Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FHI/Dieserud 2007 Selvmordsforebygging i alle faser av livet Fagkonferanse mandag 10. september 2007. Grieghallen, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FHI/Dieserud 2007 Selvmordsforebygging i alle faser av livet Fagkonferanse mandag 10. september 2007. Grieghallen, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FHI/Dieserud 2007 Selvmordsforebygging i alle faser av livet Fagkonferanse mandag 10. september 2007. Grieghallen, Bergen

2 FHI/Dieserud 2007 Bærumsmodellen. Oppfølging av selvmordsforsøkere / etterlatte. Gudrun Dieserud  Forsker, dr.psychol.  Nasjonalt folkehelseinstitutt. Divisjon for psykisk helse. Avd. for selvmordsforskning  Psykologspesialist. Bærum kommune

3 FHI/Dieserud 2007 Forebygging av selvmord - WHO 1993  Bedre psykiatrisk behandling  Strengere våpenkontroll  Lavere giftnivå i husholdningsgass  Lavere giftnivå i eksos  Lavere giftnivå i legemidler  Mindre sensasjonspregete presseoppslag  Høyrisikostrategi – oppfølging av selvmordsforsøkere

4 Shneidman, 1985 Ulike innfallsvinkler til forståelse av suicidalitet  Litterær  Filosofisk  Teologisk  Demografisk  Sosiokulturell  Sosiologisk  Juridisk  Interpersonlig  Psykiatrisk / sykdomsorientert  Genetisk  Biologisk/Biokjemisk  Psykologisk

5 FHI/Dieserud 2007 Sykdomsmodellen  Suicidalitet er primært uttrykk for mental sykdom  Forebygge = Avdekke symptomer/forebygge videre sykdomsutvikling  Intervensjon etter problemutvikling  Intervensjon primært rettet mot individ med definert lidelse, og behandling av denne Upanne, 1999

6 Livstidsrisiko for selvmord ved psykisk lidelse  Alvorlig depresjon: 3 - 4%  Schizofreni: 5-10 %  Alvorlig personlig- hetsforstyrrelse: 5-10%  Alkoholisme: 3%  Den alminnelige befolkning i USA: 1.5% Bongar, 1992

7 FHI/Dieserud 2007 Interaksjonsmodellen  Samspill individ/omgivelse  Utviklingsprosess  Hemme/stoppe problemutvikling  Intervensjon individ og/eller omgivelse  Forebygging også på andre arenaer enn helsevesenet  Fokus på ”omstendighetene” -interaksjon mellom faktorer U panne,1999

8 FHI/Dieserud 2007 Behov for spesiell oppfølging av selvmordsforsøkere  Høy gjentakelsesfare (20 - 50%)  Mange dropper ut av behandling ( 40-50%)  Angst for psykisk lidelse – spes unge  Skam / skyld /sosialt stigma / hemmelig  Spesielt behov for å inkludere signifikante andre  Behov for praktisk assistanse  Ustabilitet i suicidalitet /selvmordsprosessen  Behov for lengre tids støtte-system i tillegg til psykoterapi

9 FHI/Dieserud 2007 Bærumsmodellen  Startet i 1983. Etablert som fast samarbeid mellom somatisk sykehus og kommunehelsetjeneste i Asker og Bærum 1. januar 1984.  Tidligere:  Ingen systematisk oppfølging av selvmordsforsøkere /etterlatte  Frustrasjon over mange gjentakelser av forsøk.  Initiativ fra sosionomtjenesten på sykehuset.

10 FHI/Dieserud 2007 Selvmord E. Shneidman  For tiden, i den vestlige verden, er selvmord en bevisst, selvpåført, tilintetgjørende handling. Handlingen kan best forstås som en flerdimensjonell krisetilstand hos et individ med udekkede, sentrale psykologiske behov. Individet definerer selvmord som den beste løsningen på krisen (Shneidman, 1985).

11 FHI/Dieserud 2007 Samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer  Grunnstammen i modellen er samarbeid.  Godt samarbeid krever stor innsats fra begge parter i forhold til:  Gjensidig kunnskap om og respekt for hverandres roller  Felles skolering i suicidologi  Åpenhet i kommunikasjon - tillit

12 FHI/Dieserud 2007 Teamenes sammensetning  Sykehus: Ledende sosionom /sosionomer / konsultasjons-psykiater (CL)  Helsesøstre / psykolog i Bærum kommune  Ukentlig veiledning: felles / hver for oss  Hyppig kontakt

