Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesopplæring Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1.4.2013 Utarbeidet av: Politidirektoratet Hovedverneombudet Politiets Fellesforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesopplæring Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1.4.2013 Utarbeidet av: Politidirektoratet Hovedverneombudet Politiets Fellesforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesopplæring Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1.4.2013 Utarbeidet av: Politidirektoratet Hovedverneombudet Politiets Fellesforbund NTL Parat Norges Politilederlag Politijuristene

2 ATB2013  Politiets oppgaver og samfunnets krav – behov for fleksible arbeidstidsordninger –Unntak fra aml som følge av arbeidets art –Unntak fra aml pga lav bemanning  Åpner for relativt store unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser  Muliggjør en fleksibel tjenesteutførelse, men stiller krav til kompetanse, planlegging og ledelse  Program for dagen, praktiske forhold  Utdelt mappe  Materiell på intranett

3 Evaluering av ATB2009  Dokumentasjon på bruk av unntak mangler = brudd på AML. Har gjort evalueringen vanskelig – vet ikke hvorfor unntakene brukes  Risikovurdering av tjenestelister  Bruk av unntak fra hviletidsbestemmelsene Måleperiode okt 09 – april 11 –Politi 62 576 –Jurister 4 747 –Sivile 2 356 –Sum 69 679  Ca 27 % gjaldt unntak med en sammenhengende hvileperiode på under 8 timer

4 Evaluering av ATB2009  Pålegg om dokumentasjon for bruk av unntak jf AML og ATB er svært mangelfullt oppfylt. Dette gjelder på områdene: –er det hjemmel for å bruke unntak, herunder om dette er dokumentert –om skikkethetsvurdering er gjennomført og dokumentert –hva som er gjort for å skaffe egnet mannskap i tide, samt om dette er dokumentert.

5 Evaluering av ATB2009  Stikkprøvene med skriftlig innrapportering viser at nesten ingen distrikt og særorgan som har svart, kan fremlegge dokumentasjon på om unntakene er brukt i tråd med ATB og AML. Spørreundersøkelsen og intervjuene bekrefter dette funnet.  Manglende rutiner for dokumentasjon er brudd på AML og ATB. Forvaltningen av regelverket er i de fleste distrikt og særorgan ikke i overensstemmelse med kravene i AML og ATB.

6 ATB-oppfølgingsprosjekt – evaluering av organiseringen

7 Figur 1. Vurderinger av oppfatningen lokalt om resultatene av ATB- evalueringen. Antall.

8 Figur 3. Lite hadde skjedd om ikke POD hadde tatt rollen som sentral prosjektleder. Antall.

9 Figur 8. Det ble satt rimelige tidsfrister. Antall.

10 Figur 11. De mindre positive faktorene i måten å organisere prosjektet på. Prosent. N=68.

11 Oppstart av ATB2013  ATB2009 er forlenget fra 1.1.2013 til og med 31.3.2013.  ATB2013 gjelder fra 1.4.2013  Felles protokolltilførsel POD/organisasjonene –Bortfall av B-tillegg –Sikringsbestemmelsen for påtalejurister –Forutsigbarhet – arbeidsplaner –Utredning av jourordning for påtalejurister –Protokolltilførsel om forsvarlighet og hviletid er håndtert ut. –Gruppen øvrige beskrevet i eget rundskriv

12 Formalkrav for omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens verneregler  FAD og HS kan fravike alle arbeidstids-bestemmelsene i AML kapittel 10, med unntak av bestemmelsene § 10-2 (1), (2) og (4), samt § 10-11 (7).  Kriterier for FAD og HS behandling av søknader: –Bemanningsplan –Konsekvensvurdering –De ansattes helse og velferd er ivaretatt –Ikke anledning til å inngå ytterligere fravik fra AML –Det skal dokumenteres at avtalen er behandlet i HAMU

13 Bemanning i politi- og lensmannsetaten  Politidirektoratet skal være en ansvarlig arbeidsgiver og vil arbeide mot følgende mål når det gjelder bemanning i politietaten: –Politidirektoratet skal arbeide systematisk med å nå en best mulig balansert oppgaveløsning og bemanning i etaten. –Den totale bemanningen i etaten skal dekke den ordinære tjenesten på døgnkontinuerlig basis. –Behovet for bruk av unntak fra AML hviletidsbestemmelser skal tilstrebes redusert. –Behovet for overtid skal tilstrebes redusert og eventuell belastning skal fordeles. –Arbeidstakers helse- miljø og sikkerhet skal være i fokus. –Vi skal ha en helhetlig strategi for bemanning og strategisk kompetanseplanlegging i etaten. –Medarbeidertilfredsheten skal opprettholdes.

