Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infrastruktur i skogbruket i Finnmark Status og behov Helge Molvig, Pasvik 6. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infrastruktur i skogbruket i Finnmark Status og behov Helge Molvig, Pasvik 6. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infrastruktur i skogbruket i Finnmark Status og behov Helge Molvig, Pasvik 6. april

2 Kilde: NIBIO, 2000 Kartet er ikke oppdatert med tall fra Landsskogtakseringa og mørk grønt omfatter derfor kun barskogsarealene. Produktiv lauvskog er ikke med.

3 Status skogsveger i Finnmark Alta, Karasjok, Porsanger og Sør-Varanger har så godt som alle skogsbilvegene. Den produktive barskogen er her. Totalt er det 256 km med skogsbilveger i Finnmark som registrert i vegdatabasen. 150 av dem er i Pasvik. Det er i tillegg et nett med vinterbilveger som er digitalisert, 72 km i Pasvik. Lauvskogområdene har vi stort sett ikke bilveger i, tilgjengelighet via off. vegnett, kjørespor og barmarksløyper. Vegstandarden er generelt lav, prøver å holde de viktigste vegene i god nok stand til tømmertransport

4 Traktorveger til vedhogstområder

5 Enkle veger på tørr mark

6 Stort behov for kantrydding - Føllvannsveien

7 Nytt dekke på bru - Gjøkbekken

8 Ny bro – Gjeddebekken

9 Utskifting av stikkrenner - Sametivegen

10 Vinterbilveger

11 Vegrådet i Pasvik Finnmarkseiendommen FM Miljøvernavd. Pasvikdalen Jeger &Fisk Pasvikdalen næringsråd Reindrifta Skogbrukssjefen Sør-Varanger kommune Vegrådet organiserer og skal drive et rasjonelt vedlikehold av vegene i Pavsvik. Fefo har sekretariatsfunksjon

12 Vegbehov i Finnmark Lite behov for nye veger per i dag – har tilgang til de viktigste skogressursene Har ikke veger i den produktive lauvskogen – men kost/nytte tilsier utdrift på snøføre og på vinterbilveger framfor nye permanente veger Stort behov for opprusting av eksisterende veger Bytte stikkrenner Kantrydding Grøfterensk Utbedring av bruer Påkjøring av masser Utvide vegbredde punktvis

13 Vegbehov i Finnmark forts. Tiltakspakke for Sør-Varanger i 2016 – ca 2 mill Plan for vegvedlikehold – hovedplan skogsveger


Laste ned ppt "Infrastruktur i skogbruket i Finnmark Status og behov Helge Molvig, Pasvik 6. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google