Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med næringsforeninge i Hålogalandsregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med næringsforeninge i Hålogalandsregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med næringsforeninge i Hålogalandsregionen
Statens vegvesen Region nord, Regionvegsjef Torbjørn Naimak Narvik, 15. mars 2012

2 Hvorfor KVU og KS1 ? Staten ønsker
bedre styring på store samferdselsprosjekter å styre ressursbruken på planlegging mer strategiske vurderinger i tidlig planfase mer helhetlig utvikling av transportnettet KS1, kvalitetssikring i tidlig planfase, for alle statlige investeringer over 750 mill. kr Gjennomføres før planlegging etter Plan- og bygningsloven

3 KS1- prosessen for vegprosjekt
Samferdsels- departementet Statens vegvesen Samferdsels- departementet Regjeringen Høring Beslutning Krav om KVU KVU KS 1

4 KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen
Samferdselsdepartementet, : Statens vegvesen bes om å utarbeide KVU for KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen KVU for E10 Evenes – Sortland Mandat fra Samferdselsdepartementet

5 Nasjonalt perspektiv E6 er eneste sammen-hengende landverts transportåre nord – sør. Det er ingen jernbane på strekningen E6 er derfor spesielt viktig som nasjonal transportåre for næringsliv og befolkning

6 Regionalt perspektiv KVU E6 Mørsvikbotn og KVU E10 Evenes – Sortland har felles regional avgrensing og sees i sammenheng: Salten nord for Bodø Ofoten Sør-Troms Vesterålen Lofoten E6 sør for Bognes er forbindelse mot E10 fra sør

7 Lokal avgrensing E6 Mørsvikbotn i Sørfold kommune – Ballangen sentrum
Omfatter kommunene Sørfold, Hamarøy, Tysfjord og Ballangen. E6 er viktig for forbindelse mellom kommunene.

8 Gjennomgående godstransport
55 % nord – sør 45 % sør - vest

9 Utfordringer Dårlig vegstandard, stigninger og ferge
Økt reisetid, økte transportkostnader og redusert forutsigbarhet.

10 Prosjektutløsende behov
Behov for å knytte landsdelen og regionene bedre sammen og bedre vilkårene for næringsliv og bosetting ved å redusere avstandskostnadene Fauske – Narvik og Fauske - Lødingen.

11 Viktige behov Bygge opp under lokalt næringsliv og etablerte lokalsamfunn Reduserte klimagassutslipp Bedre trafikksikkerhet Unngå inngrep i viktige naturområder, kulturmiljø og områder som er viktige for reindriftsnæringen

12 Samfunnsmål E6 Mørsvikbotn - Ballangen skal i 2040 ha et transportsystem som knytter landsdelen og regionen sammen på en god måte og gir gode vekstvilkår for næringslivet.

13 Effektmål Redusert reisetid Bedre regularitet og robusthet
Fauske – Narvik Fauske - Lødingen Bedre regularitet og robusthet

14 Konsept 0+ Ta igjen forfall, mindre utbedringer, intensivert vinterdrift – barvegstrategi. Kostnad 1 – 1,5 mrd. kr Redusert reisetid Fauske – Lødingen: 2 – 7 minutter Fauske – Narvik: 5 – 10 minutter

15 Konsept 1 Utbygging i dagens korridor til vegnormal standard
Tunnel Kråkmofjellet, Ulvsvågskaret, Nordkil – Botn og Skjellesvikskaret Fergesambandet beholdes eller kortes inn. Kostnad 4,4 – 4,7 mrd.kr Minutter redusert reisetid Fauske – Lødingen: Fauske – Narvik:

16 Konsept 2 Fergefri forbindelse med 13 km undersjøisk tunnel. Utbygging i dagens korridor som konsept 1. Kostnad 7,8 mrd. kr Minutter redusert reisetid Fauske – Lødingen: 30 Fauske – Narvik: 60

17 Konsept 3 Fergefri forbindelse 3 km bru Bognes – Skarbergodden. Usikker teknologi Usikre kostnader Minutter redusert reisetid Fauske – Lødingen: 30 Fauske – Narvik: 70

18 Konsept 4 Fergefri forbindelse Dragskrysset – rv. 827 med bruer. Brulengder 700 – 1300 meter Kostnad 11,7 mrd. kr Minutter redusert reisetid Fauske – Lødingen: 30 Fauske – Narvik: 70

19 Konsept 5 Fergefri forbindelse Sandnesvatnet - rv. 827 med tunneler og bruer. 4 bruer 600 – 900 meter To tunneler 7 – 8 km Kostnad 11,7 mrd. kr Minutter redusert reisetid Fauske – Lødingen: 30 Fauske – Narvik: 80