14 Bemanningsplan for politi- og lensmannsetaten  Politiet mot 2020 –Her dokumenters behovet for styrket politiinnsats på flere områder. –En styrking forutsetter både bemanningsøkning og kompetanseheving i politiet –Målet om politidekning på 2,0 per 1000 innbyggere er et nasjonalt gjennomsnittsmål. –2 700 nye politiårsverk i perioden 2008 - 2020 for å nå dette målet. –Målet står fast, selv om befolkningsøkningen øker mer enn forutsatt i 2008. –Det er i tillegg behov for en vekst på om lag 1 000 årsverk i andre stillingskategorier i samme periode.  Politistudie

15 Bemanningsplan for politi- og lensmannsetaten  Påtalejurister –Felles protokolltilførsel –4) Partene er enige i at behov for endringer i jourordningen for påtalejurister skal utredes. Her skal organisering, bemanning, bedre ressursutnyttelse og HMS hensyntas.

16 Avlæring - I  Regelen om oppmøtetid er fjernet fra bestemmelsen.  For at 24 timers perioden skal kunne være kortere enn 24 timer, kreves det at det har vært en sammenhengende arbeidsfri periode på 11 timer. Dette gjelder også ved beredskapsvakt.  Anledningen til å sette opp arbeidsplaner med en arbeidsfri periode mellom ordinære tjenestesett som er kortere enn 11 timer, er fjernet.  Mulighet til å ha flere unntak fra hviletidsbestemmelsene, som medfører kortere arbeidsfri periode enn 11 timer i rekkefølge og over nærmere angitte tidsperioder, er redusert.  Beregning av kompenserende hvile er endret fra time for time til faktisk tid.  Det er innført minstetid etter egne regler.

17 Avlæring - II  Omlegging av arbeidsplan som skyldes fravær i forbindelse med rettsoppmøte er fjernet.  Særkompensasjon i forbindelse med bruk av unntak fra hviletidsbestemmelse, utbetales kun i forbindelse med overtid.  Maksimal ukentlig arbeidstid er redusert fra 54 til 48 timer.  Arbeidsplaners gyldighetsperiode er redusert til fra ett år til 12 uker. Ved lokal enighet kan planen ha en gyldighetsperiode på inntil 26 uker.  Adgangen til å bruke delt dagsverk er fjernet.  Reglene for beregning av avspasering av overtid er redusert fra 1,5 til 1 time pr arbeidet time.  Reisebestemmelsen er fjernet. Fellesbestemmelsene § 8 og nytt ledd i § 3 om transportoppdrag gjelder.

18 ATB2013 – ny utforming  Brukerne har fastslått at ATB2009 er vanskelig å lese og forstå  ATB2013 følger oppbyggingen i aml, blant annet ved at ord og begreper i loven er tatt inn i avtalen.  Sitater fra aml og fellesbestemmelsene er satt inn i faktabokser. Innholdet er ikke en del av avtalen.  ATB2013 bruker ikke merknader.

19 §1 Formål og virkeområde m.m.  Avtalen kan ikke tolkes eller praktiseres slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger  Sivile operatører ved operasjonssentralen er spesielt omtalt  Gjelder ikke for ansatte ved: –Politihøgskolen, –Politidirektoratet, –Politiets data- og materielltjeneste, –Grensekommissariatet og Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.  Det er anledning til å la øvrige ansatte som ikke er spesifikt nevnt i bokstav a) – e) omfattes av avtalen, for kortere eller lengre perioder –der arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i amls arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver.

