Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge Geir Pedersen, PhD Enhet for DagbehandlingsNettverk Avdeling for Personlighetspsykiatri,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge Geir Pedersen, PhD Enhet for DagbehandlingsNettverk Avdeling for Personlighetspsykiatri,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge Geir Pedersen, PhD Enhet for DagbehandlingsNettverk Avdeling for Personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus, Kirkeveien

2 Plan for dagen  Dn’s historie  DN pr. 2010  Modellen, rutinene og systemene  Medlemskap i DN  Forskning i DN  Aktiviteter i DN  Pedersens doktoravhandling  Status  Quo vadis, DN?

3 Historikk - I  Utvikling startet i mai 1992  Engasjerte en systemutvikler for å koordinere prosjektet  Tre aktive behandlingsenheter under utviklingsfasen  Enighet om: ◦ Felles kliniske og praktiske rutiner ◦ Felles datasett (demografiske og kliniske data)  Iterativ prosess som fortsatt pågår

4 Historikk - II  I drift fra 1. januar 1993  Først finansiert av Den Norske Lægeforenings Kvalitetssikringsfond II  Siden 1997 finansiert av medlemsavgift og sporadiske forskningsbevilgninger  Uavhengig prosjektorganisasjon  Etableringsavgift på NOK 50.000,-  Årlig kontingent på NOK 40.000,-  Ansatt systemutvikler / daglig leder  Eget styre med leder  Styret møtes to ganger i året  Årlig klinisk konferanse med alle  Egen enhet ved Oslo universitetssykehus fra 2008

5 DN pr. 2010

6 Hva er DN?  Klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter  Enhetene driver personlighetsfokuserte behandlingsprogram for pasienter med personlighetsrelaterte mentale lidelser.  Med behandlingsprogrammer menes at behandlingen består av flere komponenter (mest typisk kombinasjon av en eller flere gruppeterapier og individualterapi) som inngår i et planlagt forløp.  Med personlighetsrelaterte mentale lidelser menes i første rekke personlighetsforstyrrelser. Andre langvarige symptomlidelser er også aktuelle (f.eks. spiseforstyrrelser, rusavhengighet, kronifiserte angst- og depresjonslidelser).  Med personlighetsfokusert menes at behandlingsprogrammet er fokusert på pasientens personlighets-dysfunksjon (f.eks. sviktende affektregulering, dårlig mentaliseringsevne, dårlig selvsammenheng, interpersonlige problemer).

7 Nettverkets medlemmer  Molde  Ålesund  Bergen  Farsund  Kristiansand  Skien  Tønsberg  Sandefjord  Kongsberg  Drammen  Ullevål  Lovisenberg  Alna  Lillestrøm  Hønefoss  Jessheim  Sanderud

8 Finansiering, ledelse og kommunikasjon  Finansiering ◦ Etableringsavgift: NOK 30.000,- (27.700,- DKK, 3.730 EUR) ◦ Årlig kontingent: NOK 40.000,- (37.000,- DKK, 4.973 EUR)  Ledelse / koordinering ◦ Faglig leger ◦ Daglig leder / forsker ◦ Undervisningsansvarlig ◦ Forsknings og undervisningskonsulent ◦ Egen forskningsgruppe ved Oslo Universitetssykehus  Kommunikasjon ◦ www.dagbehandlingsnettverk.no ◦ E-post ◦ Medlemsmøte to ganger i året ◦ Årlig klinisk konferanse

9 DN’s formål Formidle samarbeid og yte medlemmene service og støtte med hensyn til: ◦ Utredning og evaluering ◦ Kvalitetssikring ◦ Fagutvikling og forskning for å  Vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram og målemetoder

10 DN’s konsept  Felles hovedmålgruppe av pasienter (PF)  Brukerstyrt og inkluderende  Lik fokus på forskning og klinisk nytte  Felles datasett (spørreskjemaer, måleinstrumenter)  Felles edb-program  Felles diagnostiske rutiner  Felles undervisning og brukerstøtte  Sentral database for forskning

11 Internasjonale samarbeidspartnere Canada: Edmunton, Piper et al. USA: Baltimore, P.T. Costa Jr. England: London, Bateman et al. Chiesa et al. Sverige: Karlskrona, Karlström et al. Danmark: Simonsen et al. Nederland: Verheul et al.

