Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet og Beredskap bygges på din erfaring Rogaland Driftsoperatør Forening 15. Mars 2012 Sven Olav Yndestad IVAR IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet og Beredskap bygges på din erfaring Rogaland Driftsoperatør Forening 15. Mars 2012 Sven Olav Yndestad IVAR IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet og Beredskap bygges på din erfaring Rogaland Driftsoperatør Forening 15. Mars 2012 Sven Olav Yndestad IVAR IKS

2 IVARs vann - og avløpsanlegg 2 Offentlig selskap (IKS) med ca 180 ansatte Eiet av 12 kommuner Leverer tjenester innen vannbehandling, avløpsrensing og avfallshåndtering/ gjenvinning Omsetning ca. NOK 500 mill fra kjerneområdene eller: 46 mill m 3 vann 52 mill m 3 avløp 120 000 tonn avfall Krokaheia VBA Jørpeland RA Tau RA STRAND

3 Risiko og beredskap i IVAR: Risikoanalyse i prosjekteringsfasen (for større anlegg) Risikoanalyse i tidlig driftsfase Ellers etter behov og minst hvert 5. år. Gjennomføres i samarbeid med seksjonsleder (operativ leder) og driftsoperatører. Analyser gjennomført for biogassanlegg, oppgraderingsanlegg og slambygg SNJ, Forus Gjenvinningsstasjon, Hogstad kompostering, transportanlegget rentvann, renseanlegg Sirevåg, Vigrestad, Grødaland, Nærbø og Vik, avløpspumpestasjonene. Samarbeider med kommuner om lokale analyser: Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Forsand, Suldal. Fra sommeren 2012: 3 heltids ansatte på sikkerhet og beredskap. Enkle øvelser (tabletop) gjennomføres årlig.

4 Ledningsbrudd og forsyningssvikt:

5 Skadepotensialet er stort:

6 - Veldig stort:

7 Vi håndterer kritiske prosesser og utstyr

8 Og har ansvar for magasinert energi

9 Med et utrolig stort skadepotensial:

10

11 Vi har ansvar for vår viktigste næringsmiddel

12

13 Brann på Forus

14 Trusselbilde: Teknisk svikt (strømbrudd, svikt i anlegg og utstyr, brann/eksplosjon etc.) Naturkatastrofer (ekstremvær, flom, tørke, ras i magasin) Organisatoriske forhold (Uklare ansvarsforhold, manglende beredskap, kompetanse etc.) Det utenkelige skjer også: Rettede eksterne handlinger (sabotasje, forgiftning, terror etc.)

15 Veileder (2006: MT, DSB, NV, HOD) Kartlegging av farer Angir et visst ambisjonsnivå, bl.a. nødvannforsyning Forslag til ”standardhendelser” som bør sjekkes Detaljert beskrivelse av ”Vannforsynings-ROS” Kategorier for sannsynlighet og konsekvens Opplegg for beredskapsanalyse (dim. hendelser) Mal for beredskapsplan

16 Vårt viktigste redskap: ROS-analysen Kartlegger mulige faresituasjoner og konsekvenser Bidrar til økt fokus på forebygging av uhell (å være etterpåklok på forhånd) Gir grunnlag for riktig dimensjonering av beredskap (mannskap, utstyr, organisering osv.) Letter prioritering av tiltak For å håndtere risiko må man ta risiko!?

17 Analyseprosessen (er ikke vanskelig – kan læres av alle) 1.Valg av arbeidsgruppe 2.Etablering av kategorier for sannsynlighet og konsekvens 3.Identifisering av uønskede hendelser 4.Årsaksanalyse 5.Konsekvensanalyse 6.Beskrivelse av risiko ved hjelp av risikomatriser 7.Utarbeidelse av handlingsplan.

18 Arbeidsformen er viktig! Medvirkning fra operativt nivå Tverrfaglighet, faglig bredde Arbeidsgruppen må fungere, være kreativ Engasjert leder med gode sosiale og strategiske egenskaper Arbeidet og framstillingen må gjøres så enkelt som mulig.

