Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITETSLØFTET I AF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITETSLØFTET I AF."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITETSLØFTET I AF

2 Krav til egenkontroll i AF
Det skal utarbeides kontrollplaner for alle prosjekter i AF Kontrollplan skal utarbeides for hvert fagfelt og den skal gi oversikt over krav, toleranser, prøveomfang, henvisning til beskrivelse, sjekklister samt ansvarlig leder Utarbeides for prosjektering og utførelse

3 Kjerneprosessene i AF Vi fokuserer på planlegging og dokumentasjon av egenkontroll i prosessen Prosjekt

4 Egenkontroll ved prosjektering
Egenkontroll er en aktivitet i prosessen Prosjekt Denne aktiviteten skal planlegges og dokumenteres!

5 Prosjektering For prosjektering skal det utarbeides kontrollplaner for de enkelte fag Arkitekt (ARK) Rådgivende ing. Grunn (RIG) Rådgivende ing. Byggeteknikk (RIB) Rådgivende ing. Brann (RIBr) Rådgivende ing. ventilasjon (RIV) …… Gjennomført kontroll skal dokumenteres på egnete kontrolldokumenter.

6 Egenkontroll ved utførelse

7 Hvorfor skal egenkontrollen gjennomføres og dokumenteres?
►For AF Redusere kvalitetskostnader og øke produktiviteten ►Plan- og bygningsloven §97. Kontroll med tiltak. Kommunen skal påse at det blir foretatt nødvendig kontroll for å sikre at tiltak blir utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kontrollen kan utføres ved dokumentert egenkontroll eller av uavhengig kontrollforetak. Ansvarlig søker skal påse at det blir utarbeidet kontrollplan. Kontrollen skal utføres helhetlig og planlagt etter kontrollform godkjent av kommunen.

8 Hvorfor skal egenkontrollen dokumenteres?
Egenkontrollen skal dokumentere samsvar mellom produkt og krav

9 Hvorfor forholde seg til myndighetskrav?
I tillegg til å tilfredsstille myndighetskrav oppnår man følgende: input til planlegging av en hensiktsmessig kontroll vesentlige og viktige kontroller gjennomføres tilfredsstillende dokumentasjon av konstruksjonen fremskaffes tilfredsstillende dokumentasjon av produkter som inngår i konstruksjonen fremskaffes skape tillit mellom tiltakshaver og entreprenør

10 Hva skjer hvis kontrollen ikke er dokumentert?
►For AF Ledelsen kan stanse prosjekter inntil tiltak er iverksatt ►Plan- og bygningsloven §97. Kontroll med tiltak. Kommunen kan til enhver tid inspisere tiltaket og se til at kontrollplanen følges. Ved oppdagelse av vesentlig svikt i kontrollen kan kommunen gi pålegg om stans av tiltaket inntil det påtalte forhold er brakt i orden. ►Plan- og bygningsloven §98a. Sentral godkjenning Godkjenning skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, ……

11 Hvorfor skal kontrollen planlegges?
►For AF Planlegging og kontroll er en del av jobben Utarbeidelse av kontrollplan resulterer i forutsigbare prosesser Fastlagte kontroller sikrer korrekt utførelse ihht myndighetskrav og interne krav i AF ►Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) §27. Foretakenes kontroll Ansvarlig kontrollforetak skal planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll i samsvar med a) kontrollforetakets eget styringssystem og b) kontrollplan Ved planlegging av kontroll skal det legges særlig vekt på å sikre kontroll i riktig fase i forhold til tiltakets fremdriftsplaner.

12 Hva er riktig tidspunkt for utarbeidelse av kontrollplaner?
Kontrollplan skal være utarbeidet og godkjent i god tid før arbeidene starter Kontrollplanene utarbeides trinnvis

13 Hva og når skal det kontrolleres (riktig fase)?
Når bør man kontrollere geometrien?

14 Hva og når skal det kontrolleres (riktig fase)?
Geometri bør kontrolleres og dokumenteres når avrettingsmassen er lagt!

