Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks Britt Leikvoll Kyst-og havbruksavd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks Britt Leikvoll Kyst-og havbruksavd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks Britt Leikvoll Kyst-og havbruksavd.

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Hva skal jeg snakke om? • Bakgrunn • Flere rømmingsinstrukser • De viktigste punktene i rømmingsinstruksen • Forskjellen på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr • Forholdet mellom overtredelsesgebyr og anmeldelse • Litt om politianmeldelse • Litt om mediehåndtering

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Høye rømmingstall • Den største utfordringen næringen står overfor er at fisk rømmer og kommer ut i det frie hav • I 2005 rømte det ca 732.000 individer • I 2006 så langt har det rømt godt over 500.000…. • Årsakene er mange – svært ofte er det uforsvarlig drift hos oppdretter

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Økonomisk betydning • Norge er verdens største produsent av atlantisk laks • I 2005 produserte Norge ca 600.000 tonn laks og ørret til en samlet eksportverdi av NOK 14,6 milliarder

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Revidert rømmingsinstruks • Første rømmingsinstruks 19.06.2000 • Ny rømmingsinstruks 2002. • Någjeldende rømmingsinstruks 13.03.2004 • Forslag til ny revidert rømmingsinstruks 2006

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Forslag til todeling av rømmingsinstruksen • Del l: Inspeksjon og kartlegging av fakta • Del ll: Reaksjoner i forbindelse med rømming av fisk

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Utgangspunkt • Tillatelse til akvakultur gis for bestemte lokaliteter, til bestemt art fisk, til bestemte personer el virksomheter med en bestemt størrelse • Det betyr at fisken skal være inne i anlegget – ikke utenfor

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Bakgrunn for instruksen • Tydeligere prioritering av rømming som problem • Rømming med ukjent kilde er kommet i fokus – sannsynligvis stor mørketall her • Klargjøring av myndighetenes reaksjoner ved rømming • Tydelig og lik opptreden fra regionkontorene i like saker • Samarbeidsrutiner ift politi/påtalemyndighet klargjøres og standardiseres • Holdningsendring

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Rømmingsinstruksens virkeområde Alle rømminger fra ukjent og kjent kilde

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Forberedelse og beredskap • Sjekkliste med telefonnumre til - Mattilsynet regionalt og lokalt - Fylkesmannens miljøvernavdeling - Relevante fiskere Utnevne en eller to beredskapsansvarlig på hvert regionkontor, i tillegg til regiondirektøren

11 Livet i havet – vårt felles ansvar To forskjellige innfallsvinkler • Alvorlig rømming med kjent kilde • Rømming eller mistanke om rømming med ukjent kilde

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Rømming med kjent kilde • Rømmingsskjema • Inspeksjon/teknisk kontroll så snart som mulig • Klargjøring av hendelsesforløpet

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Klargjøring av fakta – hva skjedde? • Den aktuelle noten/nøtene må kontrolleres/fotograferes • Ta masse bilder • Snakk med de ansatte som var tilstede da rømmingen skjedde – prøv å få klarhet i hendelsesløpet i detalj

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Klargjøring forts. •..var det under en arbeidsoperasjon? •..hvilke rutiner finnes for denne? •..ble rutinene fulgt, evt. hvorfor ikke? •..dårlig vær, i så fall uventet? •..hadde man nok garn til gjenfangstfiske? •..lang tid før garna kom i sjøen? •..ble ledelsen varslet, hva skjedde så? • Stikkord: The 5 why`s

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Husk på Alle de fremkomne opplysninger og funn skal i ettertid kunne dokumenteres tydelig Derfor: bilder fra mange vinkler av anlegg, fortøyninger, dødfisk, revne i not osv.