20 § 2 Avtalens varighet og oppfølging  Gjelder fra 1.4.2013 til 31.12.2015  Arbeidsmiljøutvalget –Konsekvensene av overtidsarbeid bør årlig behandles i arbeidsmiljøutvalget. –Omfanget av bruken av kortere arbeidsfri periode skal jevnlig behandles i arbeidsmiljøutvalget.  Evaluering –Bruken av unntaksbestemmelsene gjort i medhold av arbeidsmiljøloven –Innen 31.12.2014. –Bruk av unntak skal registreres for å sikre grunnlag for evaluering.

21 § 3 Definisjoner  Begrepet reservetjeneste er erstattet med beredskapsvakt.  Kompenserende hvile er definert i tråd med den særskilte nemndas definisjon: –”Friperiode som avvikles i forlengelsen av den arbeidsfrie perioden innenfor 24 timers perioden, eller som hvile på et senere tidspunkt, for å kompensere for ikke avviklet arbeidsfri periode.”  Annet passende vern – nytt punkt –Fri fra arbeidet på et senere tidspunkt  24 timers perioden starter når det utføres arbeid, etter at kravet til arbeidsfri i forrige 24 timers periode er oppfylt. –11 timers hvile –En 24 timers periode kan aldri være lengre enn 24 timer. –Eksempel 1Eksempel 1

22 § 3 Definisjoner  Lokal enighet:Enighet på politidistriktsnivå / særorgan  7 dager:7 dager regnes fra mandag kl. 00:00 til søndag kl. 24:00.  Overtid:…… –transportoppdrag fra/til tjenestested i direkte forlengelse av pålagt tjenestehandling innenlands, når transporten strekker seg utover arbeidsplanens oppførte daglige arbeidstid

23 § 4 Arbeidsplan  Ordinær arbeidsplan –Veileder - risikovurdering av arbeidsplanerVeileder - risikovurdering av arbeidsplaner –En arbeidsplan kan maksimalt settes opp med 9 arbeidsdager i strekk, se likevel § 1 pkt. 1, 2. ledd.  Overlapping –En arbeidsplan kan settes opp med overlapping mellom tjenestesettene når det kan påvises tjenstlige behov som nødvendiggjør dette.

24 § 4 Arbeidsplan  Medbestemmelse ved fastsetting av arbeidsplaner –Forslaget til ny arbeidsplan skal drøftes med de tillitsvalgte. –Verneombud skal delta jf. § 29 i Hovedavtalen og gjeldende tilpasningsavtale.  Før drøfting skal det foreligge –en bemanningsplan og –gjennomføres risikovurdering av arbeidsplanen.  Risikovurderingene og bemanningsplanen skal legges ved referat fra drøftingene.

25 § 4 Arbeidsplan  Varighet og endring –Arbeidsplanen kan ha en varighet og gyldighet av inntil 12 uker. Ved lokal enighet kan gyldighetsperioden avtales inntil 26 uker. •Felles protokoll tilførsel 3) Partene er enige om at det ved arbeidsplaner med gyldighet på 12 uker eller kortere skal utarbeides en langsiktig overordnet arbeidsplan, som skal gi forutsigbarhet i forhold til plassering av friperioder og frekvens av helgevakter. –Arbeidstakere som omfattes av ny arbeidsplan skal varsles senest 14 dager før iverksettelsen. –Med ny arbeidsplan menes også endret arbeidsplan og ny arbeidsplan ved overgang til nytt tjenestested.

26 § 5 Midlertidig endring av arbeidsplaner mv.  Omlegging for de som skal fyll hull på arbeidsplan når noen har rettsoppmøte. Denne muligheten finnes ikke lengre.  Det er ingen endringer i forhold til godtgjørelse og overtid ved kurs.

27 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Gjennomsnittlig arbeidstid og fritid –Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer i gjennomsnitt pr. uke, inkl. omregnet tid. –I denne avtalen er den alminnelige arbeidstid utvidet til inntil 48 klokketimer i en enkelt uke ved gjennomsnittsberegning.  Sikringsbestemmelse 35,5 timer – ikke omregnet tid a)døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, b)arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager, c)arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, d)arbeid som hovedsakelig drives om natten.

