Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Nordisk kandidatundersøkelse 2007 Resultater fra Norge Jannecke Wiers-Jenssen NIFU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Nordisk kandidatundersøkelse 2007 Resultater fra Norge Jannecke Wiers-Jenssen NIFU."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Nordisk kandidatundersøkelse 2007 Resultater fra Norge Jannecke Wiers-Jenssen NIFU STEP – Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

2 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Tema Bakgrunn  Litt om norsk studiemobilitet og tidligere forskning  Utvalgstrekking, datainnsamling Resultater  Hvem reiser ut for å studere?  Hvorfor reiser de ut?  Kommer de tilbake?  Får de arbeid i samsvar med sin utdanning?

3 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Norsk studiemobilitet i perspektiv  Norge har høy andel utenlandsstudenter sammenlignet med de fleste vestlige land  Særlig mange gradsstudenter  Sterk vekst i antall studenter fra midten av 1990-tallet og fram til 2003/2004, deretter nedgag  Andelen utenlandsstudenter er betydelig lavere i dag enn for 50 år siden  Overrepresentasjon i fag som medisin, økonomi, kunstfag, journalistikk  Underrepresentasjon i korte profesjonsutdanninger som lærerutdanning, helse- og sosialfag

4 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Tidligere studier av norske utenlandsstudenter  Spørreskjema til gradsstudenter under utdanning (1998, 2003)  Kvalitative intervjuer med gradsstudenter (1997, 2000, 2003)  Spørreskjema til ferdigutdannede kandidater 3-5 år etter endt utdanning. Sammenligning av mobile og ikke- mobile kandidater (2002, 2007)

5 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Prioriteringer i den norske del av Nordisk kandidatundersøkelse  Bygge videre på tidligere undersøkelse (Kandidatundersøkelsen 2002)  Valgt ut et begrenset antall fag  Prioritering av kandidater med høyere grad  Fokus på de som har studert i utlandet. De som har all utdanning fra Norge er sammenligningsgruppe  Fokus på forskjeller mellom gradsstudenter og delstudenter  Fokus på de som arbeider i Norge  Utgangspunkt: Kandidater uteksaminert i 2003/2004

6 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Datainnsamlingsprosessen  Utvalg trukket fra Lånekassens kundedatabase  Spørreskjema på papir og på web  Fire kontakter med respondenten: informasjonsbrev, hovedutsending og to påminnelser  Ikke bruk av belønning/økonomiske insentiver for svar  Svarprosent 46%  Nettoutvalg 2320 kandidater

7 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Sentrale skillelinjer Utdanningstype  Økonomi og administrasjon  Teknologi og realfag  Samfunnsfag  Informasjons- og bibliotekfag (media/ journalistikk) Mobilitetsstatus  Gradsmobile = uteksaminert i utlandet  Delmobile = uteksaminert i Norge, deler av utdanningen fra utlandet  Ikke-mobile = hele utdanningen fra Norge Studieland/ region  Norden  Storbritannia/ Irland  Europa ellers  Nord-Amerika  Oseania  Andre

8 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Resultater: Hvem studerer i utlandet?  Høyere sosial bakgrunn enn studenter i Norge (særlig delstudenter)  Oftere bodd i utlandet selv  Oftere familie som har bodd i utlandet  Delmobile har gode karakterer fra videregående utdanning (gymnas)

9 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel som har én eller begge foreldre med høyere utdanning

10 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel av som har hatt utenlandsopphold (minst 6 mnd) tidligere

11 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel som har slektninger som har bodd i utlandet mer enn 6 måneder

12 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Karaktersnitt fra videregående skole (skala 1-6)

13 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Eksamensresultater klart bedre enn gjennomsnittet for medstudentene

14 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hvorfor studerer de i utlandet?

15 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hvordan finansierer de studiene?

16 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hovedaktivitet på undersøkelsestidspunktet

17 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Kommer de hjem?  De fleste arbeider i Norge i 2007  Det er først og fremst de gradsmobile som blir i utlandet

18 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel gradsmobile som arbeider i utlandet

19 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Interesse for utenlandsjobbing

20 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Overgang fra utdanning til arbeid Gradsmobile….  er oftere arbeidsledige i første fase etter endt utdanning  sender flere søknader før de kommer i jobb  bruker flere søkekanaler  benytter i mindre grad profesjonelt nettverk for å få jobb, og i større grad av venner og private arbeidsformidlere

21 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel arbeidsledige i første fase etter endt utdanning

22 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Arbeid i samsvar med utdanningsnivå?

