 sek etter løpers opprinnelige starttid. Hva gjør du som TD ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

62 Eksempler på hendelser 11
En løper kommer til siste startkontroll og blir det gjort oppmerksom på at han ikke har vært til våpenkontroll. Løper kommer på nytt til start etter at hans starttid er utløpt. Løper starter og funksjonæren noterer at løper starter 15 sek etter sin startid. Løper kommer i mål som nr 3, 10 sek etter vinner. Løper blir satt opp som nr 3. Lagleder protesterer og mener løper skal ha fratrekk i tid, fordi arrangøren ikke ga han beskjed tidligere. Hva gjør juryen i dette tilfellet ? ? TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym

63 Eksempel på hendelse 12 Det er VM i skiskyting
En løper går over en bro i stedet for å gå rundt. Noen roper på disking, andre på tidstillegg, mens andre igjen mener at løperen ikke har oppnådd noen fordel. Rammer. Det sporet som løper gikk i var ikke avstengt, flere andre gikk her også. Avstengingsbordene lå i nærheten. Til trening dagen før var brua åpen og utøverne gikk over den. Målinger viste at løper ikke oppnådde noen tidsfordel. TD oppdatering NØSSK Av Frank Røym


Laste ned ppt "Velkommen til TD oppdatering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google