20 Måloppnåelse reisetid
Redusert reisetid fra Fauske Minutter 0+ Ferge, utbedring 1 Ferge, vegnormal veg 2 Tunnel 3 Bru nord 4 Bruer midt 5 Bruer sør Lødingen 2-7 30 Narvik 5-10 38-45 60 70 80

21 Måloppnåelse robusthet
0+ Mindre tiltak 1 Ferge 2 Tunnel 3 Bru nord 4 Bruer midt 5 Bruer sør Redusert flaskehals stigning 0 % 85 % 43 % 100 % Konsept 0+ har for liten måloppnåelse og analyseres ikke videre.

22 Samfunnsøkonomisk analyse
Prissatte virkninger (utdrag) Mrd. kr 1 Ferge 2 Tunnel 4 Bruer midt 5 Bruer sør Nytte for trafikantene 3,6 4,9 5,6 5,4 Det offentlige -5,0 -8 -11,3 -11,6 Netto nytte -1,7 -3,4 -6,2 -6,8

23 Anbefalt konsept fram mot 2040
Fortsatt fergedrift og utbygging av E6 til vegnormal standard. Fjerne stigninger ved å bygge tunneler Konseptet har best samfunnsøkonomi Reduserer reisetiden Fauske – Narvik ca. 40 minutter Reduserer reisetid Fauske – Lødingen knapt 30 minutter

24 Etappevis utbygging

25 Fergefri E6 - på lengre sikt
Fergefri E6 krever investeringer på 8 – 12 mrd. kr. Utbygging av dagens E6 vil ha nytte ved en fergefri E6 Fergefri E6 er en målsetting Teknologisk utvikling, spesielt mht lange bruer, følges opp

26 KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland
Samferdselsdepartementet, : Statens vegvesen bes om å utarbeide KVU for KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen KVU for E10 Evenes – Sortland Mandat fra Samferdselsdepartementet

27 Vegsystemet E10 knytter Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms til E6, jernbane i Narvik og det svenske vegnettet E10, rv. 85 og rv. 83 knytter sammen Hålogalandsregionen Forbindelse til E6 via ferge Bognes – Lødingen

28 Transport Stor næringstransport Turisttrafikk
fisketransport fra Lofoten og Vesterålen transport til og fra sentrallagre i Harstad og Narvik øvrig varetransport Turisttrafikk Flere reiselivsmål i regionen Innfartsveg til Lofoten, som er største turistmål Trafikk til Evenes flyplass

29 Utfordringer Strekninger med dårlig vegstandard
Strekninger med fartsbegrensning Stigninger Økt transporttid og økte kostnader

30 Samfunnsmål I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

31 Effektmål Redusert reisetid fra Lofoten og Vesterålen til
Lødingen Harstad Evenes flyplass Narvik Bedre regularitet og robusthet

32 Konsept 0+ Ta igjen forfall, mindre utbedringer, intensivert vinterdrift – barvegstrategi. Kostnad 0,6mrd. kr Redusert reisetid maksimalt 3 minutter

33 Konsept 1 Utbygging i dagens korridor til vegnormal standard.
Tunneler for å unngå stigninger. Kostnad 2,8 mrd.

34 Konsept 2 Omlegging Fiskfjord – Gullesfjordbotn med 6 km tunnel.
For øvrig som konsept 1 Kostnad 3,1 mrd

35 Konsept 3 Omlegging Fiskfjord – Gullesfjordbotn
Omlegging Sandtorg – Evenes flyplass. For øvrig som konsept 1 Kostnad 3,8 mrd.

36 Måloppnåelse reisetid
Redusert reisetid fra Gullesfjordbotn Minutter Konsept 0+ Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Lødingen -7 Harstad 2 16 28 Evenes flyplass 36 Narvik 18 30 38 Konsept 0+ har for liten måloppnåelse og analyseres ikke videre.

