Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen1 Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen1 Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen1 Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl.

2 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen2 Læring og undervisning •Dalland: Det er den lærende som skal lære, som må bli interessert i og bestemme seg for å akseptere læringsarbeidet og alt som følger med det. •En student studerer (og lærer) •En elev blir lært (av lærer) •En lærling lærer ved observasjon og veiledning av en mester, og ved prøving og feiling (mesterlære)

3 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen3 Noen pedagogiske prinsipper Dalland s.174 •Vis nysgjerrighet/engasjement •Sørg for å stimulere elevens nyssgjerrighet og engasjement •Anvend varierte og attraktive formidlingsteknikker •Trekk eleven aktivt inn i læresituasjonen •Knytt alt det nye til det eleven har erfaring med •La eleven selv ta hånd om og prøve ut det nye •Sørg for at nytt stoff og opplysninger formidles i små biter med tenkepauser •Sørg for at nytt stoff gjentas eller utprøves •La eleven selv sette begreper på det en er i ferd med å lære •Avbryt når metningspunktet er nådd •Skap et spenningsfelt mellom det eleven vet og det han ikke vet

4 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen4 Undervisning i et brukerperspektiv Oppgave Drøft dere imellom hva som ligger i en slik overskrift

5 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen5 Forutsetninger for læring Gjelder alle: •at en kan utføre handling •motivasjon •konsentrasjon •repetisjon •metoder som er tilpasset

6 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen6 Læring •Læring er en relativt varig endring i atferdspotensiale, som følge av tidligere erfaring (Dalland) •Læring blir vanligvis def. som forholdsvis varige endringer i opplevelse og atferd som er resultat av erfaring (Tetzchner) •Læring er et relativt varige endringer i atferd som skyldes erfaring, og ikke modning, skader, eller forgiftning (Svartdal og Flaten) Læring er en prosess med et resultat

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen7 Undervisning •Undervisning er handlinger som utføres i den hensikt at noen skal lære noe. •Handlingene tar utgangs- punkt i grunnelementene for undervisning: * rammefaktorer * mål * innhold * arbeidsmåter/metoder * vurdering

8 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen8 Aktører i læringsprosessen •Eleven/studenten/pasienten/klienten/ brukeren •Læreren/mesteren/modellen/til rette- leggeren/hjelperen

9 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen9 Vilje til å lære Hvordan forstå dette: ”Det er derfor nødvendig å være klar over at læring faktisk forutsetter evnen til å ville noe.” (Dalland 1999 s.119)

10 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen10 Indre og ytre motivasjon

11 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen11 Indre motivasjon •Indre motivasjon: aktiviteten i seg selv motiverer, sier Dalland •Kan det være noe mer enn aktiviteten? * samværet/det sosiale * situasjonen * de følelsesmessige opplevelsene, det kinestetiske eller taktile eller sensoriske

12 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen12 Ytre motivasjon •Ytre motivasjon kan føres tilbake til noe utenfor personen selv, til noe som ikke knyttes til handlingene eller aktiviteten selv, sier Dalland •Kan vi kalle det pedagogisk motivasjon ? * ros og belønning * unngåelse av straff

13 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen13 Læringsstiler

14 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen14 Innlæringskanaler •Visuelle: bøker, bilder, diagram, filmer •Auditive: forelesninger, lydband, diskusjoner •Taktile: skrive, tegne, male, bruke data, spill, puslespill og kort •Kinestetiske: bevege seg, oppleve eksperimentere, dramatisere, og det virkelige livet

15 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen15 Innlæringsstiler bygger på styrker The Dunn & Dunn Learning Styles Model Miljømessige Følelsesmessige Sosilogiske Fysiologiske Psykologiske

16 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen16 Ansvar for egen læring Den lærende opptrer profesjonelt •Forstår læreprosesser •Kunnskap om og bruk av kilder •Læring gjennom samarbeid •Kontrollere arbeidstid og arbeidsinnsats •Målsettingsarbeidet •Se sammenheng mellom læring og ”livet” •Kunne framstille læringsresultatet •Motivasjon og utholdenhet •Selvtillit og trygghet i læringsarbeidet •Være kreativ

17 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen17 Undervisning - Didaktikk Alt henger sammen med alt ?!

18 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen18 Mål 1 Målene i en undervisningssituasjon kan ha flere retninger: •Mål for virksomheten f.eks. om å gi et tilbud som har høy kvalitet og samtidig er effektivt (i dag ofte kostnadseffektivt) Eller •Mål for eleven/studenten/klienten/brukeren. Hva denne skal ha av kunnskap, ferdighet, holdning. F eks kunne veien til arbeidsplassen, reise med bussen, og ha det som vane

19 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen19 Mål 2 •Hvem formulerer målene ? •Eleven/studenten/pasienten/klienten/ brukeren ? Eller •Læreren/mesteren/modellen/til rette- leggeren/hjelperen ?

20 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen20 Deltakerforutsetninger •Dunn og Dunn og læringsstilene VAKT (Visuell, auditiv, kinestetisk, taktil) •Motivasjon/læringshistorie •Evner (de 7-8-10 intelligenser)(de 7-8-10 intelligenser)

21 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen21 Rammefaktorer Didaktiske forutsetninger •Lærerforutsetninger •Fysiske forutsetninger/miljø •Sosiale forutsetninger/miljø •Organisering •Økonomi •Virksomhetens kultur og tradisjoner •Foresatte/pårørendes forventninger og bidrag

22 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen22 Innhold Innholdet er de ulike emner og temaer det skal undervises i og som fører til målet for opplæringen/- undervisningen f eks emnet ”transport til arbeidsplassen”: busser, gater og gatenavn, busstopp, gangfeltet, skilt, arbeidsplassens navn, tid

23 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen23 Arbeidsmåter/metoder •Hva gjør lærer og elev for at eleven skal lære og nå målet? •Hvilke visuelle, auditive, kinestetiske og taktile virkemidler tas i bruk ? •Den lærende kan se, høre, gjøre og behandle •F eks går vernepleieren sammen med personen veien til bussen, viser og snakker om skilt og gangfelt, reiser sammen med, går av og til arbeidsplassen. Vernepleieren tar bilder som limes inn i en bok som pårørende og andre kan benytte i samtale.

24 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen24 Vurdering/evaluering – hva ? •Vurdering skal helst være en prosess som gjør en klokere på seg selv og andre •Det vanlige er å vurdere målsettingen, om den er nådd eller ikke •Like naturlig er det å vurdere de øvrige didaktiske momentene (innhold, metoder, rammebetingelser, elevforutsetningene)

25 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen25 Vurdering/evaluering – hvem ? •Lærere har tradisjon for å vurdere •I en relasjon hvor det er flere aktører, bør det være de involverte som vurderer sammen •Den lærende vil likevel alltid kunne vurdere på egenhand om det hele ”var verdt det”

26 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen26 Vurdering/evaluering – hvordan ? •Observasjon •Framføringer •Sluttprodukter •Muntlig rapportering •Skriftlig rapportering * spørreskjema * journal * loggbok


Laste ned ppt "Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen1 Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google