Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift
Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift Hva kan alliansen bety for næringslivet (i Østfold)? Hvorfor allianse? Hva vil vi oppnå? Ingeniørpiloten – status Ingeniørpiloten – framdrift Hvordan vil næringslivet merke alliansen? UMB I STIKKORD

2 UMB I STIKKORD

3 Oslofjordalliansen Høgskolen i Buskerud (HiBu)
Høgskolen i Vestfold (HVE) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Høgskolen i Østfold (HiØ) UMB I STIKKORD

4 Ca 1100 bachelor (ingeniør) studenter
UMB + HiØ + HVE + HiBu Ca 1100 bachelor (ingeniør) studenter Ca 450 master (hovedsak siv. ing.) studenter Ca 300 på forkurs/realfagskurs Vi vil ha flere studenter – næringslivet trenger flere ingeniører Det vil vi realisere gjennom ”Oslofjordalliansen” UMB I STIKKORD

5 Bakteppe for prosessen
Stjernøutvalget Eksisterende samarbeid. Fusjon Norges veterinærhøgskole og UMB. UMB I STIKKORD

6 Noen anbefalinger, Stjernøutvalget
Prosess- og differensieringsmodell der 38 institusjoner reduseres til 8 til10 En del små studiesteder foreslås vurdert nedlagt Institusjonene foreslår selv hvilke andre institusjoner de skal slås sammen med Regjeringen og Stortinget fastsetter den endelige institusjonsstrukturen De nye institusjonene utvikler sin profil og sine prioriteringer i dialog med departementet UMB I STIKKORD

7 Oslofjordalliansen H2007 til H2008
21.desember undertegnelse av intensjonsavtale der en skal - drøfte grunnlaget for et tettere institusjonelt og faglig samarbeid - avklare faglige koblingspunkter og utviklingsmuligheter (faglige arbeidsgrupper) - konkretisere former for videre institusjonelt samarbeid UMB I STIKKORD

8 Forventede gevinster - Samarbeid og arbeidsdeling, redusert konkurranse - Større felles fagmiljøer, høyere total kvalitet - Tydeligere institusjonsprofiler gjennom spesialiseringer innen rammen av forpliktende nettverk - En bedre doktorgradsutdanning - Mer langsiktighet - Styrket sektor i konkurransen internasjonalt UMB I STIKKORD

9 Faglige arbeidsgrupper
Teknologi Informasjonsteknologi Realfag og biologi Økonomi- og ledelsesfag Helsefag Lærerutdanning og pedagogiske fag Fremmedspråk Etter og videreutdanning UMB I STIKKORD

10 ”Oslofjord school og Engineering”
UMB I STIKKORD Utdanningspilot : ”Oslofjord school og Engineering”

11 Målsetting ”School of Engineering” vil bli Norges fremste industrinære
kunnskapstilbyder innen teknologi UMB I STIKKORD Gjennom etablering av ”School of Engineering” vil vi: bedre kvaliteten i de teknologiske utdanningene -bedre søkning til teknologiske studier i Norges tettest befolkede område -samle kompetansen innen teknologi i regionen -styrke Oslofjord-regionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede teknologiske FoU-kompetanse

12 Status - Teknologipilot utvikles som prosjekt
gjennom delprosjekter med ulik tidshorisont (vedtatt) - Prosjektleder ansatt og prosjektgruppe etablert - Prosjektleder forholder seg til en styringsgruppe (dekanene ved ing. avdelingene og instituttleder IMT/UMB) (opprettet) Felles styrevedtak om midler til prosjektet (foreløpig ut 2008) - Budsjett 2009/2011 ca 2 mill/år/institusjon UMB I STIKKORD

13 Framdrift - utdanning Etablere en felles ingeniørutdanning fra Dette skjer gjennom en samordning av studietilbudene fra studieåret 2009/2010 og integrering av studietilbudet fra 2010/2011. Markedsføring av tilbudet (felles ingeniørutdanning fra 2009, studentene får studierett hos alle). I 2009 opprettes en nettside med felles studieprogram og markedsføring. Rekruttering starter 08/09. En markant økning av søkningen til studiene vil være en viktig indikator for samarbeidet. UMB I STIKKORD