28 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Alminnelige arbeidstid utvidet til inntil 10 timer i løpet av 24 timer.  Det samme gjelder dersom arbeidstaker arbeider mer enn 3 timer i tidsrommet mellom kl. 21:00 til kl. 06:00. –Lange arbeidsperioder på over 8 timer skal begrenses mest mulig om natten og kan kun benyttes dersom intensiteten i arbeidet er tilpasset og –muligheten for annet passende vern er til stede.  Arbeidsgiver skal sikre at den enkelte medarbeiders individuelle behov blir ivaretatt, at tjenesten planlegges og organiseres på en slik måte at belastningene for bruken av unntakene blir fordelt på flest mulig.

29 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Unntak mellom 11 og 8 timer, - ingen endring.

30 Forutsetning for bruk av unntak  At følgende er på plass: –Det må være hjemmel i avtalen til å bruke unntak, dette skal dokumenteres –Det skal være foretatt en skikkethetsvurdering, dette skal dokumenteres –Det skal registreres at kompenserende hvile er tatt ut, dette skal dokumenteres. Der dette ikke er mulig skal begrunnelsen for bruk av utsatt kompenserende hvile begrunnes og uttak av utsatt kompenserende hvile skal dokumenteres –Der hvor det er krav til at en skal ha forsøkt å skaffe annet kvalifisert mannskap i tide, skal dette dokumenteres –Føringene skal være gjort i sanntid  Mangler ett eller flere av disse punktene er det brudd på bestemmelsene –Avviksmelding i HMS modulen

31 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Kortere sammenhengende arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer dersom det ikke har vært mulig å skaffe egnet mannskap i tide og minst ett av følgende vilkår er til stede: –arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier, –arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker, –arbeidet ikke kan avsluttes uten at en tjenestemanns sikkerhet settes i fare, –oppdraget vil kunne avsluttes innen én time, –ved gjennomføring av spaningstjeneste ved organiserte spaningsenheter, eller –ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder.

32 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Det kan videre pålegges overtidsarbeid som medfører kortere sammenhengende arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer i følgende situasjoner (Ikke krav til å skaffe egnet mannskap i tide): –livvakttjeneste, –uttransporteringer, –pålagt aktivt arbeid under beredskapsvakt for påtalejurister, eller –ved nasjonale beredskapsøvelser, grunnkurs for beredskapstroppen, livvakter, UEH og lignende.

33 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid  Antall ganger arbeidsfri periode under 11 timer. –Arbeidsfri periode kortere enn 11 timer kan brukes i inntil to påfølgende 24 timers perioder. –Arbeidsfri periode kortere enn 11 timer kan ikke brukes oftere enn 8 ganger i løpet av en 4 ukers periode, men slik at antall ganger ikke kan overstige 25 i løpet av 26 uker.

34 Samlet arbeidstid i forbindelse med overtid  Polititjenestemenn er unntatt fra arbeidsmiljølovens § 10-6, første til niende ledd, jf. forskrift av 16. desember 2005.  For andre ansatte som avtalen gjelder for, kan det tillates –samlet arbeidstid inntil 16 timer i løpet av 24 timer, –overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av 7 dager og –40 timer i løpet av 4 sammenhengende uker. –Overtidsarbeid ut over 200 timer i løpet av ett år krever lokal enighet. –Overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer i løpet av ett kalenderår. Ved overtidsarbeid ut over begrensningene i aml § 10-6 (4) og (8), kreves samtykke fra den enkelte.

35

36

37 Risiko- og skikkethetsvurderinger ved bruk av unntak  Risiko- og skikkethetsvurderinger –Det skal gjennomføres risiko- og skikkethetsvurderinger –samt iverksettelse av risikoreduserende tiltak. –Slike vurderinger og risikoreduserende tiltak skal dokumenteres i etatens datasystem for registrering av unntaksbruk. –Registreringen skal dokumenteres i sanntid.  Generelt for alle unntak fra hovedregelen om 11 timers arbeidsfri periode i løpet av 24 timer og/eller ved lange arbeidsperioder gjelder at arbeidsgiver/overordnet plikter å vurdere om tjenestemannen –er i stand til å utføre arbeidet uten økt risiko for ulykker og helseskader. –Det påhviler arbeidsgiver/overordnet en særlig plikt ved arbeidsperioder på 10 timer og mer, samt ved arbeidsfri periode kortere enn 8 timer, til å ivareta sikkerhet og helse. –Tjenestemannen har også et ansvar for å si fra til overordnet når det gjelder forhold knyttet til sikkerhet og helse.