19 Matrisen: Risiko = sannsynlighet x konsekvens

20 BetegnelseForklaring Svært sannsynligSS Hendelsen forekommer fra tid til annen. (flere hendelser årlig) SannsynligS Kjent i bransjen at hendelser forekommer årlig Deltakerne har selv opplevd enkeltstående hendelser Kan skje de neste 1 – 10 år Mindre sannsynligMS Kjent i bransjen at hendelsen har inntruffet de siste 5 år Hendelsen kan oppstå de neste 10 – 50 år Lite sannsynligLS Hendelsen er ukjent i bransjen Kan ikke utelukkes Kategorier for sannsynlighet

21 Beskrivelse av konsekvens for: Betegnelse A VannkvalitetB ForsyningssikkerhetC Omdømme og økonomi Svært alvorlig SA Alvorlig brudd på gjeldende krav, fare for liv og helse. Drikkev.forskr. § 18 trer i kraft Alvorlig og omfattende leveringssvikt som rammer størstedelen av abonnentene i forsyningsområdet Omdømme langvarig tapt Økonomisk tap > 1 mill. kr AlvorligA Brudd på gjeldende krav, liten fare for liv og helse Langvarig forsyningssvikt til enkelte områder (> 1 dag) Omdømme kortvarig tapt Økonomisk tap > 100.000 kr Mindre alvorlig MA Kortvarig mindre brudd på gjeldende krav Kortvarig svikt i enkelte områder Omdømme truet Økonomisk tap > 10.000 kr UbetydeligUB Kvalitet påvirkes ubetydelig, gjeldene krav overholdes Ubetydelig påvirkning Omdømme ikke truet Økonomisk tap < 10.000 kr Kategorier for konsekvens

22 HENDELSE 5.1TEMAS-NIVÅK-NIVÅRISIKODRØFTING OG KOMMENTARER Akutt forurensning i tilsigsområde av diesel/ bensin/ parafin. Uakseptable konsentrasjoner ved inntak kvalitet MS SA Brønner ligger mellom to veier. Spesielt veien ovenfor er en trussel med tanke på trafikkuhell. Finnes ingen reserve pr i dag. Nytt anlegg ved Hønesteg er vurdert tidligere. Planleggingen bør videreføres. leveranse SA økonomi SA Vannkilden HENDELSE 5.5TEMAS-NIVÅK-NIVÅRISIKODRØFTING OG KOMMENTARER Fysisk påvirkning fra ekstremvær kvalitet S MA Pumpehus ligger under bakkenivå, fare for oversvømmelse ved flom. leveranse MA økonomi MA HENDELSE 5.2TEMAS-NIVÅK-NIVÅRISIKODRØFTING OG KOMMENTARER Mikrobiologisk forurensning fra avløp eller gjødsel kvalitet MS MA Inngjerdet. Ikke registert som problem foreløpig. leveranse UB økonomi UB Analyseskjemaet

23 27 hendelser er vurdert. 2 er lagt til rød sektor, mens 17 ligger i gul sektor. Den viktigste trusselen ligger i brønnplasseringen som er utsatt med tanke på trafikkuhell / dieselsøl og lignende. Ut over dette påpekes behov for sikring av basseng og en oppgradering av en del rutiner. Aggregat for nødstrøm må også vurderes. 1. Forsyningsområde 5: Sand Ca 1500 personer. 2 grunnvannsbrønner (20 m) i løsmasse Byggeår ca 1975. UV- vannbehandling. Vannglass. 3 (4) trykksoner. Basseng Vestly 600 m3. Basseng Preståsen 900 m3. Rørmateriell hovedsakelig PVC. Reserveforsyning: Reserve i basseng. Krisevannforsyning: Via tanktransport. Forsyningsområde 5. Sand

