Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri

2 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. Mål: Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh

3 Satsing på energi- og klimateknologi Sitater fra avtalen: •Reduserte klimagassutslipp og varige energireduksjoner i industrien •Støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien •Relevant for industrien som bruker og leverandør •Skal bidra vesentlig til kompetanseutvikling i Norge

4 Øremerket: "tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp i industrien på sikt" En gradvis styrkning av energifondet

5 Forretnings- utvikling FoU Markeds- introduksjon Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Demonstrasjon Markeds- introduksjon Markeds- utvikling Et sømløst norsk virkemiddelapparat Teknologi "push" Marked "pull" Akademia Teknologileverandør TeknologileverandørKunde

6 …% 5. Manglende bevissthet og kompetanse 4. Begrenset tilgang på kapital 3. Manglende bedriftsøkonomisk attraktivitet 2. Umoden teknologi Samlet Potensial 100 % TeknologiutviklingAdferdsendringMarkedsutvikling 27,6 TWh 5,1 TWh Et bredt tilbud som reduserer barrierene Program Fjernvarme Program Ny energi- og klimateknologi i industri Investeringsstøtte Energibruk Industri Varmesentral Industri Eksisterende bygg og anlegg Program Forprosjekt Energibruk Industri Program Introduksjon av Energiledelse 1. Manglende ekstern infrastruktur

7 Introduksjon av Energiledelse i industri og Anlegg

8 Programmet er innrettet mot •Registrerte foretak og virksomheter som driver produksjon i Norge •Søknaden skal være knyttet til et geografisk definert produksjonssted •Søker skal være beslutningstaker for investeringen •Bedrifter med energibruk lik eller større enn 1 GWh •Lokalisert i Norge eller på norsk sokkel •Støtte intill 50 % av kostnaden og begrenset til 200.000 i forenklet og 1.000.000 i ambisiøs

9 9 Forutsetninger og viktige elementer -Energi – og klimaresultat -Investeringsstøtte -Løfte fram prosjekter som ikke har tilstrekkelig bedriftsøkonomisk lønnsomhet -Risikoavlastning og fokus på prosjektene.

10 Energibruk Industri •Energibruk Industri: •Investeringsstøtte  Enkelt tiltak for energieffektivisering  Porteføljer av tiltak  Min 100.000 kWh/år  Gj.føringstid - søk når du er klar!  Ingen søknadsfrist  Merkostnader ved å strekke seg litt lengre

11 11 Felleskjøpet Kambo – ny fôrfabrikk Ny fôrfabrikk totalinvestering 170 mill -Søtte til mer energieffektiv fabrikk -6,3 mill i støtte -7,3 gWh spart energi

12 12 Nortura Herland Ny fabrikk – utvidelse. Energigjenvinning Fryselager – oppvarming Støtte 12 mill Energiresultat 10 GWH

13 13 •Veianlegg (f.eks utskifting og styring av veilys, tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg) •Kai- og havneanlegg (f.eks kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai) • Oppdrettsanlegg (f.eks belysning, foringsanlegg, vannpumper) •Elektrisk banedrift (f.eks tilbakemating av bremseenergi, strømforsyning til parkerte tog, klimaanlegg i tog, isolasjon av togsett, energieffektiv drift) •Utendørs idrettsanlegg (f.eks belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg) •Vann, avløp og renseanlegg (f.eks utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg) •Underholdningsanlegg •Mv. Enovas "åpen klasse" Program for energitiltak i anlegg – målgrupper og typiske tiltak

14 Program for energitiltak i anlegg – kriterier •Omfatter permanente anlegg eller anlegg av permanent karakter •Skal utløse prosjekter som ikke har tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet •Prosjekter må gi energiresultater (> 100 000 kWh/år) i form av •energieffektivisering •konvertering fra el og fossile brensler til fornybar energi •økt fornybar energiproduksjon •Utnyttelse av kommersielt tilgjengelig teknologi •Enkelttiltak eller portefølje av flere tiltak •Løpende søknadsbehandling, 4-8 uker saksbehandlingstid 14

15 Program for energitiltak i anlegg - støttenivå •Støtte gis i form av investeringstilskudd •Søker på det støttenivået som er nødvendig for å utløse investeringsbeslutning •Prosjekter med kortere inntjeningstid enn 5 år forutsettes gjennomføres uten støtte •Vurderes ut i fra godkjente ekstrakostnader forbundet med å gjennomføre tiltaket/tiltakene, lønnsomheten og kostnadseffektivitet i kr/kWh energiresultat 15 Husk å søke før prosjektet settes i gang!

16 Ny energi- og klimateknologi i industri Enovas teknologistøtte i et innovasjonsløp

17 Ny energi – og klimateknologi i industri •Rettet mot innovasjoner ved produksjonsbedrifter i Norge •Knyttet til produksjonsprosessen •Energieffektivisering/konvertering/produksjon •Både energi- og klimamål •Kommersielle installasjoner •Reell drift over to år •Positiv kontantstrøm fra drift •Utsløsende støtte til fysiske installasjoner: •Opptil 50 % av merkostnader Hydro Årdal, Foto: Hydro AS Eramet Sauda, Foto: TU/Mona Sprenger

18 Energi- og klimateknologi - hva ser Enova etter? Målsatte resultater: •Innovasjons høyde •Energi- og/eller klimaresultat Prosjektet må være modent nok: •Nær investeringsbeslutning i fysisk utstyr •Konsesjoner/offentlige tillatelser må foreligge Det må være bruk for støtten: •Enovas støtte skal være utløsende Tredjepartsverifikasjon av teknologi og selskap er en fordel og kan bli gjennomført som en del av søknadsprosessen Gjennomføringsevne: •Realistiske og definerte planer •Solide aktører • Hvem skal gjøre hva? •Realistisk finansieringsplan Videreføring av teknologi: •Spredingspotensialet for teknologien •Kompetanseoppbygging Inngåelse av avtale med Enova om for videre utvikling og bruk av teknologien

19 Støtte til norsk industri - eksempler 19 •Ny produksjonsmetode for høyfast kjetting Nøsted Kjetting

20 20


Laste ned ppt "Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google