16 Livet i havet – vårt felles ansvar Reaksjon på stedet • Fare for ny rømming/havari? - Vedtak om utbedring for å sikre forsvarlig drift gis muntlig på stedet – følges opp skriftlig - Pålegg om retting - Pålegg om retting, to ukers frist som hovedregel - Kan sette kortere frist ved behov

17 Livet i havet – vårt felles ansvar Pålegg om tvangsmulkt • Gjøres i samme vedtak som pålegg om retting. Dette vil medføre følgende: - Tvangsmulkten begynner å løpe når fristen for retting går ut dersom rettingen ikke er fullført

18 Livet i havet – vårt felles ansvar Skadebegrensning • Gjenfangsplikt i området inntil 500meter fra anlegget så lenge det er sannsynlig at det befinner seg fisk der, jf akvakulturdriftsforskriften § 33 • Plikt for oppdretter til å ta imot gjenfanget fisk, jf akvakulturdriftsforskriften § 33,fjerde ledd • Tett kontakt med sektormyndighetene

19 Livet i havet – vårt felles ansvar Rømming el mistanke om rømming med ukjent kilde • Kontakte fylkesmannens miljøvernavd. • Kontakte Mattilsynet • Vurdere gjenfangst/åpning av fiske • Varsle oppdrettere i området • Vurdere politianmeldelse

20 Livet i havet – vårt felles ansvar Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr • Tvangsmulkt virker frem i tid (akvakulturloven § 28) • Overtredelsesgebyr virker tilbake i tid (akvakulturloven § 30)

21 Livet i havet – vårt felles ansvar Overtredelsesgebyr • Skyldkrav • Ikke straff i juridisk forstand – men har et klart strafferettslig preg • Brukes på mer alvorlige overtredelser • Kan ikke kombineres med anmeldelse pga EMK protokoll 7 art. 4

22 Livet i havet – vårt felles ansvar Europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK Protokoll nr 7. Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter Art. 4. Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger ”Ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats domsmyndighet, for en straffbar handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i samsvar med loven og rettergangsordningen i straffesaker i denne stat.” Dette er forbudet mot dobbelstraff

23 Livet i havet – vårt felles ansvar Utregning av overtredelsesgebyr Viktige momenter ved utregningen: - Det skal ikke lønne seg å bryte regelverket - Gjentatte overtredelser vil øke gebyret - Alvorlige overtredelser vil øke gebyret - Kostnader ved behandling av saken vil øke gebyret • Må være enkel og lettfattelig, ikke nødvendigvis helt ”rettferdig”

24 Livet i havet – vårt felles ansvar Politianmeldelse • Ved ukjent kilde • Ved antatt alvorlig rømming; dvs at rømmingen skyldes uforsvarlig drift (uavhengig av hvor mange fisk som har rømt) • Ved manglende melding om rømming

25 Livet i havet – vårt felles ansvar Anmeldelsen • ”Miljøkriminalitet” i overskriften • Evt kombinert med ”økonomisk vinning” • Kort gjennomgang av (antatt) hendelsesforløp • Rettslige grunnlag bundet sammen med hendelsesforløpet

26 Livet i havet – vårt felles ansvar Vedlegg til anmeldelsen • Legg ved: - Siste akvakulturtillatelse - Relevant korrespondanse/pålegg - Tidligere tvangsmulkt, anmeldelser? - Henlagte anmeldelser? - Relevante dommer

27 Livet i havet – vårt felles ansvar Kopi av anmeldelsen • Økokrims miljøteam sentralt • Kyst- og havbruksavdelingen

28 Livet i havet – vårt felles ansvar Mediehåndtering • Offentlighet skal vurderes fra sak til sak • Offentlighet skal vurderes fortløpende • Kun èn person uttaler seg til media – i større saker kan det være det bør skje fra sentralt hold • Etterforskningsmessige hensyn • Rettssikkerhetshensyn • Hensynet til enkeltpersoner

29 Livet i havet – vårt felles ansvar Mediehåndtering forts. Anmeldelsen unntas fra offentlighet med hjemmel i offl. § 6 nr 5: ”Følgende dokumenter kan unntas fra offentlighet: 1) 2) 5)Anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse” Dette gjelder også for den anmeldte selv

30 Livet i havet – vårt felles ansvar Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks Britt Leikvoll Kyst-og havbruksavd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google