Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIDROIT KONVENSJONEN et hjelpemiddel i kampen mot ulovlig handel med kulturgjenstander. Seniorrådgiver Lyder Marstrander Riksantikvaren, Oslo 17-01-2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIDROIT KONVENSJONEN et hjelpemiddel i kampen mot ulovlig handel med kulturgjenstander. Seniorrådgiver Lyder Marstrander Riksantikvaren, Oslo 17-01-2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIDROIT KONVENSJONEN et hjelpemiddel i kampen mot ulovlig handel med kulturgjenstander. Seniorrådgiver Lyder Marstrander Riksantikvaren, Oslo 17-01-2008

2 UNIDROIT  Det internasjonale institutt for ensartet privatrett.  Etablert i 1926 som et hjelpeorgan for Folkeforbundet, reetablert i 1940 som et uavhengig interstatlig organ.  Medlemskap bare for stater som tiltrer UNIDROITs statutter  I dag 61 medlemmer, hvoriblant Norge (1951)  Finansiert av medlemslandene og den italienske stat.  Formål: å studere behov og metoder for å modernisere og harmonisere privatrett og spesielt forretningsrett.

3 Unidroit-konvensjonen Baserer seg på  UNESCO-konvensjonen 1970  Rådsdirektiv 93/7/EØF av 1993 Offisiell norsk oversettelse: St.prp. 85(1999-2000)

4 UNIDROIT-konvensjonen  Kap 1: Virkeområdet og definisjoner  Kap 2: Tilbakeføring av stjålne kulturminner  Kap 3: Retur av ulovlig eksporterte kulturminner  Kap 4: Prosedyreregler for krav om tilbakeføring som reises etter konvensjonen  Kap 5: Standard avslutningsbestemmelser.  Annex: Gjenstander som omfattes av konvensjonen

5 Stjålet kulturminne - definisjon  Stjålne gjenstander  Ulovlig utgravde gjenstander  Lovlig utgravde gjenstander, men beholdt ulovlig

6 Kap 2 – stjålne kulturminner  Den som har et stjålet kulturminne i sin besittelse, skal levere denne tilbake (art 3.1)  Krav om tilbakelevering innen 3 år etter at opprinnelig eier fikk vite hvor den var, dog ikke lenger enn 50 år siden tyveriet. Unntak: tyverier fra offentlige samlinger – ingen foreldelse utover 3 år  En statspart kan ved ratifikasjonen erklære at alle krav foreldes etter 75 år.  Godtroende eier har krav på kompensasjon

7 Definisjon av offentlig samling Samling som eies av:  Konvensjonsstat  Regional eller lokal myndighet  Religiøs organisasjon eller  Institusjon som er opprettet for et kulturelt, pedagogisk eller vitenskapelig formål som ansees å være i offentlighetens interesse.

8 Ulovlig eksport - definisjoner  Ulovlig utført fra et lands territorium  Gjenstander utlånt til for eksempel utstilling og utført legalt, men ikke returnert

9 Kap 3 Ulovlig utført  En partsstat kan anmode domstolen i en annen partsstat å gi pålegg om utlevering  Krav innen 3 år etter at man fikk vite hvor den var eller senest 50 år etter fristen for tilbakesendelse etter avtalen.  Domstolen skal vurdere visse betingelser for å gi pålegg om tilbakelevering  Godtroende eier har krav på kompensasjon.  Utgifter ved tilbakesendelse dekkes av anmodende stat.  Unntak: utførselen er ikke lenger ulovlig eller gjenstanden ble utført mens tilvirkeren levet eller innen 50 år etter hans død.

10 Ulovlig utførsel – Domstolens vurderingspunkter Utførselen av gjenstanden må i vesentlig grad gå utover et eller flere av disse punkter:  den fysiske bevaring av gjenstanden  gjenstandens helhet når det dreier seg om en sammensatt gjenstand  bevaring av informasjon - vitenskapelig eller historisk  tradisjonell eller rituell bruk av et urbefolkningssamfunn eller en stamme  eller gjenstanden må være av vesentlig kulturell verdi for den anmodende stat.