37 Samfunnsøkonomisk analyse
Prissatte virkninger (utdrag) Konsept 1 Dagens korridor Konsept 2 Omlegging Fiskfjord - Gullesfjordbotn Konsept 3 Omlegging Fiskfjord – Gullesfjordbotn og Sandtorg - Evenes Nytte for trafikantene 2 280 3 670 4 480 Det offentlige -3 220 -3 810 -4 670 Netto nytte -790 50 -50

38 Anbefaling Konsept 2 Bompengefinansiering bør utredes
Er best samfunnsøkonomisk Gir bedre forutsigbarhet Gir en halv time redusert reisetid fra Lofoten og Vesterålen til Harstad, Evenes flyplass og Narvik Bompengefinansiering bør utredes

39 Etappevis utbygging E10

40 Vegsystemet samlet

41 E6 Hålogalandsbrua Kostnad 2,42 mrd. (2011-kr) Totalt 6,4 km veg
To tunneler, 220 m og 300 m. Hengebru lengde 1533m Hovedspenn 1145 meter Inkluderer 1100 m rassikringstunnel i Leirvika Mulig oppstart høst 2012 (avhengig av Stortingsbehandling)

42 Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023:
Torbjørn Naimak Regionvegsjef Statens vegvesen Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør Avinor Lise Nyvold Seksjonsleder Jernbaneverket Tor Vidar Olsen Seniorrådgiver Kystverket

43 NTP I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan presenterer Regjeringen sin strategi for transportpolitikken Planperiode 10 år, revideres hvert 4 år Transportetatene og Avinor AS utarbeider et faglig grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen, ut fra retningslinjer gitt fra Samferdselsdepartementet

44 Nordområdestrategi Hovedsatsinger Vekstregioner Helgeland
Bodø – Salten Midtre Hålogaland Tromsø med omland Hammerfest – Alta Kirkenes - Varanger

45 Nordområdestrategien
Transportnettet mellom vekstregionene Forsterkning og breddeutvidelse av veger, store prosjekter Skredsikring Utvikling av Nordlandsbanen og Ofotbanen Forbedret innseiling til viktige havner og knutepunkter Endringer i lufthavnstrukturen Satsing på utlandskorridorene og Nordøstpassasjen Transportnettet i nabolandene er viktig for nord-norske virksomheter Norsk transportnett og norske havner er viktig for virksomheter i nabolandene Svalbard Økt aktivitet på sjø gir behov for sikkerhetstiltak og utbedring av Longyearbyen havn Nasjonal transportplan

46 Transportkorridorer i Region nord

47 Vegnett i nord – Riksvegnettet er delt inn i ruter
Vegnett i nord – Riksvegnettet er delt inn i ruter. Rute 7, 8a og 8b er i Nord-Norge

48 De tre riksvegrutene i Region nord
Trondheim til Bodø (915 km, hvorav 562 i Nordland. E6 Nordland 362 km) Ruta har også mellomriksforbindelsene E14, rv. 73, E12 og rv. 77 Utfordringer og samspill mellom bane, sjø og luftfart Rute 8a Fauske til Nordkjosbotn (982 km, hvorav 691 i Nordland og 291 i Troms) I tillegg til E6 er E10 er en viktig øst vest akse på 365 km fra Bjørnfjell til Å) Store utfordringer med alle sine variasjoner og mengde tunneler og bruer Rute 8b Nordkjosbotn til Kirkenes (1570 km, hvorav 1324 i Finnmark og 246 i Troms) Mellomriksforbindelser til Finland og Russland Mye lavtrafikkert og smal veg, men også utfordringer i byene

49 Riksveginvesteringer Region nord

50 Investeringsprosjekter i nord

51 Byer særskilt omtalt i NTP for Region nord
Bodø Bypakke Bodø, med Hunstadmoen – Thallekrysset Muligheter også i +45 % rammen Tromsø Søkes om forlengelse av drivstoffavgiften i fire år Muligheter også i +45% rammen Harstad Oppfylt og prioritert i statlige midler slik pakken er utarbeidet Hammerfest Forutsettes prioritert i programområdene, mulighet for bypakke Kirkenes

52 Prioriteringer innenfor jernbane
Pressekonferanse: Bodø 29. februar 2012 Lise Nyvold Prioriteringer innenfor jernbane

53 Prioriteringer på Ofotbanen
Investering ved +20 prosent gods og +45 prosent: Narvik godsterminal og Narvik stasjon Kryssingssporforlengelse og oppgradering av Fagerneslinja Bjørnfjell kryssingssporforlengelse Rombak kryssingssporforlengelse Ytterligere kryssingsspor/kapasitetstiltak Rombak omformerstasjon Økt kapasitet i banestrømforsyningen Samlet gir tiltakspakken en kapasitetsøkning på 50 prosent. Kostnadsramme: 1500 mill. kr

54 Prioriteringer på Nordlandsbanen
Planteknisk ramme: Fjernstyring, foreslått oppstart 2013 Investeringer i sporkapasitet på Nordlandsbanen Investering ved +20 prosent gods og +45 prosent: Sporkapasitet: utvikling som tilsvarer prosent økning av kapasiteten


Laste ned ppt "Møte med næringsforeninge i Hålogalandsregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google