Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Trøndelag Utgangspunkt - Felles fylkesplan 2005-2008 - OECD-rapport - RIS Trøndelag VRI Trøndelag – plattform for samhandling - Organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Trøndelag Utgangspunkt - Felles fylkesplan 2005-2008 - OECD-rapport - RIS Trøndelag VRI Trøndelag – plattform for samhandling - Organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Trøndelag Utgangspunkt - Felles fylkesplan 2005-2008 - OECD-rapport - RIS Trøndelag VRI Trøndelag – plattform for samhandling - Organisering av VRI-arbeidet - Erfaringer fra tidligere NFR-satsinger

2 Felles fylkesplan for Trøndelag Felles fylkesplan for Trøndelag 2005-08 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune: ”Kreative Trøndelag, her alt e mulig – uansett” - Innovasjon og verdiskaping - Forskning og utdanning - Mat og matproduksjon - Energi + Årlige samhandlingsprogram Ny felles fylkesplan under utarbeiding for 2009 – 2012 - Scenarier Trøndelag 2010 Analyse av trender og drivkrefter, utarbeidelse av faktagrunnlag, scenarieprosess okt. 2006 - febr. 2007 - Utarbeiding av planstrategier mars – mai 07 => Høring - Utarbeiding av planutkast januar- mars 2008 => Høring - Vedtak oktober 2008

3 OECD-prosjekt om høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Partnere i Trøndelagsprosjektet: NTNU, HiST, HiNT Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner Trondheim kommune NHO, KS

4 OECD-prosjektet i Trøndelag - et prosjekt under Felles fylkesplan Målsetting: Styrke det regionale partnerskapet Gjennomføre en regional SWOT-analyse Lære av de andre 14 regionene i OECD-prosjektet Få råd fra OECDs evalueringsteam Metodikk: Selvevaluering Ekspertbesøk Rapport: tilstandsvurdering og råd OECDs evalueringsteam (besøk i februar, rapport i juli 2006): Markku Sotarauta, professor, Tampere Universitet (leder) Claire Nauwelaers, forskningsdirektør, Maastricht Universitet (internasjonal ekspert) Magnus Guldbrandsen, seniorforsker, NIFU-STEP (nasjonal ekspert) Patrich Dubarle, avdelingsleder, OECD (koordinator)

5 Egenevalueringen: SWOT-analyse Styrke: 30 000 studenter/4 500 forskere Norges teknologiske tyngdepunkt UH-satsing på nyskaping U og H kompletterende Svakhet: lite FoU i regionalt næringslivet UH svake insentiver til SMB-samarbeid og desentralisert utdanningstilbud Mulighet: Utvikle regionale klynger Styrke kontakten mellom UH og næringsliv/offentlig virksomhet Trussel: UH-inntekt fra kandidatprod. gir ikke insentiv til samarbeid

6 Det regionale innovasjonssystemet er splittet i to verdener Utfordring: samarbeide / utnytte hverandres ulike styrker: -utdanningstilbud -fagkompetanse -nettverk, nasjonalt og internasjonalt.

7 OECD-rapport - anbefalinger Realisere større, felles visjoner for Trøndelag Prioritering av innsats Institusjonell forankring utover dagens ad hoc prosjektsamarbeid Frigjøre innovasjonspolitikken fra sine fordelingspolitiske lenker Reelle partnerskap må til for å lykkes i regional utvikling NTNU og Sintef er regionens sterkeste kort i utviklingen av kunnskapsøkonomien HiNT og HiST sin kapasitet og kompetanse må styrkes Utdanningsinstitusjonene må bli lettere tilgjengelige

8 OECD – rapport – anbefalinger Etablere uformelt topplederforum. (felles strategisk bevissthet). Etablere treparts arbeidsgrupper innen klynger og sektorer Utvikle et regional LIS-system Styrking av innovasjonskapasiteten Sterkere involvering av media

