Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen Vannklyngens generalforsamling 26.03.09 Anne H. Gausdal, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen Vannklyngens generalforsamling 26.03.09 Anne H. Gausdal, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen Vannklyngens generalforsamling 26.03.09 Anne H. Gausdal, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon

2 VRI Vestfold 10-årig prosjekt 2007-2017 Eies av: VerdiSkaping Vestfold (VSV) Finansieres av:50% NFR, 25% VSV, 25% egeninnsats Leder for styringsgruppen:Regiondirektør, Einar Røsås, NHO Prosjektleder: Førsteamanuensis, PhD, Anne H. Gausdal, HVE Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI

3 VRI VESTFOLD Hovedmål: VRI Vestfold skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv gjennom å styrke samhandling i og mellom bedrifter sammen med FoU-institusjoner. Dette gjøres innenfor særskilt definerte næringsmiljøer med internasjonal fremtidsprofil. Delmål: •Sterk vekst og utvikling av bedrifter i de definerte næringsmiljøene og etablering av nye bedrifter med internasjonalt potensial med støtte i VRI- virkemidlene •Oppskalering av samhandling mellom bedrifter og FoU-miljø for å utnytte og utvikle forsknings- og innovasjonsfaglig kompetanse •Utvikle attraktive miljøer som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft •Kraftig styrke FoU-miljøets evne til å samhandle med bedriftene •Økt forskning med relevans for næringsmiljøenes og regionens utvikling innenfor fagene innovasjon, entreprenørskap, klynger og ledelse av kunnskapsbedrifter

4 VRI Vestfold  Satsningen er resultat av en lengre prosess forankret i VSV, som valgte å satse spesielt på 3 næringer:  Mikroteknologi og elektronikk  Næringsmiljø for vannbehandling  Engineering- olje og gass I tillegg pågår forprosjekt i næringsmiddel og kulturnæringerr

5 Budsjett VRI Vestfold 2009 Budsjett AndelDelpr. 20082009av FTotalsum A Mikrotek/elektronikk (HVE)1 900 0001 050 000250 0001 300 000 B Vann (HVE)1 100 0001 050 000200 0001 250 000 C Maritim Engineering (HVE)750 0001 050 000250 0001 300 000 Næringsmiddel500 0000 Kulturnæringer500 0000400 000 F Innovasjonsprosesser (AFI)900 0001 100 000 Sum samhandlingspr.5 700 0004 250 000 Sentrale midler00 Samhandlingsarena0150 000 Prosjektledelse / koordin.750 000800 000 Sum sentrale midler750 000950 000 Høgskolen som regional aktør (HVE)800 000 Demokratisering av innovasjonspr. (AFI)800 000 Sum forskerprosj1 600 000 Sum VRI Vestfold8 050 0006 800 000

6 Organisasjonskart VRI Vestfold Styringsgruppe Prosjektleder Prosjekt A Mikro-teknologi/ Elektronikk Delprosjektleder Prosjekt B Næringsmiljø for Vann-behandling Delprosjektleder Prosjekt C Engineering -Olje og Gass Delprosjektleder Prosjekt F Innovasjons- prosesser i A, B, C, mat og kulturn æ ringer Delprosjektleder Forskerprosjekt 1 Demorkatisering av regionale innovasjons- prosesser Delprosjektleder Forskerprosjekt 2 Høgskolen som regional aktør Delprosjektleder Adm. koordinator

7 Budsjett VRI – delpr B Vann TekstTimerSum Totalbudsjett 1 250 000 Egenandel bedriftene368-312 500 Penger til disposisjon 937 500 Delprosjektleder Anne H. Gausdal300249 000 Hanne C. Gabrielsen, team internasjonal.10078 000 Timer AFI150150 000 TU - drift Vannklyngen 100 000 Medlemsskap vannklyngen HVE 10 000 Stipend nærings PhD* 50 000 Gjesteforel UMB 50 000 Forprosjektmidler: 250 500 •NIVA 60 000 •Andre forprosjekt 190 500 Sum 937 500

