Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 1 Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift. Hva kan alliansen bety for næringslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 1 Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift. Hva kan alliansen bety for næringslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 1 Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift. Hva kan alliansen bety for næringslivet (i Østfold)?  Hvorfor allianse? Hva vil vi oppnå?  Ingeniørpiloten – status  Ingeniørpiloten – framdrift  Hvordan vil næringslivet merke alliansen?

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 2

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 3 Oslofjordalliansen Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Vestfold (HVE) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Høgskolen i Østfold (HiØ)

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 4 UMB + HiØ + HVE + HiBu Ca 1100 bachelor (ingeniør) studenter Ca 450 master (hovedsak siv. ing.) studenter Ca 300 på forkurs/realfagskurs Vi vil ha flere studenter – næringslivet trenger flere ingeniører Det vil vi realisere gjennom ”Oslofjordalliansen”

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 5 Bakteppe for prosessen Stjernøutvalget Eksisterende samarbeid. Fusjon Norges veterinærhøgskole og UMB.

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 6 Noen anbefalinger, Stjernøutvalget Prosess- og differensieringsmodell der 38 institusjoner reduseres til 8 til10 En del små studiesteder foreslås vurdert nedlagt Institusjonene foreslår selv hvilke andre institusjoner de skal slås sammen med Regjeringen og Stortinget fastsetter den endelige institusjonsstrukturen De nye institusjonene utvikler sin profil og sine prioriteringer i dialog med departementet

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 7 Oslofjordalliansen H2007 til H2008 21.desember 2007 - undertegnelse av intensjonsavtale der en skal - drøfte grunnlaget for et tettere institusjonelt og faglig samarbeid - avklare faglige koblingspunkter og utviklingsmuligheter (faglige arbeidsgrupper) - konkretisere former for videre institusjonelt samarbeid

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 8 Forventede gevinster - Samarbeid og arbeidsdeling, redusert konkurranse - Større felles fagmiljøer, høyere total kvalitet - Tydeligere institusjonsprofiler gjennom spesialiseringer innen rammen av forpliktende nettverk - En bedre doktorgradsutdanning - Mer langsiktighet - Styrket sektor i konkurransen internasjonalt

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 9 Faglige arbeidsgrupper Teknologi Informasjonsteknologi Realfag og biologi Økonomi- og ledelsesfag Helsefag Lærerutdanning og pedagogiske fag Fremmedspråk Etter og videreutdanning

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 10 Utdanningspilot : ”Oslofjord school og Engineering”

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 11 Målsetting -bedre kvaliteten i de teknologiske utdanningene -bedre søkning til teknologiske studier i Norges tettest befolkede område -samle kompetansen innen teknologi i regionen -styrke Oslofjord-regionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede teknologiske FoU-kompetanse ”School of Engineering” vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Gjennom etablering av ”School of Engineering” vil vi:

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 12 Status - Teknologipilot utvikles som prosjekt gjennom delprosjekter med ulik tidshorisont (vedtatt) - Prosjektleder ansatt og prosjektgruppe etablert - Prosjektleder forholder seg til en styringsgruppe (dekanene ved ing. avdelingene og instituttleder IMT/UMB) (opprettet) - Felles styrevedtak om midler til prosjektet (foreløpig ut 2008) - Budsjett 2009/2011 ca 2 mill/år/institusjon

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 13 Framdrift - utdanning  Etablere en felles ingeniørutdanning fra 2009. Dette skjer gjennom en samordning av studietilbudene fra studieåret 2009/2010 og integrering av studietilbudet fra 2010/2011.  Markedsføring av tilbudet (felles ingeniørutdanning fra 2009, studentene får studierett hos alle). I 2009 opprettes en nettside med felles studieprogram og markedsføring.  Rekruttering starter 08/09. En markant økning av søkningen til studiene vil være en viktig indikator for samarbeidet.

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 14 HiBuHVE Hi Ø UMB Bachelor i ingeni ø rfag ●Maskin – studieretning: produktutvikling ●Elektro – studieretninger: kybernetikk, mekatronikk, audiotknologi ●Data – studieretninger: embedded systems, simulering og spillutvikling Masterstudier ●Systems Engineering (i samarbeid med Stevens University of technology) ●Data (IMPACTS, joint master med Abertay og Porto) ●Subsea (samarbeid med UiO) Bachelor i ingeni ø rfag ●Datateknikk ●Mikro og nanoteknologi ●Elektronikk ●Maritim elektro- automasjon ●Produktdesign Masterstudier 2 å r Mikro- og nanoteknologi PhD studier Mikro- og nanoteknologi Bachelor i ingeni ø rfag (Kjemi) ●Elektro studieretninger - elkraft - digital kommunikasjon og multimedia elektronikk ●Bygg ●Industriell design ●Maskin ●Data Ordin æ r bachelor Teknologisk innovasjon og entrepren ø rskap Masterstudier Informatikk Master i teknologi (5- å rig integrert sivilingeni ø rutd.) - milj ø fysikk og fornybar energi - geomatikk - industriell ø konomi - maskin, prosess og produktutvikling - byggeteknikk og arkitektur -vann- og milj ø teknikk -kjemi og bioteknologi Bachelor med redusert realfagskrav Geomatikk Studieprogram

