Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Rådgiversamling 2015 Stian Ellefsen 2.Desember 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Rådgiversamling 2015 Stian Ellefsen 2.Desember 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Rådgiversamling 2015 Stian Ellefsen 2.Desember 2015

2 Tema for samlingen Lover og regler-Inntaksforskriften Søkerweb 2016 Vilbli.no og vigoskole Ulike søkergrupper 1 februar og 1 mars. Fortrinnsinntak og individuelt inntak. Nye tilbud og utdanningsprogram

3 Oversikt over barne og ungdomsskoler og avgangselever 2015/2016 Antall elever pr intervallAntall skolerTotalt antall elever 00 – 0433 (36)65 (59) 05 – 0925 (24)167 (151) 10 – 1919 (22)292 (310) 20 – 2915 (14)362 (338) 30 – 3911 (8)360 (282) 40 – 494 (8)173 (354) 50 – 9910 (14)653 (1022) 100  8 (5)966 (628) Fra utlandet1 (0)1 Totalt126 (131)3039 (3144)

4 Lover og regler Inntak til videregående skole er i dag regulert ut fra en rekke lover og regler. De mest sentrale reglene finnes på disse plassene. Opplæringsloven kapittel 3. Nasjonal forskrift kapittel 6. (Ble fornyet i 2013) Lokal forskrift om inntak i Nordland (vedtatt høsten 2014 av fylkestinget) Lokale regler og vedtak i fylkesting og fylkesråd. Struktursak hver høst.

5 Opplæringsloven kapittel 3. § 3-1. Regulerer elevenes rettigheter til skolegang. o Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. o Ungdom som har fylt 15 år, søker selv om inntak til den videregående opplæringen. Jfr. her også barneloven §32. (barn som er fylt 15 år avgjør selv spørsmålet om valg av utdanning.) o Hele retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.

6 § 3-1 o Søkere har rett til inntak til et av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. o Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Ungdom som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse, har likevel bare rett til videregående opplæring etter denne paragrafen når de er under 18 år, og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. o Påbygningsretten: Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, har etter søknad rett til et års påbygging til generell studiekompetanse. (Gjelder fra januar 2014)

7 Nasjonal forskrift til Opplæringsloven. Kap 6. § 6.2 Krav om at alle fylker skal ha en lokal forskrift om inntak. (Vedtatt 2013.) § 6.4 Bruk av retten til vgs. Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 bruker ikke av retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet fra et utdanningsprogram eller eit programområde. Lokal forskrift §4 presiserer at retten forbrukes 1 november i Nordland. For å ikke forbruke rett må eleven ha signert en sluttmelding på skolen innen denne datoen og fått datoen registrert i skoleadministrativt system.

8 Informasjonsplikten § 6-7. Fylkeskommunen skal sørge for nødvendig informasjon til grunnskolene og de videregående skolene i fylket om de reglene som skal brukes ved inntak til videregående opplæring. Skolene må sikre at elevene får nødvendig informasjon om inntak til videregående opplæring. Lokal forskrift § 27. Nettstedet www.vilbli.no. er informasjonskanalen til Nordland fylkeskommune. Her vil de gjeldende regler for inntak til videregående opplæring være oppdatert.www.vilbli.no

9 Søknadsfrister § 6.8. Søknadsfristen 1. februar gjelder for følgende grupper: a) har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § 6-19 og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35 b) har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12 c) er nylig kommet til Norge d) har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 e) søker om individuell behandling etter § 6-25 og § 6-38 f) Lærekandidater §6A-4 Fristen for søknad for andre med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 er 1. mars.

10 Søknadsfrister Inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten kan skje uavhengig av fristene som er satt her. Lokal forskrift § 7. Søknader om skoleplass og læreplass som kommer inn etter 1. mars, vil bli sendt i retur til søker. Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristen, behandles fortløpende innen egen frist. Det vil bli informert om frist på www.vilbli.no. (Settes til 15 april 2016.) OBS: Gjelder nye søkere med ungdomsrett, ikke endringer av søknader.www.vilbli.no For søkere til læreplass gjelder 1 mars.

11 Søknadsfrister Søkere uten ungdomsrett vil ikke kunne søke til ordinær videregående opplæring etter 1. mars, men kan ta direkte kontakt med aktuell skole for å stå på lokal venteliste. Fra og med 1. august kan søkere ta direkte kontakt med aktuell skole for å bli registrert på lokal venteliste. Søknader fra mindreårige som planlegger å flytte til Nordland sammen med familie, mindreårige som skal flytte til mor eller far, og søkere med ungdomsrett som er fosterhjemsplassert eller er i barnevern, kan behandles også etter søknadsfristen.

