Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring Leikny Øgrim, Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring Leikny Øgrim, Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring Leikny Øgrim, Høgskolen i Oslo

2 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Plan for foredraget •Mappevurdering – kort om prinsipper og bakgrunn –Offentlige dokumenter om mappevurdering –Hva og hvorfor –Noen sentrale begreper •Digital støtte til mappeprosesser •Muligheter og begrensninger ved ulike teknologiske tilnærminger •Noen skoleeksempler

3 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Offentlige dokumenter – politiske føringer •Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”, NOU 2003:16 ”Mappe tas i bruk både i opplæring og som del av vurderingen av elever og lærlinger ved sentralt og lokalt gitte eksamener og fagprøven i grunnopplæringen. ” ”Mappe tas i bruk som den del av grunnlaget for underveis og standpunktvurderingen.”

4 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo •St. meld. 30: ”Kultur for læring”, (2003-2004): ”Kvalitetsutvalget foreslår at mapper skal tas i bruk både i opplæringen og som en del av vurderingen av lærlinger og elever” •Program for digital kompetanse (PfDK) 2004-2008 ”Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivåer i utdanningen.” IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

5 Forskrift til opplæringslova •§ 3-3. Undervegsvurdering og sluttvurdering Elevane skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskoleopplæringa. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

6 •Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. •For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

7 •Karakterer skal suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. •Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet. •Elevane skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

8 Sluttvurdering •Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. •Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. •Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes. •Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

9 Mappe – en definisjon ”En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens selvrefleksjoner og holdninger til emnet.” (Temahefte fra Uninett ABC)

10 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo To former for vurdering 1.Formativ vurdering: –Å gi studenten informasjon om egen framgang og danne grunnlag for forbedring av læringsstrategier –Vurdering for læring 2.Summativ vurdering: –Å danne grunnlag for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanningssammenheng eller ved jobbsøking –Vurdering av læring

11 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen begreper •Mappe, mappevurdering, mappemetodikk •Portefølje, porteføljevurdering, porteføljemetodikk •Portfolio, portfolio assessment •Digitale mapper, E-portfolio

12 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo En modell for mappeprosesser (Dysthe 2002) Lærings- fase 1 Individuelt arbeid Samarbeids- grupper Kasusbasert/ problemorientert læring Prosesskriving Veiledning Lærings- fase 2 Kriteriearbeid Egenvurdering Utvalg Refleksjon Lærings- fase 3 Kriterier Presentasjon Evaluering: •Lærervurdering •Egenvurdering •Medstudent- vurdering •Sensorvurdering Refleksjon Nye læringsmål Arbeids- mappe Presen- tasjons- mappe Mål for arbeidet

13 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo To typer mapper •Arbeidsmappe/læringsmappe/kladdemappe –arbeidsredskap underveis i læringsprosessen –inngår ikke i vurderingen, eleven er mottaker –Brukes gjerne i utviklingssamtaler •Vurderingsmappe/presentasjonsmappe/ skrytemappe –brukes i sluttvurdering –lærer/sensor er mottaker

14 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Mappevurdering •Et læringsredskap – elevene kan selv bedømme, vurdere og synliggjøre hva de faktisk har lært, hva de ønsker å lære, hvor de har sin motivasjon og sine sterke sider, og hva de ønsker å forbedre •Et vurderingsredskap – mangfoldig dokumentasjon som gir et nyansert og godt grunnlag for vurdering av både studentenes utvikling og kvaliteten av den undervisningen de har fått

15 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Mappevurdering av eller for læring Mappevurdering av eller for læring Vurdering av læring  Viser utvikling  Legger vekt på hva eleven har lært, hva eleven kan  Legger vekt på produkter  Krever ikke aktiv deltakelse fra elevene Vurdering for læring  Støtter utvikling og læringsprosesser  Krever aktiv deltakelse fra elevene  Legger vekt på prosess og progresjon  Refleksjon er viktigst

16 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Fysiske eller digitale mapper? •Fysiske mapper, egnet til oppbevaring av papirbaserte dokumenter •Digitale mapper, egnet til å lagre digitale produkter