14 Studieprogram HiBu HVE HiØ UMB Bachelor i ingeniørfag
●Maskin – studieretning: produktutvikling ●Elektro – studieretninger: kybernetikk, mekatronikk, audiotknologi ●Data – studieretninger: embedded systems, simulering og spillutvikling Masterstudier ●Systems Engineering (i samarbeid med Stevens University of technology) ●Data (IMPACTS, joint master med Abertay og Porto) ●Subsea (samarbeid med UiO) ●Datateknikk ●Mikro og nanoteknologi ●Elektronikk ●Maritim elektro-automasjon ●Produktdesign Masterstudier 2 år Mikro- og nanoteknologi PhD studier (Kjemi) ●Elektro studieretninger - elkraft - digital kommunikasjon og multimedia elektronikk ●Bygg ●Industriell design ●Maskin ●Data Ordinær bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Informatikk Master i teknologi (5-årig integrert sivilingeniørutd.) - miljøfysikk og fornybar energi - geomatikk - industriell økonomi - maskin, prosess og produktutvikling - byggeteknikk og arkitektur vann- og miljøteknikk kjemi og bioteknologi Bachelor med redusert realfagskrav Geomatikk UMB I STIKKORD

15 Hva må være klart til opptaket høsten 2009?
Utdanningsproduktene ( i hovedtrekk det vi nå har) Sømløse overganger fra bachelor til master (høyere årstrinn) E-læringsplattform på plass for studenter og ansatte Studieadministrativt system klart med felles e-læringsplattform Alle ansatte tar imot til EN utdanning (nettverk) med 4 studiesteder Samarbeidsavtalen Alle driftssystemer er sikre for studenter og ansatte Felles nettside Felles markedsføring Godt norsk navn på ”Oslofjord school of Engineering” UMB I STIKKORD

16 Fremdrift - næringsforankring
Teknologiutdanningene har i dag god næringstilknytning i egen region (fylke) Det er valgt strategiske fagområder ved teknologiavdelingene som understøtter de kunnskapsintensive hovednæringsklyngene i de fire regioner. HiBu deltar aktivt i NCE-Systems engineering HVE leder både NCE-Micro og nanotechnology og VRI-delprosjektet Gas& Oil innen maritim teknologi HiØ og UMB deltar aktivt i HaldenCoE (Arena prosjekt miljøvennlig energihandel) og er partnere i VRI-prosjekt ”Strategisk næringsutvikling i Østfold”. UMB I STIKKORD

17 Framdrift – næringsforankring (forts.)
Det er viktig at disse fire nettverkene blir utvidet i den nye storregionen som de fire institusjonene har til sammen En bør så snart som mulig etablere en referansegruppe (Advisory Board) med representanter fra næringslivet (NHO, LO, bedriftsledere fra samarbeidsbedrifter i de fire regioner) og det politiske system (?). Sentrale oppgaver vil være Å bidra til et godt samarbeid med næringslivet Å bidra til etablering av et fond for kompetanseoppbygging Å gi innspill om faglige retninger i utdanningene, fagporteføljens oppbygging og FoU områder. UMB I STIKKORD

18 Framdrift – forskning og utvikling
Forskning skal støtte utdanning og næring Felles strategisk utviklingsplan må utarbeides Målsetting vil bl. a. være Øke graden av industrinær forskning og samarbeid med bedriftene Øke graden av studentaktiv forskning Øke graden av forskningsbasert undervisning Advisory board vil gi råd om utvikling av FoU-områder med tilhørende PhD-utdanninger. UMB I STIKKORD

19 utelukkende positive til det de fikk presentert
Det er stor politisk interesse for et utdanningssamarbeid innen teknologiutdanning på kryss og tvers av Oslofjorden. Det ble klart under et orienteringsmøte mellom rektorene ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ) og fylkesordførere i de fire fylkene Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. UMB I STIKKORD Positive politikere Toppolitikerne fra Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud var utelukkende positive til det de fikk presentert under møtet på UMB i løpet av onsdag den 22. oktober. Blant annet ser politikerne mulighetene som et utdanningssamarbeid på tvers av Oslofjorden kan representere både for næringslivet og selvsagt for studentene.

20 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?
Langt større kandidatproduksjon (ingeniører og sivilingeniører) - Men vi må få lov til (dvs studieplasser) å ta opp flere UMB I STIKKORD

21 UMB I STIKKORD

22 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?
Tilgang til kunnskapsinfrastruktur som hvis utnyttet på riktig måte kan være et viktig konkurransefortrinn for regionen UMB I STIKKORD

23 CAMPUS ÅS En rekke fagmiljøer er lokalisert i tilknytning til UMB: Campus Ås 900 vitenskapelige årsverk, og omsetning 1,2 milliard kr. Største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge utenom medisin Institusjoner: UMB Matforsk Akvaforsk Bioforsk UMB I STIKKORD Norsk institutt og skog og landskap Bioparken Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet fra 2016

24 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?
Større krav til næringslivet Masteroppgaver og prosjektoppgaver i bedrift Lærerkrefter fra bedrift på spesialiserte områder Stillinger finansiert fra næringslivet (bistillinger og fulle stillinger) over en periode m.m. UMB I STIKKORD


Laste ned ppt "Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google