Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale samlinger – veiledning knyttet til nasjonalt tilsyn 2014-2017 Elevenes utbytte av opplæringen: skolens arbeid med opplæring i fag individuell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale samlinger – veiledning knyttet til nasjonalt tilsyn 2014-2017 Elevenes utbytte av opplæringen: skolens arbeid med opplæring i fag individuell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale samlinger – veiledning knyttet til nasjonalt tilsyn Elevenes utbytte av opplæringen: skolens arbeid med opplæring i fag individuell underveisvurdering i fag spesialundervisning særskilt språkopplæring Anne Lise Slåtsveen Feiring Utdanningsdirektoratet

2 Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning
Rettssikkerhet Initiativ og forslag Informasjon Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Fylkesmannen i Hedmark har oppdrag for 12 departementer og 9 direktorater. Oppdragene blir gitt sektorvis og innebærer forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt å bidra til at helhetsperspektivet er ivaretatt. Samordning Vi skal bidra til et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning. Rettssikkerhet Vi skal sikre at folk i sin alminnelighet får innfridd sine rettigheter. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Initiativ og forslag Vi skal bidra til utvikling i fylket og ta nødvendige initiativ. Informasjon Vi har et informasjonsansvar om statlig politikk både i forhold til sentrale myndigheter, i forhold til kommunene og ut til folk.

3 Fakta Oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater 115 ansatte
Embetet er delt inn i 6 fagavdelinger: Sosial og helse Landbruk Miljøvern Oppvekst og utdanning Kommunal og vergemål Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Fylkesmannen i Hedmark har oppdrag for 12 departementer og 9 direktorater. Oppdragene blir gitt sektorvis og innebærer forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt å bidra til at helhetsperspektivet er ivaretatt. Samordning Vi skal bidra til et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning. Rettssikkerhet Vi skal sikre at folk i sin alminnelighet får innfridd sine rettigheter. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Initiativ og forslag Vi skal bidra til utvikling i fylket og ta nødvendige initiativ. Informasjon Vi har et informasjonsansvar om statlig politikk både i forhold til sentrale myndigheter, i forhold til kommunene og ut til folk.

4 Organisasjonskart

5 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

6 Program for dagen Kaffe og registrering Velkommen og kort orientering av nasjonalt tilsyn Tilsynet del 1 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (lokalt arbeid med LK06 og IOP, individuell underveisvurdering (krav til organisering og innhold, halvårsvurdering i fag og vurdering av tilfredsstillende utbytte) Pause Praksisfeltet mellomtrinnet Praksisfeltet ungdomsskole Lunsj Praksisfeltet videregående opplæring Tilsynet del 2 forvaltningstilsynet (saksbehandling, enkeltvedtak) Gruppearbeid inklusive kaffe Tilsyn del 3 Skolebasert vurdering Vel hjem

7 Bakgrunn for tilsynet Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er Utdanningsdirektoratet har ansvaret, og fylkesmennene gjennomfører tilsynet, opplæringsloven § 14-1 første ledd (veiledning og tilsyn) Målet er å sjekke om skolen følger opplæringsloven med forskrifter. Vi sjekker ikke om skolene følger alle bestemmelsene

8 Tema for tilsynet Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse (saksbehandlingen) Skolebasert vurdering

9 Gangen for tilsynet 2014 Vår Sommer Høst Virkemiddel Tidsperspektiv
Varsel om tilsyn Egen-vurdering Tilsyn Veiledning Egen-vurdering Erfaringsspredning Tidsperspektiv

10 Skoleeiers ansvar Mange av pliktene er rettet mot skolen
Det er likevel alltid skoleeieren som har det overordnede ansvaret Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. opplæringsloven § 13-10

11 Myndigheten til å fatte enkeltvedtak
Skoleeier har myndigheten til å fatte enkeltvedtak. Skoleeieren kan delegere sin myndighet til rektor. Delegeringen må alltid være forsvarlig. Det betyr at skoleeieren må sikre at rektor har den nødvendige kompetansen til å fatte enkeltvedtak.

