Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Langtidslagring av elektroniske dokumenter For Høgskolen i Oslo, avdeling JBI Martin Bould Rådgiver, avdeling for elektronisk arkiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Langtidslagring av elektroniske dokumenter For Høgskolen i Oslo, avdeling JBI Martin Bould Rådgiver, avdeling for elektronisk arkiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Langtidslagring av elektroniske dokumenter For Høgskolen i Oslo, avdeling JBI Martin Bould Rådgiver, avdeling for elektronisk arkiv

2 2 Forskjellen mellom arkivmateriale og biblioteksmateriale  Arkiv består unike eksemplarer av dokumenter som blir til som ledd i utøvelsen av en virksomhet. Et arkiv kan bestå av trykte eksemplarer av dokumentet  Dokumentet er pr definisjon ikke mangfoldiggjort eller publisert.  Det håndskrevne bokmanuset – versus den trykte boken  Stortingsmeldingen – forarbeidene rånotater og underlagsmateriale

3 3 Lagringsmedier  Elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres til Riksarkivet skal normalt overføres på CD-R plater.  Reglene sier i dag at det skal være 2 kopier og at platene skal være standard 74 minutter 650 MB (dette kan endres) CD-R plater kopieres hvert femte år.  Vi kan etter avtale også godta båndformater så lenge det er lesbart med utstyret vårt.  Lagringsmedier er ikke viktig – alternative strategier vil være lagringsnettverk…..

4 4 Hva er et elektronisk arkiv?  Et arkiv er en samling informasjon som er mottatt eller skapt av et organ eller en person/familie som ledd i utøvelsen av en aktivitet/virksomhet.  Informasjonen må bestå av tilstrekkelig innhold, form, struktur og kontekst til at den kan dokumentere at aktiviteten har funnet sted.  Informasjonen kan være på et hvilket som helst format og lagret på et hvilket som helst medium (papir, tegning, foto, film, harddisk, magnetbånd osv.)  Informasjonen i et elektronisk arkiv er produsert ved hjelp av IT-verktøyer og lagret i et binært format på elektroniske medier.

5 5 Eksempler på elektroniske arkiver  De aller fleste administrative IT-systemer hos en arkivskaper er i følge definisjonen elektroniske arkiver. Dette kan for eksempel være:  Internadministrative systemer: - Journal- og arkivsystemer, dvs. systemer som styrer arkivering og gjenfinning av saksdokumenter. - Andre: Regnskapssystemer, Lønns- og personalsystemer.  Fagsystemer, dvs. systemer som ivaretar det spesielle fagområdet til den enkelte virksomhet: - Svært mange fagsystemer i offentlig forvaltning er saksbehandlings- eller klientsystemer. - Grunnlagsregistre, dvs. registre som inneholder nøkkel- informasjon til bruk i saksbehandligen. Mange av disse er felles for en hel etat eller for hele forvaltningen.

6 6 Strategier for bevaring av elektronisk informasjon  Teknologibevaringsstrategien: Vi bevarer både maskiner, programmer og data i orginalformat. - Urealistisk, depotene ville ende opp som tekniske museer.  Emuleringsstrategien: Vi bevarer programmer og data i originalformat. Egne programmer som emulerer (etterligner) operativsystemet på den opprinnelige maskinvaren må da utvikles (jf. Jeff Rothenburg). - Slike programmer finnes ikke i dag.  Migrasjonsstrategien: Vi bevarer bare data som er konvertert til et standardisert format. Dette format kan leses av programmer og maskinvare også i framtiden. - Vi må stadig konvertere (migrere) til nye formater etter hvert som teknologien utvikler seg.

7 7 Hva skal bevares – funksjonalitet eller transaksjoner?  Er det viktig å bevare funksjonaliteten i det opprinnelige systemet? - Ved langtidslagring skal vi ikke lenger registrere eller oppdatere informasjon i systemet. Det viktigste er at vi fortsatt kan søke i informasjonen.  David Bearman hevder at vi ikke bevarer arkiver med bevisverdi dersom målet med langtidslagring er å opprettholde (muligheten) for opprinnelig funksjonalitet.  Det er transaksjonene som er det egentlige arkivet. Men hva er transaksjoner? - I et personalsystem kan dette være f.eks. når du ble ansatt, forfremmet, pensjonert, de enkelte lønssutbetalingene osv.).

8 8 Logiske og fysiske enheter  Logiske enheter inneholder informasjon som naturlig eller arkivmessig hører sammen. - F.eks. saksdokumenter - saker - emner - serier - arkiver.  Fysiske enheter kan man se og ta på. - F.eks. papirark - omslag - mapper - arkivbokser.  Ved papirbaserte arkiver er det ofte sammenfall mellom de logiske og fysiske enhetene. - F.eks. kan en sak bestå av papirark lagt inn i et omslag. Ett emne (etter arkivkoden) består av omslag lagt inn i en mappe.  Ved elektroniske arkiver finnes det ingen slik tilknytning til fysiske enheter. Elektroniske arkiver er kun logiske (”virtuelle”).

9 9 Hva er et (elektronisk) dokument?  Et dokument er den minste enheten i et arkiv. - Engelsk arkivterminologi skiller mellom record og document. Norsk oversettelse: Arkivdokument, saksdokument.  I elektroniske systemer kan dokumenter lagres som enkeltfiler (f.eks. i Word- eller PDF-format).  Men dokumenter kan også lagres i databaseformat. - Fremstår som et dokument på skjermen, men er lagret som mange forskjellige felter i en database.  Hvordan skal vi langtidslagre dokumenter som er lagret i en databaseform?  Består egentlig ”rene” databasesystemer av dokumenter i det hele tatt?

