Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai 2012. Agenda 12.30 – 12.45Innledning – velkommen og status Børre Johnsen – Østfold kollektivtrafikk 12.45 –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai 2012. Agenda 12.30 – 12.45Innledning – velkommen og status Børre Johnsen – Østfold kollektivtrafikk 12.45 –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai 2012

2 Agenda 12.30 – 12.45Innledning – velkommen og status Børre Johnsen – Østfold kollektivtrafikk 12.45 – 13.00Om leverandørutviklingsprogrammet Gørill Horrigmoe – NHO Oslo og Akershus 13.00 – 13.15Om miljøarbeidet i fylkeskommunen Joakim Sveli - Nærings- og klimaseksjonen i Østfold fylkeskommune 13.15 – 13.45Leverandørutfordringer Kjetil Gaulen - Østfold kollektivtrafikk 13.45 – 14.00Pause 14.00 – 14.45Spørsmål og tilbakemeldinger fra leverandører 14.45 – 15.00Oppsummering og veien videre Møteleder: Gørill Horrigmoe, Regionalt program for leverandørutvikling i Hovedstadsregionen.

3 Nøkkeltall økonomi Brutto driftsutgifter ca kr 350 mill  Kjøp av busstjenester kr 285 mill  Kjøp av taxitjenester (skole/TT)kr 47 mill  Kjøp av båttjenester kr 6 mill  Andre utgifterkr 12 mill Budsjetterte driftsinntekter ca kr 120 mill  Billettinntekter inkl terminalenekr 57 mill  Grunnskoleskyss kr 58 mill  Andre inntekterkr 5 mill

4 Nøkkeltall produksjon  Produksjon lokalbuss: 10,5 mill rutekm (ca 250 busser og 500 sjåfører)  Produksjon ekspressbuss:2 mill rutekm  Antall passasjerer buss: 7,5 mill  Herav skoleelever: 4 mill  Skoleelever taxi:1.300 elever  Antall passasjerer båt: 80.000 passasjerer  Kollektivandel: ca. 6 % (RVU 2009)

5 Dagens avtaler Lokale busstilbud  4 selskaper  Bruttoavtaler med ulik innretning, krav, incentiver og sanksjoner  Halden, Moss og Indre: - Ca 80 busser - Avtaleperiode 1/1 2011 – 30/6 2017 + 3 år -3 separate avtaler med samlet verdi ca kr 100 mill pr år  Nedre Glomma og Mysen -Ca 130 + 40 busser -Avtaleperiode 1/1 2004 – 31/12 2012 - Verdi ca kr 180 mill pr år

6 Øvrige avtaler Nettoavtaler  TIMEkspressen, flybussen og rute 206 verdi ca 5,4 mill kr  Ruter - verdi ca 1,7 mill kr  Hollungen (Hvaler) – verdi ca kr 5 mill pr år Taxi og minibuss  Skoleskyss ca 40 mill kr  Transporttjenesten ca 7 mill kr  Bestillingstilbud og taxi for buss ca 3 mill kr

7 Tilbudet i Nedre Glomma  Mange linjer som delvis følger ulike traseer til ulike tider.  Glommaringen betjener begge sider av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad med 15 min frekvens  TIMEkspressen linje 3 gjennom Sarpsborg og linje 6 gjennom Fredrikstad  Flybuss til Rygge og Gardermoen  Servicetilbud med minibusser i begge byene – mulig bestillingsruter på deler av tilbudet fra 2013  Fergetilbud på Hvaler  Begrenset betjening av jernbanestasjonene

8

9 Tilbudet i Indre Østfold  Tilbudet er i stor grad tilpasset skoleskyssen.  Mange bestillingstilbud  Tilbudet langs E18 på strekningen mellom Ørje og fylkesgrensen mot Akershus dekkes av ekspressbusser.  Regionale ruter mellom Askim – Moss, Askim – Sarpsborg, Ørje - Halden og Mysen - Sarpsborg - Halden.