12 Veiledningsmateriellet: Trykket versjon
Både bokmål og nynorsk Ordforklaringer i marg Generell mal for enkeltvedtak som med litt tilpasning skal kunne brukes på alle lovområdene Sjekkliste Vedlegg med oversikt over aktuelle lovbestemmelser

13 Veiledningsmateriellet: Digital versjon
Både bokmål og nynorsk Elektroniske maler for enkeltvedtak Lovhenvisninger i margen

14 Veiledningsmateriellet forts.
Veiledningen er knyttet opp mot kontrollspørsmålene under hvert tema. Hvert kontrollspørsmål avsluttes med: Hvem som har ansvaret for å oppfylle plikten Hva som må til for at dette er godt nok etter regelverket

15 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Med utgangspunkt i læreplaner LK06: Generelle del: Prinsipper for opplæringen: Veiledninger til læreplaner i fag: Vurdering for læring: Fylkesvis samling i Hedmark november 2013:

16 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
Denne delen av tilsynet omfatter: Skolens arbeid med opplæringen i fag opplæringsloven §§ 2-3, 3-4, 5-1, 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 1-3, 3-1, 3-2 lokalt arbeid med LK06 og individuelle opplæringsplaner Individuell underveisvurdering i fag opplæringsloven §§ 1-3, 5-1, 5-4, 5-5, forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-13, 3-12, 3-14 krav til organisering og innhold, halvårsvurdering i fag og vurdering av tilfredsstillende utbytte Spesialundervisning opplæringsloven §§ 5-1 og 5-4 lærers meldeplikt Særskilt språkopplæring opplæringsloven §§ 2-8, 3-12 vurdering av retten til særskilt språkopplæring og plikten til å kartlegge elevenes ferdigheter

17 Skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen forts.
Sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i faget? Rektor skal : ha et system som sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i fag. Dette kan gjøres ved gjennomgang og diskusjon av kompetansemålene og innholdet i opplæringen, oppfølging av lokale planer, observasjon av lærere o.l.

18 Skolens arbeid med opplæringen i fag

19 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Læreplanene i Kunnskapsløftet forutsetter at skolene forankrer, videreutvikler og tilpasser kompetansemålene lokalt. Skolen bør ta stilling til om det er hensiktsmessig å utarbeide læringsmål for å operasjonalisere kompetansemålene og gjøre innholdet mer forståelig. Elevene har rett til å bli kjent med målene for opplæringen, og kan få økt læringsutbytte hvis de forstår hva de skal lære.

20 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Opplæringen skal knyttes til kompetansemålene i faget. Skolen/lærerne må velge og avpasse innholdet i opplæringen. Opplæringen skal bidra til at eleven mestrer kompetansen som går frem av kompetansemålene og lokale læringsmål.

21 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 2-3, 3-1, 3-2, 3-4 og forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 1-3 Sikrer rektor at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen? Rektor skal: sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen.

22 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
må vite hva de skal lære, det vil si kjenne til målene for opplæring har rett til å få kompetansen sin vurdert. må vite hva læreren legger vekt på

23 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Skolen kan velge å beskrive kriterier og/eller kjennetegn på måloppnåelse i opplæringen. Målet er å gjøre det tydelig for lærere og elever hva det er forventet at elevene skal mestre og hva læreren vektlegger i vurderingen. Kjennetegn på måloppnåelse er ikke en erstatning for kompetansemål.

24 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Rektor har ansvar for at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne målet for opplæringen og grunnlaget for vurderingen. Rektor kan sikre dette ved for eksempel krav i lokale læreplaner om tydelige mål som kommuniseres til elevene på en måte som gjør at de forstår hva de skal lære.

25 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 2-3, 3-4, 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 1-3, 3-1 Sikrer rektor at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet og de individuelle opplæringsmålene i IOP? Rektor skal : sørge for at skolens opplæring samlet sett dekker alle kompetansemålene i læreplanene og de individuelle målene i fastsatt i IOP-er med utgangspunkt i enkeltvedtaket

26 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Elevene har rett til opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er en forskrift med hjemmel i opplæringsloven. Det betyr at timer og kompetansemål i de enkelte fag er rettslig bindende. Rektor har ansvar for å organisere skolen i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet .

27 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Rektor har ansvaret for å forsikre seg om at skolens opplæring dekker alle kompetansemålene i læreplanverket for alle elever. For elever med spesialundervisning og individuelle opplæringsmål - skolen må sikre at opplæringen dekker de individuelle opplæringsmålene fastsatt i IOP-en til den enkelte elev

28 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Utarbeider skolen IOP hvert år for alle elever som har vedtak om spesialundervisning? Rektor skal : sørge for at det utarbeides IOP så snart en elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning.

29 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) når en elev har fått enkeltvedtak om spesial-undervisning. IOP-en skal utformes på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PPT enkeltvedtaket om spesialundervisning IOP-en skal beskrive innholdet i, omfanget og organiseringen av opplæringen.

30 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Samsvarer innholdet i IOP med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, eventuelle avvik fra LK06? Rektor skal: sikre at skolen at innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket IOP-en kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som fremgår av enkeltvedtaket.

31 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Omfatter IOP mål for opplæringen der IOP-en avviker fra LK06? Rektor skal: sørge for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringen der IOP-en inneholder avvik fra læreplanen i fag.

32 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
IOP-en skal inneholde mål og innhold for opplæringen Mål og innhold henger nøye sammen, og skolen må utforme innholdet på grunnlag av målene for opplæringen. Målene i IOP-en: - skal angi den kompetansen det tas sikte på at eleven skal opparbeide i de aktuelle fagene - kan omhandle former for kompetanse som er relatert til generell del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og som ikke spesifikt går på fag, for eksempel holdninger og sosial kompetanse.

33 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven 5-1 andre ledd siste punktum og 5-5 første ledd Har skolen implementert rutine for å sikre at tilbudet om spesialundervisning sees i sammenheng med den ordinære opplæringens (klassens) planer? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine for å sikre at IOP-er samordnes med den ordinære opplæringen.

34 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
I IOP-en skal det gå fram i hvilke fag og deler av et fag eleven skal få spesialundervisning eller skal følge planen for den ordinære opplæringen. Det må også fremgå av IOP-en om en elev med spesialundervisning ikke skal følge klassens planer/fag i det hele tatt. Skolen må samordne IOP-en med basisgruppens eller klassens plan. Skolen skal ha utarbeidet skriftlige rutiner for samordning/samarbeid når skolen lager IOP-en. Rutinen skal være kjent for lærerne.

35 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. Forskrift til opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd Veileder lærerne elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til? Lærer skal: informere elevene om kompetansemålene i læreplanene og eventuelle mål fastsatt i IOP.

36 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Eleven skal: gjøres kjent med målene for opplæringen informeres og veiledes om hva som er kompetansemålene i læreplanen for de enkelte fagene. For elever med egne mål i en IOP må læreren informere eleven om innholdet i denne.

37 Individuell underveisvurdering

38 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven § 3-1 første ledd Veileder lærerne elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i faget? Lærer skal: gjøre eleven kjent med hva som vektlegges i vurderingen av hans/hennes kompetanse på trinn med karakter innebærer dette å gjøre eleven kjent med hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene.

39 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §§ 3-1 fjerdeledd Lærerne skal: veilede/gjøre elevene kjent med hva som vektlegges i vurderingen av kompetansen deres. gjøre elever fra og med 8. trinn kjent med hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Det holder ikke at informasjonen ligger på internett eller kan fås ved å spørre rektor/ lærer.

40 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2, 3-11 Gir lærerne elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene? Lærer skal: gjennom bruk av blant annet jevnlige underveisvurderinger sørge for at elevene under opplæringsprosessen får tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

41 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2, 3-11, 3-12, 3-13 og opplæringsloven § 5-5 Formålet med vurdering er å fremme læring, gi uttrykk for kompetanse underveis og ved avslutningen av opplæringen. Underveisvurdering skal: gi lærerne grunnlag for tilpasset opplæring og elevene mulighet til å øke sin kompetanse i det enkelte faget - gis løpende og systematisk, og kan gis både muntlig og skriftlig gi informasjon om elevens kompetanse vurdert etter kompetansemålene i de enkelte fag - gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin.

42 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2, 3-11 Veileder lærerne elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i faget? Lærer skal: sørge for å gi eleven tilbakemeldinger på hva han/hun kan gjøre for å øke sin kompetanse.

