Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitalt arkivmateriale – arkivpakker - arkivdepot Av Børge Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitalt arkivmateriale – arkivpakker - arkivdepot Av Børge Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitalt arkivmateriale – arkivpakker - arkivdepot Av Børge Strand

2 Definisjoner • Digitalt arkivmateriale = elektronisk arkivmateriale: Materiale som er skapt digitalt • Dette må lagres og gjenfinnes digitalt • Må ikke forveksles med digitalisert arkivmateriale som er skapt i papirform, men senere digitalisert (eksempelvis materiale som publiseres via Digitalarkivet)Digitalarkivet

3 Hovedgrupper – digitalt arkivmateriale  Internadministrative systemer  Journalførings-/sak/arkivsystemer (NOARK)  Andre internadministrative systemer (regnskap, lønn, personal, tidsregistrering mm.)  Fagsystemer  registre/databaser: administrative registre, forskningsregistre, statistikkregistre  støttesystemer for spesielle typer saksbehandling, i økende grad med innebygde prosedyrer/automatiserte prosesser (kan være integrert med sak/arkivsystemer)  Andre: Digitale kart, multimediafiler etc.

4 NOARK  Norsk Arkivstandard  NOARK-3 – registrering og framfinning av papirdokumenter, dvs. saksarkivet er papirbasert  NOARK-4 – registrering, fremfinning og LAGRING av elektroniske dokumenter – ”fullelektronisk arkiv”  NOARK-5 – som N-4, men tilpasset integrering med fagsystemer  Alle NOARK-systemer har funksjonalitet for å produsere arkivuttrekk - en arkivpakke

5 Fagsystemer - noen kjennetegn  Mange fagsystemer er videreføring av manuelle registre/kartoteksystemer - ofte personregistre  Informasjon i strukturert form: I tabeller, rader, kolonner og celler  Informasjon lagres ofte i kodet form – først og fremst tallkoder (yrke, utdanning, bosted, sivilstand …)  Tilrettelagt for datautveksling i form av eksport/import  Data utveksles på tvers av institusjoner, etater, forvaltningsnivå og systemer – gjenbruk av data  Dette er egenskaper som vi kan bruke til å lage arkivpakker, selv om slike systemer ikke spesifikt har funksjonalitet for det

6 Fagsystemer – forts.  Egenutviklede systemer og ”skreddersydde” systemer - utviklet av én leverandør for én kunde – slike er unike, ikke standardiserte  ”Hyllevare” – flere systemleverandører utvikler systemer for samme formål, men ikke etter noen standard, formålet er felles, men løsningene varierer. Ofte situasjonen i kommuner.  Organisatorisk forankring som regel utenom arkivtjenesten  Svært ofte forankret i lov/forskrift - dette grunnlaget er bestemmende for funksjonalitet, innhold, utforming, organisatorisk plassering mm for de enkelte systemer  Men - dersom slike systemer inneholder ”NOARK- funksjonalitet” skal dette følge NOARK-standarden

7 Hva er en arkivpakke?  En kapsel (”container”) hvor et arkivobjekt er lagret som en selvstendig enhet, fast forbundet med all informasjon som kreves for:  å fremstille det på ny (”tekniske metadata”),  å forstå det som arkivmateriale, dvs. i sin opphavs- og brukssammenheng (”logiske metadata”/”bevaringsmetadata””  Pakkevarianter (iht. OAIS-standarden):  Avleveringspakke (SIP)  Bevaringspakke, typisk i et depot (AIP)  Brukspakke, dvs. tilpasset for tilgjengeliggjøring (DIP)

8 Eksempler fra kommunal sektor  De enkelte fagavdelinger har sine spesialiserte systemer / støttesystemer for sine fagfelt:  Oppvekst/barnehage/skole (BVPro, Extens, SATS mfl.)  Helsetjenesten (HSPro, Opus mfl.)  Eldreomsorgen (Gerica, NOTUS mfl.)  Sosialtjenesten (Socio, OSKAR mfl.)  Teknisk etat (Komtek, Arcidata, GISLine mfl.)  I tillegg kan det finnes egenutviklede systemer, spesielt fra dataalderens «barndom», men like fullt med bevaringsverdig informasjon

9 Basiselement i arkivpakke iht. OAIS - Open Archival Information System

10 Tekniske metadata  Metadata - ’data om data’, dokumentasjon av innholdet i en datafil, database osv. Kan finnes på papir, eller være integrert i en database.  Metadata må omfatte strukturbeskrivelse, postbeskrivelse, feltbeskrivelse, datatyper, kodelister, koblingsnøkler, relasjoner mellom tabeller,  Brukerhåndbøker er også viktig informasjon  Uten metadata vil informasjonen være utilgjengelig!

11 Verktøy for elektroniske arkiver i arkivdepot  Ark-N3 – visningsverktøy for Noark-3 uttrekk  Ark-N4 – test- og visningsverktøy for Noark-4 uttrekk  Disse utvikles av Riksarkivaren og distribueres fritt  Arkadukt – verktøy for tekniske metadata for tabelluttrekk etter ADDML-standarden  Utvikles av Riksarkivaren - distribueres fritt, men nyeste versjon er foreløpig ikke frigitt  Egenutviklede rutiner – det vil alltid være behov som ikke dekkes av standard applikasjoner. En rekke ulike verktøy kan brukes.


Laste ned ppt "Digitalt arkivmateriale – arkivpakker - arkivdepot Av Børge Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google