10 SMK- Møte Folkevalgtopplæring Quality Hotell, Grålum

11 Fornybar energi til transport i Østfold •Fra fylkesplanen: –Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøyer, herunder gass. –Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil. –Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøtilpassede løsninger. •Fra Klimameldingen –Regjeringen vil bidra til utvikling av biogass i Norge. –Det er hensiktsmessig i første omgang å utnytte biogass til drift av kjøretøy.

12 Biogass Østfold •Totalt kr 2,85 mill. www.biogassostfold.org

13 Biogass Østfold 2015, mål •Realisere mest mulig av det store energipotensialet på 120 GWh som ligger i gjødsel og våtorganisk avfall fra landbruk, husholdninger, forretninger og industri, mm •Bidra til reduserte klimagassutslipp og reduserte partikkelutslipp fra kjøretøy i lokalmiljøet –ved å produsere, foredle og bruke biogass som erstatning for fossile energiressurser innen samferdsel, industri og oppvarming –og utnytte bioresten best mulig som gjødsel i landbruket

14 Politiske veivalg for miljøvennlige transportløsninger •Østfold skal være et spydspissfylke for bruk og utvikling av transportløsninger for fornybar energi til transport •25. september 2012 – Open Days arrangement. –«20% andel kjøretøy på fornybare drivstoff i Østfold innen 2020?» •Fylkestinget 20. juni 2012: Skal fylkeskommunen slutte med fossilbiler?

15 Vedtak i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 8. februar 2012 Komiteen ber fylkesrådmannen å kunngjøre to avtaler for lokale busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold, en kortsiktig avtale for perioden 1. januar – 30. juni 2013 og en langsiktig avtale for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2020 med opsjon på prolongering i ytterligere tre år. Komiteen holdes orientert om prosessen underveis og resultatet av konkurransen. 15

16 Nye avtaler fra sommeren 2013 Avtalens omfang  Omfatter drift av bussruter i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold.  Ordinære ruter, skolebusser og serviceruter (mini/midibusser).  Samlet årlig kontraktsverdi var om lag 180 mill kr i 2011.  Gyldighet i 7 + 3 år.  Kunngjøring innen 1. august 2012  Driftsstart 1. juli 2013  Beskrivelse av rutetilbudet er allerede tilgjengelig på doffin, men enkelte justeringer i ny kunngjøring  Nytt tilbud i Nedre Glomma fra 2014 16

17 Politiske føringer og vedtak SNM 13.10.2010 (PS 84/2010) Prinsippavklaringer for fremtidige kjøp av lokale busstjenester i Østfold Samferdsel, næring og miljøkomiteen ber fylkesrådmannen legge til grunn følgende overordnede prinsipper ved fremtidige kjøp av lokale busstjenester i Østfold;  Hovedprinsippene i en bruttokontrakt legges til grunn for fremtidige avtaler.  Det etableres gode incitamentsordninger for å sikre at operatør bidrar aktivt for å øke antall passasjerer. En andel av inntektene fra incitamentsordningen bør tilfalle sjåførene samlet og bruken av midlene avklares i samarbeid med tillitsvalgte.  Investering og drift av bussanlegg er operatørs eget ansvar.  Investering og drift av terminaler og knutepunkter er oppdragsgivers ansvar, mens oppholdsrom for sjåfører i utgangspunktet er operatørs ansvar.

18  Operatør i nye avtaler kan måtte påregne å overta nyere busser fra forrige operatør. Omfanget og verdi må avklares etter en konkret vurdering i den enkelte utlysning.  Alternative og mer miljøvennlige drivstofftyper vektlegges ved tildeling av fremtidige kontrakter. Tilsvarende gjelder hybridløsninger med ulike kombinasjoner av drivstoff og elektrisitet. Det forutsettes at tilbyder kan dokumentere normal bussdrift gjennom hele året, både i forhold til tilgang på drivstoff og temperatursvingninger gjennom året.  Tilbud som kan defineres som typiske skoleruter i Østfold skal betjenes av distrikts- og regionbusser med setebelter og sitteplasser til alle. Bybusser skal ikke brukes utenfor tettbygd strøk. Det innføres ikke tilsvarende krav til setebelter og sitteplasser i bybussene.

