Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon hva skjer? Dag Westhrin Sekretær LO Stat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon hva skjer? Dag Westhrin Sekretær LO Stat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon hva skjer? Dag Westhrin Sekretær LO Stat

2 Pensjonsordningene nå, og i framtiden! •Pensjon i media – hva er det egentlig som diskuteres? •Offentlig tjenestepensjon –Utfordringer –Hva er gjort og hva gjenstår –Uførereformen - status

3 Pensjonsreformen •Spare penger •Arbeide lenger •Større sammenheng mellom innbetaling og pensjonens størrelse •Fleksibel avgangsalder

4 Pensjonssystemet i Norge

5 Viktige begrep i ny ordning •Levealdersjustering –Forholdstall –Delingstall •Indeksering –Regulering under opptjening –Regulering av løpende pensjoner •Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon

6 Regulering og indeksering I dagens ordning reguleres både pensjon under opptjening og pensjon under utbetaling med folketrygdens grunnbeløp

7 Folketrygdens alderspensjon «Gammel»

8 Hovedprinsipper, ny folketrygd

9 Banklov II og III •Banklov II –Foreslår system for nye tjenestepensjoner i privat sektor •Banklov III –Fase ut ytelsespensjonene i privat sektor •Siste årskull 1962 –1963 – første årskull med 100% opptjening etter ny folketrygd 9

10 Banklov forslag pensjon •Standardmodell –Innskudd inntil 7%betales av arbeidsgiver (0-12G) –Innskuddet reguleres med lønnsveksten –Utbetaling av løpende skjer etter en garantert avkastning –Utbetalingen er livsvarig –Ved dødsfall går gjenstående kapital tilbake til fellesskapet –Sikrer omlag 66% av sluttlønn etter 40 års opptjening 10

11 Grunnmodell •Innskudd betales av arbeidsgiver •Reguleringen er avhengig av avkastningen •0-garanti •Som regel opphørende –10 eller 15 år •Uførepensjon ikke avklart ennå

12 Standardmodell •Pensjon økes med årlig lønnsvekst –Kan velge om bedriftens eller samfunnets (TBU) skal legges til grunn •Må balansereføre framtidig forpliktelse –Mindre omfang enn i ytelsepensjon (foretakspensjonsloven)

13 Standardmodell forvaltning •Garanti mot negativ avkastning (0- garanti) –Inntil 3% i inntil fem år •Investeringsvalg for bedriften •Levealdersjustering –Samme prinsipp som i folketrygden –Gjelder ikke om en velger opphørende ordning

14 Innskuddsnivåer •Standardmodell –7% mellom 0 og 12 G –Mulig tilleggspremie på 18,1% mellom 7,1G og 12g (1g=85 245 01.05.2013)

15 Iverksetting •Trolig fra 01.01.2014 •Omfatter alle private ordninger •Overgangsregler (forslag banklov III) –Fleksibel overgang –Tre års frist for iverksetting •Valg –Lukke ordningen –Bygge videre på oppspart kapital i eksisterende ordning

16 Uavklarte spørsmål •Hvordan sammenkoble rettigheter opptjent i ytelsepensjonsordning med ny hybridordning –Oppsatte rettigheter –Reguleringspremie

17 Pensjonskostnader Forsvarsbygg 2006200820102012Budsjett 2013 Arbeids- giverandel 9,3%13,6%13,2%17,3%20,8% Arbeids- takerandel 2 % Hvorfor skjer dette? Nye regnskapsregler Forsvarsbygg må legge kostnad ved reguleringspremie inn i premien for et fiktivt fond. Pr i dag 1,3 mrd. Pga lav (fiktiv) avkastning blir reguleringspremien høy

18 Hva ligger i kostnadsberegningen? Tall for 2013-budsjettet Premie ordinær pensjon Reguleringspremie alder, uføre og etterlatte7,66 % Reguleringspremie for årets lønns- og pensjonsregulering7,88 % Premie for garantert pensjonsnivå0,25 % Premie for førtidspensjon (AFP og særalder)1,62 % Administrasjonspremie0,35 % Tilleggsats (avregning av finansiell status av de fiktive fondene) 5,06 % Sum budsjettinnspill22,82 %

19 Hybridpensjon privat sektor •Gulrot –Du kan få to tredeler av sluttlønn i pensjon •Pisk –Du må stå i jobb i 40 år

20 Pensjon 30 års opptjening Lønn 450.000Innskudds- pensjon HybridpensjonYtelsespensjon Fra folketrygden168.000 + AFP 32.000 + Tjenestepensjon 54.000 82.000 = Sum pensjon 254.000 282.000 I % av sluttlønn56 % 63 %