12 Endring av søknad Etter skriftlig anbefaling fra skolen, kan søknad endres en gang innen 1 april. Det benyttes eget skjema for dette som er tilgjengelig på vilbli.no mellom 1. mars og 1. april. OBS: forslag i fylkestinget i år setter endringsfristen for søkere til 1. februar til 1. mars. Vedtas ca. 9 desember. Gjelder ikke for søkning til tilbud i andre fylker, herunder også landslinjer.

13 Krav til søknaden § 6.9 Alle søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 må føre opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 i prioritert rekkefølgje. Søkere til Vg2 og Vg3 fører opp et eller flere programområde i prioritert rekkefølge som de er kvalifisert til på grunnlag av det utdanningsprogrammet på Vg1 eller det programområdet på Vg2 som de har gjennomført.

14 Hvor kan man søke? Lokal forskrift § 5 regulerer dette. Nordland er delt opp i tre skoleregioner av tilnærmet lik geografisk og befolkningsmessig størrelse. Nordfylket (Vesterålen,Lofoten og Ofoten) ca 80000 innbyggere 6 videregående skoler. Salten ca 80000 innbyggere 5 videregående skoler. Helgeland ca 80000 innbyggere 5 videregående skoler.

15 Hvor kan man søke? Fri søkning (fritt skolevalg) innen egen region. Ca 80% av alle tilbud innen videregående opplæring finnes i egen region. Hvis tilbudet man ønsker ikke finnes i egen region kan man fritt søke til de 2 andre regionene hvis tilbudet finnes der. Dekker med dette ca 95 % av alle tilbud innen videregående opplæring. Landslinjer/landsdekkende tilbud. Tilbud det enten ikke er hensiktsmessig å ha i alle fylker. eks. flyfag. Eller sjeldne tilbud som det anses viktig å opprettholde nasjonal kompetanse innenfor. f.eks gullsmed Aust-Agder. Dekker med dette ca 97% av alle tilbud. Disse tilbudene søkes også i eget fylke.

16 Hvor kan man søke? Opplæringsregion Nord. Samarbeidsavtale med 5 andre fylker om tilbud som ikke finnes i alle fylkene og heller ikke er landslinjer/landsdekkende tilbud. Formålet er å opprettholde sjeldne tilbud i de nordlige fylkene. Fra Møre og Romsdal til Finnmark. Dekker med denne avtalen ca 99% av alle tilbud som finnes innen vgs. i Norge. Også disse tilbudene skal søkes i eget fylke. Eks. Industriell møbelprod. Møre og Romsdal og Laboratoriefag Sør-Trøndelag. Det finnes eks. på tilbud som ikke dekkes av noen av de foregående ordningene. F.eks Fotterapi i Akershus. For å få søkt et slikt tilbud må Inntakskontoret kontaktes tidlig da det er et begrenset antall plasser. Disse tilbudene vil ofte ikke være mulig å søke via websiden. Nordland Fylkeskommune vil stille gjesteelevsgaranti til alle søkere til disse tilbudene.

17 Hvor kan man søke? Lokal forskrift § 6. Finnes nå totalt 15 unntaksbestemmelser. F.eks. Personer bosatt i kommunene Værøy, Røst, Tysfjord og Rødøy kan søke til Salten skoleregion, i tillegg til egen region. Et annet viktig unntak er at alle bosatt i Nordfylket har anledning til å søke til tilbud i Sør-Troms (Harstadområdet) hvis tilbudet de ønsker ikke er i egen region. (Søknad må sendes til Troms innen 1 mars.)

18 Gjesteelevsgarantier Lokal forskrift § 9. Søkere fra Nordland som søker skoleplass i andre fylker, og som ønsker kjøp av plass eller gjesteelevsgaranti, må sende søknad med forespørsel om kjøp av plass til inntakskontoret inne 1 mars. Dette kan det søkes om hvis tilbud ikke fins i Nordland, eller hvis det er dokumenterte tungtveiende grunner. F.eks. flytting i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon eller hvis man er på nasjonalt nivå innenfor idrett, evt. innen musikk, dans eller drama. Det forutsettes at søker har søkt ønsket tilbud i ønsket fylke innen søknadsfrist.