24 Hen.nr.Uønsket hendelseTiltakForbedrerAnsv.FristSanns.Kons. Risiko 5.1 Forurensning i tilsigsområde fra bensin / diesel Vurdere styrket autovern. Gjennomføre planlegging av nytt brønnområde. Sannsynlighet. 5.8, 5.13, 5.23 Langvarig strømbrudd. Pumpehus / vannbehandling: Vurdere eget aggregat- ellers tilrettelegge tilkopling. Konsekvens. 5.21 Høye kimtall i enkelte rørstrekk. Program for spyling / rengjøring.Sannsynlighet. 5.26 Innlekking av forurenset vann til basseng. Sikre lufterør mot fugl / insekt. Vurdere lufting via ventilkammer. Sannsynlighet. 5.25Innbrudd / Hærverk i basseng.Montere alarm.Sannsynlighet. 5.9 Innbrudd Hærverk i vannbehandling Som ovenforSannsynlighet. 5.7, 5.12Kortvarig strømbruddSom ovenfor.Konsekvens. 5.6Brann i vannbehandlingen. Termokontroll. Montere brannalarm, evt i kombinasjon med 5.9. Konsekvens. 5.14Ledningsbrudd hovedledning. Kan medføre krisevannforsyning- sikre beredskapsplan / øvelse. Konsekvens. Forsyningsområde 5: Sand 1.Forsyningsområde 5. Sand Det viktigste til slutt:

25 En myte at systematisk kartlegging av risiko genererer store kostnader! Mange tiltak kan være enkle og utføres ”på dagen” Eksempler: - Låsing av et ventilratt for å hindre at råvann slippes ut på nettet - Utarbeide skriftlig prosedyre/handlingsplan for en spesiell situasjon - Etablere tilkopling for mobilt aggregat - Registrere kummer under sjøvannstand og montere hette/plugg - Montere innbruddsalarm - Gi grundig informasjon til HV og forsvaret om nedbørfelt og vannkilder - Termofotografering for å forebygge brann i hovedtavle - Sikre basseng mot fugler/dyr ved å montere nye rister foran ventiler - Forhåndsplanlegging av reparasjon av ledningsbrudd i komplisert område - Opplæring av personell

26 Kan spare investeringer ved å kalkulere og akseptere et visst risikonivå Eksempler: –IVARs hovedforsyning: Kravet til reparasjonstid ble redusert fra 36 timer til 24 timer for den delen av ny hovedledningen hvor sannsynligheten og konsekvensen av brudd var lavest. Gevinst: 150 mill. kr –Nødvann: Tankberedskap er dimensjonert for totalutfall av vannforsyningen til 10.000 p ”Bare” alternative vannkilder (grunnvann) er dimensjonert for totalsvikt i vannkvalitet, for eksempel ved radioaktivt nedfall (3-5 l/p.d.)

27 Beredskapsanalyse Godt og detaljert beskrevet i veileder Poenget er å finne dimensjonerende hendelser Håndterer man disse håndterer man ”alt annet” Vi har brukt metodikken i noen tilfeller I mange tilfeller iøynefallende hvilke hendelser som bør omfattes av beredskapsplanen

28 Noen felleshendelser skal være med: Iverksettelse av nødvannsforsyning. Situasjoner med forhøyet risiko (ekstremvær etc) Sabotasje, terror, eller trussel om dette Men mye hentes fra ROS-arbeidet.

29

30 Beredskapsplan God mal i veileder, men ingen fasit Sentrale administrative opplysninger, mål for vannforsyningen, organisering etc. Egen operativ del, operative mål og strategier Viktig med tydelig skille mellom administrativ og operativ del Må være enkelt å finne fram i plan/perm Kortfattet, konkret og rett på sak Papir eller elektronisk? (En papirversjon kan bli en god elektronisk versjon. Verktøyet bør aldri bli det primære. Bør velge det som er enklest, rasjonelt og mest attraktivt for brukerne)

31

32

33

34

35

36 Øvelser er avgjørende for god beredskap

37 Det er alltid noe en ikke hadde tenkt på:

38 Men det hjelper å øve: Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sikkerhet og Beredskap bygges på din erfaring Rogaland Driftsoperatør Forening 15. Mars 2012 Sven Olav Yndestad IVAR IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google