17 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Fordeler ved digitale mapper •Lettere å oppdatere •Lettere å publisere for en større offentlighet •Lettere å inkludere ulike skrivesjangre •Lettere å bidra med multimedialt materiale •Lettere å utvikle kollektive mappetekster •Oppbevare, flytte, utvide, finne igjen IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo (fra Wikibøker 01.09.2008)

18 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Ulik grad av åpenhet i digitale mapper Kun eleven selv, samt lærer har innsyn Elevene har innsyn i hverandres mapper i visse tilfeller Alle elevene har innsyn i hverandres mapper. Mappene ligger åpent på nettet, mens noen dokumenter er passord- belagt Alt mappe- innhold er åpent for alle på nettet Lukkede Åpne (Etter Hildegunn Otnes i (Dysthe 2003))

19 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo LMS -muligheter og begrensninger •Fleksibel passordbelagt tilgang •Struktur –Lærerstyrt –Alle arbeider, tilbakemeldinger og refleksjoner på ett sted •Verktøy til støtte for grupper og samarbeid •Tilgangshåndtering •Mulighet til å lagre ulike sjangre og medieformer •Hemmende i forhold til varierte og kreative vurderingsformer •Vanskelig å flytte ??

20 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

21 Samlemappe INDIVIDUELLLE OG FELLES PRESENTASJONS-MAPPER Utvalgskriterier ELEVMAPPE: Utvalgte arbeider, både individuelle og gruppearbeider

22 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Eksempler på arbeider – norsk vgs •Mappearbeid •Presentasjon av eleven •Intervju av medelev •Personkarakteristikk •Novelle •Novelleanalyse •Leserbrev •Intervju •Bokanmeldelse •Teateranmeldelse •Artikkel •Til vurdering •Tre tekster, en skal være på sidemål •To tekster skal være lange (ca. 4 sider) •En av tekstene skal være knyttet til arbeidet med noveller •En av tekstene skal være en sakprosatekst

23 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Elevenes egenvurdering •Hvilke tekster skal inngå i vurderingen? •Hvorfor har du valgt akkurat disse tekstene? •Hvilken tekst er du mest fornøyd med og hvorfor? •Hvilken tekst er du minst fornøyd med og hvorfor? •Hvordan har du jobbet med mappen? •Har du hatt utbytte av responsen? •Er det noe du ville gjort annerledes?

24 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen egne erfaringer •Uklar summativ vurdering –Vurderer det samme arbeidet flere ganger –Rollekonflikt i vurderingsarbeidet –Vektlegging ved summativ vurdering – mappearbeider/refleksjonsnotatet –Krevende oppfølging underveis –Gir kontinuerlig studentinnsats IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

25 Noen utfordringer •Nødvendig digital kompetanse •Erfaringer med digitale mapper •Vurderings- og responskompetanse •Bredde eller enhetlig tilnærming? •Grad av åpenhet •Digitale mapper administrasjons- eller læringsverktøy? •Fare for overproduksjon

26 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Et eksempel fra USA •Prøver nesten hver dag •Karakter på alle oppgaver •Mappelevering av alle ukeoppgaver hver fredag •Mappekarakter hver mandag •Karakterbok hver 6. uke

27 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo •Målsetting og refleksjon •Egenvurdering og klare vurderingskriterier •Kontinuerlig vurdering

28 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen nettressurser •Uninetts temahefte om digital mappevurdering: –http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=684http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=684 •Skolenettet om mappevurdering: –http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11993&epslangu age=NOhttp://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11993&epslangu age=NO •10 steg til digital mappevurdering: –http://www2.skolenettet.no/laringsobjekter/mappevurdering/http://www2.skolenettet.no/laringsobjekter/mappevurdering/ •Wikibøker er et bibliotek med gratis lærebøker og annet læremateriale. –http://no.wikibooks.org/wiki/http://no.wikibooks.org/wiki/ IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo


Laste ned ppt "IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring Leikny Øgrim, Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google