38 Beredskapsvakt - hvile  Kravet til 11 timer hvile gjelder tilsvarende på beredskapsvakt.  Dersom nattehvilen er blitt vesentlig forstyrret skal arbeidsgiver vurdere å gi nødvendig hvile til arbeidstaker, før ny arbeidsperiode inntrer. Arbeidstakers vurdering skal vektlegges. –Eksempel 2: Jourhavende har aktivt arbeid fra 0800-1600. Han drar deretter hjem og har beredskapsvakt i den arbeidsfrie perioden. Første telefon under vakten kommer kl 0300. Han har da hatt elleve timer hvile. Deretter blir han ringt opp flere ganger resten av natten slik at han ikke får sove mer etter kl. 0300.Eksempel 2:  Politidistriktene må vurdere hvem som skal ha adgang til å kontakte de som har beredskapsvakt, spesielt i helgene og tidsrommet 23:00 – 07:00.

39 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern  Beregning av kompenserende hvile, sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode. –Er den arbeidsfrie perioden på 10 timer og 45 minutter, skal kompenserende hvile avvikles med 15 minutter.  Uttak av kompenserende hvile skal dokumenteres.  Unntak under 8 timer – beregning av kompenserende hvile og tilleggshvile. –Eksempel 3Eksempel 3 –Eksempel 4 - beredskapEksempel 4 - beredskap

40 Nattarbeid  Ved nattarbeid utover 8 timer skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. –Eksempel 5Eksempel 5

41 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern  Utsatt kompenserende hvile –Kun i helt spesielle og ekstraordinære situasjoner kan kompenserende hvile utsettes. –Utsatt kompenserende hvile kan bare gjennomføres når det er behov for å sikre kontinuitet i utførelsen av de arbeidsoppgaver som har begrunnet den forlengede arbeidsperiode, og vedkommende ikke kan erstattes av andre. –Rene ressurshensyn - generell personellmangel – kan ikke begrunne utsatt avvikling av kompenserende hvile.

42 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern  Utsatt kompenserende hvile –Hvilen skal gis så tidlig som mulig når de tjenstlige hensyn som har begrunnet utsatt hvile ikke lenger foreligger. –Dersom dette ikke er mulig innen 61 timer etter oppstart av 24 timer perioden med forkortet arbeidsfri periode, skal det i tillegg gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. –Slik fridag skal avvikles innen 14 dager. –Eksempel 6Eksempel 6  Dersom kompenserende hvile ikke kan tas i direkte tilknytning til arbeidet, skal hjemmel, grunnene for utsatt hvile og tidspunktet for utsatt hvile dokumenteres.

43 §§ 8 til 11  § 8 – –Særkompensasjon – kun ved overtid –Antall unntak knyttet til ordinær tjeneste regnes ikke inn i antall ganger det er tillatt å bruke unntak.  § 9 –Godtgjørelse på samme måte som ved pålagt omlegging av arbeidsplaner.  § 10 –Ingen faktiske endringer  § 11 –Her er det ingen realitetsendringer fra ATB2009

44 §§ 12 til 14  § 12 –Her er det ingen realitetsendringer i forhold til ATB2009. Vi finner likevel grunn til å minne om at ved permisjoner med lønn som gis med minst 5 sammenhengende dager, f eks kurs i regi av organisasjonene, skal arbeidstiden ordnes slik at tjenestemannen kan tiltre permisjonen senest kl. 18.00 dagen før, og ikke påbegynne tjenesten tidligere enn kl. 06.00 dagen etter permisjonenes siste dag.  § 13 –Her er det ingen realitetsendringer fra ATB2009.  § 14 –Her er det ingen realitetsendringer fra ATB2009.

