Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAMMEPLAN I PRAKSIS. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAMMEPLAN I PRAKSIS. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 RAMMEPLAN I PRAKSIS

2 Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

3 Rammeplanen sier: Barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø (kap 3)

4 Rammeplanen sier mer….. Som pedagogisk institusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

5 Rammeplanen sier ennå mer…. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal PLANLEGGES, DOKUMENTERES og VURDERES. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. RAMMEPLANEN, KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

6 Hva betyr dette for dere? Læring – hvordan tilrettelegge for et godt læringsmiljø, hva er læring, hvordan lærer barn, hva skal de lære i barnehagen?

7 Litt om læring…. Læring er et sosialt fenomen som skjer i en sosial situasjon der både språk og sosiale forhold bidrar til kunnskap. Språket er et viktig redskap for sosialt samspill og sosialisering – for å kommunisere med andre og for å ha en indre tale som er grunnlag for tanken hos det enkelte barn. (Vygotsky)

8 Litt mer om læring….. Barns utvikling og læring går fra det sosiale til det individuelle. Barn kan klare å gjøre noe sammen med andre før de mestrer alene.

9 Rammeplanen om læring…. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen.

10 Omsorg…. Omsorg framheves i rammeplanen som en grunnleggende betingelse for læringsprosesser. Den konkrete omsorgspraksisen vil kunne frambringe et mangfold av spesifikke læringsprosesser i forhold til egen person, for eksempel læring om egen verdi og betydning.

11 Lek….. Lek for lekens skyld Lek som inngangsport for voksne i barns verden Lek som arena for danning Lek som arena for støtte og utvikling LEK SOM ARENA FOR Å SE BARNET

12 Danning….. Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon og som foregår hele livet. Danning handler om å bidra til å skape mening og sammenheng i barns hverdag. I danning er refleksjon og forandring to nøkkelord, og dette gjelder så vel voksne som barn!

13 Og hva så? Det blir avgjørende at de voksne evner å tilrettelegge, tilpasse og engasjere seg i gjennomføringen av aktiviteter hvor man har som mål at barna skal gis erfaringer på ulike utviklingsområder. Den voksne må ha en trygghet og forståelse av at den gjennomførte aktivitet er meningsbærende i forhold til barns utvikling og mestring innenfor rammeplanens føringer og fagområder.

14 KORT FORTALT om inPed-kortene ”spiselig” for alle Utgangspunkt i allerede kjente aktiviteter Krever minimalt med utstyr Funker så vel ute som inne Krever lite forberedelse Tar lite plass

15 HOVEDBRUKSOMRÅDE 1 Bevisstgjøring og refleksjon: - trekker ut det meningsbærende i aktiviteten - utfordrer den voksne på refleksjon rundt egen rolle i gjennomføringen (hvordan gjør jeg dette på en bra måte) - involvereringen hos den voksne blir økt ved utvidet forståelse og kunnskap om elementene det skal fokuseres på - hva, hvordan, hvorfor

16 HOVEDBRUKSOMRÅDE 2 Veiledning: - gir konkret utgangspunkt for veiledning (hva gjorde jeg, hvordan la jeg det opp, hvordan ble gjennomføringen, hva mener jeg barna opplevde/lærte, hva opplevde jeg meg selv trygg på, hvor ble jeg evnt usikker, hva vil jeg diskutere i etterkant) - gir utgangspunkt for case/praksisfortelling til veiledning i gruppe – konkret grunnlag for diskusjon

17 HOVEDBRUKSOMRÅDE 3 Vurdering og dokumentasjon: - hva ble tydelig i mitt arbeid - hvordan ble vår barnehages pedagogiske ståsted tydelig i gjennomføringen - hvordan jobbet jeg alene og i gruppe med refleksjon i etterkant - hvordan førte etterarbeidet til videreutvikling av min og barnehagens pedagogiske praksis

18 HOVEDBRUKSOMRÅDE 4 Foreldresamarbeid: - tydeliggjør og konkretiserer innhold - gir foreldrene et «sugerør» inn i barnehagens praksis - tilfredsstiller behov for meningsfull informasjon (hvordan jobber barnehagen med ulike utviklingsområder for å støtte og styrke mitt barns utvikling) - profilerer barnehagens innhold og kvalitet

19 For spørsmål om kurs, veiledning eller prosjektarbeid, ta kontakt med Ragnhild på: ragnhild@inped.no ragnhild@inped.no

20 www.inped.no


Laste ned ppt "RAMMEPLAN I PRAKSIS. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google