13 FHI/Dieserud 2007 Kommuneteam– intervensjon i forhold til selvmordsforsøkere   Selvmordsforsøk – avgrensning mot:   aksidentelle overdoser narkotiske stoffer   habituell selvskading,   villet egenskade uten suicidal intensjon, f. eks. rusintensjon   Innlagte psykiatriske pasienter (30%)   Alle kvalifiseres av psykiater/psykolog   2006 Bærum: rus = 65personer (smf: 60)

14 Selvmordsforsøk-Villet egenskade (parasuicid)  Et forsøk på egenskade som ikke ender med døden. Individet har med vilje utført en ikke- vanemessig handling som uten hjelp eller intervensjon fra andre ville skadet ham eller henne, eller med vilje tatt et stoff i mengder utover det som er foreskrevet, eller ellers er vanlig anerkjent terapeutisk dose, hvor målet er å oppnå forandringer som han eller hun ønsket å oppnå ved hjelp av de forventede fysiske konsekvenser ( WHO/EURO: Platt et al.,1992 )

15 FHI/Dieserud 2007 Bærumsmodellen  Epidemiologi:  Overvåke utviklingen av selvmordsforsøk (årlig publikasjon) og selvmord.  Selvmordsforebyggende arbeid på ulike arenaer:  f. eks. skole (etter selvmord eller selvmordsforsøk, forebygge ”smitte”)  Opplæring:  Lærere, sosial-og helsearbeidere. Media. Politikere. Administrasjon.  Tidlig intervensjon overfor selvmordsforsøkere og tiltak for etterlatte etter selvmord

16 FHI/Dieserud 2007 Antall selvmordsforsøk i Bærum, 2005 (N= 72)

17 FHI/Dieserud 2007 Problemløsnings- og interpersonlig perspektiv: E. Shneidman  Ombudsfunksjon - helsesøster  Selvmordsforsøkere og berørte parter  Familie, også ut over kjernefamilien  Kjæreste / eks-kjæreste  Venner  Lærer, arbeidsgiver, kolleger

18 FHI/Dieserud 2007 Effective Health Care, 1998. Retningslinjer for behandling av selvmordsforsøkere i somatisk sykehus  Alle selvmordsforsøkere må tilbys oppfølging, selv der forsøket medisinsk sett ikke vurderes som alvorlig.  Bærum: Alle tilbys kontakt som er tilpasset de selvmordsrelaterte konfliktområdene

19 FHI/Dieserud 2007 Effective Health Care - Guidelines - 2  Vurderingen skal inkludere en grundig kartlegging av motiver for handlingen  Ingen sykehusbehandlete selvmordsforsøkere skal skrives ut før det er foretatt en grundig psykososial vurdering.  Bærum 2006:  Samtale med sosionom: 57%  Samtale med psykiater: 30%

20 FHI/Dieserud 2007 3)Oppfølging planlegges før utskriving  Utskriving fra akuttmottak skal kun skje dersom en plan for oppfølging er etablert.  (2006: 92% innl. sengepost)  Bærum: De ca. 10% av pasientene som ikke legges inn mottar et brev få dager etter akuttoppholdet, med tilbud om kontakt med kommuneteamet. Evt. telefon.

21 FHI/Dieserud 2007 4) Opplæring av primærleger  Styrke opplæringen av primærleger i suicidologi.  Ca. 50-60% har vært hos sin primærlege i løpet av siste måned før selvmord.  Bærum: Etablere samarbeid med fastlegene

22 FHI/Dieserud 2007 5) Contact with drop outs Effective Health Care, 1998  Oppfølging må inkludere ”drop outs” (50%). Bærum: Avtale om tilbakemelding fra terapeut. Bærum: Avtale om tilbakemelding fra terapeut.  Oppfølging må starte umiddelbart etter utskriving, på grunn av gjentakelsesfare. Bærum: meldes kommuneteam før utskriving. Bærum: meldes kommuneteam før utskriving.  Kontaktperioden må ikke være for kort. Bærum: Kontaktperioden min. 1 år.

23 FHI/Dieserud 2007 6. Intervensjon baseres på suicidologisk kunnskap  De færreste fagprofesjoner har tilstrekkelig suicidologiundervisning i sin grunnutdanning. Bærum: Systematisk opplæring ved veiledning, fagmøte annenhver måned + årlig heldagsseminar  Suicidologikunnskapen tilpasses yrkesutøvelsen.

24 FHI/Dieserud 2007 Effective Health Care - 7  Det er ikke påvist en dokumentert effektiv behandling for suicidalitet. Tendensen er at ulike former for kognitiv terapi ser ut til å redusere gjentatt selvmordsatferd.  Bærum: TAU: Den psykoterapi behandlingsapparatet er skolert i  Shneidman: OMBUD=helsesøster i kommuneteamet

25 FHI/Dieserud 2007 Bærumsmodellen omfatter og:  Tiltak for etterlatte etter selvmord  Psykologen i kommuneteamet ansvarlig  Individuelt tilpasset.  Forebygge PTSD og utvikling av komplisert sorg.