19 Leverandørutfordringer Løsninger for alternative drivstofftyper i distrikts- og regionbusser. Østfold fylkeskommune har en målsetting om økt bruk av alternative drivstofftyper i nye transportavtaler, og vil ta inn krav til bedre miljøløsninger i nye avtaler. Fylkestinget har konkretisert at det med «alternative og mer miljøvennlige drivstofftyper» primært menes bruk av biogass. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å bruke fylkeskommunens kjøp av transporttjenester til å øke etterspørselen etter biogass i Østfold og på den måten bidra til at det etter hvert etableres infrastruktur/fyllestasjoner for biogass som muliggjør bruk av biogass både i andre virksomheter og i andre deler av Østfold. Dette innebærer at størstedelen av materiellet som etterspørres i nye avtaler i Nedre Glomma vil bruke biogass som drivstoff. Dette vil anslagsvis omfatte 100-120 bybusser (klasse 1). I tillegg vil det trolig etterspørres 50-70 busser i klasse 2 for kjøring i Indre Østfold og i Nedre Glomma (utenfor tettbygd strøk). 19

20 Leverandørutfordringer Løsninger for å øke setekapasiteten i bybusser som brukes i skolebarntransporten. Samferdsel, næring og miljøkomiteen vedtok i oktober 2010 at «Tilbud som kan defineres som typiske skoleruter i Østfold skal betjenes av distrikts- og regionbusser med setebelter og sitteplasser til alle. Bybusser skal ikke brukes utenfor tettbygd strøk. Det innføres ikke tilsvarende krav til setebelter og sitteplasser i bybussene.» Skolerutene i Nedre Glomma betjenes i dag i hovedsak med bybusser hvor det er tillatt med bruk av ståplasser. Siden kravet om biogass vil forutsette fortsatt bruk av bybusser i skolebarntransporten, vil det være et mål å redusere bruken av ståplasser så mye som mulig. 20

21 Nye sikringskrav i skolebusser Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag fra regjeringen endringer i vegtrafikkloven som bl.a. omfatter pålegg om trafikksikkerhetstiltak på vegtrafikkområdet. Av endringer er sikring av skoleelever i buss, og der departementet gis hjemmel til ved forskrift å pålegge fylkeskommunene og kommunene å sørge for at skyssberettigede skoleelever får sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss.

22 Leverandørutfordringer Løsninger for effektive og sikre muligheter for å ta med sykkel i buss. Nedre Glomma er et hovedsatsingsområde for sykkel i Østfold og kombinasjonen sykkel og buss er sentralt i denne sammenhengen. Det er foreløpig tilrettelagt for sykkelparkering på terminalene og ved enkelte sentrale holdeplasser, men det er i liten grad tilrettelagt for å ta med sykkel i bussene utover sikring med stropper ol. Vi ønsker derfor forslag til løsninger for å kunne ta med minst 2 sykler effektivt, sikkert og uten å være til hinder for andre passasjerer både for by- og distrikts-/regionbusser. 22

23 Leverandørutfordringer Andre aktuelle tema  Alkolås  Incitamentsordninger  Bestillingstrafikk 23

24 Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai Leverandørutfordringer: 1. Løsninger for alternative drivstofftyper i distrikts- og regionbusser. 2. Løsninger for å øke setekapasiteten i bybusser som brukes i skolebarntransporten. 3. Løsninger for effektive og sikre muligheter for å ta med sykkel i buss. - Alkolås - incitamentsordninger - bestillingstrafikk 24


Laste ned ppt "Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai 2012. Agenda 12.30 – 12.45Innledning – velkommen og status Børre Johnsen – Østfold kollektivtrafikk 12.45 –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google