12 Modellen, rutinene og systemene

13 Ett-års undersøkelser Gammel modell Poliklinisk viderebehandling Ett-års undersøkelser Kort-tids behandlingsprogram Utredning Rutiner og datasett Rutiner og datasett

14 AvslutningForløp Oppfølging Ny modell fra 2009 BehandlingUtredning Rutiner og datasett Rutiner og datasett

15 Rutiner og datasett Oppfølging Under veis Utredning SCID-II M.I.N.I. Valgfritt Pasientskjema Terapeutskjema Pasientskjema Terapeutskjema Pasientskjema Terapeutskjema SCID-II M.I.N.I. Pasientskjema 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd – 1 år 18 mnd 24 mnd – 2 år 30 mnd 36 mnd – 3 år 42 mnd 48 mnd – 4 år 54 mnd 60 mnd – 5 år Valgfritt 5 ganger Valgfritt Stillinger kostnader Stillinger kostnader Avslutning Enheten

16 Basis rutiner og datasett Spørreskjemaer og terapeutskjemaer • Utredning • Under veis i behandling • Avslutning av behandling • Oppfølging etter behandling

17 Basis rutiner og datasett DomeneForkortelseInstrument SpisevanerEDS-5Eating Disturbance Scale Svekkelse som følge av psykiske plagerWSASWork and Social Adjustment Scale SelvfølelseRSESRosenberg Self-Esteem Scale Forholdet til Gruppe- / IndividualterapeuteneWAIWorking Alliance Inventory BrukertilfredshetCSQ-8Client Satisfaction Questionnaire Følelser i samtale med pasientenFWC-SFFeeling Word Checklist – Short Form Generell helsetilstandEQ-5DEuroQuol Mellommenneskelige problemerIIP-CInventory of Interpersonal Problems - Circumplex Plager og ubehag (utredning/avslutning)SCL-90-RRevised Symptom Checklist - 90 Plager og ubehag (under behandling)BSI-18Brief Symptom Inventory Spørreskjemaer • Sivil status, bosituasjon, arbeid/studier • Sykehistorie, medikamenter • Selvskading, selvmordstanker og forsøk • Alkohol og rusvaner

18 Basis rutiner og datasett DomeneForkortelseInstrument PersonlighetNEO-PI-RNEO Personality Inventory – Revised PersonlighetSIPPSeverity Indices of Personality Problems Oppvekst med far og morPBIParental Bonding Instrument Mat og spisevanerEAT-26Eating Attitudes Test Opplevelser i nære forholdECRIExperiences in Close Relationships Inventory Unngåelse av følelserEAQEmotional Avoidance Questionnaire DissosieringDESDissociative Experiences Scale ADHDASRSAdult ADHD Self-Report Scale Hovedemosjonner (Affektive systemer)ANPSThe Affective Neuroscience Personality Scales KroppsopplevelseSKOSpørreskjema om Kroppsopplevelse Valgfrie spørreskjemaer / instrumenter

19 Basis rutiner og datasett DomeneForkortelseInstrument SymptomlidelserAKSE-IM.I.N.I. PersonlighetsforstyrrelserAKSE-IISCID-II Globalt funksjonsnivåAKSE-VGAF (Splittet) Diagnostikk – DSM-IV Terapeutskjemaer • Traumer • Aggressiv utagering • Psykofarmaka

20 EDB-systemet

21 Utredning

22 SCID-II profil

23 Behandling

24 Registrering

25 Grafiske profiler

26 SCL-90-R

27 Klinisk hjelpemiddel

28 Forløp

29 Personlighet – NEO-PI-R

30

31 Personlighet – SIPP

32 Klinisk verktøy

33 Beskrivelse av rutiner og retningslinjer Brukermanual og metodebok

34 Medlemskap i DN

35 Medlemskapet forplikter  Følge felles rutiner for evaluering og datainnsamling  Legge til rette for at staben kan delta på årlig klinisk konferanse  Sende inn anonymiserte data for kvalitetssikring og lagring i sentral database  Betale kontingent