9 Fire strategier for kunnskapsbasert vekst Knoppskyting Regionalt fortrinn: knoppskyting fra kunnskapsmiljøene Flaskehalser? arbeidskraft, areal, risikokapital Tiltrekke ny kunnskapsbasert virksomhet Lovende: søketeknologimiljøet, innflaggingskontoret Suksesskriterium: forhandlingskraft på nasjonale arenaer Omstilling til ny virksomhet Eksempler: Verdal ny vekst, fornybar energi Flaskehals? begrenset kunnskapsbasert industri Kompetanseutvikling i eksisterende næringsliv Behov for fornyelse i de mange SMB’ene Regionalt fortrinn: tilgang på studenter og forskere

10 NTNU og SINTEF - regionens sterkeste kort i kunnskapsøkonomien NTNU-SINTEF bør: fortsatt satse på å bli internasjonalt fremragende sammen styrke sin rolle som brobyggere til nasjonale og internasjonale kunnskapsnettverk inkludere regionalt engasjement i strategisk tenkning NTNU m/partnere, bør fortsatt: bidra i strategisk planlegging for økonomisk utvikling i regionen fremme en kultur for nyskaping, entreprenørskap og oppfinnelser

11 UHs ulike samfunnsoppdrag gir grunnlag for samarbeid og arbeidsdeling –NTNU, HiST, HiNT er komplementære i utdanningstilbud, kompetanse og nettverk. –Kan høgskolene ha en koordinerende rolle regionalt? HiNT og HiST sin kapasitet og forskningskompetanse må styrkes –sats på anvendt forskning og konsulentoppdrag –etabler et oppgraderingsprogram for løsningsorientert forskning og utdanning. NTNU-SINTEF bør involveres i planlegging og bidra til programmet.

12 RIS Trøndelag Et prosjekt som bygger på prioriterte områder i fylkesplanen Skal videreutvikle regionale innovasjonsstrategier og forankre disse bredt Prosjekt i The reseach and Innovation Programme, EU’s 6. Rammeprogram RIS-prosjektenes mål er å utvikle en regional innovasjonsstrategi ved bruk av metodikk utprøvd i en rekke europeiske regioner. ”RIS-regionene” blir medlem i IRE-nettverket

13 Ambisjon RIS har som mål å synliggjøre og forsterke synergier mellom pågående aktiviteter innefor innovasjon i Trøndelag slik at regionen blir sterkere og tydeligere

14 Fokusområder RIS Arbeidsgrupper Utvikle innovative arenaer hvor næringsliv, FoU, finansmiljø og offentlige myndigheter deltar. Utvalgte områder: Mat, spesielt nisje-mat Energi: spesielt fornybar energi (foreløpig uavklart) Industriproduksjon (Innovasjon Midt-Norge) Stimulere entreprenørskap ved å utvikle kultur for det Stimulere til økt kontakt mellom FoU og SMB => Utvikle regional FoI-strategi for Trøndelag

15 Bedriftenes samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter (RIS)

16 Organisering Søknadsarbeidet VRI Trøndelag STYRINGSGRUPPE / PROSJEKTGRUPPE Deltakere: STFK, NTFK, Trondheim kommune TFU, HiNT, HiST NHO, LO SINTEF, NTNU Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA Styringsgruppa ledes av fylkeskommunene. Prosjektgruppa ledes av felles ressurs fra regionale FoU- institusjoner. Referanseliste –alle aktører som bidrar i søknadsarbeidet

17 Utfordringer VRI Trøndelag Bygge plattform for regional samhandling Bygge reelt partnerskap jfr. OECD-utfordringer Bygge på tidligere erfaringer og videreutvikle disse: nHS, VS2010, Kompetansemeglerprosjekt, etc. Samarbeid/grenseoppgang med ulike programsatsinger/prosjekter; NCE, ARENA både pågående og under planlegging VRI er en av mange finansieringskilder; dvs. VRI Trøndelag kan ikke inkludere alle satsingsområder og tiltak i fylkesplanen


Laste ned ppt "Erfaringer fra Trøndelag Utgangspunkt - Felles fylkesplan 2005-2008 - OECD-rapport - RIS Trøndelag VRI Trøndelag – plattform for samhandling - Organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google