Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetshelse-aktivitet-arbeid. Faktorer av betydning i møte med innvandrere, Sverre Varvin, Dr. Philos Psykoanalytiker, Psykiater Forsker Nasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetshelse-aktivitet-arbeid. Faktorer av betydning i møte med innvandrere, Sverre Varvin, Dr. Philos Psykoanalytiker, Psykiater Forsker Nasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetshelse-aktivitet-arbeid. Faktorer av betydning i møte med innvandrere, Sverre Varvin, Dr. Philos Psykoanalytiker, Psykiater Forsker Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

2 Immigrasjon – eksil • Immigrasjon og eksil: hjemmets og kroppens psykologi • Huset er rammen om det hjemlige • Hjemmet representerer vår sjelelige og kroppslige historie • Det som forener flyktninger/immigranter er tapet av det hjemlige og nødvendigheten av å skape et hjem i det fremmede

3 Traumatisering - Smerte • Ekstrem traumatisering: - kroppen som container for psykisk smerte - psyken som arena for kroppslig smerte Krenkelsen Kroppens grenser Kroppens funksjon for selvfølelsen Kroppen og arbeidet

4 Flyktningers mentale helse; survey • 6743 adult refugees from seven countries • 9% (8-10%) PTSD • 5% (4-6%) major depression • High comorbidity • Refugees resettled in western countries 10 times more likely to have PTSD than age matched general population (Lancet)

5 Befolkningundersøkelse 462 flyktninger De fleste hadde opplevd livstruende situasjoner og atskillelser fra nær familie 41 prosent hadde vært vitne til tortur 15 prosent hadde vært utsatt for tortur (Lie 2003)

6 Psykisk helse i mottak • 46,2 % posttraumatisk stresslidelse • 33,8 % depresjon • 29,2 % somatoform lidelse • 26,2 % angst • 1,5 % psykose (Jakobsen, Sveaass, Johansen, Skogøy, 2007)

7

8 I følge HUBRO-undersøkelsen sier menn med innvandrerbakgrunn at det er verst å bli diskriminert på arbeidsmarkedet, mens kvinner sier at det er verst å bli diskriminert på boligmarkedet (Thapa & Hauff 2005)

9 Hva beskytter mot angst og depresjon • god nok økonomi • arbeid/aktivitet • nære familierelasjoner (Lie, Sveaass og Eilertsen, 2000) Lite sosial støtte, konflikter i det sosiale nettverk, opplevelse av maktesløshet i forhold til egen livssituasjon, manglende sosial integrasjon og opplevelse av diskriminering er viktige årsaksfaktorer når det gjelder økt forekomst av psykiske helseproblemer blant ikke- vestlige innvandrere. (Varvin, Sverre, Odd Steffen Dalgard & Nora Sveaass (2009). Psykisk helse. I Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk. Sosial og Helsedirektoratet)

10 Traumatiseringens faser • Nederlandske jødiske barn hjemvendt fra leire og skjul etter krigen: 1. Forfølgelsen 2. Konsentrasjonsleir/skjul 3. Tilbakekomst Fase 3 var mest bestemmende for psykisk helse ca 25 år senere (Keilson og Sarpathie, 1979)

11 Flukt river opp • Bånd til nære blir revet over • Familien/gruppen blir desstabilisert • Forankring i tradisjon og kultur svekkes

12 Det kulturelle svøp. • Det er det som omgir oss av modaliteter av lyd, lukt, rytme, smak og farger • Historier, fortellinger • Musikk • etc

13 ” Mye av den eksilertes liv dreier seg om å skape en ny verden en kan ha herredømme over, for å kompensere for forvirrende tap” (Said, 2000)

14 EKSIL OG HJEM • 1. Nære relasjoner: gode objekter • 2. Familie og identitet • 3. De nære relasjoners kultur: fortellingene om en selv og familien

15 HJEM • Hjemlengsel • Nostalgi – nostaligisk disorientering

16 identitet • The dillemma of human identity: Det stabile vs det foranderlige • Anhengig av gjensvar; stadig dissonans

17 “Språket er det hus vi lever i”, Wittgenstein.

18 Den tredje individuasjon • Fra kjærlighet og hat til ambivalens. • Nærhet og avstand. a. etnosentrisk tilbaketrekking b. Kontrafobisk assimilering • Hvis bare – ”en dag, …. så”

19 Diskriminering - rasisme • Strukturell • Hverdagsrasisme • Internalisert

20 Forhold til ny kultur Forhold til egen kultur Positivt Negativt Positivt Integrasjon Multikulturalism e Assimilasjon Melting pot Negativt Isolasjon/tradisj onell Segregering/ parallellsamfunn Marginalisering Ekskludering

21 Tap og traume • Traumatisering er en overveldende angst der det sentrale er frykten for objekttap • Tap kan være traumatisk • Traumatisering innebærer tap • Sorgarbeid er en viktig del av helingsprosessen (sorg over nære, sorg over tapte muligheter)

22 Hindringer for sorgprosesser • Offerets svekkelse • Skam, ydmykelse og krenkelser • Regressive gruppe prosesser • Samfunnets og omgivelsenes ignorering

23 Ritualer og kulturelle praksiser • Tid og rom for å gå gjennom sorgprosessen • Dele med andre: støtte men også mulighet for at kollektivet kan arbeide på ny med gamle tap

24 K komplisert sorg • Fengslet som gravid, mishandlet • Mistet barn som følge av mishandlingen • Forstenet, utsatt sorg, kroppslige smerter (også følge av mishandling: slag mot hode, nakke etc) • Sorgarbeid i terapi

25 R Utsatt sorg • Folkemord i Guatemala • Mistet mann og yngste barn • Skyldfølelse • Depresjon, somatisering • Erstatningsrituale

26 Resilience • Evne til å klare seg uten sammenbrudd av psykologiske funksjoner og evner tross vanskelige eller traumatiserende livsforhold • Evne til å bruke resurser i omgivelsene, spesielt relasjoner til andre

27 Resilience • Tro på at man kan påvirke ens omgivelser • Evne til forholde seg til egne tanker og følelser • Evne til å etablere forhold til andre preget av omsorg

28 • Evne til selvtrøst • Mentalisering: Forstå seg selv og andre = evne til å stille spørsmålet: hvorfor har jeg/andre det slik, nå?

