Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tvangsmidler i det psykiske helsevernet - årsaker, forekomst og begrunnelse Trond Hatling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tvangsmidler i det psykiske helsevernet - årsaker, forekomst og begrunnelse Trond Hatling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tvangsmidler i det psykiske helsevernet - årsaker, forekomst og begrunnelse Trond Hatling

2 2 Disposisjon •Forskjeller i begreper og praksis •Årsaker •Forekomst •Begrunnelse •Og noe kort om effekter

3 3 Forskjeller i begreper og praksis •Internasjonalt brukes begrepene seclusion –grovt sett isoleringsbegrepet i Norge •Og (physical) restraint –Mer enn mekaniske tvangsmidler (inkl. blant annet holding og fysisk håndtering (C&R)) •Farmakologiske tvangsmidler –Forced medication, rapid medication, chemical restraint mv) –Ikke nødvendigvis skille mellom farmakologiske tvangsmidler (§4.8) og tvangsbehandling (§4.4) medfører store problemer med internasjonale sammenligninger •Skjerming –Først i de seinere år anvendt også internasjonalt (skierming, open area seclusion) – men glidende overgang mot Intensive care unit

4 4 Årsaker •3 hovedårsaker (forklaringer) –Pasientens tilstand (inkl. psykopatologi) –Forhold knyttet til personalet –Institusjonelle forhold –Ulike modeller som knytter dette sammen –Den første – dessverre – definitivt mest studert –Og mens personalet systematisk peker på den første årsaken, peker pasientundersøkelser på den andre og den tredje •Det å forstå bruk av tvangsmidler kan derfor ikke begrenses til personalets forståelse •Og det å forebygge/redusere bruk må involvere et brukerperspektiv

5 5 Individ(pasient)perspektivet •Den biologiske basis –Forutsatt uklart - selv om lave nivå av serotonin også her skylda som viktig bidragsyter til - > aggresjon (Lech 2003) (for en del diagnoser – ikke schizofreni) - > tvangsmidler •Sosiodemografiske mv –Kjønn, etnisk bakgrunn (Bowers et al. 2004) •Psykopatologi/personlighet –Psykotiske vrangforestillinger – via følelsesmessig press – vold/aggresjon – > tvangsmidler –Manglende impulskontroll, affektregulering, truet selvoppfatning/narsissisme, paranoid kognitiv stil – aggresjon/vold - > tvangsmidler

6 6 Personalet •Personlighet –Manglende impulskontroll, affektregulering, truet selvoppfatning/narsissisme, paranoid kognitiv stil – aggresjon/vold - > tvangsmidler •Utdanning mv –Personell med lengre utdanning oppfatter at tvangsmidler blir brukt for mye, og er mindre effektiv (Klinge 1994), lav utdanning kopler aggresjon og tvangsmidler tettere (Haber et al. 1997). Generelt svak støtte for kopling formal utdanning – bruk av tvangsmidler

7 7 Institusjonelle forhold •Bruk av tvang generelt –Å bli sperret inne –Makt •Avdelingskultur generelt (Ward atmosphere) (selv om det er et komplekst fenomen) (Duxbury et al. 2006) –Husregler •Både innhold og praktisering – varierer sterkt mellom enheter (Cowman 2006) –Holdninger •Tillit, empati mv (Mason 1993), rigiditet (Roper and Anderson 1991) •Pasientgjennomstrømming mv –De fleste TM-situasjoner tidlig i oppholdet ( El-Badri and Mellsop 2002, Fisher 1994 ) – men også mest overfor de med lang liggetid ( Fourquer et al. 1996, Way and Banks 1991, Fisher 1994 ) –Høy pasientgjennomstrømning => økt bruk av tvangsmidler •Pga økt uro og kort liggetid (mindre kunnskap om pas.) (Hummelvold og Severinson 2001, Ramschandani et al. 1980) –Dvs sannsynligvis både et institusjonelt fenomen (akuttsituasjoner) og ”pas. fenomen” – de med lengst liggetid er de mest alvorlige (Swett 1994)

8 8 Institusjonelle faktorer – forts. •Arkitektoniske forhold –Romlighet, mulighet for individuelt tilpassede alternative aktiviteter, design/utførelse ( Vanderslott 1998, Hunter and Love 1996 ) •Bemanning –Hypotese om sammenheng bemanningsfaktor/overbelegg og TM-bruk •Ingen klar støtte for dette i internasjonal litteratur – og årsakssammenhengene uklare (Pedersen et al. 2007, Jansen et al. 2005) •Kompetanse –Ingen studier påpeker klare sammenhenger mellom formalkompetanse og TM-bruk –Ennå uklar kunnskapsstatus mht. kopling opplæring – voldshåndtering - tvangsmiddelbruk ( Richter et al. 2006 )

9 9 Interaksjonen •Individnivå –Kognitive og empatiske evner til å forstå/fortolke seg selv og den andre •Empatiske evner - personlighetsforstyrrelser særlig identifisert –Relevant for både personalet (Bjørkly 2006) og pasienter •Rolleforståelse –Både av seg selv og den andre •Motta hjelp (pas.) – gi hjelp (personalet) •Når denne utfordres - > aggresjon - > tvangsmidler –Brudd på denne – utvikler over tid mistillit – rigiditet i handlingsmønstre – og færre handlingsalternativer jo lengre ut i situasjonen –Rolleklarhet viktig ( Bensley et al. 1995 ), men fortsatt uklart om ”rigide” eller ”fleksible” best •– må koples mot holdninger/kommunikasjon generelt ( Alexanders and Bowers 2004)