36 Fordeler ved medlemskap  Rådgivning i forbindelse med organisering og oppstart av personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer  Eierskap, implementering, opplæring og brukerstøtte til et klinisk kvalitetssikringssystem  Kurs i forståelse og bruk av nettverkets standardiserte tester og måleinstrumenter  Kurs i SCID-II og helhetlig personlighetsvurdering  Kontroll på egen datakvalitet  Årlig rapport om egne virksomhetsdata sammenlignet med nettverket som helhet  Muligheter for omfattende vurdering av virksomheten (må bestilles særskilt og har ekstra kostnader)  Brukerstøtte til egne presentasjoner og eventuelle lokale forskningsprosjekter  Innflytelse på nettverket og fagutviklingen gjennom deltakelse under nettverksmøter  Deltakelse i utprøving av nye metoder  Deltakelse i og initiering av forskningsprosjekter i samarbeid med Enhet for DagbehandlingsNettverk  Muligheter for å være med i forfattergruppe for publikasjoner  Kreditt for forskningspublikasjoner der egne data inngår  Hjelp til egen lokal hjemmeside på DN’s sentrale internettside  Informasjon og tilgang til viktige publikasjoner innenfor feltet  Informasjon om andre nasjonale og internasjonale hendelser innenfor feltet  Kjennskap til og kontakt med tilsvarende behandlingsenheter i Norge og deres systematiserte erfaringer  Adgang til nettverkets årlige fagkonferanse

37 Aktiviteter i DN

38 Eksempler på metodeutvikling i DN  S-GAF: Splittet GAF (Symptom og funksjon) vs. Laveste GAF,  Semistrukturert GAF-intervju  Fra IIP-C til CIP: ”Circumplex of Interpersonal Problems”  Fra WAS til WAS-TP: ”Ward Atmosphere Scale for Therapeutic Programs”  Kliniske skjemaer: Anamnese- og Behandlingsdata  Spørreskjema om kroppsopplevelse: SKO  Behandlingsprogrammer

39 Eksempler på validering av instrumenter  GAF: Hva når symptom- og funksjonsnivå er forskjellig?  SCID-II: Begrepsvaliditet, reliabilitet, stabilitet  SCL-90R og DSM-IV diagnoser (Akse I og II)  Interpersonlige problemer: Pasient-terapeut- og terapeut konsensus

40 Undervisning i regi av DN  GAF  Personlighetsforstyrrelser  Diagnostisering av personlighetsforstyrrelser (SCID-II)  Tolkning av tester ◦ IIP-C (Invenory of Interpersonal Problems – Circumplex ◦ SCL-90-R (Symptom Checklist 90 – Revised) ◦ SIPP (Severity Indices of Personality Problems) ◦ Fem-Faktor modellen (NEO-PI-R)  Mentalisering og MBT

41 Utvikling av behandlingsprogrammer  Kort-tids behandling (inntil 18 uker) ◦ Behandling 10 timer (3 dager) i uken  Langtidsbehandling (inntil 30 mnd) ◦ Gruppepsykoterapi kombinert med individuell støtteterapi som viderebehandling  Spesialiserte behandlingsprogrammer ◦ Ustabil PF, Unnvikende PF, Angst, Spiseforstyrrelse  Åpne behandlingsprogrammer ◦ Spesialiserte, individuelle, kombinerte

42 Forskning i DN

43 DN’s database pr. 2010 •Produksjon pr. i dag (ca.) •Ca. 900 utredninger pr. år •Ca. 350 avsluttede behandlinger pr. år •Ca 650 pasienter i behandling til en hver tid •Kort-tids (ca 18 uker) intensiv dagbehandling •Ca. 4500 pasienter •Ca. 1400 ett-års undersøkelser •Ca. 400 5-års undersøkelser •Poliklinisk viderebehandling (gruppebasert) •Ca 1900 viderebehandlingsperioder

44 Publikasjoner fra DN  Første publikasjon – Om Nettverket: Karterud S, Pedersen G, Friis S, Urnes Ø, Irion T, Brabrand J, Leirvåg H & Falkum LR (1998). The Norwegian network of psychotherapeutic day hospitals. Therapeutic Communities, 19, 15-28.  Trilogien – Gevinster på tre nivåer:  Urnes Ø, Karterud S, Pedersen G, Irion T, & Wilberg T. (1998). Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. I: Individual level. Nordic Journal of Psychiatry, 52, 251-262.  Karterud S, Wilberg T, Pedersen G, Friis S, Irion T, Urnes Ø (1998). Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. II: Ward level. Nordic Journal of Psychiatry, 52, 327-335.  Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Friis S, Brabrand J, Falkum LR, Leirvåg H, Urnes Ø (1998). Quality assurance of psychiatric day hospital treatment. III: Health Care System Level. Nordic Journal of Psychiatry, 52, 431-439.