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 15 Hva må være klart til opptaket høsten 2009?  Utdanningsproduktene ( i hovedtrekk det vi nå har)  Sømløse overganger fra bachelor til master (høyere årstrinn)  E-læringsplattform på plass for studenter og ansatte  Studieadministrativt system klart med felles e-læringsplattform  Alle ansatte tar imot til EN utdanning (nettverk) med 4 studiesteder  Samarbeidsavtalen  Alle driftssystemer er sikre for studenter og ansatte  Felles nettside  Felles markedsføring  Godt norsk navn på ”Oslofjord school of Engineering”

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 16 Fremdrift - næringsforankring  Teknologiutdanningene har i dag god næringstilknytning i egen region (fylke)  Det er valgt strategiske fagområder ved teknologiavdelingene som understøtter de kunnskapsintensive hovednæringsklyngene i de fire regioner. HiBu deltar aktivt i NCE-Systems engineering HVE leder både NCE-Micro og nanotechnology og VRI- delprosjektet Gas& Oil innen maritim teknologi HiØ og UMB deltar aktivt i HaldenCoE (Arena prosjekt miljøvennlig energihandel) og er partnere i VRI-prosjekt ”Strategisk næringsutvikling i Østfold”.

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 17 Framdrift – næringsforankring (forts.)  Det er viktig at disse fire nettverkene blir utvidet i den nye storregionen som de fire institusjonene har til sammen  En bør så snart som mulig etablere en referansegruppe (Advisory Board) med representanter fra næringslivet (NHO, LO, bedriftsledere fra samarbeidsbedrifter i de fire regioner) og det politiske system (?). Sentrale oppgaver vil være - Å bidra til et godt samarbeid med næringslivet - Å bidra til etablering av et fond for kompetanseoppbygging - Å gi innspill om faglige retninger i utdanningene, fagporteføljens oppbygging og FoU områder.

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 18 Framdrift – forskning og utvikling  Forskning skal støtte utdanning og næring  Felles strategisk utviklingsplan må utarbeides  Målsetting vil bl. a. være - Øke graden av industrinær forskning og samarbeid med bedriftene - Øke graden av studentaktiv forskning - Øke graden av forskningsbasert undervisning - Advisory board vil gi råd om utvikling av FoU-områder med tilhørende PhD-utdanninger.

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 19 Det er stor politisk interesse for et utdanningssamarbeid innen teknologiutdanning på kryss og tvers av Oslofjorden. Det ble klart under et orienteringsmøte mellom rektorene ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ) og fylkesordførere i de fire fylkene Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. Positive politikere Toppolitikerne fra Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud var utelukkende positive til det de fikk presentert under møtet på UMB i løpet av onsdag den 22. oktober. Blant annet ser politikerne mulighetene som et utdanningssamarbeid på tvers av Oslofjorden kan representere både for næringslivet og selvsagt for studentene.

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 20 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?  Langt større kandidatproduksjon (ingeniører og sivilingeniører) - Men vi må få lov til (dvs studieplasser) å ta opp flere

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 21

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 22 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?  Tilgang til kunnskapsinfrastruktur som hvis utnyttet på riktig måte kan være et viktig konkurransefortrinn for regionen

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 23 CAMPUS ÅS  En rekke fagmiljøer er lokalisert i tilknytning til UMB: Campus Ås  900 vitenskapelige årsverk, og omsetning 1,2 milliard kr.  Største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge utenom medisin Institusjoner:  UMB  Matforsk  Akvaforsk  Bioforsk  Norsk institutt og skog og landskap  Bioparken  Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet fra 2016

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 24 Hvordan vil næringslivet merke alliansen ?  Større krav til næringslivet - Masteroppgaver og prosjektoppgaver i bedrift - Lærerkrefter fra bedrift på spesialiserte områder - Stillinger finansiert fra næringslivet (bistillinger og fulle stillinger) over en periode - m.m.


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UMB I STIKKORD 1 Oslofjord alliansen. Status og videre framdrift. Hva kan alliansen bety for næringslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google