10 10 De klassiske mønstre PasientPersonale Regelbrudd Utbrudd Tvangsmidler PasientPersonale Handlingskrav Tvangsmidler AB Personalet identifiserer A - pasienter B

11 11 Forekomst – Norge og internasjonalt •Ulike former brukes internasjonalt (Whittington et al. 2006) –Det mest utbredte er korttidsvirkende legemidler og fysisk holding – tilnærmet ”universelt” –Tre hovedkulturer ut over dette •Isolering som hovedform –Og ikke/i liten grad mekaniske tvangsmidler (UK, Nederland, Portugal etc etc) •Mekaniske tvangsmidler som hovedform –Og ikke/i liten grad isolering (Norge, Sverige, Italia, Spania etc etc.) •Begge typer –USA, Japan, Finland, Tyskland etc etc •Ingen av de –Kun Island, til en viss grad Slovenia –Noen særformer •Nettsenger – Østerrike •Smertepåføring –Sveits, Irland •Mao et psykiatrikulturelt fenomen – og grovt understudert som sådan –Kunnskapsbasert praksis?

12 12 Forekomst internasjonalt (upublisert) LandProsent av innleggelser Ganger per 100 000 innb per år Østerrike35,6580 Finland5,0 (Mek) 8,3 (Isolering) 38,7 (Mek) 89,4 (isolering) Tyskland8,0 (Mek) 3,6 (Isolering) 314 Japan4,1 (Mek) 4,9 (Isolering) 16,1 Nederland1,2 (Mek) 11,6 (Isolering) 12,6 (Mek) 115,8 (isolering) Norge (2005)2,6 (Mek) 0,07 (isolering) 149,8 Sveits3,1 (Mek) 8,7 (isolering) 20,9 (Mek) 75,9 (isolering)

13 13 Forekomst i Norge – mekaniske tvangsmidler (Høyer og Drange 1984/1987, Hatling et al. 2002, Bremnes et al. 2008)

14 14 Forekomst i Norge – korttidsvirkende legemidler (Hatling et al. 2002, Bremnes et al. 2008)

15 15 Forekomst i Norge – isolering (Høyer og Drange 1984/1987, Hatling et al. 2002, Bremnes et al. 2008)

16 16 Institusjonsforskjeller – internasjonalt/ Norge •Vanskelig å sammenligne studier på tvers – ulik beregningsmåte (pasienter/ganger/pr innleggelse/per oppholdsdøgn etc – og studielengde) •Studier som inkluderer flere institusjoner viser betydelige forskjeller: –15%-40% av innleggelsene - ingen assosiasjon med pasientkarakteristika (Okin 1986) –2,8 ggr høyere sannsynlighet i høybrukssykehus (Way and Banks (1990), 4,9 ggr (Forquer et al. 1996) (begge korrigert for pas. sammensetning) •Studier av samme institusjoner over flere år viser betydelige forskjeller det enkelte år for alle tvangsmiddelformer – kun moderat sammenheng over år – tilskrives pas. populasjon (Pedersen et al. 2007)

17 17 Begrunnelse •Hovedbegrunnelse (personale) –Håndtere vold/uro •Men også forskjeller mellom tvangsmiddelformer (Kaltiala-Heino et al. 2003) –Mekaniske tvangsmidler •Opphisselse, desorientering, vold –Isolering •Trusler •stimulireduksjon •Personalet –I hovedsak enig i bruken, men også til dels betydelig skepsis (Meehan et al. 2004, Klinge 1994) også mellom steder (Duxbury 2002)

18 18 Hovedbegrunnelse - pasienter •Skjønner begrunnelsen (Wynn 2004) –men uenig i berettigelsen

19 19 Svært kort om ”effekt” •Pasienter i hovedsak negative –Redsel, angst, redusert tillit til personalet (Wynn 2004) –Angrep på autonomi, tillit, økt ensomhet (Hoekstra 2004) –Frustrert, straffet, sint på personalet (Meehan et al. 2004) •Men samtidig et ønske om å føle seg trygg overfor andre pasienter –Enheter m høy bruk av tvangsmidler – assosiert med høy tilfredshet med bruken (Lessing and Beech 2004) •Og store forskjeller mellom personalet og pasienter –Ofte et gode for pasienten (4% pasienter, 60% personale – Meehan et al. 2004 ), uproblematisk (Lind et al. 2004) •Også en stor følelsesmessig belastning for personalet (Whittington et al. 2006) •Effektstudier (RCT) ikke gjennomført (Sailas and Fenton 2002, Sailas and Wahlbeck 2005)

20 20 Oppsummering •Tvangsmiddelbruk komplekst samspill av pasient-, personal-, og institusjonelle faktorer –sannsynligvis minst å hente på å fokusere på det første •Betydelig variasjon i tvangsmiddelkulturer internasjonalt –en kunnskapsutfordring for det kliniske feltet •Stabil tvangsmiddelbruk i Norge over lang tid –Bør adresseres målrettet, og med bredt sett av virkemidler, hvis reduksjon (Norvoll 2008) •Negative effekter betydelige (bare så vidt berørt) –I (for) liten grad erkjent av personalet


Laste ned ppt "1 Tvangsmidler i det psykiske helsevernet - årsaker, forekomst og begrunnelse Trond Hatling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google