19 Flytting Lokal forskrift §10 Siste frist for innsending av dokumentasjon på flytting til Nordland er 15 juni. Avgjørende at fristen overholdes for å få ungdomsrett i Nordland. Uten ungdomsrett er det svært vanskelig å komme inn på ønsket skoletilbud. Ingen tilsvarende forskriftsfestet frist for intern flytting i Nordland mellom skoleregioner. For 2016 fastsettes denne fristen også til 15 juni.

20 Inntak til vg1 §6.13. Vilkår for inntak til videregående opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette kan dokumenteres ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkeren fyller et av disse vilkårene: a) Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd. b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år. c) Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 og denne forskriften § 4-33.

21 Inntak til vg1 Søkere som hevder at de har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må selv dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynlig at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finner at vilkåret ikke er oppfylt, skal saken sendes til kommunen som avklarer om søkeren har tilsvarende realkompetanse etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkeren og gjør et enkeltvedtak der det går frem om søkeren oppfyller vilkåret i bokstav c etter kravene i § 4-33, jf. opplæringsloven § 4A-1, eller om søkeren treng mer grunnskoleopplæring.

22 Inntak til vg2 og vg3 § 6-28.Vilkåret for inntak til Vg2 og vg3 er at søkeren har bestått i alle de fagene som er fastsatt i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1 og vg2. Også de fagene der det ikke skal settes en standpunktkarakter. Søkere som ikke har oppfylt vilkårene i første ledd, men som oppfyller vilkårene for inntak til neste nivå etter § 6-35 til § 6-38, skal også tas inn som fulltidselev til et programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg2.

23 Inntak til vg2 og vg3 § 6-37.Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter § 6-28 første ledd, fordi han eller ho ikke har bestått et eller fleire fag, kan likevel tas inn som fulltidselev til neste nivå om fylkeskommunen etter ei helhetlig vurdering finn at det er forsvarlig. Fylkeskommunen må vurdere om det, gjennom den helhetlige vurderingen, er dokumentert at søkeren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følge opplæringen på neste nivå. I vurderingen av om det er forsvarlig skal det vurderes om søkeren samlet sett har faglige forutsetninger til å følge opplæringen på dette nivået. Lokal forskrift§ 17.Søkere som har to eller flere fag som ikke er bestått, kan tas inn på neste nivå dersom skolen etter en helhetlig vurdering mener søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-28 og § 6-37. Dette gjøres i samråd med rådgiver. Det skal fylles ut et rådgivningsskjema som viser videre plan for eleven.

24 Inntak til vg2 og vg3 Dette vil si at elever med 2 eller flere fag med IV eller 1 hvor utdanningsavdelingen ikke har mottatt rådgiverskjema ikke vil bli tatt inn til neste nivå. OBS. Husk at vi her ikke snakker om elever med spesielle behov, eller med sykdom da disse er dekt av andre paragrafer.

25 Poengberegning § 6.21 Ved utrekning av poengsum skal alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fagene leggest til grunn. Ved omregning til poeng i de fagene som skal leggest til grunn, følger en denne fremgangsmåten: a) Hver av tallkarakterene fra grunnskolen får tilsvarande poengverdi og skal telle med sine respektive tallverdier. Samlet poengsum for karakterene blir et utregnet gjennomsnitt (med to desimaler) multiplisert med 10. b) I valgfag skal det regnes ut et gjennomsnitt av de standpunktkarakterene eleven har fått på ungdomstrinnet. Gjennomsnittskarakteren skal føres med to desimaler.

26 Poengberegning c) I fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er «deltatt» eller «bestått» eller at læreplanen ikke inneholder vurderingsuttrykk, skal ikke faget regnes med i poengene til søkeren. d) Dersom eleven er fritatt fra opplæring etter § 1-11 eller § 1-12, eller er fritatt fra vurdering med karakter etter § 3-20 til § 3-24, skal sluttvurderingen som søkeren er fritatt fra, ikke regnes med i poengene til søkeren. e) For søkere som har «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) eller «Ikke møtt til eksamen» (IM) som sluttvurdering i fag eller eksamen, skal dette være med i utregningen som nullverdi.

