Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØY – hva skal vi fokusere på i BHT? NFAM/NAMFs vårkonferanse 2012 Jon Storstein, Hjelp24 HMS, Kongsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØY – hva skal vi fokusere på i BHT? NFAM/NAMFs vårkonferanse 2012 Jon Storstein, Hjelp24 HMS, Kongsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 STØY – hva skal vi fokusere på i BHT? NFAM/NAMFs vårkonferanse 2012 Jon Storstein, Hjelp24 HMS, Kongsberg

2 2

3 Måling og kartlegging av støy i Hjelp24 HMS  Det ble utført støymålig og støykartlegging i 220 virksomheter (Ca 5% av kundemassen) i 2011  Tyder på aktiv bistand til arbeidsgiver mht til overvåkning av støy?! 3

4 Audiometrier i Hjelp24 HMS 4 Status HørselResultatProsentfordeling Normal1466142,3 Grad 11207234,8 Grad 2490714,2 Grad 330278,7 Totalt34667100,0 Det var foretatt 34667 audiometrier i perioden 2009 - 11. En person kan være testet flere ganger.

5 Registrerte hørselsskade forårsaket av støy Hjelp24 2009-11 I audiometriregisteret finner vi antall tilfeller: •Støyskade 570 •Arbeidsrelatert skade 332 •Rapport skade 134 5

6 Hva skal vi fokusere på i BHT? 6 Følge Arbeidstilsynets føringer for systematisk arbeid med støyovervåkning og risikovurdering

7 •§6 Risikovurdering – kartlegge og dokumentere arbeidstakernes støybelastning. •§9 Måling av støy på arbeidsplassen. Kvalitetssikret metode. • – BHT oppgave å bistå arbeidsgiver som trenger hjelp til dette. •Men gjøres det nye risikovurderinger? Er BHT proaktive nok i dette arbeidet? 7 Forskift: Vern mot støy på arbeidsplassen. best.nr 398,

8 Arbeidstilsynet - støyforskriften, §14 Hørselsundersøkelse •Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstagere som utsettes for støy over 80 dB i snitt over 8 timers arbeidsdag eller topptrykknivå over 130 dB, gjennomgår helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll. •Hyppighet av undersøkelsen avgjøres av kompetent lege.

9 AT Veiledning. Hørselskontroll av støyeksponerte. Best nr 416 •Svært god beskrivelse for gjennomføring av audiometri i BHT sammenheng. Les den! •Obs tekst i veiledning ikke korrigert etter revisjon av støyforskriften. Viser til den gamle forskriftens §20 bla når det gjelder intervaller for hørselsundersøkelse. 9

10 10 Hva skal vi fokusere på i BHT? Kvalitetssikre våre metoder for hørselsovervåkning

11 Metode for audiometriundersøkelse - Kvalitetskrav •Kompetent operatør. Minst 1-dags kurs •Undersøkelse tidlig på dag, eventuelt bruke H-vern siste 1-2 timer før undersøkelse •Pasient skal ikke kunne se bevegelser til operatør •God instruksjon om hva som skal skje •Fjerne brille, ørepynt og hodeplagg •Begynne test på 1000 hz, høyre først 11

12 Feilkilder ved audiometri (1) •Audiogram: kalibrering, mekanisk feil. •Bakgrunnsstøy •Langvarig testing over 20 min kan gi upålitelige målinger •Forskjell test/retest kan være 5-10 dB •Utsatt for musikk eller annen støy siste timen før undersøkelse –Ta audiometriundersøkelsen så tidlig som mulig på dagen

13 Feilkilder ved audiometri (2) •Ørevoks og akutt otitt, forkjølelse •Personer med øresus har problem med å skjelne mellom øresus og testtone, dette bør bemerkes i journalen. •Ved forskjell over 40 db mellom to ører vil tonen som sendes til det svake øre høres på motsatt øre. Motsatt øre skal derfor maskeres. (spesialist oppgave)

14 Audiogram X= venstre, O = Høyre

15 15 Hva skal vi fokusere på? Kvalitetssikre tolkning og tyding av våre audiometri resultater

16 Anamnese •Aktuell og tidligere sykdom i hørselsorgan •Hodeskade? •Medfødt hørselstap? •Nedsatt hørsel i slekt? •Støyananmnese –arbeid –fritid 16

17 Klinisk undersøkelse - Otoscopi •Inspeksjon av trommehinne •Arr etter tidligere sykdom? •Nedsatt bevegelighet i trommehinne? 17

18 Stemmegaffelprøver - Weber •Vibrerende stemmegaffel (256 Hz, c1, med fot) settes midt på issen. •Ved mekanisk hørselstap høres lyden best på det dårlige øret. •Ved sensorinevralt hørselstap vil lyden høres best på det gode øret.

