Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i valgemnet Offentlige anskaffelser (JUS5940), H2015, 2. november 2015 Anskaffelsesprosess og kontraktstolking Førsteamanuensis ph.d. Herman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i valgemnet Offentlige anskaffelser (JUS5940), H2015, 2. november 2015 Anskaffelsesprosess og kontraktstolking Førsteamanuensis ph.d. Herman."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i valgemnet Offentlige anskaffelser (JUS5940), H2015, 2. november 2015 Anskaffelsesprosess og kontraktstolking Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema Hvilken betydning har anskaffelsesprosessen for tolkingen av kontrakten Først en liten kontrakts- og avtalerettslig «eksersis» Litt overordnet om anskaffelsesprosessen Deretter skal vi se på praksis fra Høyesterett om temaet – det har først og fremst fått oppmerksomhet på entrepriseområdet Kap. 22: Betydningen av anskaffelsesprosessen

3 Anskaffelsesprosess og kontraktstolking Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet «Kontraktsrevisjon» «Kontraktsrevisjon» Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Retting Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning

4 Det kontrakts- og avtalerettslige landskapet Avtale Avtalers ugyldighet – mangler ved partenes kompetanse, tilblivelsen, formen eller innholdet Part A Part B Avtalers innhold – tolking og utfylling Avtalers inngåelse – hva skal til for at det foreligger avtale?

5 Kontraktsretten Det kontrakts- og avtalerettslige landskapet Avtalers innhold Avtalers inngåelse Avtale Avtalers ugyldighet Part A Part B Opplysningsplikt Uriktige opplysninger Undersøkelsesplikt Forutsetningslære Tolking Forholdet til avtaleretten

6 Det kontrakts- og avtalerettslige landskapet A B Rettigheter og forpliktelser Primærgrunnlaget: Den individuelle avtalen Bakgrunnsretten Preseptorisk Utfylling Kontrakts- revisjon Rettskilde- prinsippene Avtalerettens tolkingsprinsipper Tolkings- prosessen

7 Alminnelige tolkingsutgangspunkter (1) Felles partsoppfatning (2) God tro-regelen (3) Objektiv fortolkning, basert på ordlyden

8 Anskaffelsesprosessen – offentlig

9 Anskaffelsesprosessen – privat

10 Anbudskonkurransene Offentlig Privat

11 Noen grunnleggende temaer Offentlig Privat Avvisning av leverandør fra konkurransen (skal): -Ikke fyller kvalifikasjonskrav -Visse typer manglende dokumentasjon -Ikke forespørsel innen fristen ved prekvalifisering -Enkelte straffbare forhold -I enkelte situasjon hvor han har deltatt ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag

12 Noen grunnleggende temaer Offentlig Privat Avvisning av leverandør fra konkurransen (kan): -Alvorlige økonomiske problemer -Enkelte straffbare forhold -Grove brudd på faglige og etiske krav i bransjen -Skatte- og avgiftsrestanser -Informasjonsforsømmelser i forbindelse med anskaffelsesprosessen

13 Noen grunnleggende temaer Offentlig Privat Avvisning av tilbud fra konkurransen (skal): -Ikke rettidig -Ikke oppfyller formkrav -Inneholder ulovlig alternativt tilbud -Vesentlige forbehold fra kontraktsvilkår -Vesentlige avvik fra spesifikasjoner -Relativ bedømmelsestvil pga. avvik, forbehold el.l.

14 Noen grunnleggende temaer Offentlig Privat Avvisning av tilbud fra konkurransen (kan): -Ikke ubetydelige avvik (etter forsøk på lovlig avklaring) -Unormalt lavt -Ikke signert, eller av andre grunner ikke kan anses bindende

15 Noen grunnleggende temaer Offentlig Privat Tildeling – alternativer -Lavest pris -Økonomisk mest fordelaktige tilbudet

16 Forholdet mellom anbudsretten og avtale- og kontraktsretten – generelt Rt. 2001 s. 1288 (på s. 1298): Utgangspunktet er klart. En avtale er kontraktsrettslig gyldig mellom partene selv som den innebærer at det foreligger brudd på anbudsrettslige regler som har til formål å sikre like konkurransemuligheter. En annen sak er at de anbudsrettslige regler – blant annet i Norsk Standard 3400 – kan ha betydning ved tolkningen av de disposisjoner som innbyder og anbyder foretar. Det vil ofte foreligge en presumpsjon for at partene ikke opptrer i strid med de anbudsrettslige regler, jf. dommen i Rt. 1994 s. 1222. Men det vil bero på en konkret vurdering hvilken vekt dette momentet har i det enkelte tilfelle. I denne saken får dette tolkningsprinsipp, slik jeg ser det, begrenset selvstendig betydning.

17 Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) Kort om faktum Kontrakt mellom SVV og Veidekke for parsell på Rv23, 5,6 km vei + to tuneller og to bruer Inngått etter anbudskonkurranse underlagt private anbudsregler Veidekke oppdaget et stykke ut i kontraktsperioden at en av prosessene var feilpriset (negativt) Prosessen gjaldt legging av isolasjonsplater av polystyren med en tykkelse på 5 cm over grus som frostsikring av fundament inne i tunnelene

18 Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) Enhetspriser

19 Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) Kort om faktum Skulle angis enhetspris – enhet var m 3 Prisen som ble angitt var beregnet pr m 2 Angitt 74,72, skulle (angivelig) vært 1.490,40 – total disfavør 1.490.664 Veidekke krevde ytterligere vederlag, men fikk ikke medhold

20 Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) 74,7278.456 1.569.120 -1.490.664 m2m2 1.494,4