27 Fulltidselev og deltidselev § 6.5 Fulltidselev og deltidselev Fulltidselev er en elev som er tatt inn til ei fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller et fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3. Deltidselev er en elev som er tatt inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Fylkeskommunen avgjør om søknaden fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Søknaden fra en elev som er tatt inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan bare bli innvilget når det foreligger tungtveiende grunner.

28 Fulltidselev og deltidselev Lokal forskrift om inntak § 3 presiserer hva som menes med tungtveiende grunner. Med tungtveiende grunner menes beståtte fag, omsorgsansvar, fysisk og psykisk sykdom eller lignende. Det er eleven som må dokumentere at vilkårene oppfylles. Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.

29 Fulltidselev og deltidselev En søker som får innvilget omvalg etter opplæringslovens § 3-1 fjerde ledd, skal som hovudregel tas inn som fulltidselev. § 6-27.Etter at fulltidselever er tatt inn til videregående opplæring, kan fylkeskommunen ta inn deltidselever. Eleven blir ikke tatt inn til fag der han eller ho allerede har ei sluttvurdering med karakteren 2 eller betre. Den eleven som ønsker å ta opp fag som han eller ho allerede har karakteren 2 eller bedre i, må melde seg til eksamen som privatist, jf. § 3-27.

30 Fulltidselev og deltidselev Ny foreslått tekst til § 3 i lokal forskrift. Vedtak fattes ca 9. desember. Omvalgselever tas inn som fulltidselever. Har eleven fag med sluttvurdering i fra før, må eleven bestemme seg før 15. september om hun/han vil ta faget på nytt. Elever som ikke ønsker å ta faget på nytt må søke om å få endret sin status til deltidselev, på bakgrunn av tidligere beståtte fag, jf forskrift til opplæringsloven § 1-16. Elever som tar samme utdanningsprogram/programområde på nytt, kan være elev bare i de fagene som ikke er bestått. Eleven blir deltidselev. Dersom eleven ønsker å forbedre tidligere beståtte karakterer, må det gjøres som privatist.

31 Klage § 6.10. Klage på vedtak om inntak. Avgjørelsen om inntak til videregående skole er et enkeltvedtak og har derfor klagerett. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering.

32 Fortrinnsrett Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram (§ 6-15) Søkeren må ha rett til og omfattende behov for spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs 1. oktober Sakkyndig vurdering må dokumentere at søkerens vansker gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre vidaregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller hun ikke et særlig behov for inntak.

33 Fortrinnsrett Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17) Søkere med rett til spesialundervisning og sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 Søkeren har rett til et av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18) Søkere som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9, kan søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole eller om inntak til en knutepunktskole etter § 6-40 til § 6-43.

34 Fortrinnsrett Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (§ 6-19) Søkere som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng. –spesialundervisning 2-årig løp –særskilt språkopplæring –rett til opplæring i eller på tegnspråk (knutepunktskoler) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene (§ 6-22) Det skal ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra ei skjønnsmessig vurdering Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt

35 Fortrinnsrett vg2 og vg3 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-30) Søkere med rett til spesialundervisning og med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg2 eller Vg3. Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær videregående skole (§ 6-31) Søkere som er tatt inn til Vg1 til ordinær videregående opplæring med tolk eller til en knutepunktskole etter § 6-40, kan søke om inntak til Vg2/Vg3

36 Fortrinnsrett vg2 og vg3 Søkere med vedtak om utvidet tid til Vg2 og Vg3 (§ 6-32) Søkere med vedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng § 3-1, femte ledd: Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmålene til den enkelte. Elever med rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12 Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter § 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 Sakkyndig vurdering må dokumentere elevens særlige behov

37 Fortrinnsrett vg2 og vg3 Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse (§ 6- 35) Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn til neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering

38 Innføringstilbud Målgruppe Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Mål Gi elevene best mulig kompetanse i norsk og inntil 5 andre fellesfag Gi eleven tilbud om deltakelse på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller på et annet utdanningsprogram eleven kan tenke seg å søke. Relevant praksis i bedrift kan benyttes Sette elevene i stand til å velge rett utdanningsprogram Etter at innføringstilbudet er avsluttet skal eleven (i størst mulig grad) kunne følge ordinær opplæring på Vg1 nivå