45 Publikasjoner fra DN  ” Boken” Karterud S, Urnes Ø & Pedersen G (2001). Personlighetsforstyrrelser. Forståelse, diagnostikk, evaluering, kombinert gruppebehandling. Oslo: Pax forlag.  Første multicenter-studie – Dagbehandling Karterud S, Pedersen G, Bjordal E, Brabrand J, Friis S, Haaseth Ø, Haavaldsen G, Irion T, Leirvåg H, Tørum E, Urnes Ø (2003). Day hospital treatment of patients with personality disorders. Experiences from a Norwegian treatment research network. Journal of Personality Disorders, 17(2), 173-193.  Andre multicenter-studie – Poliklinisk viderebehandling Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Urnes Ø, Irion T, Brabrand J, Haavaldsen G, Leirvåg H, Johnsen K, Andreasen H, Hedmark H, Stubhaug B (2003). Outpatient group psychotherapy following day treatment of patients with personality disorders. Journal of Personality Disorders, 17(6), 510-521.

46 Publikasjoner fra DN DSM-IV – Personlighetsforstyrrelser: Operasjonalisering  Johansen M, Karterud S, Pedersen G, Gude T, Falkum E (2004). An investigation of the prototype validity of the borderline DSM-IV criteria. Acta Psyciatrica Scandinavica, 109: 289-298.  Gude T, Karterud S, Pedersen G, Falkum E. (2006). The quality of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition dependent personality disorder prototype. Comprehensive Psychiatry, 47(6):456-62.  Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G, Karterud S. (2006). An investigation of the validity of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition avoidant personality disorder construct as a prototype category and the psychometric properties of the diagnostic criteria. Comprehensive Psychiatry, 47(5):376-83.  Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G & Karterud S (2008). The Quality of the DSM-IV Obsessive-Compulsive Personality Disorder Construct as a Prototype Category. Journal of Nervous & Mental Disease, 196(6), 446-455.  Falkum E, Pedersen G & Karterud S (2009). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, paranoid personality disorder diagnosis: a unitary or a two-dimensional construct? Comprehansive Psychiatry, 50(6), 533-541.  Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G & Karterud S (2007) The relationship between avoidant personality disorder and social phobia. Comprehensive Psychiatry, 48(4), 348-356.  Wilberg T, Hummelen B, Pedersen G & Karterud S (2008). A study of patients with personality disorder not otherwise specified. Comprehensive Psychiatry, 49(5), 460-468.

47 Publikasjoner fra DN Behandlingsprogrammer  Johns S & Karterud S (2004). Guidelines for art group therapy as part of day treatment program for patients with personality disorders. Group Analysis, 37(3): 419-432.  Karterud S & Urnes Ø (2004). Short-term day treatment programs for personality disorders. What is the optimal composistion? Nordic Journal of Psychiatry, 58(3): 243-249.  Karterud S, Pedersen G (2004). Short-term day dospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1): 43-54.  Leirvåg H, Pedersen G & Karterud S. Long-term continuation treatment after short-term day treatment of female patients with severe personality disorders: Body Awareness Group Therapy versus Psychodynamic Group Therapy. Nordic Journal of Psychiatry. In press.  Halsteinli V, Karterud S & Pedersen G (2008). When costs count: The impact of staff size, skill mix and treatment intensity on patient outcome for psychotherapeutic day treatment programmes. Health Policy, 86(2-3), 255– 265.

