Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gisle Henden AGENDA VALG AV STRATEGISKE MÅL MÅLHIERARKI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gisle Henden AGENDA VALG AV STRATEGISKE MÅL MÅLHIERARKI."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gisle Henden AGENDA VALG AV STRATEGISKE MÅL MÅLHIERARKI

2 2 Gisle Henden Strategisk analyse Strategiske valgStrategi-implementering Ekstern AnalyseVisjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Vekting av kriteriene Beslutnings- kriterer Evaluering av Valg-alternativene Lede endring Analyse & Intuisjon Utforske & Utnytte Strategi-prosessen

3 3 Gisle Henden Hva er Strategi?  Mål, valg og aktiviteter,  som støtter direkte opp om den ide og egenart bedriften forsøker å virkeliggjøre,  på en måte som er forenelig med hva eiere, ansatte, kunder og samfunnet ønsker.

4 4 Gisle Henden Hva er Strategi? Ved å stille bla. disse spørsmålene kan vi finne vår unike strategi:  Hva er vår forretningside? Hva er vårt produkt/tjeneste?  Hva slags bedrift er vi egentlig? Hva er vår egenart?  Hva slags bedrift ønsker vi å være? Hva er våre mål og visjon?  Hva er vi gode til? Hva bør vi være gode til?  Hva kan vi, som andre i vår bransje ikke kan?  Er det vi gjør i dag med på å utvikle oss akkurat dit vi vil?  Gjør vi ting som ikke støtter opp om det vi ønsker å få til?  Hvordan kan vi utvikle oss i retning av vårt fulle potensiale?  Hvilke mål bør vi ha og hvilke valg må vi da gjøre?  Når bør vi gjøre disse valgene? På hvilket verdigrunnlag?  Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

5 5 Gisle Henden Hva er Strategi? Det er viktig å skille mellom våre overordnede/ strategiske mål og de midler vi benytter for å nå disse målene. De midler eller ressurser vi benytter, bør bla. være:  Unike, dvs. at det er bare vi som har de (VRIO-analyse).  Effektive  Gi langvarige fortrinn (Er det lett for konkurrenter å kopiere de?)  Generere verdi over tid, uten å forringe miljøet!  Bidra til at vi kan utføre de samme aktivitetene som konkurrentene, men med f.eks. bedre kvalitet, pris, effektivitet.  Etisk forsvarlige.  Midler er redskap/ressurser, vi bruker for å nå mål.

6 6 Gisle Henden Hva er Strategi? Det er også viktig å skille mellom strategiske mål og de aktiviteter vi utfører for å nå disse målene. De aktiviteter vi utfører, bør bla. bidra til:  En god posisjonering i bransjen (ref. Flycaset i Porter artikkelen).  En verdikonfigurasjon som er hensiktsmessig for vår type organisasjon.  Gjenspeile et bevisst forhold til de generiske strategier (ref. Porter).  Dette ble belyst i internanalysen.

7 7 Gisle Henden Våre Strategiske Mål skal derfor:  Presisere og operasjonalisere:  Vår visjon og forretningsidé  Vår egenart og kjerne-identitet  Inkludere vårt verdigrunnlag  Fokusere på våre strategiske problemstillinger  Fokusere på våre strategiske valg  De bør struktureres gjennom et målhierarki

8 8 Gisle Henden Hva er målet og meningen med ditt liv? Prøv å svar på disse to spørsmålene;  What do I absolutely have to be or do in my life?  WHY?

9 9 Gisle Henden If you don’t know where you are going, you will end up somewhere else!

10 10 Gisle Henden MÅLHIERARKIET & PROCON verktøyet:  Hjelper oss til å presisere og fokusere våre:  Strategiske/Overordnede mål  Egenart, kjerne-identitet  Verdier og preferanser.  På denne måten får vi en rasjonell beslutningsprosess og en god beslutning.

11 11 Gisle Henden Den strategiske problemstillingen dere jobber med i oppgaven:  Bør derfor være svært viktig for virksomheten. Dvs. at den bør ha gjennomgripende konsekvenser for store deler av virksomheten. Ofte involverer den store deler av ressursgrunnlaget bedriften har til rådighet. Ofte har den også langsiktige konsekvenser og det valget bedriften gjør, er gjerne irreversibelt………...  Det er lurt å identifiser hvem beslutningstakeren(e) er.  Vedkommende må ha beslutningsmakt over de aktuelle handlingsalternativ.  Det er også viktig å spørre vedkommende om hvilket verdigrunnlag og kriterier som legges til grunn for valget. Spør også om rangering av kriteriene.

12 12 Gisle Henden Handlingsalternativer:  Handlings-alternativene i prosjektoppgaven, må også være av strategisk art.  For at det skal være et poeng å benytte beslutningsanalyse, kan ikke ett av handlings- alternativene være det opplagte svaret.  Handlingsalternativene må derfor være gjensidig utelukkende (Bedriften kan ikke si som Ole Brumm; ja takk til begge deler).

