Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbundenes Medlemskort

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbundenes Medlemskort"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbundenes Medlemskort
Bortsett fra noen andre varianter, er dette slik de fleste kortene ser ut. Du kan også ta å bytte ut dette bilde med ditt forbunds kort. Oversikten over de ulike kortene ligger på – tillitsvalgt Endringen på dette kortet er: Forbundets Logo vil stå nederst til høyre at nå vil det stå gyldig til, noe som vi håper vil gjøre det enklere for medlemmene 2. april 2017

2 Kollektive forsikringer
Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet H – Kollektiv hjem G – Grunnforsikring O - Fagforbundets stønadskasse O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF) A – Postkoms Arbeidsulykkesforsikring F - Fritidsulykke R - Reiseforsikring B/A - Fagforbundets gruppeforsikring NB! Noen forbund har også forsikringer som ikke har kode på kortet og disse står også omhandlet på dette foilsettet Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 2. apr. 2017

3 LOfavør Kollektiv hjemforsikring - H
Kollektiv hjem - kode H på kortet Markedets beste innbo- og løsøreforsikring Dekker husstandens private eiendeler Ingen øvre erstatningsgrense Egenandelen er Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap 3 2. apr. 2017

4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring - H
Dekker…………… Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade Tyveri i forbindelse med innbrudd Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende Låst sykkel hvor som helst Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat Matvarer i fryseboks Flytteforsikring Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson Ansvar som privatperson Men dekker ikke………….. De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus Dekk og felger Tyveri av ulåst sykkel Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent 4 2. april 2017

5 LOfavør Grunnforsikring - G
Grunnforsikring – kode G på kortet Dekker dødsfall uavhengig av årsak for deg og familien Hele døgnet hele verden NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt 5 2. apr. 2017

6 LOfavør Grunnforsikring - G
Forsikringen dekker….. - Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år (samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen) - Død uansett årsak Fritid og arbeidstid – hele døgnet. Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med Men dekker ikke…….. De viktigste begrensningene er: - Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås 6 2. april 2017

7 LOfavør Fritidsulykke - F
Ulykkesskader/død i fritiden for deg som medlem Behandlingsutgifter etter ulykkesskade Denne forsikringen opphører den dagen du fyller 70 år 7 2. apr. 2017

8 LOfavør Fritidsulykke
Dekker…………. Deg som medlem Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet Frem til fylte 70 år Men dekker ikke………… De viktigste begrensningene er: - Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse Elev- studentmedlemmer 8 2. april 2017

9 LOfavør Reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring - R på kortet Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport Dersom denne forsikringen ikke er obligatorisk, dvs ligger i ditt medlemsskap Kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis 9 2. apr. 2017

10 LOfavør Reiseforsikring
dekker….. Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst en overnatting Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg Tyveri av, og skade på, reisegods Men dekker ikke….. De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise 10 2. april 2017

11 Fagforbundets Stønadskasse - O på kortet Forsikringen omfatter alle forbundets medlemmer hele døgnet, både i arbeidstid og fritid – uansett alder Erstatningen er kr og kommer til utbetaling når et medlem dør som følge av sykdom eller ulykke * Forsikringssummen reguleres 1.1. hvert år i takt med Folketrygdens grunnbeløp. Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank 1 erstatning til etterlatte NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt 11 2. april 2017

12 EL & IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring - O
Uføreforsikring for medlemmet og dødsrisikoforsikring for medlemmets ektefelle/ samboer/ registrert partner. Uføreforsikring Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært minst 50% varig ufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig. NB! Uføreforsikringen opphører når medlemmet fyller 60 år. Den erstattes da av en dødsrisikoforsikring med forsikringssum 2.5 G Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer Medlemmer som allerede er uføre har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. Dette gjelder også for medlemmer som får utbetalt erstatning ved uførhet. Ektefelleforsikring Forsikringen utbetales dersom medlemmets ektefelle/samboer eller registrert partner dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringsummen er 5 G. Etter at medlemmet fyller 51 år reduseres med 0,25 G. Etter fylte 60 år er forsikringssummen 2,5 G. NB! Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år 12 2. april 2017

13 Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring – O på kortet
Forsikringen er ment å sikre medlemmene økonomisk ved varig egen arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke Uføreforsikring for medlemmet For medlemmet omfatter forsikringen rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært: Minst 50% sammenhengende arbeidsufør (sykmeldt) i to år grunnet sykdom elelr ulykke. Arbeidsuførheten blir ansett som varig av SpareBank1 Arbeidsuførheten må være påbegynt innen den dag medlemmet fyller 60 år. Etter 60 år erstattes uføreforsikringen med dødsfallsforsikring. Uføre medlemmer Medlemmer som allerede er uføre har forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikring Dette gjelder også for medlemmer som får utbetalt erstatning ved uførhet. NB! Forsikringen opphører når medlemmet er 67 år 13 2. april 2017

14 Norsk Sjømannsforbunds Gruppelivsforsikring - O
Gruppelivsforsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død Forsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall etter sykdom eller ulykke som måtte ramme seg som medlem, din eventuelle ektefelle/ samboer/ reg. partner. Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden 14 2. april 2017