21 Pensjon 30 års opptjening Lønn 750.000Innskudds- pensjon HybridpensjonYtelsespensjon Fra folketrygden202 000 + AFP 44 000 + Tjenestepensjon 120 000 143 000233 000 = Sum pensjon 366 000389 000479 000 I % av sluttlønn49 %52 % 64 %

22 Pensjon 42 års opptjening Lønn 450.000Innskudds- pensjon HybridpensjonYtelsespensjon Fra folketrygden196 000 + AFP 43 000 + Tjenestepensjon 70 000 75 000 82 000 = Sum pensjon 309 000315 000322 000 I % av sluttlønn69 %70 % 72 %

23 Pensjon 42 års opptjening Lønn 750.000Innskudds- pensjon HybridpensjonYtelsespensjon Fra folketrygden237 000 + AFP 53 000 + Tjenestepensjon 157 000198 000233 000 = Sum pensjon 447 000488 000524 000 I % av sluttlønn60 %65 % 70 %

24 Hvorfor velge hybrid •Ytelsespensjon er best for arbeidstakerne •Men •Arbeidsgiverne synes det blir for dyrt –Må bokføre dagens og framtidige forpliktelser •Over 150 000 ansatte i privat sektor har mistet ytelsespensjoner •Innskuddspensjon er for dårlig •Ytelsespensjon er for dyr

25 Levealdersjustering

26 ÅrskullKompensere for levealdersjustering Forventet levealder Antall år som pensjonist 194367 år 0 mnd.83 år 3 mnd.16 år 3 mnd. 194467 år 1 mnd.83 år 5 mnd.16 år 4 mnd. 194567 år 2 mnd.83 år 7 mnd.16 år 5 mnd. 194667 år 3 mnd.83 år 9 mnd.16 år 6 mnd. 194767 år 4 mnd.83 år 11 mnd.16 år 7 mnd. 194867 år 5 mnd.84 år 1 mnd.16 år 8 mnd. 194967 år 6 mnd.84 år 4 mnd.16 år 10 mnd. 195067 år 8 mnd.84 år 6 mnd.16 år 10 mnd. 195167 år 9 mnd.84 år 8 mnd.16 år 11 mnd. 195267 år 10 mnd.84 år 10 mnd.17 år 195368 år 0 mnd.84 år 11 mnd.16 år 11 mnd.

27 Ytelsene i off. tjenestepensjonsordningen Uføre pensjon SPK pensjon Etterlatte pensjon Barne- pensjon Avtalefestet pensjon Alders pensjon Boliglån Premie fritak

28 Statens Pensjonskasse i dag

29 Sentrale problemstillinger •Vilkår for å gå av tidlig (62 år) • Innelåsing •Ikke spesiell problemstilling offentlig privat –Like mye privat - privat 29

30 Evaluering så langt •Flere tar ut pensjon fra 62 år –flest menn, 79% •Fra 2010 til 2012 økte antall alderspensjonister med 96 000 •Andel med offentlig AFP, gammel privat AFP og uførepensjon har gått noe ned –Offentlig AFP ned 8 %

31 Evaluering forts •Den største andel som står lenger i arbeid, finner vi i privat sektor –Årsak: Omlegging av privat AFP, fra tidligpensjon til tilleggspensjon –Høyest vekst blant de med lav utdanning, lav lønn og manuelle yrker –Her var yrkesdeltakelsen lavest før og –Særlig stor økning i yrkesaktivitet for kvinner over 50 år

32 Noen tall •54 % av alle 66 åringer hadde yrkesinntekt i 2011 –6 % høyere enn i 2001 –Realvekst i inntekt for med oppimot 40% –Skyldes kombinasjon uttak av pensjon med full jobb

33

34

35 Pensjonsordningene nå, og i framtiden! •Pensjon i media – hva er det egentlig som diskuteres? •Offentlig tjenestepensjon –Utfordringer –Hva er gjort og hva gjenstår –Uførereformen - status

36 Og enda har vi ikke begynt med særaldersgrensene…..

37 DN 14.3.13

38 Aftenposten 12.3.13

39

40

41 DN 27.9.12.

42

43

44

45

46 Likebehandling av pensjon •Likeverdige pensjonsordninger, inkludert uføre- og etterlattepensjon •Likeverdig forventet alderspensjonsnivå •Likeverdige opptakskrav •Likeverdige særaldersgrenser

47 Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i løpet av pensjonisttilværelsen 62 til 86 år? Sum offentlig pensjon:kr 5 880 000,- -Sum privat pensjon og AFPkr 4 060 467,- Sum mindre pensjon:kr 1 819 533,- Årlig tap: kr 75 814,- i 24 år

