Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realkompetansevurdering Fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere - 14.-15.januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realkompetansevurdering Fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere - 14.-15.januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realkompetansevurdering Fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere - 14.-15.januar 2010

2 2 Realkompetansevurdering Om voksnes læring: Jørgen Kosmo kommenterte ved framleggelsen av rapporten (dokument nr. 3:14 (2007-2008): " Kjennskap til rettighetene er en forutsetning for at voksne med lav utdanning skal etterspørre opplæringen de har krav på."

3 3 Realkompetansevurdering Riksrevisjonen har undersøkt og vurdert sentrale og lokale myndigheters tiltak for å oppfylle voksnes rett til tilpasset grunnopplæring. Riksrevisjonen fant at det fins alt for lite god dokumentasjon av det reelle behovet for grunnopplæring blant voksne

4 4 Realkompetansevurdering Riksrevisjonens funn: Det viste seg at få kommuner og bare halvparten av fylkeskommunene hadde kartlagt voksnes behov for grunnopplæring. Informasjonstiltak satt i verk har i bare liten grad nådd målgruppa: voksne med lite utdanning

5 5 Realkompetansevurdering Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse på videregående nivå skulle være en viktig byggestein i Kompetansereformen.

6 6 Realkompetansevurdering Realkompetanse defineres som all formell, ikke formell og uformell kompetanse voksne har. Dette er summen av all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom utdanningssystemet, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsmessig virksomhet og familie- og samfunnsliv. (Døving 2001)

7 7 Realkompetansevurdering VOX uttrykker det slik: Realkompetansen er summen av all kompetanse som en person har tilegnet seg gjennom utdanningssystemet, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsmessig virksomhet og familie- /samfunnsliv. Dette betyr ikke at formell kompetanse skal overprøves, men inkluderes når realkompetanse verdsettes.

8 8 Realkompetansevurdering Bakgrunn (1997 – 98) : ”Stortinget ber Regjeringen om å etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger.” Mål: Å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse, med legitimitet i arbeidslivet og i utdanningssystemet (Kilde: VOX)

9 9 Realkompetansevurdering Det nasjonale systemet for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse omfatter: Ordninger for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse inn mot grunnopplæringen Realkompetanse som grunnlag for opptak til fagskoler Realkompetanse som grunnlag for opptak og avkorting av studium i høyere utdanning

10 10 Realkompetansevurdering Dokumentasjon i arbeidslivet: Oppfordring til dokumentasjon av realkompetanse i sentrale avtaler. Dokumentasjon i frivillig sektor: Det er laget verktøy for dokumentasjon av realkompetanse fra kurs og deltakelse i frivillig virksomhet.

11 11 Realkompetansevurdering Videregående opplæring, muligheter og søknadsskjema Vilbli - her finner du utdanningsprogram i videregående opplæring. Vigo - her kan du søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring. Privatistweb - melde deg opp til privatisteksamen. Praksiskandidatordningen - fag- eller svennebrev uten å være lærling. Vilbli Vigo Privatistweb Praksiskandidatordningen

12 12 Realkompetansevurdering Aktuelle nettsteder: VOXVOX (Arbeider for å heve kompetansenivået hos voksne) NAV (Informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger) SAFH (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Fagskolene Samordnaopptak NAV SAFH NOKUT Fagskolene Samordnaopptak

13 13 Realkompetansevurdering Kunnskapsdepartementet foreslår i Stortingsmelding nr. 44 Utdanningslinja at det skal settes i verk et utredningsarbeid for å styrke samordningen av og skape en mer enhetlig praksis for realkompetansevurdering. Dette arbeidet er i gang.

14 14 Realkompetansevurdering Hva innebærer realkompetansevurdering på videregående opplærings område? Kompetansen din blir vurdert mot kompetansemålene for videregående opplæring, og kan gi avkorting av denne.

15 15 Realkompetansevurdering Fylkeskommunene har en ulik praksis i forhold til om den godkjente kompetansen gir et avkortet og tilpasset opplæringstilbud. = 19 ordninger.........

16 16 Realkompetansevuredring Realkompetansevurdering og høyere utdanning? Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier. Du må henvende deg direkte til lærestedet. Den samme realkompetansen gir ikke opptak til liknende studier ved andre læresteder. Dette er det helt opp til den enkelte institusjon å avgjøre.

17 17 Eks. høgskolen i Bergen: A. Generelt Søker må være 25 år eller eldre i søknadsåret Søker har ikke generell studiekompetanse Søker kan dokumentere for studiet relevant praksis og eventuelt relevant ulønnet arbeid inkludert omsorg og/eller relevant organisasjonsarbeid og /eller relevante kurs eller utdanninger. Relevant praksis må ha vært over en periode på minimum 3 år fulltid hvorav minimum 2 år fulltid i yrkesforhold. Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet Søker må på en tilfredsstillende måte, gjøre rede for motivasjon for å søke studiet, egen oppfatning av hva vedkommende tror studiet vil kreve av innsats og hvorfor vedkommende tror at han/hun kan gjennomføre studiet Ved studier som har spesielle opptakskrav, må disse være oppfylt. Det kan kreves at søker avlegger eksamen tilsvarende særkravet.

18 18 Eks. høgskolen i Bergen forts. B. Relevant arbeidserfaring, utdanning med mer For alle studier gjelder: Søker må ha minst 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minst 2 år i yrkesforhold for å få godkjent realkompetanse. Deltid omregnes til fulltid. Søker må ha nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet (Forskrift om opptakskrav). Dette vurderes blant annet ut fra hvordan tidligere studier er gjennomført, kursdeltaking, samfunnsarbeid og attester fra arbeidsgiver.

19 19 Realkompetansevurdering Eksempel fagskolen på Gjøvik: Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

20 20 Realkompetansevurdering Opptakskrav høyere utdanning: Noen studier har andre opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse Høgskole- og universitetsutdanning byggjer på bestått vidaregåande utdanning.Generell studiekompetanse Realkompetanse Søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse.Realkompetanse Spesielle opptakskrav I denne oversikten finner du kravkodene for studier med spesielle opptakskrav. Når ikke annet er nevnt, kommer de spesielle opptakskravene i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.Spesielle opptakskrav Opptaksprøver Oppgaver og praktiske opplysninger om opptaksprøvene blir lagt ut på lærestedenes hjemmesider i god tid før søknadsfristen. Andre krav Her finner du andre opptakskrav som gjelder for opptak gjennom Samordna opptak.Opptaksprøver Andre krav

21 21 Realkompetansevurdering En nasjonal strategi for etter- og videreutdanning? Fjerne hindringer for deltakelse, forbedre systemene for realkompetansevurdering - kvalitativ god og likeverdig behandling i hele landet - ikke 19 ulike ordninger + fagskoler og studiesteder + alle diverse ordninger Godt kjente og godt tilgjengelige ordninger er nødvendig.


Laste ned ppt "Realkompetansevurdering Fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere - 14.-15.januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google