15 Fagforbundets Gruppeforsikring - B/A
Forsikringspakke som består av dødsfallsforsikring og uføreforsikring for medlemmet og ulykkesforsikring for hele familien. Dødsfallsforsikring Forsikringen utbetales dersom medlemmet dør før utgangen av det kalenderåret han eller hun fyller 65 år. Uføreforsikring Forsikringen er en engangserstatning som utbetales dersom medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør før fylte 60 år. Forsikringssummen reduseres for hvert år medlemmet er over 25 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig. Ulykkesforsikring Forsikringen utbetales ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen gjelder medlemmet, ektefelle/samboer/reg. partner, samt for hjemmeboende ugifte barn under 20 år. Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden, både i arbeidstid og fritid. Kodebokstav B på kortet – Kodebokstav A på kortet innebærer kun ulykkesforsikringen 15 2. april 2017

16 Postkoms Arbeidsulykkesforsikring - A
Forsikringen dekker….. - Deg som medlem - Ulykkesskader på arbeidsplassen i arbeidstiden og i arbeidsgivers tjeneste - Utgifter til lege/tannlege Arbeidsulykkesforsikringen din dekker ulykkesskader på arbeidsplassen i arbeidstiden, som medfører varig medisinsk invaliditet lavere enn 15%, og gjelder kun medlemmet. På denne måten vil du da være forsikret for ulykkesskader i arbeidstiden uansett størrelse. Forsikringen gjelder så lenge du er i arbeid frem til fylte 67 år 16 2. apr. 2017

17 NOF`s Gruppeforsikring
NOF`s Gruppeforsikring består av Gruppeliv, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring inkl. behandlingsutgifter og Kritisk Sykdom Gruppeliv (Dødsrisiko) Forsikringen utbetales uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder for medlem og ektefelle/samboer/reg. partner. Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden. Uføreforsikring (arbeidsufør – nedsatt arbeidsevne) Forsikringen gjelder kun medlemmet og gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet.Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært minst 50% i et et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank1 til å være varig Gruppeliv og Uføreforsikring gjelder i internasjonale operasjoner. Dødsfall og arbeidsuførhet som følge av handlinger definert som krigshandlinger dekkes i et område definert som krigsområde 17 2. apr. 2017

18 NOF`s Gruppeforsikring
NOF`s Gruppeforsikring består av Gruppeliv, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring inkl. behandlingsutgifter og Kritisk Sykdom Ulykkesforsikring (Skade som følge av ulykke) Ulykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlemmet eller dennes ektefelle/samboer/reg. partner eller barn inntil 20 år utsettes for en ulykke som ender med en invaliditetsgrad. For medlemmet gjelder forsikringen hele døgnet og for ektefelle/samboer/reg. partner/barn gjelder forsikringen kun i fritiden. Denne forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet holdt. Kritisk Sykdom Forsikringen gir en utbetaling på 1,5 G dersom du som medlem eller dine barn blir rammet av en rekke alvorlige sykdommer ( kreft, hjerteinfarkt,nyresvikt, MS m.v.) Med kritisk sykdom kan du sikre økonomisk grunnlag som kan gi deg en viss frihet i en periode hvis du eller ditt barn rammes av en alvorlig sykdom. 18 2. apr. 2017

19 NISOS Pensjonsfond NISOS pensjonsfond er en spareordning for mannlige fotballspillere i eliteserien og 1.divisjon og er et resultat av spesielle forhandlinger mellom forbundet og SpareBank 1 Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 19 2. apr. 2017

20 NAF`s Gruppeforsikring
Forsikringspakke som består av dødsfallsforsikring og uføreforsikring for medlemmet Forsikringen gjelder for nye medlemmer som ikke har reservert seg eller som mottar hel eller delvis uførepensjon fra folketrygden ved innmelding i NAF. Dødsfallsforsikring Erstatningen utbetales som et engangsbeløp, dersom medlemmet dør i forsikringstiden og før utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Erstatningen utbetales uansett dødsårssak. Forsikringen gjelder hele døgnet over hele verden. Den kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Utbetalingen er fritatt for inntektsberegning. Størrelsen på erstatningsbeløpet avhenger av alder på det året erstatningen forfaller til utbetaling Uføreforsikring Forsikringen gir rett til erstatning dersom medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden og før fylte 60 år. Erstatningen forfaller til utbetaling når uførheten har vart i minst to år, og er en engangsutbetaling som er fritatt for inntektsbeskatning. Størrelsen på erstatningsbeløpet avhenger av alder på det året erstatningen forfaller til utbetaling. Premien betales i tillegg til kontingenten Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 20 2. apr. 2017

21 NFF`s Gruppelivsforsikring - O
Et dødsfall vil som regel ha økonomiske konsekvenser. Som medlem av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har du flere forsikringsordninger som vil være til hjelp i slike tilfeller. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid, over hele verden. Gruppelivsforsikringen omfatter yrkesaktive og uførepensjonerte medlemmer i forbundet som ikke har reservert seg. Forsikringssummen reguleres hvert år i forhold til Folketrygdens grunnbeløp – G. Gruppelivsforsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett dødsårsak. Det utbetales 5 G ved medlemmets død Utbetalt erstatning er skattefri, men kommer inn under regler om formuebeskatning og eventuelt arveavgift. Utbetalt renter skal beskattes som inntekt. Forbundet sørger for at forsikringspremien trekkes av lønnen hver måned. Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 21 2. apr. 2017

22 Frivillig kollektiv ulykkesforsikring
For deg som er medlem av NFF Forsikringen gir en erstatning på 3,5 G ved død som følge av ulykke, og 6 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid. Dekker også behandlingsutgifter til lege og tannlege etter ulykker med inntill 5% av forsikringssummen Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 22 2. apr. 2017


Laste ned ppt "Forbundenes Medlemskort"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google