Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Ås ungdomsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Ås ungdomsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Ås ungdomsskole

2 Ås ungdomsskole 384 elever 135 -122 – 127 48 tilsatte, 37 lærere
Sekretær 100% 3 teamledere, til sammen 60% 2 rådgivere, til sammen 100% 1 barnevernspedagog og en 1 sosionom,1 assistent, Bibliotekar 50% stilling Inspektør 100%, rektor 100%

3 Skolen forventes å… være et sted hvor elevene trives
gi dem kunnskap, stimulere til kreativitet og gi dem gode arbeidsvaner rose og oppmuntre til god arbeidsinnsats og oppførsel behandle elevene høflig og rettferdig lære elevene respekt og toleranse ta avstand fra mobbing, vold og rasisme utvikle elevenes selvstendighet og selvtillit

4 På skolen skal elevene kunne forvente å møte
Tydelige voksne Trygge kunnskapsformidlere og gode veiledere Voksne med godt humør som viser respekt og omsorg for alle

5 Foresatte skal kunne forvente at..
Vi har et godt samarbeid hjemmene. Avgjørende viktig for å skape gode vekstvilkår for læring og utvikling.

6 Hva kan foreldre forvente av skolen?
Å bli møtt med åpenhet, respekt og vennlighet (bygge gode relasjoner) Å få informasjon om opplæringa og elevenes utvikling Kontinuerlig informasjon om fravær og anmerkninger gjennom foreldreweben i OPPAD Halvårsvurderinger i fagene gj. foreldreweben i OPPAD Å få god informasjon generelt (gj. mobilskole f.eks.) Å få mulighet til å påvirke gjennom demokratiske organer ved skolen

7 Forventninger til foreldre ved Ås ungdomsskole
Råd og utvalg • Møte på foreldremøter og utviklingssamtaler • Være med å arrangere tiltak som hører til klassetrinnet/klassen. • Delta i et av skoleorganene ( klassekontakt, SU, FAU, SMU)

8 Vi erfarer at elever lærer beste når
Faglig oppfølging • Foreldre skal vise interesse og engasjement for skolearbeidet, støtte og oppmuntre, stille krav. • Foreldre skal generelt motivere de unge til å yte sitt beste i skolearbeidet. Ha foreldre som spiller på lag med skolen. Bidra til at skolearbeidet utføres

9 Vi erfarer at elever lærer beste når
• Foreldre stiller tydelige krav og setter klare grenser. • Foreldre støtter opp under klassemiljø og skolens miljø Søker minst mulig fri og legger reiser i skolens ferier (regler for fraværsføring)

10 Vi erfarer at elever lærer beste når
Foreldre spiller på lag med skolen Positiv omtale av skolen i de unges påhør. Uenighet/negative opplevelser tas opp direkte med læreren/skolen. Foreldre er lojal ovenfor skolens regelverk

11 Vi erfarer at elever lærer beste når
Foreldrene sørger for at de unge har spist frokost og har med matpakke på skolen. Foreldre sørger for at de unge får nok med søvn.

12 Krevende ungdomstid Det å være tilstede, vise interesse og hjelpe til er viktig også på ungdomstrinnet. Ungdomstida er en krevende tid som er utfordrende både for skole og foreldre Hodding Carter : Det er to varige gaver vi kan gi våre barn, det er røtter og vinger.

13 Krevende ungdomstid Barn og unge trenger foreldre og skoletilsatte som våger å være modeller, og som viser vei inn i de voksnes verden. Voksne som står for noe, og som den unge kan bryne seg på. De trenger foreldre som har forventninger, stiller krav og våger å ta en konflikt.

14 Foreldrerollen Foreldrene må bry seg om ungdommens fritid og sette klare grenser. «Sosial kapital(lære seg å forholde seg til sosiale normer, evnen til å delta i sosiale nettverk preget av gjensidighet/tillit, og engasjement for fellesskapets beste) i familien er en betydelig ressurs for utdanningen av familiens barn/unge (Coleman, amerikansk forsker)

15 Viktig for å lykkes Hva er det som virkelig gir utslag og er avgjørende for om ungdommer lykkes på skolen? Forskning viser at det ikke er intelligensen og medfødte ”genitendenser” . Det som har dobbelt så stor betydning som IQ, er SELVDISIPLIN Selvdisiplin må også læres. Det handler om å ta valg og velge bort.