15 Et grusomt eksempel Gulvsparkleren brukte planlaser
Gulvleggeren kontrollerte ikke overflaten før han monterte trinnlydplate Rørleggeren la vannbåren gulvvarme Gulvleggeren la (meget dyr) parkett uten å kontrollere underlaget Resultat: Parketten hadde 10 cm fall fra yttervegg mot entrédør!

16 Hvem utfører kontrollen?
Ansvaret for å gjennomføre egenkontroll ligger i linja (fra bas til anleggsleder) Prosjektleder er ansvarlig for at kontrollen dokumenteres Målingene utføres og dokumenteres vanligvis av formann eller bas Egenkontrollen skal verifiseres av en person som ikke har ansvar for utførelsen Prosjektleder utpeker verifikator (ikke i linja) med tilstrekkelig kompetanse og støtte i organisasjonen

17 Når er det nødvendig med kontrollplan?
►For AF For alle prosjekter ►SAK §31. Gjennomføring av kontroll For alle tiltak skal kontrollen bekrefte om kravene som gjelder for tiltaket er innarbeidet i foretakets eget styringssystem, at systemet er i bruk og fungerer. Kontrollen av viktige og kritiske kontrollområder skal gjennomføres og dokumenteres særskilt.

18 Viktige og kritiske kontrollområder
Kontroll av disse elementene skal alltid planlegges og dokumenteres!

19 Viktige og kritiske kontrollområder (myndighetskrav)
PBL, SAK og GOF Stabilitet (bærende konstruksjoner, betong, stål mm.) Brann (brannskiller, branndører mm.) Lyd (lydvegger mm.) Innemiljø (isolasjon, tettesjikt, diffusjonssperre mm.) Produkter (eks. våtromskabiner, elementer mm.) Kontroll av disse skal alltid planlegges og dokumenteres!

20 Viktige og kritiske kontrollområder for AF
Ledelsessystemet Verifikasjon av egenkontroll egne arbeider Gjennomgang av kontrolldokumenter fra UE Verifikasjon av egenkontroll utført av UE Kontroll av disse skal alltid planlegges og dokumenteres!

21 Viktige og kritiske kontrollområder med hensyn på kontrakt / kunden
Beskrivelse Spesifikke prosjektrelaterte krav Produkter som bygges inn (membraner, røropplegg, kabler mm.) Kontroll av disse skal alltid planlegges og dokumenteres!

22 Viktige og kritiske kontrollområder i forhold til boligkjøper / leietaker
Beskrivelse Overflater Tilvalg Kontrolleres ved befaringer og dokumenteres i protokoller! Ikke en del av kontrollplan.

23 Prosedyre for utarbeidelse av kontrollplan

24 Hva skal kontrollplanen inneholde?

25 Signatur av prosjektleder som har godkjent kontrollplanen
Revisjons nr. og dato for revisjon av den spesifikke kontrollplan Signatur av prosjektleder som har godkjent kontrollplanen

26 Kontrollområdene kan omfatte prosess, produkt eller funksjon.

27 Henvisning til hvor man finner spesifikke krav som er kritiske for kvaliteten knyttet til aktuelt kontrollområde skal listes opp under krav/grunnlag. Slike krav kan være gitt i lover, forskrifter, produksjonsunderlaget, beskrivelse, utførelsesstandarder osv.

28 Beskrivelse av hvordan kontrollen skal gjennomføres
Beskrivelse av hvordan kontrollen skal gjennomføres. Prosesser kan kontrolleres ved å påse at utførelsen er i overensstemmelse med planlagt produksjon, prosedyrer og ”godt håndverk”. Produkter kan kontrolleres ved: visuell kontroll • geometrisk kontroll dimensjonskontroll kontroll av produkt dokumentasjon Funksjon kan kontrolleres ved for eksempel termografering, tetthetsprøving, lydkontroll, trykkprøving, funksjonskontroll av ventilasjonsanlegg, alarmanlegg og lignende.

