Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sunn og klimavennlig nedkjøling av norsk oljeøkonomi Og litt innsikt fra Holden-utvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sunn og klimavennlig nedkjøling av norsk oljeøkonomi Og litt innsikt fra Holden-utvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sunn og klimavennlig nedkjøling av norsk oljeøkonomi Og litt innsikt fra Holden-utvalget

2

3 Oljesalg er Norges største klimabidrag • 10 ganger større utslipp per år fra eksport av olje og gass enn i Kyotoregnskapet • Åpning av nye oljefelt avgjør hvor mye som kommer på markedet • Samtidig skaper presset i oljeøkonomien trangere kår for nye fornybare næringer

4 Har oljeinvesteringene løpt løpsk?

5 Holden-utvalget

6 Tradisjonelle råd: lønnsoppgjøret.. • For å redusere risikoen for en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor, bør den kostnadsmessige konkurranseevnen ikke svekkes. På lengre sikt er det trolig nødvendig med en forbedring, særlig dersom oljeprisen skulle falle markert. • En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs. Det vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet framover.

7 Helt nytt råd, som ingen snakker om: • Den høye aktiviteten i oljesektoren og de utfordringer dette har medført for lønnsdannelsen og annet konkurranseutsatt næringsliv, har ført til spørsmål om aktiviteten på sokkelen bør reguleres for å dempe presset i økonomien. • En forskyvning i tid av deler av virksomheten vil derfor kunne bidra til en jevnere makroøkonomisk utvikling og redusere størrelsen på kommende negative impulser. • Utvalget mener det er klare makroøkonomiske argumenter for å tilstrebe en jevn utvikling i petroleumsvirksomheten. • Det vil også bidra til å dempe kostnadspresset og styrke konkurranseevnen blant norske leverandører til oljevirksomhet på norsk sokkel og i utlandet

8 Noen konklusjoner….. • Norges langsiktige samfunnsinteresser er ikke nødvendigvis sammenfallende med Statoil eller andre oljeselskapers kortsiktige profittinteresser • Penger på bok (Oljefondet) er ikke like mye verdt om det fører til et varig svekket næringsliv etter at oljen er borte • Politisk styrt nedkjøling av investeringsnivået i oljesektoren kan være et klokt virkemiddel, ikke bare for klima, men også for næringspolitikken

9 Norsk olje og klimaet En nedkjølingsplan Helge Ryggvik Oslo 27. januar 2014

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Norge importerte i 2011 varer og tjenester for 508 milliarder kroner. Vi eksporterte for 889 milliarder. Salg av fisk og fiskeprodukter sto for eksempel for rundt 50 milliarder. Salg av metaller og andre industriprodukter for ca. 100 milliarder. Oljerelaterte varer og tjenester sto for en eksport på rundt 150 milliarder.

23 Januar 2014: Import 41, 3 milliarder NOK Eksport: 90,1 milliarder NOK Av dette sto olje og gass for 53, 9 milliarder NOK (Råolje 29,1, Gass 24, 7) Fastlandseksport (inkluderer oljeservice): 33, 9 milliarder NOK Eksportoverskudd: + 48,8 milliarder NOK (!!!). Kilde: SSB. Altså: Med ingen oljeinntekter, bare gass (hvis det hadde vært mulig) ville Norge fortsatt ha et stort eksportoverskudd. Budsjettert overføring til oljefondet for 2013 250 milliarder NOK, altså ca. 20 milliarder i måneden.

24 Hva må gjøres? Alle prosjekter som bidrar til å ekspandere oljevirksomheten ytterligere må stoppes umiddelbart. Stans umiddelbart planene om en utbygging av Sverdrup- feltet nå. Ingen ny letevirskomet i spesielt sårbare områder som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, de nye områdene i Barentshavet og områdene utenfor Jan Mayen. Sett umiddelbart i gang en utredning om hvilke felter som egner seg best for midlertidig nedstengning. Produksjon fra marginale felt kombinert med at en hvis andel av de mest lønnsomme feltene holdes tilbake, vil ha en positive sysselsettingseffekt, klimaeffekt og langsiktig økonomisk effekt så lenge oljeprisene er høye. Hvis oljeprisene skulle falle og bli liggende lave lenge kan man vri en større del av aktiviteten over mot mer lønnsomme prosjekter. En del av gassproduksjonen på norsk sokkel kan opprettholdes, men kun hvis den kobles til en omstillingsplan. Myten om den “rene” gassen må avlives.

25 Politiske virkemidler: Unnlat å åpne helt nye områder. Begrens omfanget av nye ordinære konsesjonsrunder. TFU-ordningen med små raske tildelinger må enten avvikles eller utformes til å bli et virkemiddel i en intelligent nedtrappingsplan hvor man kombinert tildelinger med at enkelte felt blir stengt ned for fremtiden. Den gunstige skatteordninger hvor oljeselskap uten produksjon får skatteletter ”på forskudd” i form av statlige overføringer må umiddelbart avvikles. Internasjonale oljeselskaper med andeler i felter hvor det utfra en samfunnsmessig vurdering er fornuftig å stenge midlertidig ned eller begrense produksjonen må kjøpes ut av staten hvis de motsetter seg nødvendig omstilling. Staten må bruke eierflertallet i Statoil til å tvinge frem en nedtrapping basert på at globalt klimaperspektiv og at nasjonalt samfunnsøkonomisk perspektiv.

26 Vi får en omstilling som er nødvendig for å hindre en global oppvarming Vi får en omstilling før den blir tvunget på oss, enten som følge av et nødvendig og mer effektiv globalt klimaregime, eller som følge av en økonomisk krise eller andre forhold som fører til fall i oljeprisen eller som følge av at ressursene tar slutt som følge av en alt for intens virksomhet. Vi får et godt samfunn som kan vare Vi beholder en svært verdifull ressurs for fremtidige generasjoner

27

28

29

30

31

32


Laste ned ppt "Sunn og klimavennlig nedkjøling av norsk oljeøkonomi Og litt innsikt fra Holden-utvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google