29 Internal representations of external human interpersonal relationships serve an important intrapsychic role as "biological regulators" that control physiological processes (Hofer)"

30 Hva skjer ved traumatisering? Traumatisering • Noe forferdelig skjer • Det er ingen hjelp • Det er ingen som bryr seg hjelpeløshet Posttraumatisk fase • Noe forferdelig kommer til å skje • Ingen vil hjelpe • Ingen vil bry seg indre ensomhet

31 Posttraumatisk tid • Traumatisering forstyrrer tidsopplevelsen i to dimensjoner: a. lineær tid: Organisere erfaring i narrative tid: fortid, nåtid framtid b. Sirkulær tid: Rytmer, gjentagelse, forutsigbarhet Den traumatiserte plages av fortiden men frykter framtiden

32 En utrygg verden • Erindring, tenkning og persepsjon organisert omkring det som kan være farlig • Svekket mentaliseringsevne (evne til å forstå egne og andres mentale tilstander)

33 Tidlig traumatisering – senere traumatisering ”Jeg var kjemperedd for far som pleide å slå min mor, mine brødre og søstre og meg. Når politiet tok meg trengte de bare å rasle med nøklene for å få den samme frykten opp i meg”

34 Konsekvenser av mangel på ivaretakelse etter traumatisering Indre verden Relasjoner Arbeid/læring Glede Begrenset Vanskelige Begrenset pga kognitive problemer og manglende energi Sjelden

35 Traumatiserende overgrep og svikt kan forårsake • Indre utrygghet: ingen å stole på • Svikt i jeg-funksjoner: integrerende evne, persepsjon, hukommelse • Svikt i evne til regulering av følelser

36 Etter traumatisering • Indre støttende/trøstende relasjoner fungerer dårlig - relasjon til andre blir forstyrret • Relasjon til andre preget av mistillit • Forsvar, spesielt dissosiasjon, kan fragmentere opplevelse og erfaring • Dette kan føre til etablering av traumerelaterte og/eller kompensatoriske indre scenarioer som bestemmer opplevelse og atferd

37 Traumatisering en skade i selvet og i relasjonen til andre Å bli behandlet inhumant innebærer: a. En erfaring av å være utenfor b. En erfaring av å være ingenting verdt c. En erfaring av å kunne bli brukt d. En erfaring av å kunne bli ødelagt og kastet

38 Hvordan huskes traumatisering • Traumatisering er en kroppslig/sanselig erfaring og huskes gjennom kroppslige og sanselige fenomener: traumatisering sitter i kroppen, kroppen husker • Språket perverteres • De sentrale aspekter registreres i den nonverbale (procedurale) hukommelse

39 Hvordan ”huskes traumer” • Autobiografisk hukommelse • Implisitt hukommelse/kroppslig hukommelse

40 Elenas arbeide • Finne navn for smertene og de vanskelig følelsene. • ”Finne tiden”, dvs, finne ut at fortid var fortid og at det etterpå er en framtid der ting kan være annerledes a.Gjenetablere en personlig historie som før var delvis fragmentert, delvis fraværende b.Gjøre et arbeid med sin identitet som eksilert, hjemmearbeidende hustru c.Sørge over det tapte og over de som hadde dødd.

41 Elena faser i terapien 1.Lettelse, første forsøk på å fortelle, sette ord på: idealisering av terapeut 2.Skuffelse over terapeut: avvisning, devaluering, utagering 3.Differensiering av følelser, se sammenhenger, gjennomarbeiding

42 Dimensjoner • Dissosiasjon • Affekter - følelser • Overføring - motoverføring • Det terapeutiske felt • Emosjonelle transaksjoner

43 • evnen til å oppleve følelser • evnen til å se og tenke over at man føler • evnen til å relatere følelser til minner, søke betydninger: reflekterende evne som innebærer et hukommelsesarbeid. (narrative funksjonen eller the working memory)

44 Et terapeutisk forløp Positive følelser skuffelse negativ aktualisering gjennomarbeiding Noen vil lytte terapeutisk reaksjon Enactment stabilisering

45 Kroppen og andre Individ og gruppe Kultur og individ Direkte påvirkning Indirekte påvirkning

46 Det terapeutiske møtet Tradisjoner: -Intim relasjon -Gruppe/familie -Kulturell forståelse av nærhet, sykdom med mer. Pasient Terapeut Overgangs område

47 Living Morten Søndergaard Vi Liv Living I live Vi er i live Vi går live Vi lever Vi er i livet Som i et hus Vi er i huset Vi lever i huset Vi elsker i huset Vi sover i huset Vi efterlader vores ting i huset Vi lever og forlader huset Vi lever Vi vil gerne at huset består Vi vil være Ligesom husene Vi vil ind i vores tilværelser


Laste ned ppt "Minoritetshelse-aktivitet-arbeid. Faktorer av betydning i møte med innvandrere, Sverre Varvin, Dr. Philos Psykoanalytiker, Psykiater Forsker Nasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google