23 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Overutdanning Økt sannsynlighet  Gradsmobil  Arbeide i privat sektor  Kort tid siden avsluttet utdanning  (Studieregion Oseania) Redusert sannsynlighet  Gode eksamensresultater  Relevant yrkeserfaring før endt utdanning  Utdanningstype: teknologi og realfag

24 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel som arbeider i privat sektor

25 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Brutto ordinær månedslønn for kandidater som arbeider i Norge

26 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Noen forhold som påvirker lønnsnivå – mulitivariat analyse  Gradsmobil (+)  Delmobil (+)  Arbeide i privat sektor (+)  Gode eksamensresultater (+)  Relevant arbeidserfaring før endt utdanning (+)  Alder (+)  Sivilstatus: gift/sambo (+)  Kjønn (kvinne) (-)  Studieland: Nord-Amerika, Kontinental-Europa  Overutdanning (-)

27 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Internasjonale aspekter ved arbeidet blant de som arbeider i Norge

28 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Bruk av språk  Engelsk er det dominerende fremmedspråk brukt i jobbsammenheng  De som behersker andre språk (spansk, fransk, tysk etc), får i begrenset grad bruk for disse  Bruk av språk i jobbsammenheng varierer med fagfelt

29 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Andel som bruker språk i arbeidssituasjonen ukentlig

30 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hvilke oppgaver brukes fremmedspråk til

31 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Mobile kandidaters oppfatning om norske arbeidsgivere  Flertallet mener arbeidsgivere ser det som et pluss at de har utdanning fra utlandet (66%)  Et mindretall mener arbeidsgivere er skeptiske til utdanning fra utlandet (16%) og at utdanning fra utlandet har vært et minus i jobbsøkingsprosessen (9%)  Mange mener likevel at arbeidsgivere mangler kunnskap om utdanning fra utlandet (54%)

32 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Innfris forventingene?  Hovedinntrykket er at utbyttet av utenlandsoppholdet er bedre enn forventet  Klart bedre enn forventet: - lære språk og kultur å kjenne - utvikling av personlige egenskaper  Forhold der et betydelig mindretall har dårligere utbytte enn forventet: - bruke språk og kulturkunnskap i jobb - jobb i samsvar med utdanningen - interessant jobb - godt betalt jobb

33 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Oppsummering  Mobile studenter skiller seg fra ikke-mobile studenter når det gjelder flere bakgrunnsforhold  Motivene for å studere i utlandet er komplekse, men preges mer av ”lyst” enn ”tvang”  De fleste mobile studenter vender tilbake til Norge  Gradsmobile har større problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og er oftere overutdannet  Lønnsnivået er høyere blant gradsmobile og delmobile enn ikke-mobile  Mobile kandidater har oftere jobber i Norge med internasjonalt tilsnitt – men på langt nær alle  Utenlandsoppholdet har i hovedsak innfridd eller overgått forventningene, men noen har dårligere utbytte når det gjelder jobbrelaterte forhold

34 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Mer informasjon  Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning NIFU STEP rapport 22/2008 www.nifustep.no

35 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Nordisk kandidatundersøkelse 2007 Veien videre Jannecke Wiers-Jenssen NIFU STEP – Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

36 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hva vi har  Masse spennende resultater  Mye ny kunnskap om studiemobilitet i de nordiske land  Foreligger på ulike språk  Resultater som kan være vanskelige å sammenligne

37 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Hva vi planlegger: felles nordisk rapport  Sammenligninger mellom land  Kapitler om de enkelte landene  Bidrag fra aktører som ikke har deltatt i undersøkelsen (SU, CIRIUS, eventuelle andre som måtte være interessert)  Skrives på engelsk, som er leselig for de fleste, og kan leses utenfor Norden

38 NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Status for nordisk rapport  Møte på Reykjavik i april 2008  Søkt penger fra Nordisk ministerråd  Nedsatt foreløpig redaktørgruppe  Diskutert mulig utgiver av rapport  Diskutert rapportens/kapitlenes omfang  Tidsplan for arbeid: høsten 2008/våren 2009  Ikke endelig avklart: finansiering/arbeidsfordeling


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studies in Innovation, Research and Education Nordisk kandidatundersøkelse 2007 Resultater fra Norge Jannecke Wiers-Jenssen NIFU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google