26 FHI/Dieserud 2007 1) Det er alltid en hensikt bak selvmordsatferd  Selvmord sees som den beste mulige løsning på problemer som skaper intens lidelse, og som synes uløselige.  Ved forsøk er hensikten primært å redusere spenning og få reaksjon fra andre. Rop om hjelp.  Kartlegge problemene  Problemsortering  Prioritert rekkefølge  Mulig /”umulig”  Her og nå  Problemløsning- strategier

27 2) Mål: Opphør av lidelse / opphør av bevissthet. Forandring i livet  Få slutt på plagsomme tanker, en "pause"  Få fred, ikke nødvendigvis dø  Få en forandring i livet  Ønsker støtte og hjelp fra omgivelsene  Problemkartlegging, med hovedfokus på relasjoner til andre mennesker  Evt. Familiesamtale  Gi støtte og hjelp, strukturert!  Mobilisere nettverk/støtte  Vær realistisk

28 FHI/Dieserud 2007 3) Uutholdelig psykisk smerte  Ønsker at smerten ved å leve må ta slutt  Uten smerte - intet selvmord  Smerten er subjektiv  Respekt for den subjektive opplevelse av psykisk smerte  Unngå bagatellisering  Selvmord = død  Skaff adekvat hjelp  Vennlig, omsorgsfull og ryddig

29 FHI/Dieserud 2007 4) Utilfredsstilte sentrale psykologiske behov  Allmenne behov:  Tilhørighet  Trygghet  Omsorg  Kjærlighet  Respekt  Akseptering  Utfordring  Motivere for å få hjelp til bearbeiding av underliggende psykiske problemer.  Psykoterapi

30 FHI/Dieserud 2007 5) Hjelpeløshet / håpløshet  I tillegg til hjelpeløshet/håpløshet:  Ensomhet  Aggresjon  Skam  Skyld  Depresjon  Følelse av tap og avvisning  Tenne håp -realistisk  Fokusere på noe personen kan gjøre selv eller få hjelp til å gjøre  Være ”strukturert” hjelpsom  OMBUD

31 FHI/Dieserud 2007 6) Ambivalens  Ta en overdose / skade seg og samtidig påkalle hjelp,  Det er alvorlig ment  Leve / dø  Leve / lide / dø  Tiltak:  Allianse med den delen av mennesket som vil leve.  Ikke feiltolke som useriøst

32 FHI/Dieserud 2007 7) Kikkertsyn  Innsnevring av tenkning og oppfattelsesevne  Innsnevring av følelser  Totalløsning på alle smertefulle problemer  Magisk løsning - mer eller mindre  Utvide kikkertsynet  Allianse med ønsket om hjelp, men ikke magisk hjelper  Unngå moralisering

33 FHI/Dieserud 2007 8) Selvmordshandlinger = flukt  Flukten fra lidelsen kan bli flukten fra livet  Selvmordsforsøket ment som en pause - kan bli endelig. Ønsker egentlig å få igang kommunikasjon  Snakk om det å flykte fra problemløsning  Fjern midlene:  piller, våpen  Gi konstruktiv støtte til problemløsning i stedet for å gi opp, unngå moralisering

34 FHI/Dieserud 2007 9) Selvmordsatferd varsles  Ved fare for selvmord formidles som oftest, direkte eller indirekte selvmordshensikt  Ca. 80% varsler  Ved fare for selvmordsforsøk formidles rop om hjelp  Ta varsling alvorlig  Still direkte spørsmål

35 FHI/Dieserud 2007 10) Mestringsstil  Mestringsstrategier  Tidligere løsnings- forsøk i livskriser  Toleranse for psykisk smerte  Svart/hvitt tenkning  Flukt fra problemer  Kartlegge tidligere vellykkete problemløsnings- erfaringer  Bruke konstruktive strategier i aktuell livskrise

36 FHI/Dieserud 2007 Viktige aspekter ved Bærumsmodellen – Godt samarbeid – Bredspektret – Godt koordinert – Langtidsvirkende – Teoribasert: Ombud – Systematisk videreutvikling

37 FHI/Dieserud 2007 Selvmordsforsøksrater (per 100 000) Bærum 1984-2004 (alder 15+)


Laste ned ppt "FHI/Dieserud 2007 Selvmordsforebygging i alle faser av livet Fagkonferanse mandag 10. september 2007. Grieghallen, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google