48 Publikasjoner fra DN Spesielle fokus  Alvorlig borderline  Kvarstein E, Karterud S, Pedersen G (2004). Treatment course of the most severe borderline patients in the Norwegian Network of Psychotherapeutic Day Hospitals. Therapeutic Communities, 25(2): 120-130.  Borderline og drop-out  Hummelen, B., Wilberg, T., Karterud S. (2007). Interviews of female patients with borderline personality disorder who dropped out of group treatment. International Journal of Group Psychotherapy. 57(1), 67- 91.  Borderline, unnvikende og NEO-PI-R  Wilberg T, Urnes Ø, Friis S, Pedersen G & Karterud S (1999). Borderline and Avoidant Personality Disorders and the Five-Factor Model of Personality: A Comparison of DSM-IV Diagnoses and NEO-PI- R. Journal of Personality Disorder, 13(3), 226-240.  Alvorlighet av unnvikende  Wilberg T, Karterud S, Pedersen G & Urnes Ø (2009). The impact of avoidant personality disorder on psychosocial impairment is substantial. Nordic Journal of Psychiatry, 63, 390-396.  Personlighetsforstyrrelser og rus  Karterud S, Arefjord N, Andresen NE & Pedersen, G (2009). Substance use disorders among personality disordered patients admitted for day hospital treatment. Implications for service developments. Nordic Journal of Psychiatry, 63(1) 57-63.

49 Publikasjoner fra DN Tema motoverføring  Røssberg JI, Karterud S, Pedersen G, Friis S. (2007). An empirical study of countertransference reactions toward patients with personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 48, 225– 230.  Røssberg JI, Karterud S, Pedersen G & Friis S. (2008). Specific Personality Traits Evoke Different Countertransference Reactions: An Empirical Study. Journal of Nervous and Mental disease, 196(9), 702-708.  Rossberg JI, Karterud S, Pedersen G & Friis S. Psychiatric symptoms and countertransference feelings: An empirical investigation. Psychiatry Research, in press.

50 Publikasjoner fra DN Måleinstrumenter:  Pedersen G (2002). Norsk revidert versjon av Inventory of Interpersonal Problems - Circumplex (IIP-C). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39(1), 25-34.  Pedersen G & Karterud S (2002). Ward Atmosphere Scale for Therapeutic Programs (WAS-TP): Psychometric properties and clinical benefits. Therapeutic Communities, 23(4), 261-269.  Pedersen G & Karterud S (2007). Associations between patient characteristics and ratings of treatment milieu. Nordic Journal of Psychiatry, 61(4), 271-278.  Pedersen G & Karterud S (2004). Is SCL-90-R helpful for the clinician in assessing DSM-IV symptom disorders? Acta Psyciatrica Scandinavica, 110(3), 215-224.  Pedersen G & Karterud S. Using measures from the SCL-90-R to screen for personality disorders. Personality and Mental Health. In press.  Pedersen G, Hagtvet KA & Karterud S. (2007). Generalizability studies of the Global assessment of functioning (GAF) - Split version. Comprehensive Psychiatry. 48, 88– 94.  Wilberg T, Karterud S, Pedersen G, Urnes Ø, Costa PT (2009). Nineteen-month stability of Revised NEO Personality Inventory domain and facet scores in patients with personality disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 197(3):187-95.

51 Publikasjoner fra DN Publikasjoner med k onsekvenser for videre utvikling  Karterud et al., (2003). Day hospital treatment of patients with personality disorders. Experiences from a Norwegian treatment research network. Journal of Personality Disorders, 17(2), 173-193.  Wilberg et al. (2003). Outpatient group psychotherapy following day treatment of patients with personality disorders. Journal of Personality Disorders, 17(6), 510-521.  Karterud S, Wilberg T. (2007). From general day hospital treatment to specialized treatment programmes. International Review of Psychiatry, 19(1), 39–49.  Arnevik E, Wilberg T, Urnes Ø, Johansen M, Monsen JT & Karterud S (2009). Psychotherapy for personality disorders: Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy – a randomized controlled study. European Psychiatry, 24(2), 71-78.

52 Doktoravhandlinger fra DN Theresa Wilberg (2000):  Clinical studies of personality disordered patients treated in a psychotherapeutic day unit, with emphasis on assessment, treatment and course. Benjamin Hummelen (2008):  Validity studies of three DSM-IV personality disorder constructs: Obsessive- compulsive, avoudant, and personality disorder not otherwise specified. Geir Pedersen (2008):  Psychological assessments in clinical settings: Evaluation and clinical utility of psychometric measures for the treatment of patients with personality disorders. Espen Arnevik (2009):  Treatment of patients with Personality disorders: Day hospital treatment followed by combined psychotherapy compared with outpatient individual treatment. Doktoravhandlinger under arbeid: Vidar Hallsteinli:  Cost benefit studies of treatment of personality disorders. Frida Gullestad:  Treatment of personality disorders. Status at 36 months follow up with special reference to reflective functioning. Elfrida Kvarstein:  Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse på forskjellige omsorgsnivå.