11 Krav til godtroende eier  Forholdene ved kjøp, bl.a. pris, inkludert selgers ”karakter”  Konsultert register over stjålne kulturminner  Konsultert tilgjengelige firma/statlig kontor  Andre tiltak som enhver fornuftig person ville gjort

12 Kap 4 Prosessbestemmelser  Bestemmelsene i kap 2 og 3 får anvendelse bare når handlingen er skjedd etter at konvensjonen trådt i kraft for vedkommende stat  Konvensjonen legitimerer ikke ulovlige transaksjoner fra før konvensjonen trådte i kraft.  Statspartene kan lage gunstigere regler for tilbakeføring av stjålne eller ulovlig gjenstander men er ikke bundet til å godta disse hvis de avviker fra konvensjonen.

13 POLICY UNESCO 1970 UNIDROIT Filosofi  Ikke tilbakevirkende  Ulovlig handel/tyveri  Ikke tilbakevirkende  Ulovlig handel/tyveri  Ulovlig eksport Ivaretar Opprinnelig eier enten privat eller statlig Legalt  Internasjonal enhetlig lov.  Hindrer tunge juridiske prosesser for å finne anvendbar lov i importlandet  Forutsigbare og mindre kostbare prosesser enn uten konvensjonene  Internasjonal enhetlig lov.  Hindrer tunge juridiske prosesser for å finne anvendbar lov i importlandet  Forutsigbare og mindre kostbare prosesser enn uten konvensjonene Ratifika sjon Begge konvensjoner bør ratifiseres

14 Operasjonelle aspekter UNESCO 1970 UNIDROIT Virke- område  Hindre ulovlig handel  Tilbakeføring av stjålne objekter  Tilbakeføring av stjålne og ulovlig utførte objekter Hvem kan kreve  Statspart gjennom diplomatkanaler  Individ dersom nasjonale lover tillater  Statspart eller individ for stjålne objekter  Statspart for ulovlig eksporterte Hvorledes •Interstatlig samarbeid i diplomatiske kanaler •Privatrettslig og bruk av importlandets domstoler Tidsbe- grensning •Ingen tidsbegrensninger uten i nasjonale lover •Tidsbegrensninger Konse- kvenser for eier •Kompensasjon til uskyldig eier •Kompensasjon til godtroende eier etter kravsliste

15 Endringer i norsk lov  Kulturminneloven – regler om tilbakeføring av ulovlig utførte kulturgjenstander fra EØS-området.  Lov om hevd fra 1966 - avtale med fremmed stat  Lov om godtroendeerverv av 1978

16 KulturminnelovenKonvensjonen § 23a Art 3 og 5 § 23b 1.ledd 2.ledd 2.ledd Art 3.1, 5.2 Art 4.1, 4.5, 6 § 23c Art 5 § 23d 1. ledd 2. ledd 2. ledd 3. ledd 3. ledd 5. ledd 5. ledd 6. ledd 6. ledd Art 5.1, Art 5.2 Art 3, 3-5, Art 5, 5 Art 6, 4 Art 7 § 23e Art 6.3 § 23f

17 Hvorfor er UNIDROIT viktig?  Økende ulovlig handel med kulturgods  Solidaritet med eksportlandene, problemet må holdes varmt internasjonalt  UNIDROIT ser på problemet som retur av kulturarv, ikke handel.  Nasjonal lov spriker, utnyttes  Lettere å håndtere – privatrettslig  Setter krav til godtroende eier  UNESCO anbefaler at begge konvensjoner ratifiseres


Laste ned ppt "UNIDROIT KONVENSJONEN et hjelpemiddel i kampen mot ulovlig handel med kulturgjenstander. Seniorrådgiver Lyder Marstrander Riksantikvaren, Oslo 17-01-2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google