45 § 15 Godtgjørelser  Samlet i denne paragraf  Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven –Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2 bokstav a) til og med e) tilstås en godtgjørelse på kr 28 000. –Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2 bokstav a) og d) tilstås en godtgjørelse på kr 3 000 i tillegg til § 15 pkt. 5 nr. 1. –Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2, bokstav f) godtgjøres forholdsmessig av kr 28 000 pr. år i den perioden (minimum en uke) arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver.  Når tilleggene kommer som en fast ordning er de pensjonsgivende

46 § 15 Godtgjørelser  Overtid –Utrykninger og tilkallinger under fritid/beredskapsvakt godtgjøres med to timer minstetid. Overtiden skal ikke reduseres med omregnet tid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. –For annet dokumenterbart pålagt arbeid under beredskapsvakten utbetales det overtid for faktisk medgått tid,  men minimum 30 minutter mellom kl. 07:00 og kl. 23:00.  For tilsvarende pålagt arbeid i tiden mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 utbetales overtid for minimum én time. –Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede minstetider.

47 § 15 Godtgjørelser  Regulering –Partene forhandler om regulering av satsene i pkt. 5 i denne avtale pr. 1. oktober 2014. Forhandlingene føres på grunnlag av summen av datotilleggene som gis på A-tabellen, og i tillegg, de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

48 Særavtale for driftsenhetsledere (lederavtalen)  Virkeområde a.visepolitimestere b.politiinspektører som har funksjon som politimesterens faste stedfortreder c.politistasjonssjefer, unntatt politistasjonssjefer som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning d.politiinspektører som er driftenhetsledere, unntatt politiinspektører som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning e.lensmenn, unntatt lensmenn som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning f.namsfogder g.politioverbetjenter som er driftsenhetsledere

49 Særavtale for driftsenhetsledere (lederavtalen)  Kompensasjon for ulemper knyttet til uregulert arbeidstid –Det utbetales et tillegg etter ltr. 60 på B-tabellen som kompensasjon for ulemper knyttet til uregulert arbeidstid. Kompensasjonen dekker arbeid utover normalarbeidstiden. –Dersom politimesteren unntaksvis pålegger arbeid utenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde, og utenfor normalarbeidstiden, tilkommer disse overtidsgodtgjørelse i henhold til fellesbestemmelsene § 13 nr 4 bokstav b og c, og § 17 nr 4.

50 TTA  Fra 1.4 og frem til ny SP er produksjonssatt: –skal ikke kode 150 benyttes. –Ingen overtid godkjennes –Minstetid registreres som 999-kode  Videre blir følgende feil i forhold til ATB2013: –Lovlighetssjekk av turnus –Lovlighetssjekk av overtid  Periodeoppgjør kjøres frem til 1.4.2013 – innen den 25.4.2013.

51 TTA  SP settes i produksjon i månedsskifte april/mai.  Når revidert regelmotor er produksjonsatt: –Beregninger og godkenninger gjøres tilbake til og med 1.4.2013. Da beregnes følgende riktig etter ATB2013: –reisetid på F og UF –avspasering –minstetid –særkomp –turnus –oppmøtetid –lovlighetssjekk under 11 timer og komp.hvile. –Husk det som er registrert som 999-koder (minstetid)  Resten av "bestillingen" blir produksjonssat i slutten av august 2013.

52 Videre arbeid  Lokal opplæring –Selg inn hvorfor ATB er nødvendig –Risikovurdering av turnus –Bemanningsplan –Involvere de ansatte og verneombud –Drøfte forslag til ny turnus –Varsle de berørte om ny turnus senest 17. mars 2013 –Lag gode rutiner for oppfølgning av avtalen

53 Videre arbeid  Nytt i PSV: –Rapportering på bruk av 150% og 200% overtid –Rapportering på bruk unntak under 11 timer –Rapportering på bruk av unntak under 8 timer –Tallgrunnlag hentes fra SAP og legges inn av POD/PDMT pr måned pr distrikt/særorgan. Viktig at alle avslutter periodeoppgjør den første mandag i hver måned

54

55

56

57


Laste ned ppt "Fellesopplæring Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1.4.2013 Utarbeidet av: Politidirektoratet Hovedverneombudet Politiets Fellesforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google