10 10 Dokumenter og metadata  Arkiver (engelsk: records) består av følgende integrerterte komponenter: - Innhold (selve ”teksten”) - Form (layout, fonter, skriftstørrelse, innrykk osv.) - Struktur (den indre orden) - Kontekst (forholdet til omgivelsene)  Innholdet og formen er først og fremst knyttet til selve dokumentene.  Struktur og kontekst kalles ofte metadata. - I et elektronisk arkiv- og dokumenthåndteringssystem (som f.eks. er basert på Noark-4) er metadata ofte den informasjonen som er lagret i selve databasen (”journalen”).

11 11 Langtidslagring av elektronisk informasjon  IT-systemer kan ikke langtidslagres. - Dagens programvare ikke vil være kjørbar på framtidens datamaskiner.  Vi kan bare langtidslagre et uttrekk av dataene. - Dette uttrekket kan utgjøre all informasjon (innhold) som er lagret i systemet i form av tabeller eller dokumentfiler. Men vanligvis vil det dreie seg om et utvalg data (f.eks. hoved- tabellene eller eldre, uaktuell data som skal saneres).  Informasjon som er bundet til selve programvaren kan ikke langtidslagres. - Måten form, struktur og kontekst presenteres for brukerne på, er for en stor del avhengig av programvaren, og vil dermed ikke kunne bli bevart.

12 12 Forskjellige typer uttrekk  Tabelluttrekk: én tabell eksporteres til én fil. - Dette er den vanlige formen for avlevering. Dersom databasen har en komplisert oppbygning med mange tabeller blir tilgjengeliggjøring svært problematisk.  Dokumenter: ett dokument eksporteres til én fil. - Disse er enkle å håndtere hver for seg. Men antallet filer vil ofte bli svært stort. Dokumenter må alltid avleveres sammen med tilhørende databaseuttrekk (som da utgjør metadata).  Forenklede databaseuttrekk: informasjon fra flere tabeller blir eksportert til én eller noen få filer. - Kan gjøres i form av joins av tabeller eller være spesialdefinert. Slike uttrekk blir langt enklere å tilgjengeliggjøre.  Rapporter: én rapport skrives ut til én fil. - Filene tas ut i ”utskriftsformat” og er dermed umiddelbart tilgjengelig.

13 13 Rutiner for å håndtere avleveringer  Allerede når et system designes og programmeres bør det legges opp til rutiner for produksjon av avleveringsuttrekk.  Et system som stadig oppdateres og overskrives, kan f.eks. produsere et avleveringsuttrekk hvert år. Viser status på et gitt tidspunkt (”årgangsnitt”).  Overskrevet informasjon kan overføres til egne historiske logger, som det gjøres uttrekk av.  Dersom eldre poster etter hvert blir uaktuelle, kan det med jevne mellomrom oppstå behov for å sanere databasen. Avleveringsuttrekket består da av disse sanerte dataene.

14 14 Dokumentasjon (tekniske metadata)  Informasjon om form, struktur og kontekst i det opprinnelige systemet kan delvis opprettholdes ved at det avleveres dokumentasjon eller tekniske metadata i tillegg til selve datauttrekket.  Den viktigste dokumentasjonen er innholds- og strukturbeskrivelsen av uttrekket. Dette må dokumenteres detaljert og helt nøyaktig.  I tillegg må også selve IT-systemet dokumenteres, f.eks. i form av en datamodell. Den administrative sammenhengen, hovedrutinene i systemet, utveksling av data med andre systemer osv. bør også beskrives. - Denne dokumentasjonen kan f.eks. finnes i system- og driftshåndbøker, samt i brukerhåndbøkene.

15 15 Arkivformater for uttrekk fra databaser Datauttrekk fra databaser og registre kan langtids- lagres som tekstfiler (ASCII-kode) hvor poster og felter er strukturert på følgende måte:  Fast format - Fast felt og postlengde. Vanligvis ikke noe postskilletegn.  ”Kommaseparert” format - Feltene skilles med et spesialtegn (f.eks. semikolon). Postskilletegn er oftest linjeskift.  ”Tagget” format (SGML eller XML) - Skal foreløpig bare brukes ved avleveringer fra Noark-4.

16 16 Arkivformater for dokumenter  Ren tekst - ISO 8859-1: 1998, Latin-1, eventuelt ISO 8859-4: 1998, Latin-4 for samiske tegn  TIFF – Tag Image File Format, versjon 6 (Aldus/Adobe, 1992)  PNG – Portable Network Graphics  XML – Extensible Markup Language og subset-formatet XHTML  PDF – Portable Document Format. (PDF-A fra 2005)  For lyd- og video-sekvenser aksepteres følgende formater:  For digital lyd: MP3 (ISO 11172-3)  For digital video: MPEG2 (ISO 13818-2)

17 17 Avlevering fra Noark-systemer  Informasjon fra journal-databasen (tabellene): - Avleveres som tekstfiler i XML-format, strukturen i databasens tabeller opprettholdes med ”tagger”. - Hver tabell skal eksporteres til en egen fil. - En egen fil (NOARK.IH) inneholder overordnede opplysninger om tabellene som er avlevert.  De elektroniske dokumentene: - Avleveres i ett av de fire arkivformatene. Hvert dokument skal avleveres som en egen fil. - Fra tabellene skal de være en referanse (link) til dokumentene vha. dokumentenes filnavn (ISO 9660).  Elektroniske rapporter (utskrifter): - Avleveres også i XML-format. - Saks- og dokumentoversikt. - Kronologisk journal.


Laste ned ppt "1 Langtidslagring av elektroniske dokumenter For Høgskolen i Oslo, avdeling JBI Martin Bould Rådgiver, avdeling for elektronisk arkiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google