Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hedmark fylkeskommunes rutiner for inntak av minoritetsspråklige v/Kasper Tøstiengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hedmark fylkeskommunes rutiner for inntak av minoritetsspråklige v/Kasper Tøstiengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hedmark fylkeskommunes rutiner for inntak av minoritetsspråklige v/Kasper Tøstiengen

2 Fylkeskommunen har etablert innføringstilbud for minoritetsspråklige elever på tre videregående skoler: Hamar katedralskole (inntil 50 elever) Elverum videregående skole (inntil 20 elever) Nord-Østerdal videregående skole (inntil 15 elever) Tilbudene er i første rekke beregnet på de som trenger å styrke norsk og allmennkunnskaper/grunnleggende ferdigheter på grunn av kort botid i Norge Både etablering og finansiering skjer i samarbeid med kommunene Innføringstilbud

3 Tilbudene er søkbare på www.vigo.nowww.vigo.no Søknadsfrist er 1. februar så lenge disse søknadene må behandles individuelt og avklares i god tid før skolestart Søknader ut over søknadsfrist blir også hensyntatt så langt det er mulig I forbindelse med søknadsbehandlingen, avgjøres det hvem som tas inn på tilbudene og på hvilken kvote – kommunal eller fylkeskommunal (gjelder spesielt Hamar katedralskole hvor det er flere nivåer på opplæringen) Elevene bruker ikke av sin ungdomsrett på innføringstilbudet Rutiner for inntak

4 Tilbudene er frivillige så lenge dette ligger utenfor strukturen for videregående opplæring (de 12 utdanningsprogrammene)…realitetsorientering m.v. Barn av arbeidsinnvandrere fra EØS-land med fullført grunnskole som kommer midt på sommeren og som ikke har søkt om videregående opplæring Minoritetsspråklige med lengre opphold i landet som søker ordinært men som mottakerskolene får lite opplysninger om på forhånd (overgangsskjema) og som kan ha rett på særskilt språkopplæring i hht. § 3-12 i opplæringsloven Utfordringer

5 Høring – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Har skapt sterke reaksjoner hos NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og fylkeskommunene. Innføringstilbud - høringsforslag

6 Alle voksne som ønsker videregående opplæring må søke om dette på www.vigo.nowww.vigo.no Videregående opplæring for voksne

7 Opplæringsloven § 4 A-3 Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. … fra og med det året de fyller 25 år. Forskriftens § 6-27 Voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4-A3 skal til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen de ønsker. I vurderinga skal det legges avgjørende vekt på mulighetene den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. Utgangspunkt

8 Hedmark fylkeskommune etablerte i mai fem sentre for voksnes læring: Senter for voksnes læring i Nord-Østerdal, ved Nord-Østerdal vgs Senter for voksnes læring i Sør-Østerdal, ved Elverum vgs Senter for voksnes læring i Hamarregionen, ved Storhamar vgs Senter for voksnes læring i Glåmdalen, ved Sentrum vgs Fylkesdekkende senter for nettundervisning, ved Trysil vgs Sentrene tar i mot søknader, gjennomfører veiledning, realkompetansevurdering og opplæring. Både realkompetansevurdering og opplæring vil også foregå på andre videregående skoler, men sentrene skal uansett koordinere dette arbeidet. Fylkeskommunen kjøper også tjenester fra andre, blant annet hos GIV i Kongsvinger og Folkeuniversitetet. Organisering

9 1.Søknad på www.vigo.nowww.vigo.no 2.Veiledningssamtale / kartleggingssamtale Utgangspunkt for videre behandling av søknaden Kartlegger tidligere skolegang, både fra hjemlandet og fra Norge Vurderer kandidatens norskkunnskaper, og kartlegger gjennomført norskopplæring i kommunen 3.Kartleggingsprøver Gjennomfører eventuelt kartleggingsprøver i aktuelle fag 4.Inntak Varierer avhengig av ønsket sluttkompetanse Rutinebeskrivelse

10 Spesielle utfordringer med hensyn til inntak av voksne minoritetsspråklige: Ulik språkkompetanse i norsk Ulik grunnskoleopplæring fra hjemlandet Engelsk er ikke en del av grunnskoleopplæringen i mange av de landene søkerne kommer fra Ambisjonsnivået er høyt hos elevene og realitetsorientering er vanskelig Spesielle utfordringer

11 Veiledning og realitetsorientering viktig Kartleggingsprøvene viktige for å kunne gi opplæring på riktig nivå For minoritetsspråklige søkere til yrkesfag er relevant praksis i forkant av/samtidig med opplæringen nyttig, både for å øke den generelle norskkunnskapen og for å få bedre kjennskap til faguttrykk og yrket Læreplaner i videregående opplæring forutsetter grunnskolekompetanse i fagene. Manglende grunnskolekompetanse i enkelte fag er derfor en utfordring Viktige momenter

12 Realkompetansevurdering : Kan brukes til å forkorte opplæringsløpet/plassere den voksne på riktig nivå Kan brukes i alle fag innenfor studiespesialisering Kan kun brukes på Vg1 og Vg2 innenfor yrkesfag, men ikke som sluttvurdering Praksiskandidatordningen Dokumentasjonsordning Krav: 25 % lengre praksistid enn ordinær opplæringstid, dvs. som regel 5 år Tverrfaglig eksamen på Vg3 – 5 timers sentralgitt Fratrekk i praksiskravet er regulert i §11-10 i forskrift til opplæringsloven Viktige momenter forts.


Laste ned ppt "Hedmark fylkeskommunes rutiner for inntak av minoritetsspråklige v/Kasper Tøstiengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google