39 Innføringstilbud Det er frivillig for elever å gå i innføringstilbud Elev eller elev/foresatte kan takke nei til tilbudet dersom eleven ønsker å følge et ordinært utdanningsprogram Det er viktig at nyankomne elever og deres foresatte får god informasjon om hva et innføringstilbud innebærer, og hvilke rettigheter eleven har i et ordinært Vg1 Innføringstilbudet er ikke et søkbart alternativ, men søkerwebben inneholder et avkrysningspunkt for elever som er interessert i å delta i innføringstilbudet

40 Inntak av andre grunner §§ 6.25,6.38. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt. Fylkeskommunen kan og i særlige tilfeller behandle søknader fra andre søkere individuelt. Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkers rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt. Viktig at dette ses opp mot vilkårene som er vedtatt i lokal forskrift § 3 for overgang til deltidselevstatus. Med tungtveiende grunner menes f.eks omsorgsansvar, sykdom, tidligere beståtte fag og fysisk og psykisk sykdom. Må dokumenteres skriftlig og sendes inn sammen med søknaden 1 februar. PPT er ikke sakkyndig instans i disse sakene.

41 Vigoportalen.no

42

43 I henhold til loven må vi informere om bruk av informasjonskapsler (cookies)

44

45

46

47 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

48

49 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

50 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til andre skoleår. Lenken under «inntakskontoret» viser kontaktinformasjon til fylket hvor utdanningen er tatt.

51 Velg hvilket fylke en ønsker å søke til.

52 Oppgi her hvilken type søker en er – begge typer kan velges.

53 Søkeren har valgt ordinær søknad til skole.

54 Søker om fortrinnsrett til skole – søknadskatogori må velges.

55 Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole – søknadskategori må velges Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen

56 Søker om opplæring i bedrift – lærling.

57 Søker om opplæring i bedrift – lærekandidat.

58 Søkeren her har bare valgt opplæring i skole.

59 Valg av utdanningsprogram / programområde.

60 Prioritering av skoler som har tilbudet – flere skoler kan velges.

61 Oversikt over registrerte ønsker – prioritering kan også gjøres her.

62 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke.

63

64 Gjelder for minoritetsspråklige søkere. Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.

65 Denne siden vises hvis / når fylket har åpnet for forhåndssvar.

66 Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre.

67 VIGO skole Verktøy utviklet for bruk for rådgivere i vgs og grunnskoler slik at de kan følge med på egne elevers søkning og lettere bistå elevene med innsøkningen til vgs. Tatt i bruk i Nordland i 2004. Senere utvidet i 2012 til å også omfatte innlasting av grunnskolekarakterer etter krav fra datatilsynet om økt sikkerhet rundt karakterinnhenting. Endret til ny versjon sommeren 2014. Flere endringer også høsten 2015.

68 Nye tilbud 2016 Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon fases ut i sin nåværende form. Deles i to nye tilbud. Et nytt studieforberedende utdanningsprogram Medier og kommunikasjon, og et nytt yrkesfaglig tilbud Medieproduksjon som er lagt under utdanningsprogrammet for design og håndverk. Medieproduksjon vil ivareta søkere som ønsker lærefagene fotograf og mediegrafiker. Studiespesialisering med formgivningsfag fases ut. Erstattes med et nytt utdanningsprogram kalt Kunst,design og arkitektur.

69 Forslag til endringer i fylkestinget. Vedtak fattes ca 9 desember. Kombinasjonsklasse innen Vg1 naturbruk/helse- og oppvekstsfag/teknikk- og industriell produksjon ved Mosjøen videregående skole, avd. Hattfjelldal. Vekslingsmodell innenfor Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg2 helsearbeiderfag ved Meløy videregående skole. Vg2 blomsterdekoratør ved Saltdal videregående skole. Vg1 studiespesialisering med teknologi og forskningslære ved Narvik videregående skole. Vg3 studiespesialisering med miljø- og energiteknikk ved Andøy videregående skole.

70 Viktige frister 6. januar Søknadsweb åpner. www.vigo.nowww.vigo.no 1. februar Søknadsfrist fortrinn/individuell behandling 1. marsOrdinær søknadsfrist, samt endringsfrist 1 februar søkere 1. aprilSiste frist for endring på søknader for ordinære søkere Uke 14 (4-8 april) Første inntak for februarsøkere 15 aprilSiste frist for å sende inn søknader fra OT for nye søkere Uke 19 (9-13 mai)Andre inntak for februarsøkere Hovedinntak. Ikke fastsatt. (Uke 27-28.)


Laste ned ppt "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Rådgiversamling 2015 Stian Ellefsen 2.Desember 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google