13 13 Gisle Henden Hva er Verdifokusert tenkning?  Beslutninger er alltid basert på verdier/verdigrunnlag.  For å finne vårt verdigrunnlag må vi ha innsikt i vår egenart og kjerne-identitet. Hvem er vi?  Verdifokusert tenkning kombinert med beslutnings-analyse gjør det lettere å foreta valg.  Vi spør; Hva er verdifult for hvem? Hva er viktig for deg som beslutningstager? Hvorfor?  Fokus er på det å maksimere det som støtter vår kjerne-identitet - minimere det som ikke gjør det.

14 14 Gisle Henden Verdifokusert tenkning vil vanligvis:  Gjøre det lettere å evaluere komplekse og svært forskjellige handlingsalternativer.  Bidra til god strategisk tenkning.  Gjøre det lettere å evaluere handlings-alternativene vi har.  Gjøre det lettere å identifisere nye muligheter.  Hjelpe oss i forhandlinger, særlig hvis vi kjenner motpartens verdigrunnlag og klarer å ta hensyn til dette.  Bidra til konsistens mellom beslutninger.  Bidra til bedre kommunikasjon.

15 15 Gisle Henden Hva er dine verdier? Bruk litt tid og prøv å finne de tre viktigste verdiene dine. Prioriter dem. Hvorfor er dette dine viktigste verdier?

16 16 Gisle Henden Verdi-debatt: Hva mener vi om at det var 56 daglige avganger mellom Trondheim og Oslo?

17 17 Gisle Henden Verdi-debatt  Hva mener vi om Gasskraft-saken?  Hva mener vi om grunnvannsproblemet på Gardermoen?  Hva mener vi om røykeloven?  Hva mener vi om EU-medlemsskap?  Hva skal vi stemme til høsten? Hvorfor?  Hva mener vi om Kyoto-avtalen?  Hva mener vi om Rakett-skjoldet?  Hva mener vi om Menneskerettigheter og Kina?  Hva mener vi om studentavgiften på BI?  I og med at vi har tatt feil så mange ganger før, så er det kanskje vanskelig å være sikker nå?

18 18 Gisle Henden MÅL-MIDDEL  Det er ofte vanskelig å skille mellom mål og midler.  Midler er redskap/ressurser for å nå mål.  Forholdet mål-middel kan tydeliggjøres ved å spørre hvem målene gjelde for? Er det beslutningstakeren, ansatte, eiere, kunder, eller andre? Hvorfor skal noen prioriteres?  Forholdet mellom mål og middel kan tydeliggjøres ved å se det i forhold til:  Visjon - forretningsidé – overordnede mål, verdigrunnlag  Beslutnings-syklus(er) (er den/de kortsiktige eller langsiktige)?  Individuelle og kollektive prosesser.  Interne og eksterne forhold.

19 19 Gisle Henden Målsøkeprosessen  Identifisering av mulige problemområder  Brainstorming: –Hva er viktige mål i denne sitasjonen? –Hva må ofres for å få til hva? –Få frem alternativer: Hvilke er gode og hvilke er dårlige?  Identifiser beslutningstaker  Hva innvirker på måloppnåelse?  Er målene målbare?  Definisjon av enhet og måleskala

20 20 Gisle Henden Åpne og Lukkede MÅL  Lukkede mål:  Gir uttrykk for hva man er fornøyd med.  Eks. 50% markedsvekst, 350 nye studenter.  Åpne mål:  Åpne mål forteller mer hva virksomheten (eller personer) anser som verdifullt.  I målhierarkiet bør det bare benyttes åpne mål.  Eks. Maksimere nytte, maksimere markedsandel, minimere skade.

21 21 Gisle Henden MÅLHIERARKIET  Fra det åpne og generelle, til det mer spesifikke og begrensede.  Det må være en målkonflikt (horisontalt). Vi kan ikke gjøre alt vi har lyst til…….. Vi kan ikke gi de ansatte både dyr julepresang og sydentur, selv om begge disse delmål kan bidra til det overordnede målet om trivsel og effektivitet på jobben.  Det må være konsistens (vertikalt). Delmålen må støtte opp om hovedmålet på en logisk måte.

22 22 Gisle Henden Oppbyggingen av målhierarkiet Maks. nytte Maks. trivselMin. kostnad Maks. markeds andel Min. lager- kostnad Min. andre kostnader Maks. julegave Maks. salg Maks. antall dyktige selgere Kr.% av omsetning% av lønnAntall Hovedmål Delmål Kriterier “Måleskala”

23 23 Gisle Henden Krav og anbefalinger ved utarbeidelsen av et målhierarki Krav –Kr./penger kan ikke være måleskale for mer enn ett kriterium. –Alle viktige beslutnings- punkter skal være med. –Det må være konflikt i mellom ulike delmål/kriterier. Anbefalinger –Maksimalt tre nivåer (måleskala ikke medregnet). –Antall kriterier bør ligge mellom 4 og 10.