29 Antall enheter som skal kontrolleres og i hvilken fase kontrollen skal utføres. Antallet skal være i overensstemmelse med klarlagte krav og vurderes i forhold til kompleksitet og konsekvens ved avvik. Fase skal beskrive når i arbeidsprosessen kontrollen skal gjennomføres. For eksempel skal armering kontrolleres før støp. Kontrollomfanget skal evalueres fortløpende og endres dersom det er grunnlag for det.

30 Navn på firma, navn på person og dennes funksjon skal angis for hvert kontrollområde.
Dette skal samsvare med signatur på kontrolldokumentene.

31 Angi hvilket kontrolldokument som skal benyttes. For eksempel:
måleskjema • sjekkliste • rapport foto arkivert ihht prosedyre • materialsertifikat prøveresultat • samsvarserklæring Valg av kontrolldokument skal samsvare med valgt kontrollmetode.

32 Angir kontrolldokumentets gjeldende revisjonsnummer.

33 Utføres av en person som ikke har deltatt i produksjon eller har produksjonsansvar for kontrollområdet. I kontrollplanen skal kontrollmetode, kontrollomfang og verifikasjonsansvarlig angis. Verifikasjonen skal dokumenteres.

34 Eksempel på kontrolldokument

35 Verifikasjon av egenkontroll UE
Kontrollplaner og kontrolldokumenter fra UE godkjennes av AF før oppstart av arbeider AF utarbeider egne kontrollplaner for verifikasjon av egenkontroll til UE Kontrolldokumenter fra UE gås gjennom før arkivering AF gjennomfører verifikasjon av UE’s egenkontroll

36 Eksempel på Kontrollplan for verifikasjon av UE

37 Hvem lager kontrollplanen?
Prosjektleder er ansvarlig for at kontrollplaner er utarbeidet til rett tid Kontrollplanen utarbeides av ansvarlig linjeleder for sine respektive fagområder Rådgivende ingeniører for de enkelte fag gir input om viktige og kritiske kontrollområder KS-leder og Tekniske Fellestjenester bistår med henholdsvis skjematikk og kvalitetssikring av planen

38 Evaluering / rapportering av kontrollplaner
Direktør i forretningsenhet sammen med sin KS-sjef evaluerer løpende kontrollplanene til de enkelte prosjekt Det utarbeides kvartalsvis en statusrapport av de enkelte prosjektenes kontrollplaner som rapporteres til konsernledelsen Avvik i kontrollplaner avviksbehandles og korrigere for å unngå gjentagelse

39

40 Oppsummering Det skal utarbeides kontrollplaner for alle prosjekter i AF Egenkontrollen skal dokumenteres og verifiseres Egenkontrollen dokumenterer samsvar mellom produkt og krav Ved alvorlig svikt i kontrollen kan kommunen stanse prosjektet Egenkontrollen skal utføres i riktig fase Dokumentert egenkontroll utføres av ansvarlig linjeleder for sitt fagområde

41 Oppsummering (forts.) Egenkontrollen skal dokumenteres særskilt ved viktige og kritiske kontrollområder Stabilitet Brann Lyd Inneklima Produkter Verifikasjon av egenkontroll egne arbeider Gjennomgang av kontrolldokumenter fra UE Verifikasjon av egenkontroll utført av UE Spesifikke prosjektrelaterte krav Produkter som bygges inn Kontrollplanen utarbeides av ansvarlig linjeleder med bistand fra KS-leder og Tekniske Fellestjenester

42 Hvis vi får til dette, så er KVALITETSLØFTET I AF et faktum!

43 Veien videre… Hva må vi gjøre annerledes for å få til dette?
Hvilke tiltak må iverksettes for å få det til? Hvilke hindringer og utfordringer vil vi i så fall støte på?


Laste ned ppt "KVALITETSLØFTET I AF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google