48 Tjenestepensjon i Norge

49 Hva er forskjellen? •Ytelsesbasert gir den ansatte en garanti om et framtidig nivå, ansvar på arbeidsgiver og forsikringsselskap •Innskuddsbasert gir den pensjonen som innbetaling og renter gir grunnlag for. Arbeidstaker har alt ansvar

50 Eksempel på nivå – nye hybrider

51 Eksempler på nivå - nye hybrider

52 Pensjonsreformen – hva gjenstår? •Ny uføretrygd •Kullene født etter 1958 – garanti? •Samordningsregler fra og med1953-kullet •Endrede rammebetingelser for private pensjonsordninger •AFP i offentlig sektor/endring i privat AFP? •Mobilitet mellom privat og offentlig sektor •Etterlattedekninger

53 Pensjonsreformen så langt •Alderspensjon –Levealdersjustering –Individuell garanti om 66 % til og med 1958-kullet –Samordningsregler klare til og med 1953-kullet •Endret regulering •AFP i privat sektor

54 Bruttogarantien nå, og i framtida Å rskull195319581959196319731983 Forholds tall 67 1,0531,0771,0831,1061,1661,228 Pensjon sniv å 62,7 %61,3 %60,9 %59,7 %56,6 %53,7 % Etter garanti 66 % 60,9 %59,7 %56,6 %53,7 % 66 % - alder 67 68,5697071

55 Off bruttopensjon i dag:

56 Ny uføretrygd – møte hos AD 6.3.12

57

58 Representativ kommuneansatt

59 Deretter ble det brevskriving….

60 Samordningsregler •Gjelder for de som får ny folketrygdopptjening fra 1953-kullet

61 Kompensasjonsgrad ved deltid Forutsetninger: 80 % gjennomsnittlig stillingsandel, 43 års jevn inntekt, full tjenestetid, og full trygdetid. Grunnpensjonen i gammel folketrygd er satt lik snittet for gifte og enslige, og garantipensjonen i ny folketrygd er satt lik snittet for gifte og enslige. Fra ADs presentasjon 18.12.2012.

62 1959-kullet og yngre

63

64 Deretter ble det brevskriving….

65 Hvordan beregne samlet pensjon? Uten samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon66 % - folketrygd50 %50 % =Netto tjenestepensjon16 % Med samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon66 % - samordningsfradrag folketrygd45 % =Netto tjenestepensjon21 %21 % Faktisk utbetalt71 % 65

66 Hovedbilde – samordning (KLP) •Samordningsfordeler bidrar til samlet høy kompensasjonsgrad, og særlig ved deltid •Med økende stillingsprosent og/eller lønn går kompensasjonsgraden i folketrygden ned og betydningen av tjenestepensjon øker •Ved høy lønn blir samordningsfordelene mindre 66

67 Samordningsfordelenes verdi - KLP 2010 Beregningene basert på alderspensjonister i KLPs bestand født i 1940, 1941, 1942 og første halvår 1943 Basert på fullstendige og oppdaterte data fra NAV om faktisk folketrygd (grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg) for disse årskullene Tall for Fellesordningene omfatter Fellesordningen for kommuner og bedrifter, Fellesordningen for fylkeskommuner og Fellesordningen for statlige helseforetak mv. 67

68

69 AD, mars 2012: ”Det overordnede fokuset i tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, både for alderspensjon og uføre, bør være hva de totale kompensasjonsgradene skal bli, ikke hvilke samordningsfordeler regelverket gir i dag.” ”For personer med full tjenestetid, full trygdetid, som alltid har arbeidet fulltid og som har hatt relativt jevn inntekt over livsløpet, gir samordnings­regelverket relativt oversiktlige resultater.” ”For personer uten fulle yrkes­karrierer, som arbeider deltid, og med ujevn inntekt har dette notatet illustrert at samspillet mellom de ulike samordningsreglene kan gi relativt uforutsigbare og lite hensiktsmessige resultater.” ”Det bør ikke være et mål for tilpassingen til ny folketrygd at alle disse samspilleffektene skal videreføres.”

70 Det norske pensjonssystemet 4 hovedregimer i dag Bruttopensjon 660 000 innen offentlige TP- ordninger Bruttogaranti 66% Folketrygd I bunnen av alle Pensjonsytelser. Tidligere 650 000 med kun folketrygd YtelsesbasertInnskuddsbasert Innskudds pensjoner Folketrygd Nettopensjon Avtalte nettopensjoner Folketrygd OTP


Laste ned ppt "Pensjon hva skjer? Dag Westhrin Sekretær LO Stat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google