16 Nye medier – en trussel mot læring?
Studier fra 2010 viser at unge mellom 8 og 18 år bruker mer tid på ulike medier enn på noen annen aktivitet, bortsett fra å sove Unge i denne aldersgruppa bruker 71/2 time på ulike medier pr.dag. Da er ikke den halvtimen de bruker på å snakke og tekste på mobilen tatt med

17 Nye medier Det er grunn til å tro at norsk ungdom ligger på nesten samme nivå Multitasking(er på flere medier samtidig): De hører på musikk mens de surfer, ser på TV mens de er på nettspill osv. På den måten pakker de inn 11 timer med mediekontakt de 7 ½ t de er koblet på Konsentrasjon og oppmerksomhet på en og samme oppgave kan til tider se ut til å være utfordrende

18 Forventninger til foreldre ved Ås ungdomsskole
Informasjon foreldre skal informere skolen om hendelser/endringer som kan ha innflytelse på de unges skolegang. foreldre skal følge skolens rutiner ved fravær (ta kontakt ved mer enn 3 dagers fravær)

19 Rutiner ved stort fravær
7 dagers fravær i løpet av 3-4 uker, elever som forlater skolen gjentatte ganger, elever som blir borte fra enkelttimer gjentatte ganger:

20 Elevene forventes å møte presis til timen ha med nødvendig utstyr
ta positivt del i klassens og skolens aktiviteter ikke forstyrre i undervisningstiden eller i fellessamlinger være høflig mot medelever og voksne være inkluderende, vise omsorg og respekt for alle i skolemiljøet ta ansvar for egne handlinger ta avstand fra mobbing, vold og rasisme unngå stygg språkbruk og sårende bemerkninger følge klassens og skolens regler

21 Hva er nytt på ungdomsskolen
Nye fag: Utdanningsvalg, valgfag fremmedspråk, fordypningsfag- norsk og engelsk muntlig Mer fagorientert, møter flere lærere Vurdering med karakter Mer prøver, heldagsprøver/årsprøver Elevene møter en stor skole Fravær på vitnemålet. Teller dager fra 8.trinn

22 Fagene Matematikk (muntlig eksamen) Norsk (muntlig eksamen)
Engelsk (muntlig eksamen) Samfunnsfag (muntlig eksamen) Naturfag (muntlig eksamen) RLE (muntlig eksamen) Kroppsøving Kunst og håndverk Mat og helse (avsluttes 9.trinn) Musikk Utdanningsvalg Fremmedspråk (muntlig eksamen) Engelsk fordypning (muntlig eksamen) Norsk fordypning (muntlig eksamen) Grunnleggende norsk Valgfag (elevrådsarbeid/klassens time utgår fra høsten 2012)

23 Fremmedspråk/fordypningsspråk
Elevene skal velge fremmedspråk/fordypningsspråk innen 21.juni Elever som velger yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole er fritatt for fremmedspråk. Elever som velger å gå i den retning kan velge bort fremmedspråk på ungdomsskolen Elever som tenker å velge studieforberedende utdanningsprogram på videregående: 1.Utdanningsprogram for studieforberedende linjer 2.Utdanningsprogram for idrettsfag 3.Utdanningsprogram for musikk, dans og drama skal ha fremmedspråk på vgs. og bør velge fremmedspråk på ungdomsskolen Elever på studieforberedende utd.program kan enten fortsette med det samme fremmedspråket som de har hatt på ungdomsskolen eller velge et nytt

24

25 Valgfag Skolen kan velge mellom 15 valgfag På 8. trinn har skolen valgt ut 4 av de 15 valgfagene: 1. Fysisk aktivitet og helse 2. Design og redesign 3. Sal og scene 4. Teknologi i praksis 5.Forskning i praksis 6. Demokrati i praksis 7. Frivillig arbeid Det gis vurdering med karakter i faget. Tellende karakter ved opptak til videregående skole. Valg ved skolestart.Dt gis

26 NyGIV8 Tilbud til elever som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Oppstart høsten 2013 Omfang: 5 timer pr uke i 12 uker (6 + 6 uker) Det er et tilbud til de som vi mener vil ha stor nytte av opplegget, men frivillig.

27 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30 – 09.16 09.16 – 09.20 09.20 – 10.06 10.20 – 11.06 11.06 – 11.35 Med hilsen


Laste ned ppt "Velkommen til Ås ungdomsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google