53 Pedersens doktoravhandling

54 Doktoravhandling - Psykometri Geir Pedersen (2008): ◦ Psychological assessments in clinical settings: Evaluation and clinical utility of psychometric measures for the treatment of patients with personality disorders. Doktoravhandling, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

55 Pedersen 2008  Fem vitenskapelige artikler: ◦ Den norske IIP-C (Fra IIP-C til CIP) ◦ Den norske WAS (Fra WAS til WAS-TP) ◦ Validitet ved den reviderte WAS-TP ◦ SCL-90-R og symptomlidelsene i DSM-IV ◦ Reliabilitet av GAF skåringer  Hovedkonklusjoner: ◦ Validitet og reliabilitet er undervurderte konsepter ◦ Spørreskjemaer går ut på dato ◦ Spørreskjemaer kan lett brukes i feil sammenhenger ◦ Enkelte mål og målemetoder har større potensialer enn antatt ◦ Tall og ”begreper” fra spørreskjemaer tolkes lett feil ◦ Klinikere må kalibreres og deres tolkninger må valideres ◦ Kommersialisering av tester kan være håpløst for klinikere og videre forskning ◦ Utvikling er avhengig av kliniske forskningssamarbeid ◦ Uten kvalitetssikrede mål og målemetoder går utviklingen i stå

56 Status

57 Hvor står DN i dag?  Medlemmer som identifiserer seg med hverandre ◦ Faglig (teori og behandling), administrativt (spesialisttjeneste)  Fokus på kvalitetssikring ◦ Diagnostikk, målemetoder, systematikk, evaluering  Standardiserte men fleksible rutiner ◦ Behandlingsprogram, målgruppe, tester  EDB-system ◦ Optimal tilfredsstillelse for kliniker, leder og forsker  Forskning ◦ Forståelse, evaluering, villighet til endring

58 En kontinuerlig prosess Behandlings- program Behandlings- program Rutiner og datasett Rutiner og datasett Edb-system Forskning Evaluering

59 Quo vadis, DN?

60 Prosjekt eller organisme  Samarbeid ◦ Stimulere til kontakt og samarbeid mellom medlemmene ◦ Etablere / vedlikeholde kontakt med andre fagmiljøer  Farmakologi, genetikk, rus, autisme spektrum  Formidling ◦ Utveksling av erfaring – Internt og eksternt ◦ Kliniske konferanser med fokus på sentrale problemstillinger  Fagutvikling ◦ Teoretiske forståelsesrammer, metoder og teknikker  Kvalitetssikring ◦ Undervisningsprogrammer  Tester, diagnostikk, behandlingsteknikker og metoder ◦ Prosedyrer, mål og målemetoder, datakvalitet  Forskning ◦ Teoretiske modeller, behandling, evaluering, måling ◦ Initiere forskningsprosjekter internt og eksternt ◦ Produsere forskere og gode problemstillinger ◦ Stimulere / rekruttere studenter

61 Utfordringer og forutsetninger  Brukermedvirkning og individuell klinisk nytte ◦ Absolutt forutsetning for kontinuitet og kvalitet  Forskning: ◦ Validering av mål og målemetoder ◦ Prosessforskning  Kvalitet versus kvantitet ◦ Skal vi være mange eller ta godt vare på de vi har?  Internet ◦ Internet-basert skjemaregistrering? Fordeler og ulemper  Undervisning ◦ Videreutvikling (Tester, diagnostikk, behandlingsmetoder)  Mål og målemetoder ◦ Copyright og ”gamle” tester ◦ Operasjonalisering av nye kliniske begreper ◦ Fra DSM-IV til DSM-5  Ressurser ◦ Drift, videreutvikling, undervisning, forskning

62 Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge Spørsmål ? www.dagbehandlingsnettverk.no


Laste ned ppt "Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge Geir Pedersen, PhD Enhet for DagbehandlingsNettverk Avdeling for Personlighetspsykiatri,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google