43 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2, 3-11 Underveisvurdering skal gi eleven tydelig informasjon om faglig utvikling og hva han eller hun må gjøre for å øke sin kompetanse i faget. Det er derfor viktig at læreren ikke begrenser tilbakemeldingen i underveisvurderingen til det eleven faktisk har lært, men også gir veiledning om hva eleven må jobbe mer med for å øke sin kompetanse.

44 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven § 3-12 Sørger lærerne for å involvere elevene i eget læringsarbeid ved at de får Vurdere eget arbeid? Vurdere egen kompetanse? Vurdere egen faglig utvikling? Lærer skal: sørge for at eleven får mulighet til å vurdere eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Se vurdering for læring – ulike filmer

45 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Egenvurdering er en mulighet for eleven til å få et bevisst forhold til egen læring og utvikling, og er viktig for utviklingen av læringsstrategier og kritisk tenkning. Egenvurdering innebærer at eleven deltar i vurderingen av sitt eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

46 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven § 3-13 og opplæringsloven § 5-5 Har skolen en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved spesialundervisning i alle fag hvor det: a) gis informasjon om elevens kompetanse i fagene? b) gis veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin?

47 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. forskrift til opplæringsloven §3-11 fjerde ledd og opplæringsloven §§ 5-1, 5-4 Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at elevens rett til halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt. Rutinen må sikre: at halvårsvurderingen/årsrapporten gir informasjon om elevens nåværende kompetanse og hva eleven kan gjøre for å øke sin kompetanse at faglærerne gjennomfører halvårsvurderinger for alle elevene, også for elever med spesialundervisning.

48 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Elevene har rett til en halvårsvurdering i fagene som en del av underveisvurderingen. Halvårsvurderingen skal: beskrive elevens kompetanse i forhold til kompetansemålene i læreplanverket gi eleven veiledning om hvordan han eller hun kan øke sin kompetanse i det aktuelle faget.

49 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
For elever med spesialundervisning er nå halvårsrapportene erstattet med en årlig rapport som skal: gi en oversikt over den opplæringen eleven har fått en vurdering av utviklingen til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. Årsrapporten kommer i tillegg til halvårsvurderingene som alle elever har krav på. Skolen må derfor sørge for å ha en rutine for utarbeidelse av årsrapporter for elever med spesialundervisning.

50 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 1-3, 5-1, 5-4 og forskrift til opplæringsloven 3-11 fjerde ledd Har skolen implementert rutine for å sikre at lærerne systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Rektor skal: sørge for at skolen har en implementert skriftlig rutine som sikrer at læreren løpende vurderer om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

51 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplælæringsloven §§ 5-1, 5-4 Gjennom underveisvurderingen skal læreren vurdere om: eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen det er behov for mer tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet en elev kan ha rett til spesialundervisning. Lærerne må vurdere elevenes utbytte løpende og kontinuerlig på alle årstrinn, for at skolen skal kunne sette inn tiltak raskt dersom det er nødvendig. Skolen må sørge for å ha en implementert rutine som sikrer at lærerne løpende vurderer om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

52 Spesialundervisning

53 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 1-3, 5-1, 5-4 og forskrift til opplæringsloven § 3-11 fjerde ledd Sikrer rutinen at det for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av: arbeidsmåter? vurderingspraksis? læringsmiljøet? Rektor skal: sørge for at lærerne vurderer om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved å gjøre tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen.

54 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, både elever som har vansker med å følge opplæringen og elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer. At opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven betyr at skolen har en plikt til å tilpasse opplæringen slik at hver enkelt elev kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Faglig sterke elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer har ikke rett til å få spesialundervisning.

55 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Før det blir aktuelt å gi en elev spesialundervisning, må skolen vurdere om vanskene kan avhjelpes gjennom tilpasset opplæring. Dette innebærer at skolen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende utbytte ved at det for eksempel gjøres endringer i: vurderingspraksis og arbeidsmåter (for eks å gi andre arbeidsoppgaver eller bruke annet lærestoff/læremidler) læringsmiljøet (for eks variere organisering av og intensiteten opplæringen)

56 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 5-1, 5-4 Gjennomfører skolen tiltak der det avdekkes at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Lærer skal: varsle rektor dersom det er mistanke om at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Rektor skal: sørge for at skolen så raskt som mulig setter inn tiltak som gjør at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

57 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. Opplæringsloven § 5-4 Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning Når skolen vurderer det slik at eleven vil få tilfredsstillende utbytte ved å foreta enkelte tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen, plikter skolen å sørge for at tiltakene blir satt i verk snarest. Når læreren mener at eleven, til tross for tilpasninger, ikke vil kunne få tilfredsstillende utbytte, plikter læreren å melde fra til rektor om dette. Rektor skal da be PPT vurdere elevens behov for spesialundervisning.