8 FoU basert Innovasjon - Tenketank •To hovedformer for innovasjon –STI – Science, Technology and Innovation –DUI – Doing, Using and Interaction •Hovedfokus i Vannklyngen har hittil vært på DUI •VRI skal også bidra til å øke STI –Derfor prioriteres FoU-forprosjekt i budsjettet for 2009 •VRI er forløper til Regionale forskingsfond!! –Som kommer i 2010 –Første søknadsfrist høsten 2009 •For å utvikle gode idèer til FoU-forprosjekt inviterer vi medlemsbedriftene i Vannklyngen til tenketank kl 09-15 den 25. eller 29. mai –Organiseres av forskere fra HVE og AFI –Bedriftene kan jobbe deler av dagen alene, men må jobbe noe sammen

9 9 Forskningsaktivitet i og på Vannklyngen •Høgskolen tok første initiativ for å danne klyngen h06 –Utløste idè som TU & NHO hadde –TU tok deretter ledelsen •Deltagende forskerstøtte til utvikling av klyngen fom v07 –Interaktiv bruk av kompetanse om klyngeutvikling •Spørreundersøkelse om nettverksaktivitet v08* •Forskerstøtte til teamene fom oppstart v08 –Internasjonalisering –ManTek •Forskningsintervjuer om klyngeutviklingen h08* •Innsamling av sekundærdata* •Skriving av forskningsartikler for publisering* * Ikke finansiert gjennom VRI delprosjekt B Vann (HVE, stipend, forskerpr. VRI)

10 Resultater fra spørreundersøkelsen våren 2008 •Data samlet inn via telefonintervju m 22 bedrifter/virksomheter som har vært aktive i Vannklyngen

11 Samarbeid med forskningsinstitusjoner •13 av 22 bedrifter samarbeider med 1-4 forsknings institusjoner •5 med NTNU •3 med SINTEF •3 med Høgskolen i Telemark •11 samarbeider enkeltvis med andre forsknings inst. Bare to av disse utenfor Norge •US Army research •Universitetet i Berlin

12 Hvilke basisteknologier benyttes i utvikling og i produkter? •15 kjemi •10 fysikk • 8 biologi • 6 mikrobiologi • 4 geologi/geoteknologi •12 andre basisteknologier (enkeltvis)

13 Utdanningsnivå •Ufaglærte82 •Fagbrev153 •Ingeniør / bachelor84 •Siv.ing / master77 (16*) •PhD12 (6*) * Tel-tek

14 Ubesatte ingeniør/ba stillinger •6 Maskin, mekanisk •4 Design, konstruksjon, dak/dap •4 Prosessteknikk •3 Kjemi •1 Elektro •1 Samferdsel •1 Biologi

15 Ubesatte siv.ing./master stillinger •1 Prosjektleder •1 Geologi (evt PhD) •1 Mekanisk •1 Design •1 Prosess •1 Kjemi •Konstant behov for alle

16 16 Results after 2 years •Significantly increased network contact 2006- 2007 –frequency of contact increased 30,5 % –feeling of closeness increased 28,9 % –Increased know-who competence •1,5 year ago these firms and people were mostly strangers •18 of 22 firms wanted to share personell and knowledge with other NWC firms •A shared personnel recruitment campaign –3 joint exhibition-stand participation •Customer cooperation •Several joint technology development projects, also among competitors

17 Resultater forts. •Utvikling av metoden nettverks IGP –I praksis og konseptuelt •Høgskolen i Vestfold har bevilget en stipendiatstilling som skal jobbe med innovasjonsledelse i en eller flere bedrifter i Vannklyngen fra 2009-2013 –Er lyst ut, søknadsfrist 30.04.09 •På et åpent spørsmål om hva som har vært den viktigste enkelthendelsen i Vannklyngen så langt, svarte alle våre informanter at det var: Opprettelsen av team

18 18 Interaction between team level and network level Plenary network level •Starting building relationships by network IGP •Formal level •Increased knowledge about other firms •External members increased proudness and network identity Team level •Continued building relationships and trust by network IGP •Informal level •More personal •Personal engagement •Mobilised members •Creating stronger enthusiasm around the network Reinforces

19 Rekruttering til team •De teamene vi har tar gjerne inn flere aktive bedrifter •Vi kan etablere nye team •I følge vedtektene våre skal alle medlemsbedrifter være aktive i minst et team eller styret


Laste ned ppt "1 VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen Vannklyngens generalforsamling 26.03.09 Anne H. Gausdal, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google