19 Stemmegaffelprøver - Rinne •Vibrerende stemmegaffel settes på benet bak øret, når personen ikke hører vibrasjoner lenger flyttes stemmegaffelen foran øret. –Eventuelt: hører du lyden sterkest bak øret eller foran øret •Rinne positiv: Tonen høres fortsatt foran øret. Ved normal hørsel og ved sensorinevralt hørselstap •Rinne negativ: Personen hører ikke stemme-gaffelen lenger. Mekanisk hørselstap.

20 Gradering av hørselstap •Grad I: økt terskel på mellom 25 -40 dB for en eller flere av frekvenser på 3, 4 eller 6 kHz, eller økt terskel på 20 dB for alle tre frekvenser •Grad II: økt terskel på 40 dB eller mer for 3, 4 eller 6 dB, men ikke mer enn 20 dB for 2 kHz •Grad III: økt terskel på 40 dB eller mer for 3, 4 og 6 kHz, og mer en 20 dB for 2 kHz

21 Permanent terskelendring: Når det ved to undersøkelser er det påvist endret høreterskel på 15 db ved en eller flere frekvenser sammenlignet med tidligere undersøkelser. Tolkning audiometri

22 AT – indikasjon på støyindusert hørselsskade •Indikasjon på støyindusert hørselsskade får man når man får permanent terskelhevning i frekvensområdene 3, 4 eller 6 KHz oppstått siste 3 år eller mindre hos en støyeksponert arbeidstager •Eldre kan ha 15 db øket terskel i løpet av 3 år. Man skal ikke justere for alder.

23 Hørselsskade forårsaket av støy- støyindusert hørselstap •Støyindusert hørselstap foreligger når det er hørselstap på 25 db for en av frekvensene 3, 4 eller 6 KHz, eller 20 db for alle tre frekvensene, forutsatt at det foreligger holdepunkter for skadelig støypåvirkning. Anamnesen er avgjørende for om foreligger en larmskade. •En jevn økning av terskelen for samtlige målefrekvenser mot 8 KHZ tyder på hørselstap som ikke er fremkalt av støy, bortsett fra impulsstøy. •Presbiacusis (aldersbetinget hørselstap): dobbeltsidig hørselstap med jevnt økende terskel

24 Når henvise til ØNH lege (1) Følgende resultater ved hørselsmålingen kan tjene som rettesnor for henvisning, dersom sykehistorien og kliniske funn taler for det: •Terskelaudiometrien viser at hørselen forverres med 15 dB eller mer for to eller flere frekvenser fra gang til gang. •Hørselstapet er 35 dB eller mer for en eller flere av frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz. •Ved første gangs påvisning av støyindusert hørselstap grad II eller III. 24

25 Når henvises ØNH lege (2) •Ved vedvarende tinnitus (øresus) eller hyperacusis. •Asymmetriske hørseltap (mer enn 15 dB ved tre eller flere frekvenser). •Ved støyskade som kan få trygdemessige konsekvenser

26 26 Hva skal vi fokusere på? Melde og registrere arbeidsrelatert støyskade

27 Ved påvist støyindusert hørselsskade •Informere pasient •AML §5-3 Leges meldeplikt:  (1) Permanent hørselstap gr I-III (konstatert ved minst 2 undersøkelser) skal meldes når legen antar det skyldes hørselsskadelig støy i arbeidet. Melde AT skjema 154 b. Sende del 2 til NAV mht til godkjent yrkessykdom eventuelt yrkesskadeerstatning. Husk samtykke. NAV vil ofte be arbeidsgiver om skademelding  (2) Ved samtykke underrette arbeidsgiver

28 28 Vurdere om ressursbruk på denne oppgaven kan minskes til fordel for andre oppgaver Hva skal vi fokusere på i BHT?

29 Ressursbruk ved audiometri •Timebestilling, taking, vurdering og avtale om oppfølging 34600 audiometrier - tidsbruk15 minutter pr. stk = totalt tidsbruk ca 5200 timer 2009 – 11 •Vi har ikke oversikt over antallet audiometrier utført pga av støyeksponering. •Vi har grunn til å tro at helsesertifisering av røykdykkere, offshoreattester og liknende utgjør den klart største andelen 29

30 Støy - hva skal vi fokusere på i BHT? •Følge Ats føringer for systematisk arbeid med støyovervåkning og risikovurdering. •Kvalitetssikre hørselsovervåkning •Kvalitetssikre tolkning og tyding av audiometriresultater. •Melde og registrere arbeidsrelatert støyskade •Vurdere om ressursbruk på denne oppgaven kan minskes til fordel for andre oppgaver. 30

31 Mer informasjon om Hjelp24 får du på: På telefon: 02442 og på nett www.hjelp24.no 31 Ha en fortsatt flott dag!


Laste ned ppt "STØY – hva skal vi fokusere på i BHT? NFAM/NAMFs vårkonferanse 2012 Jon Storstein, Hjelp24 HMS, Kongsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google