Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring
Leikny Øgrim, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

2 Plan for foredraget Mappevurdering – kort om prinsipper og bakgrunn
Offentlige dokumenter om mappevurdering Hva og hvorfor Noen sentrale begreper Digital støtte til mappeprosesser Muligheter og begrensninger ved ulike teknologiske tilnærminger Noen skoleeksempler IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

3 Offentlige dokumenter – politiske føringer
Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”, NOU 2003:16 ”Mappe tas i bruk både i opplæring og som del av vurderingen av elever og lærlinger ved sentralt og lokalt gitte eksamener og fagprøven i grunnopplæringen. ” ”Mappe tas i bruk som den del av grunnlaget for underveis og standpunktvurderingen.” IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

4 St. meld. 30: ”Kultur for læring”, (2003-2004):
”Kvalitetsutvalget foreslår at mapper skal tas i bruk både i opplæringen og som en del av vurderingen av lærlinger og elever” Program for digital kompetanse (PfDK) ”Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivåer i utdanningen.” IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

5 Forskrift til opplæringslova
§ 3-3. Undervegsvurdering og sluttvurdering     Elevane skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering.     Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter.     Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskoleopplæringa. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

6 Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

7 Elevane skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid.
Karakterer skal suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet . Elevane skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

8 Sluttvurdering Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes. Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

9 Mappe – en definisjon ”En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens selvrefleksjoner og holdninger til emnet.” (Temahefte fra Uninett ABC) IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

10 To former for vurdering
Formativ vurdering: Å gi studenten informasjon om egen framgang og danne grunnlag for forbedring av læringsstrategier Vurdering for læring Summativ vurdering: Å danne grunnlag for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanningssammenheng eller ved jobbsøking Vurdering av læring IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

11 Noen begreper Mappe, mappevurdering, mappemetodikk
Portefølje, porteføljevurdering, porteføljemetodikk Portfolio, portfolio assessment Digitale mapper, E-portfolio IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

12 En modell for mappeprosesser (Dysthe 2002)
Lærings- fase 1 Individuelt arbeid Samarbeids-grupper Kasusbasert/ problemorientert læring Prosesskriving Veiledning Lærings- fase 2 Kriteriearbeid Egenvurdering Utvalg Refleksjon Lærings- fase 3 Kriterier Presentasjon Evaluering: Lærervurdering Egenvurdering Medstudent-vurdering Sensorvurdering Refleksjon Nye læringsmål Arbeids-mappe Presen-tasjons-mappe Mål for arbeidet IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

13 To typer mapper Arbeidsmappe/læringsmappe/kladdemappe
arbeidsredskap underveis i læringsprosessen inngår ikke i vurderingen, eleven er mottaker Brukes gjerne i utviklingssamtaler Vurderingsmappe/presentasjonsmappe/ skrytemappe brukes i sluttvurdering lærer/sensor er mottaker IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

14 Mappevurdering Et læringsredskap – elevene kan selv bedømme, vurdere og synliggjøre hva de faktisk har lært, hva de ønsker å lære, hvor de har sin motivasjon og sine sterke sider, og hva de ønsker å forbedre Et vurderingsredskap – mangfoldig dokumentasjon som gir et nyansert og godt grunnlag for vurdering av både studentenes utvikling og kvaliteten av den undervisningen de har fått IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

15 Mappevurdering av eller for læring
Vurdering av læring Viser utvikling Legger vekt på hva eleven har lært, hva eleven kan Legger vekt på produkter Krever ikke aktiv deltakelse fra elevene Vurdering for læring Støtter utvikling og læringsprosesser Krever aktiv deltakelse fra elevene Legger vekt på prosess og progresjon Refleksjon er viktigst IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

16 Fysiske eller digitale mapper?
Fysiske mapper, egnet til oppbevaring av papirbaserte dokumenter Digitale mapper, egnet til å lagre digitale produkter IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

17 Fordeler ved digitale mapper
Lettere å oppdatere Lettere å publisere for en større offentlighet Lettere å inkludere ulike skrivesjangre Lettere å bidra med multimedialt materiale Lettere å utvikle kollektive mappetekster Oppbevare, flytte, utvide, finne igjen IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo (fra Wikibøker )

18 Ulik grad av åpenhet i digitale mapper
Åpne Lukkede Kun eleven selv, samt lærer har innsyn Mappene ligger åpent på nettet, mens noen dokumenter er passord-belagt Elevene har innsyn i hverandres mapper i visse tilfeller Alle elevene har innsyn i hverandres mapper. Alt mappe-innhold er åpent for alle på nettet (Etter Hildegunn Otnes i (Dysthe 2003)) IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

19 LMS -muligheter og begrensninger
Fleksibel passordbelagt tilgang Struktur Lærerstyrt Alle arbeider, tilbakemeldinger og refleksjoner på ett sted Verktøy til støtte for grupper og samarbeid Tilgangshåndtering Mulighet til å lagre ulike sjangre og medieformer Hemmende i forhold til varierte og kreative vurderingsformer Vanskelig å flytte ?? IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

20 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

21 Samlemappe INDIVIDUELLLE OG FELLES PRESENTASJONS-MAPPER ELEVMAPPE:
Utvalgskriterier ELEVMAPPE: Utvalgte arbeider, både individuelle og gruppearbeider

22 Eksempler på arbeider – norsk vgs
Mappearbeid Presentasjon av eleven Intervju av medelev Personkarakteristikk Novelle Novelleanalyse Leserbrev Intervju Bokanmeldelse Teateranmeldelse Artikkel Til vurdering Tre tekster, en skal være på sidemål To tekster skal være lange (ca. 4 sider) En av tekstene skal være knyttet til arbeidet med noveller En av tekstene skal være en sakprosatekst IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

23 Elevenes egenvurdering
Hvilke tekster skal inngå i vurderingen? Hvorfor har du valgt akkurat disse tekstene? Hvilken tekst er du mest fornøyd med og hvorfor? Hvilken tekst er du minst fornøyd med og hvorfor? Hvordan har du jobbet med mappen? Har du hatt utbytte av responsen? Er det noe du ville gjort annerledes? IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

24 Noen egne erfaringer Uklar summativ vurdering
Vurderer det samme arbeidet flere ganger Rollekonflikt i vurderingsarbeidet Vektlegging ved summativ vurdering – mappearbeider/refleksjonsnotatet Krevende oppfølging underveis Gir kontinuerlig studentinnsats IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

25 Noen utfordringer Nødvendig digital kompetanse
Erfaringer med digitale mapper Vurderings- og responskompetanse Bredde eller enhetlig tilnærming? Grad av åpenhet Digitale mapper administrasjons- eller læringsverktøy? Fare for overproduksjon IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

26 Et eksempel fra USA Prøver nesten hver dag Karakter på alle oppgaver
Mappelevering av alle ukeoppgaver hver fredag Mappekarakter hver mandag Karakterbok hver 6. uke IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

27 Målsetting og refleksjon Egenvurdering og klare vurderingskriterier
Kontinuerlig vurdering IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

28 Noen nettressurser Uninetts temahefte om digital mappevurdering:
Skolenettet om mappevurdering: 10 steg til digital mappevurdering: Wikibøker er et bibliotek med gratis lærebøker og annet læremateriale. IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo


Laste ned ppt "Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google