58 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Har skolen implementert rutine for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning? at lærer melder behov for spesialundervisning til rektor?

59 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven § 5-4 Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig rutine for vurdering av behov for spesialundervisning sørge for at alle lærerne er kjent med plikten til å melde fra til rektor, og ha en rutine som beskriver når og hvordan læreren skal melde fra om et mulig behov for spesialundervisning sette i gang nødvendig undersøkelser for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning sørge for at skolen har en rutine for hvordan slike meldinger/henvendelser om behov for spesialundervisning skal følges opp.

60 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Læreren skal melde fra til rektor dersom han/hun vurderer at en elevs vansker ikke kan avhjelpes innenfor den ordinære opplæringen. Rektor skal følge opp en melding om mulig behov for spesialundervisning, så raskt som mulig. For å sikre at skolen oppfyller sine plikter til å melde fra og undersøke om elever har behov for spesialundervisning, skal skolen ha en skriftlig rutine for dette som alle ansatte kjenner til. Eleven selv eller foreldrene kan kreve at skolen gjør de undersøkelsene som er nødvendige for å vurdere om eleven har behov for spesialundervisning.

61 Særskilt språkopplæring

62 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts. opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12 Utdanningsdirektoratets «Kartleggingsverktøy og veileder til læreplaner for minoritetsspråklige» Har skolen implementert rutine for kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk? Rektor skal: sørge for at skolen kartlegger minoritetsspråklige elevers norskferdigheter før det fattes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

63 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Særskilt språkopplæring omfatter særskilt opplæring i norsk, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Elevenes ferdigheter i norsk skal kartlegges før det gjøres enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Skolen må sørge for å utarbeide en implementert rutine som sikrer at minoritetsspråklige elevers norskferdigheter blir kartlagt før skolen fatter enkeltvedtak.

64 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Hvis eleven har behov for særskilt norskopplæring; har skolen rutiner som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at det også blir foretatt en vurdering av om en elev, i tillegg til særskilt opplæring i norsk, har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

65 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Nyankomne elever og andre minoritetsspråklige elever som har så dårlige norskferdigheter at de ikke klarer å følge opplæringen på norsk vil kunne ha behov for særskilt opplæring i norsk og/eller morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Skolen må ha en rutine som sikrer at når den vurderer om en elev trenger særskilt opplæring i norsk, skal den også ta stilling til om eleven har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler for å kunne følge opplæringen.

66 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Nyankomne elever og andre minoritetsspråklige elever som har så dårlige norskferdigheter at de ikke klarer å følge opplæringen på norsk vil kunne ha behov for særskilt opplæring i norsk og/eller morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Skolen må ha en rutine som sikrer at når den vurderer om en elev trenger særskilt opplæring i norsk, skal den også ta stilling til om eleven har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler for å kunne følge opplæringen.

67 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Blir elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kartlagt underveis i opplæringen? Rektor skal: sikre at elever med særskilt språkopplæring får jevnlige kartlegginger av sine norskferdigheter underveis i opplæringen.

68 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forts.
Underveis i opplæringen skal skolen kartlegge og vurdere om elever som får særskilt språkopplæring har fått gode nok ferdigheter i norsk til at de kan følge den vanlige opplæringen i skolen. På den måten sikres det at elevene får ordinær opplæring i norsk så snart de har ferdigheter til dette. Hvor lang tid det skal gå mellom hver kartlegging må skolen vurdere i det enkelte tilfellet.

69 Egenvurderingsskjema


Laste ned ppt "Regionale samlinger – veiledning knyttet til nasjonalt tilsyn 2014-2017 Elevenes utbytte av opplæringen: skolens arbeid med opplæring i fag individuell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google