24 24 Gisle Henden HOVED-MÅLET:  Må være tett koblet til visjon, forretningsidé og egenart.  Må støtte opp om vår kjerneidentitet og potensiale.  Må bidra til at vi anvender våre ressurser optimalt.  Må bidra til at våre kjerne-aktiviteter styrkes.  Er ofte retningsgivende.  Inkluderer vårt verdigrunnlag.  Gjenspeiler ofte beslutningstakers genuine interesse og motivasjon. Denne er subjektiv.

25 25 Gisle Henden DEL-MÅLENE:  Må støtte opp om hovedmålet, på en logisk måte.  Må være retnings-bestemmende: Det betyr at det må fremgå klart om vi ønsker mer eller mindre av de.  Vær fordomsfri i valg av delmål, få med både pluss og minus.

26 26 Gisle Henden Kriterier  Fullstendig: Alle viktige kriterier og hensyn skal være med og uvesentlige kriterier utelatt.  Sparsommelig: Ikke mer enn 10 kriterier, ikke mindre enn 3-4.  Påvirkbart: Beslutningstaker må kunne påvirke.  Målbart: Kriteriene må være målbare og forståelige. De tillegges subjektive vekter slik at det fremgår hvilke som er viktigst.  Ikke overlappe: Ett kriterium bør ikke dekke ett annet.  Operasjonelle: Det må være mulig å regne ut konsekvenser, gjøre analyse og forhåndsberegne hvordan handlingsalternativene kan påvirke oppfyllelsen av målene.

27 27 Gisle Henden Måleskalaer  Kroner (penger) bare en gang  Ikke mer enn 2-3 subjektive skalaer (1-10 / Likert skala)  Eksempler: Antall xx, % av xx, andel av xx

28 28 Gisle Henden Beslutningen –Beslutningen vil være basert på: •kvantitativ preferanseanalyse (Pro & Con) –kriteriene –Handlings-alternativer –konsekvenser –Mål-rangeringer –Beslutnings-tabell •Kvalitative vurderinger Dette går Sverre gjennom neste gang.

29 29 Gisle Henden Beslutningstabell Handlingsalternativer Kriterier for valg De ulike alternativenes “score” for hvert kriterium Problemdefinisjon og analyse Visjon, virksomhetsidé og verdier Målhierarki

30 30 Gisle Henden Eksempel:  Strategisk problem: Det ser ut til at flyene vi har i dag ikke bidrar optimalt til selskapets mål.  Handlingsalternativer:  bytte hele flyparken  bytte deler av den  beholde den gamle

31 31 Gisle Henden Maksimere total nytte Minimere kostnaderMaksimere kvalitetMaksimere kap.utnyttelseMinimere miljøulempe Maksimere pålitelighet målt i: regularitet Maksimere servicegrad målt i: servicegrad Maksimere pasasjerer målt i: antall Maksimere kap.utnyttelse pr. frekvens målt i % Minimere luftforurensing målt i: ant. Partikler i luft Minimere støy målt i: decibel Minimere driftskostnader målt i: kr. Maksimere sikkerhetsgrad målt i: sikkerhetsindex

32 32 Gisle Henden Eksempel: Du er ung og lurer på hva du bør bruke livet ditt til? 1 Studere? 2 Jobbe? 3 Ingen av delene?

33 33 Gisle Henden Yrkesvalg Minimere stressMaksimere autonomiMaksimere lønnMinimere arb.tid pr. uke Minimere antall dager du må være på kontoret Maksimere antall dager du kan jobbe hjemme Maksimere årslønn Maksimere lønn totalt i et livsløpsperspektiv Minimere antall arb. dager pr. uke Minimere arb. tid pr. dag Minimere arbeidstimer pr. år Redusere personlige utgifter?Maksimere overtidslønn? Redusere ambisjoner

34 34 Gisle Henden Maksimere total nytte Maksimer renommé Maksimere inntekter (målt i kroner) Maksimere fritidMaksimere trivsel Maksimere ferie (målt i uker) Minimere arbeidstid (målt i timer pr. uke) Maksimere autonomi (målt i % selvstendige arbeidsoppgaver) Maksimere fleksibilitet (målt i % timer) Maksimere status (målt ved subjektiv skala 1-9) Maksimere utfordring (målt ved subjektiv skala 1-9)

35 35 Gisle Henden Strategisk analyse Strategiske valgStrategi-implementering Ekstern AnalyseVisjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Vekting av kriteriene Beslutnings- kriterer Evaluering av Valg-alternativene Lede endring Analyse & Intuisjon Utforske & Utnytte Strategi-prosessen

36 36 Gisle Henden Spørsmål & Tilbakemelding? Forelesningen i dag? Gruppe-presentasjonene? Prosjekt-oppgaven? Neste forelesning? Pensum & artikler?


Laste ned ppt "1 Gisle Henden AGENDA VALG AV STRATEGISKE MÅL MÅLHIERARKI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google