Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT

2 Hva er en veg? •Offentlig veg. Riksveg, fylkesveg, kommuneveg. •Landbruksveg. Jord, skog, seterdrift, beite, utmarksnæring. •Annen veg. Kraftutbygging; vann/vind, annen næring. Fritidsformål; hytter, tur

3 Hvor er vegene?

4

5

6

7

8 Offentlige veger i fjellregion •Hovedsakelig utbygd. •Stort behov for utbedring. •Lite behov for nye? •Minimal nybyggingsaktivitet

9 Landbruksveger i fjellregion •Jordbruksveger i kulturlandskapet •Seterveger. Få nye setre. Økende turismevirksomhet. •Skogbruksveger. Stort behov i skog jf rapport om økt avvirkning, men ikke i fjellet.

10 Andre veger -Kommer i tilknytning til andre prosjekt •Næringsveger. –Gruvedrift? Lite. –Kraftutbygging. Vann og vind. Noe. –Antenner. Sjelden vegbehov i dag. •Fritidsveger. –Hytter, hyttefelt. Nye felt legges ikke langt til fjells. Pga. luksusvaner og hensyn til reindrift. –Skianlegg. Lite.

11 Vegbygging er søknadspliktig Kommunen er 1. instans •Landbruksveger: Landbruksvegforskriften. •Andre veger: Plan og bygningsloven. •Kombiveger; hovedformål avgjør lovverk.

12 Søknadsprosedyre •PBL: Veger i tilknytning til annen utbygging. –Kommuneplanens arealdel. Høring. –Reguleringsplan. Høring. –Dispensasjon. Høring. –«Ønsker veg til hytta…» Regionale myndigheter kan ha innsigelse eller gå imot for å ivareta regionale eller nasjonale interesser. Få inngrep innpå fjellet.

13 Søknadsprosedyre landbruksveg •«Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.» •«Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1-1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Kulturminnemyndighet (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Samisk Kulturminneråd) skal gis anledning til å uttale seg når veien kan berøre interesser innenfor deres fagområder. I områder med reindriftsinteresser skal reindriftsagronomen gis anledning til å uttale seg. Det skal gis en uttalefrist på minst en måned.»

14 Skogsveger

15 Vegtetthet, m/haa (2003)

16 Skogsvegbygging i NT. Fylkesstatistikk SkogsbilvegerTraktorveger NyanleggOmbyggingalle Snitt Snitt

17 Arealdifferensiering - skogsveier Mål: Stor vegtetthet. Eks m pr ha Mål: Lavere vegtetthet. Eks 5-10 m pr ha Mål: Ikke nye skogsveger

18 Hovedplan for landbruksveger •Skaffe oversikt over eksisterende veier •Plan for utbygging av et hensiktsmessig veinett •Bidra til at nasjonale skogpolitiske mål nås. •Hjelpemiddel i saksbehandlingen •Gir grunnlag for målretting og prioritering av virkemiddelbruken

19 Status, hovedplan skogsveger De fleste kommuner har: –Oppdatert kartet med eksisterende veger. –Tegnet forslag på nye veger –Fått analysert hvert forslag med skogfaglige data –Jobber nå med framstilling av selve planen. Resultat: –Få forslag inn mot nye urørte områder. Mest fortetting og opprusting av gamle veger.

20 Snåsaheia

21 Dekningsområder og nye forslag

22 Vurdering ved skogsveger •Nytte/kostnad •Miljøverdier •Reindrift. Bom på bilveg. Traktorveg. •Kulturminner. •Samiske kulturminner. •INON.


Laste ned ppt "Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google