21 Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke)

22

23

24

25

26 Offentlig Privat Hva hvis BH oppdager feil tilbudet?

27 Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) Kort om faktum Kontrakt mellom Oslo kommune og JM Byggholt for bygningsmessige arbeider ifm tilbygg til og ombygging av Linderud skole Av Bok 0 fremgikk det at byggherren ville engasjere egen entreprenør for tekniske arbeider – skulle tiltransporteres entreprenøren

28 R Tiltransport av entreprenør RRRR E E EEE UE BH

29 Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) Kort om faktum I prisingsgrunnlaget fremgikk følgende som underpost i Kap. 01 «Rigg og drift»: Var én av i alt ni underposter som JM Byggholt hadde slått sammen til én pris JM Byggholt hadde ikke beregnet vederlag for tiltransport, og krevde dette etter at det ble oppdaget etter kontraktsinngåelsen JM Byggholt fikk medhold «B22.211 GENERELL BYGGEPLASS - ADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Administrasjon med fremdriftsansvar av underentreprenører, Se bok 0»

30 Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) Kort om faktum Enheten som var angitt for prising var «RS», og det var antydet et nivå på entreprisesummen for entreprisen som skulle tiltransporteres

31 Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt)

32

33

34 Offentlig Privat Avklaringsmulighet Avklaringsplikt? Hva hvis ENT oppdager uklarheter eller feil i konkurransegrunnlaget? «Taktisk prising»?

35 Rt. 2012 s. 1729 (Mika) Kort om faktum Kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenøren Mika som blant annet omfattet oppføring av natursteinsmurer i skjæring Mika hadde ikke priset levering av stein til murene – krevde ytterligere vederlag for dette Fikk ikke medhold

36 Rt. 2012 s. 1729 (Mika)

37

38

39

40

41 Anbuds- dokumentene kap. A Håndbok 025 Prosess 71 Innledningen Håndbok 025 Anbuds- dokumentene kap. D2 Tegning J22 Anbuds- dokumentene kap. C

42 Rt. 2012 s. 1729 (Mika) De generelle rettssetningene vedrørende tolking

43 Rt. 2012 s. 1729 (Mika) De generelle rettssetningene vedrørende tolking

44 Sammenligning VS.

45 Rt. 2014 s. 866 (Fjord 1) Kort om faktum Kontrakt mellom Statens vegvesen og Fjord 1 om to trafikkering av to fergestrekninger – «nettokontrakt» Fjord 1 krevde tilleggsvederlag fordi planlagte infrastrukturtiltak i nærområdene ikke ble gjennomført Fikk ikke medhold av flertallet Foto: www.fjord1.no

46 Rt. 2014 s. 866 (Fjord 1) Kort om faktum Tilbudskonkurranse med etterfølgende forhandlinger 4. Mars 2010: Inngått tilleggsavtale vedr. drift av ytterligere ferge 17. des. 2004: Kontrakt mellom Fjord1 og SVV vedr. drift av fergesambandene Halhjem - Sandvikvåg og Mortavika - Arsvågen for perioden 1. jan. 2007 - 31. des. 2016 «nettokontrakt». Fjord1 krevde tilleggskompensasjon for redusert trafikkmengde 14. mars 2013: Stavanger tingrett fritok SVV 23. januar 2014: Gulating lagmannsrett idømte SVV et ansvar på 85 mill. I tilbudsorienteringen: Fra. 1. april 2001 er det krevd inn bompenger i ferjesambandet til finansiering av T-forbindelsen som skal knytte Karmøy til Vestre Bokn. Bompengeperioden er beregnet til ni år, og bompengepåslaget tilsvarer 12 takstsoner. Forventet byggestart for prosjektet er 2005/2006, med åpning for trafikk i 2008/2009, men saken er ennå ikke endelig avklart. Når T-forbindelsen til Karmøy er åpnet for trafikk er det i St.prp. nr. 72 (1999-2000) forutsatt at ferjesambandet Mekjarvik - Skudeneshavn blir lagt ned. Det er regnet med at dette vil gi en trafikkvekst i sambandet Mortavika - Arsvågen I tilbudsorienteringen: Fra. 1. april 2001 er det krevd inn bompenger i ferjesambandet til finansiering av T-forbindelsen som skal knytte Karmøy til Vestre Bokn. Bompengeperioden er beregnet til ni år, og bompengepåslaget tilsvarer 12 takstsoner. Forventet byggestart for prosjektet er 2005/2006, med åpning for trafikk i 2008/2009, men saken er ennå ikke endelig avklart. Når T-forbindelsen til Karmøy er åpnet for trafikk er det i St.prp. nr. 72 (1999-2000) forutsatt at ferjesambandet Mekjarvik - Skudeneshavn blir lagt ned. Det er regnet med at dette vil gi en trafikkvekst i sambandet Mortavika - Arsvågen 14. juni 2004: Korrigert i brev til 2009/2010 Åpnet først mai 2013

47 Anskaffelsesprosessen – offentlig

48 Rt. 2014 s. 866 (Fjord 1) For tolkingen tas det utgangspunkt i Rt. 2012 s. 1729 (Mika) Berører ikke forskjellene i anskaffelsesprosessene

49 Rt. 2014 s. 866 (Fjord 1) Deretter fortsetter Høyesteretts flertall Hva betyr egentlig dette?


Laste ned ppt "Forelesninger i valgemnet Offentlige anskaffelser (JUS5940), H2015, 2. november 2015 Anskaffelsesprosess og kontraktstolking Førsteamanuensis ph.d. Herman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google