Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT

2 Hva er en veg? •Offentlig veg. Riksveg, fylkesveg, kommuneveg. •Landbruksveg. Jord, skog, seterdrift, beite, utmarksnæring. •Annen veg. Kraftutbygging; vann/vind, annen næring. Fritidsformål; hytter, tur

3 Hvor er vegene?

4

5

6

7

8 Offentlige veger i fjellregion •Hovedsakelig utbygd. •Stort behov for utbedring. •Lite behov for nye? •Minimal nybyggingsaktivitet

9 Landbruksveger i fjellregion •Jordbruksveger i kulturlandskapet •Seterveger. Få nye setre. Økende turismevirksomhet. •Skogbruksveger. Stort behov i skog jf rapport om økt avvirkning, men ikke i fjellet.

10 Andre veger -Kommer i tilknytning til andre prosjekt •Næringsveger. –Gruvedrift? Lite. –Kraftutbygging. Vann og vind. Noe. –Antenner. Sjelden vegbehov i dag. •Fritidsveger. –Hytter, hyttefelt. Nye felt legges ikke langt til fjells. Pga. luksusvaner og hensyn til reindrift. –Skianlegg. Lite.

11 Vegbygging er søknadspliktig Kommunen er 1. instans •Landbruksveger: Landbruksvegforskriften. •Andre veger: Plan og bygningsloven. •Kombiveger; hovedformål avgjør lovverk.

12 Søknadsprosedyre •PBL: Veger i tilknytning til annen utbygging. –Kommuneplanens arealdel. Høring. –Reguleringsplan. Høring. –Dispensasjon. Høring. –«Ønsker veg til hytta…» Regionale myndigheter kan ha innsigelse eller gå imot for å ivareta regionale eller nasjonale interesser. Få inngrep innpå fjellet.

13 Søknadsprosedyre landbruksveg •«Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.» •«Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1-1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Kulturminnemyndighet (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Samisk Kulturminneråd) skal gis anledning til å uttale seg når veien kan berøre interesser innenfor deres fagområder. I områder med reindriftsinteresser skal reindriftsagronomen gis anledning til å uttale seg. Det skal gis en uttalefrist på minst en måned.»

14 Skogsveger

15 Vegtetthet, m/haa (2003)

16 Skogsvegbygging i NT. Fylkesstatistikk SkogsbilvegerTraktorveger NyanleggOmbyggingalle 199127 38022 850123 590 199286 41045 490271 016 199342 03334 79993 862 199464 25540 95974 390 199537 7009 49038 315 199618 64024 36032 495 199723 27021 99332 747 199812 20330 86524 991 19997 82830 30920 113 200098036 04520 511 20016 43525 52519 403 200217 86634 39057 977 20037 90230 09026 087 20044 39518 68017 330 20051 61010 94313 050 20061 35015 85813 316 20074 02511 83013 050 20082 4104 90013 050 20093 4404 00025 640 20105 0503 45010 400 201111 56613 2207 650 Snitt 91-0032 07029 71673 203 Snitt 01-105 44815 96720 930

17 Arealdifferensiering - skogsveier Mål: Stor vegtetthet. Eks 12-20 m pr ha Mål: Lavere vegtetthet. Eks 5-10 m pr ha Mål: Ikke nye skogsveger

18 Hovedplan for landbruksveger •Skaffe oversikt over eksisterende veier •Plan for utbygging av et hensiktsmessig veinett •Bidra til at nasjonale skogpolitiske mål nås. •Hjelpemiddel i saksbehandlingen •Gir grunnlag for målretting og prioritering av virkemiddelbruken

19 Status, hovedplan skogsveger De fleste kommuner har: –Oppdatert kartet med eksisterende veger. –Tegnet forslag på nye veger –Fått analysert hvert forslag med skogfaglige data –Jobber nå med framstilling av selve planen. Resultat: –Få forslag inn mot nye urørte områder. Mest fortetting og opprusting av gamle veger.

20 Snåsaheia

21 Dekningsområder og nye forslag

22 Vurdering ved skogsveger •Nytte/kostnad •Miljøverdier •Reindrift. Bom på bilveg. Traktorveg. •Kulturminner. •Samiske kulturminner. •INON.


Laste ned ppt "Veger-utviklingstrekk Seminar om forvaltning av fjellregionen. 1.nov 2012 Rune Saursaunet, Fylkesskogmester FMNT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google